Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8691, datë 16.11.2000, “Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve””, të ndryshuar,

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, hap procesin e njoftimit dhe konsultimit publik per projektligjin "Per disa shtesa dhe ndryshime ligjin nr.8691, date 16.11.2000, "Per prodhimin dhe tregtimin e dunanit dhe te cigareve". Lutemi dergimin e komenteve dhe sugjerimeve tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se procesit per njoftimi dhe konulitim publik, ne adresen  Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al

Bashkelidhur gjeni projektligjin dhe relacionin shpjegues

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.