Projektligjit "Per disa shtesa dhe ndryshime ligjin nr. 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar"

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural hap procesin e njoftimit dhe konsultimit publik per projektligjin "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.10465, date 29.9.2011, "Per sherbimin  veterinar ne Republiken e Shqiperise", i ndryshuar". Lutemi dergimin e komenteve apo sugjerimeve tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit per konsultim publik, ne adresen Lauresah.Grezda@bujqesia.gov.al  dhe Erola.Rada@bujqesia.gov.al

Bashkelidhur gjeni projektligjin dhe relacionin shpjegues

Faleminderit!

 

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.