Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, hap procesin e konsultimit publik per projektligjin "Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr.9863, date 28.01.2008, "Per Ushqimin", i ndryshuar". Lutemi dergoni komentet/sugjerimet tuaja, brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit per konsultim publik, ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al.

Bashkelidhur gjeni projekligjin dhe relacionin shpjegues

Faleminderit!

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.