NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9900, DATË 10.04.2008 “PËR REZERVAT MATERIALE TË SHTETIT”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 10.05.2019

PDF

|

XML

P R O J E K T L I GJ

 

Nr. _______.2019

 

PËR

NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9900, DATË 10.04.2008 “PËR REZERVAT MATERIALE TË SHTETIT”

Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

 

 

V E N D O S I:

 

Në ligjin nr. 9900, datë 10.04.2008 “Për rezervat materiale të shtetit” bëhet ky ndryshim:

 

 

Neni 1

 

Pika 1, e nenit 10, “Lëvrimi”, ndryshohet, si vijon:

 

“1.  Lëvrimi dhe shitja e mallrave rezervë të grupit A bëhet me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit.”

 

Neni 2

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 

 

KRYETARI

 

 

Gramoz  Ruçi

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.