Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 8752, date 26.03.2001 "Per krijimin & funksionimin e strukturave te administrimit dhe mbrojtjes se tokes", i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.06.2019

|

Data e Mbylljes: 05.07.2019

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, hap procesin e konsultimit publik per projektligjin "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 8752, date 26.03.2001 "Per krijimin & funksionimin e strukturave te administrimit dhe mbrojtjes se tokes", i ndryshuar. Lutemi dergoni komentet/sugjerimet tuaja, brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit per konsultim publik, ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al.

Bashkelidhur gjeni projekligjin dhe relacionin shpjegues

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.