“PËR PROKURIMET NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SIGURISË”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 27.06.2019

PDF

|

XML

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Kuvendi

 

PROJEKT – LIGJI

 

Nr. ____

 

“PËR PROKURIMET NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SIGURISË”[1]

 

 

Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

 

 

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

VENDOSI:

 

KREU I

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

Objekti dhe qëllimi

 

Ky ligj ka si objekt të tij kontratat që lidhen në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë për sa më poshtë:

 1. furnizim me pajisje ushtarake dhe pjesët e tyre, pjesët dhe/ose njësitë përbërëse të pajisjeve;
 2. furnizim me pajisje të klasifikuara dhe pjesët e tyre, pjesët dhe/ose njësitë përbërëse të pajisjeve;
 3. punë, mallra dhe shërbime që lidhen drejtpërdrejtë me pajisjen e përcaktuar në pikën (a) dhe pikën (b) për çdo dhe të gjithë elementët e ciklit jetësor të tyre;
  ç)   punë, mallra dhe shërbime për qëllime të mirëfillta ushtarake ose që për arsye sigurie, përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar dhe trajtohen si punë, mallra dhe  shërbime të klasifikuara.

 

Neni 2

Fusha e Zbatimit

 

Ky ligj zbatohet për të gjitha procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 5 të këtij ligji.

 

Neni 3

Parimet e prokurimit

 

Autoritetet Kontraktore veprojnë në mënyrë transparente dhe i trajtojnë operatorët ekonomikë në mënyrë të barabartë dhe jo diskriminuese.

 

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë së institucioneve shtetërore të mbrojtjes e sigurisë në Republikën e Shqipërisë, si dhe respektimi i parimeve të mëposhtme:

 

 1. të rrisë eficencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, të kryera nga autoritetet kontraktore;
 2. të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
 3. të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e këtyre prokurimeve;

ç)   të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;

 1. të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura;

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë;

 1. të garantojë sigurinë e informacionit të klasifikuar për prokurimet e punëve, mallrave, furnizimeve dhe të shërbimeve në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.

 

Neni 4

Përkufizime

 

Për qëllim të këtij ligji, termat e poshtëm kanë këto kuptime:

 1. “Prokurim për punë, mallra dhe shërbime në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” është prokurimi, i cili realizohet nëpërmjet procedurës përzgjedhëse të kufizuar, me negocim me shpallje paraprake, me negocim pa shpallje paraprake ose me dialog konkurues.
 2. “Kontratë prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” është një kontratë me shpërblim, e lidhur me shkrim ndërmjet një ose më shumë ofertuesve dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore dhe ka si objekt të prokurimit kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në përputhje me këtë ligj.
 3. “Kontrata e  punëve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” është kontrata që ka për objekt projektimin dhe realizimin e punëve apo realizimin, me çfarëdo mjeti, të një pune që përputhet me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor.
 4. “Kontrata e furnizimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” janë kontratat, që kanë objekt blerjen, blerjen me pjesë ose me këste, qiranë me ose pa mundësi blerjeje të mallrave. Një kontratë , që ka objekt furnizimin me mallra dhe që përfshin në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe instalimin, vlerësohet si “kontratë furnizimi”, nëse vlera e mallrave e tejkalon vlerën e vendosjes apo instalimit.
 5. “Kontrata shërbimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” janë kontratat që kanë objekt kryerjen e shërbimeve. Një kontratë, që ka objekt furnizimin me mallra dhe shërbime, vlerësohet si “kontratë për shërbime”, nëse vlera e këtyre të fundit tejkalon atë të mallrave në të njëjtën kontratë. Kontratat, që kanë objekt shërbimet, por që përfshijnë edhe punime të lidhura në mënyrë dytësore me objektin kryesor të kontratës, vlerësohen “kontrata për shërbime”.
 6. “Autoritet kontraktor”, do të thotë një institucion shtetëror që kryen procedura prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
 7. “Informacion i klasifikuar” është çdo dokument ose material, pavarësisht nga forma dhe natyra e tij, i përgatitur, ose që përgatitet, të cilit i është vendosur niveli i caktuar i klasifikimit dhe afati i ruajtjes së klasifikimit në pajtim me legjislacionin në fuqi, në interes të mbrojtjes dhe të sigurisë kombëtare dhe që kërkon mbrojtje nga çdo lloj shkatërrimi, humbje, vjedhje, rrjedhje, përhapje të paautorizuar ose aksesi, nga çdo individ i paautorizuar ose çdo lloj tjetër komprometimi sigurie, ku përfshihet: informacioni i klasifikuar “sekret shtetëror”, i NATO, BE, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.
 8. “Krizë” do të thotë:

a)   Çdo situatë në Republikën e Shqipërisë, në të cilën ka ndodhur një ngjarje e rëndë e cila tejkalon qartazi përmasat e ngjarjeve të dëmshme në jetën e përditshme dhe e cila në thelb rrezikon ose kufizon jetën dhe shëndetin e njerëzve, ose ka një ndikim të konsiderueshëm në vlerat e pronës, ose kërkon marrjen e masave për furnizimin e popullsisë me mallra bazë.

b)   Krizë do të konsiderohet edhe rasti, nëse ndodhja e një ngjarje të tillë të dëmshme do të jetë  e  afërt,  në kuptim të këtij ligji, konfliktet e armatosura dhe luftërat.

 1. “Pajisje ushtarake” janë pajisjet e projektuara posaçërisht ose të përshtatura për qëllime ushtarake dhe që përdoren si armë, municion apo bazë materiale për luftë dhe që janë projektuar, zhvilluar, prodhuar, montuar apo janë modifikuar për përdorim ushtarak, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra.
 2. “Punë të klasifikuara”, “mallra/pajisje të klasifikuara”, “shërbime të klasifikuara”, janë, punët, mallrat/pajisjet, shërbimet që për arsye sigurie përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar sipas legjislacionit në fuqi.
 3.  “Marrëveshja kuadër” është një marrëveshje ndërmjet një ose më shumë autoriteteve kontraktore dhe një a më shumë operatorëve ekonomikë, qëllimi i së cilës është të vendosë kushtet e kontratave, që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht ato që kanë lidhje me çmimin dhe, aty ku është e përshtatshme, me sasitë e parashikuara.
 4. “Cikli jetësor” përfshin ecurinë e të gjitha fazave të mundshme, të njëpasnjëshme të një produkti, nga kërkimi dhe zhvillimi, zhvillimi industrial, prodhimi, riparimi, modernizimi, modifikimi, mirëmbajtja, logjistika, trajnimi, testimi, nxjerrja nga përdorimi.
 5. “Nënkontrata” është kontrata me shkrim, e lidhur për interes financiar mes ofertuesit fitues dhe një a më shumë operatorëve ekonomikë për të zbatuar kontratën dhe ka objekt të saj punime, furnizim me mallra apo kryerjen e shërbimeve;
 6. “Kontraktor”, “furnizues” dhe  “ofrues i shërbimit” është çdo person fizik, juridik apo ent publik ose grup personash dhe/ose organesh të tilla, që ofrojnë në treg sipërmarrjen e një ose disa punëve, furnizimin me mallra ose shërbime.
 7. “Operator ekonomik” është një kontraktor, furnizues ose ofrues i shërbimeve.
 8. “Kandidat” është operatori ekonomik që kërkon të ftohet në një procedurë të kufizuar ose  me negocim ose me një dialog konkurrues.
 9. “Ofertues” është operatori ekonomik që paraqet një ofertë në një procedurë të kufizuar ose me negocim ose në një dialog konkurrues.
 10. “Procedura e kufizuar” është procedura përmes së cilës çdo operator ekonomik mund të kërkojë të jetë pjesë, por vetëm operatorët ekonomikë të ftuar nga autoriteti/enti kontraktor mund të paraqesin një ofertë; 
 11. “Procedurë me negocim”  është procedura, përmes së cilës autoriteti kontraktor përzgjedh vetë operatorët ekonomikë dhe negocion kushtet e kontratës me një ose më shumë prej tyre.
 12. “Dialogu konkurrues” është procedura, përmes së cilës çdo operator ekonomik mund të kërkojë të jetë pjesë, dhe autoriteti kontraktor komunikon me kandidatët e përzgjedhur prej tij, me qëllim paraqitjen e një ose më shumë alternativave që plotësojnë kërkesat e tij, dhe bazuar në alternativat që ofrohen, kandidatët e përzgjedhur ftohen të paraqesin ofertë.
 13. “Komunikim me shkrim” do të thotë çdo shprehje që përbëhet nga fjalët dhe/ose shifrat që mund të lexohen, kopjohen dhe më pas të komunikohen, duke përfshirë edhe informacionet, që  transmetohen apo ruhen me mjete elektronike.
 14. “Mënyrë elektronike” është përdorimi i pajisjeve elektronike për përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave (përfshirë këtu edhe përpunimin digjital) që transmetohen, jepen e merren përmes kabllove, radios, mjeteve optike ose çdo mjeti tjetër elektromagnetik.
 15. “Rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” është akti nënligjor i nxjerrë nga Këshilli i Ministrave në zbatim të këtij ligji.
 16. “Dokumentet e tenderit” janë dokumente, që autoriteti kontraktor ua vë në dispozicion kandidatëve dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e ofertave.
 17. “Kërkimi dhe zhvillimi” janë të gjitha aktivitetet që përfshijnë kërkimin bazë, kërkimin e aplikuar dhe zhvillimin eksperimental, ku i ky i fundit mund të përfshijë realizimin e demonstrimeve teknologjike, si pajisjet që tregojnë performancën e një koncepti të ri ose të një teknologjie të re, në një mjedis përkatës ose përfaqësues.
 18. “Çmimi i Kontratës” nënkupton çmimin që i paguhet Kontraktuesit/Furnizuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontraktuale.
 19. “Vlera e kontratës” është shuma totale, e pagueshme në lekë ose në valutë të huaj, pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti kontraktor përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit. Në llogaritjen e vlerës merret parasysh edhe shuma totale që duhet paguar në rast ripërtëritjeje të kontratës, kur një rasti tillë është parashikuar. Kjo vlerë ka për qëllim klasifikimin e kontratës sipas kufijve monetarë dhe planifikimin e publikimin e procedurës së prokurimit. Vlera e TVSH-së llogaritet si zë më vete, por nuk përfshihet në vlerën limit të publikuar në njoftimin e kontratës. TVSH-ja, kur është e aplikueshme, i shtohet vlerës së ofertës fituese për llogaritjen e vlerës totale të kontratës që do të lidhet.

28. “Situata ekstreme të sigurisë kombëtare” nënkupton gjendjen e krijuar nga faktorë të ndryshëm, që venë në rrezik sigurinë e vendit.

 

Neni 5

Përjashtimet e veçanta

 

Përjashtohen nga fusha e zbatimit të këtij ligji:

 1. Prokurimet, për të cilat zbatimi i dispozitave të këtij ligji do t’a detyronte Shtetin të zbulonte informacione, bërja publike e të cilave është në kundërshtim me interesat e tij në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
 2. Të gjitha prokurimet e punëve, mallrave dhe shërbimeve në funksion të formave dhe metodave të veprimtarisë informativo-operative të miratuara me ligj.
 3. Prokurimet e bëra në kuadër të një programi bashkëpunimi ndërshtetëror, të kryer me qëllim zhvillimin e një produkti të ri dhe, sipas rastit, edhe në fazat e mëvonshme gjatë ciklit jetësor ose të një pjese të ciklit jetësor të këtij produkti;
 4. Prokurimet e bëra në një vend të tretë, duke përfshirë prokurimet civile, të kryera kur Forcat e Armatosura të RSH janë dislokuar jashtë territorit të vendit, kur për nevoja operacionale duhet të lidhen kontrata me operatorët ekonomikë që janë në vendin ku po kryhet operacioni.
 5. Kontratat e shërbimit për blerjen, marrjen me qira me çdo mjet financiar të tokës, ndërtesave ekzistuese ose të pasurive të tjera të paluajtshme apo të të drejtave mbi to.
 6. Kontratat që lidhen ndërmjet dy qeverive për:
 1. furnizimin me pajisje ushtarake ose pajisje të klasifikuara;
 2. punë dhe shërbime që lidhen drejtpërdrejt me këto pajisje;
 3. punë dhe shërbime të posaçme për qëllime ushtarake, ose punë dhe shërbime që për arsye sigurie përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar.
 1. Shërbimet e arbitrazhit dhe pajtimit.
 2. Shërbimet financiare, me përjashtim të shërbimeve të sigurimit të mallit.
 3. Kontratat e punësimit;
 4. Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit, rezultatet e të cilave shfrytëzohen nga të gjithë, përveç rasteve kur përfitimet i shkojnë vetëm Autoritetit Kontraktor për përdorimin prej tij për nevojat e brendshme dhe me kusht që shërbimi i kryer të paguhet plotësisht nga ky autoritet kontraktor.
 5. Prokurimet, në rastet kur Autoritetet Kontraktore kanë marrëveshje dhe/ose realizojnë prokurime në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë nëpërmjet agjencive të NATO-s, organizmave ndërkombëtarë ku Shqipëria aderon, me fondet dhe për interes të Autoriteteve Kontraktore.
 6.  Të gjitha prokurimet e punëve, mallrave dhe shërbimeve në rastet e krizave dhe/ose situatave ekstreme të sigurisë kombëtare.
 7. Rastet përjashtimore, sipas pikave “1” deri në “12” të këtij neni, rregullohen me akte të tjera ligjore ose nënligjore.
   
  Neni  6
  Kontratat e rezervuara
   

Autoritetet Kontraktore kanë të drejtë t’u rezervojnë qendrave sociale të punës për personat me aftësi të kufizuara, pjesëmarrjen në procedurën e prokurimit, ose të kërkojnë zbatimin e këtyre kontratave sipas programeve të punësimit në këto qendra, nëse shumica e punonjësve janë persona me aftësi të kufizuara të cilët, për shkak të natyrës ose të gjendjes së rëndë fizike, nuk mund të punojnë në kushte normale pune.

 

Neni 7

Kontrata të përziera

 

 1. Kontratat, që kanë njëkohësisht si objekt të tyre punë, mallra ose shërbime në zbatim të këtij ligji dhe pjesërisht në zbatim të Ligjit të Prokurimeve Publike, prokurohen sipas dispozitave të këtij ligji, me kusht që prokurimi i një  kontrate të vetme të bazohet në arsye objektive.
 2. Kontratat, që kanë njëkohësisht si objekt të tyre punë, mallra ose shërbime që rregullohen pjesërisht nga ky ligj, ndërsa pjesa tjetër nuk është objekt as i këtij ligji dhe as i ligjit të Prokurimit Publik, nuk janë subjekt i këtij ligji, me kusht që prokurimi i një kontrate të vetme të bazohet në arsye objektive.
 3. Në çdo rast, vendimi për të prokuruar vetëm një kontratë nuk mund të merret me qëllim përjashtimin e kontratave nga zbatimi i këtij ligji ose ligjit të Prokurimit Publik.

 

Neni 8

Detyrimet ndërkombëtare

 

Në rast se ky ligj bie ndesh me një detyrim që shteti ka në bazë të një marrëveshjeje me një ose më shumë shtete të tjera apo me një organizatë ndërkombëtare, atëherë zbatohen dispozitat e marrëveshjes në fjalë. Në të gjitha rastet e tjera, procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë i nënshtrohen këtij ligji.

 

Neni 9

Fshehtësia e procesit (Ruajtja e konfidencialitetit)

 

Pa cenuar dispozitat e këtij ligji mbi detyrimin r botimin e kontratave të prokurimit dhe të informacioneve r kandidatët dhe ofertuesit, Autoriteti Kontraktor nuk duhet të bëjë publik informacione marra nga operatorët ekonomikë, të etiketuara nga këta të fundit si  konfidenciale. Ky lloj  informacioni përfshin veçanërisht aspektet teknike, sekretet tregtare dhe informacionet konfidenciale të ofertave.

 

Neni 10

Mbrojtja e informacionit të klasifikuar

 

Autoriteti Kontraktor vendos kërkesa shtesë ndaj operatorëve ekonomikë, më qëllim mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë procedurës së prokurimit dhe të zbatimit të kontratës.

Autoriteti Kontraktor u kërkon operatorëve ekonomikë që këto kërkesa të plotësohen edhe nga nënkontraktorët e tyre.

 

Neni 11

Masat për sigurimin e informacionit të klasifikuar

 

1.   Në rastet kur kontratat përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar, Autoriteti Kontraktor duhet t’a specifikojë në dokumentacionin e tenderit; (njoftimi i kontratës, specifikimet teknike, dokumentet përshkruese apo dokumentet mbështetëse), masat dhe kriteret që duhet të plotësohen për të garantuar sigurinë e këtij informacioni në nivelin e kërkuar.

2.   Për rastet e pikës 1, Autoriteti Kontraktor kërkon që oferta ndër të tjera të përmbajë:

 1. Angazhimin nga ofertuesi dhe nënkontraktorët për të ruajtur, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi sigurinë e informacionit të klasifikuar, gjatë kohëzgjatjes së kontratës dhe pas zgjidhjes ose përfundimit të kontratës;
 2. Angazhimin nga ofertuesi për të përmbushur detyrimet e  parashikuara në shkronjën (a) për rastet e nënkontraktorëve të rinj, që do të identifikohen gjatë zbatimit të kontratës;
 3. Të dhëna dhe informacion të mjaftueshëm për nënkontraktorët e propozuar, në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të identifikojë, nëse secili prej tyre ka aftësitë dhe kapacitetet e kërkuara, për të garantuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, sigurinë e informacionit të klasifikuar tek i cili ata do kenë akses ose do ta administrojnë, gjatë kryerjes së aktiviteteve të nën-kontraktuara;

ç)   Angazhim nga ofertuesi për të dhënë informacionin e kërkuar sipas shkronjës (c) për çdo nënkontraktor të ri, përpara se t’a nënkontraktojë atë.

 1. Autoriteti Kontraktor kryen verifikimet përkatëse përmes institucioneve shtetërore përgjegjëse për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale, lidhur me plotësimin e kërkesave të sigurisë nga çdo ofertues apo/edhe nënkontraktor, përpara përfshirjes në procedurat e realizimit të kontratës.
 2. Kur Autoriteti Kontraktor, pas verifikimeve të kryera nga institucionet shtetërore përgjegjëse për sigurimin e informacionit të klasifikuar, konstaton, se ofertuesi apo/edhe nënkontraktori i identifikuar nuk i plotëson kërkesat e sigurisë të përmendura në këtë nen, ai merr vendimin përkatës, duke theksuar papajtueshmërinë me përcaktimet e kërkuara.
 3. Procedurat dhe kërkesat për sigurimin e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit dhe zbatimit të kontratës, përcaktohen në rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale.
 4. Autoriteti Kontraktor, kontraktori, nënkontraktori janë të detyruar që në rastin e kontratave për punët, mallrat/pajisjet, shërbimet, që për arsye sigurie përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar të zbatojnë edhe kërkesat për sigurimin e informacionit të klasifikuar, sipas legjislacionit në fuqi.

 

Neni 12

Operatorët Ekonomikë

 

 1. Kandidatët ose ofertuesit që ofrojnë punë, mallra dhe shërbime, nuk duhet të refuzohen vetëm për shkak se, u kërkohet të jenë persona fizik ose juridik. 

Megjithatë, në rastet e kontratave për shërbime apo punë si dhe të kontratave të shërbimit për shërbime shtesë dhe/ose vendosjen dhe instalimin, autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë personave juridikë të paraqesin në ofertë ose në kërkesën për pjesëmarrje emrat dhe kualifikimet profesionale të personelit përgjegjës për zbatimin e kontratës në fjalë.

 1. Grupe operatorësh ekonomikë mund të dorëzojnë oferta ose të paraqiten si një kandidat i vetëm. Autoriteti kontraktor nuk u kërkon të kenë një formë të veçantë ligjore të bashkimit të shoqërive për qëllim të dorëzimit të ofertës apo kërkesës për pjesëmarrje.

 

Neni 13

Autoritetet kontraktore

 

1.   Autoritetet kontraktore janë organet, të cilave ky ligj u jep kompetencat për të ndërmarrë një procedurë për dhënien e kontratave në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

2.   Autoritetet kontraktore janë:

  1. ministritë dhe institucionet shtetërore përgjegjëse për mbrojtjen, rendin publik dhe sigurinë kombëtare ;
  2. çdo autoritet kontraktor, i cili, sipas ligjit për prokurimin publik, zhvillon procedura prokurimi në sektorët utilitarë si uji, energjia, shërbimi postar, transporti etj, në rastet kur, gjatë një procedure prokurimi për një punë, mall apo shërbim përfshihen elementë që lidhen me një nga fushat e përmendura në pikën a.
  3. çdo autoritet tjetër kontraktor sipas ligjit për prokurimin publik, në rastet kur, gjatë një procedure prokurimi për një punë, mall apo shërbim përfshihen elementë që lidhen me një nga fushat e përmendura në pikën a.

3.   Kur objekti i kontratës së prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë është fushë e veprimtarisë së më shumë se një autoriteti kontraktor, palët me marrëveshje përcaktojnë autoritetin kontraktor.

 

Neni 14

Përjashtimi i operatorëve ekonomikë nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë

 

Autoriteti kontraktor përjashton një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, që do të zhvillohen prej tij, për një periudhë nga një deri në tre vjet, për:

  1. keqinformim dhe dorëzim të dokumenteve, që përmbajnë të dhëna të rreme për qëllime kualifikimi, përcaktuar në nenin 36 të këtij ligji;
  2. mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontrata të mëparshme me këtë autoritet kontraktor, në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

 

Neni 15

Agjencia e Prokurimit Publik

 

Agjencia e Prokurimit Publik është institucioni përgjegjës për verifikimin e zbatimit procedurave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, pas fazës së nënshkrimit të kontratës së prokurimit, në përputhje me parashikimet e këtij ligji dhe legjislacionit përkatës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

 

Neni 16

Komisioni i Prokurimit Publik

 

Komisioni i Prokurimit Publik është institucioni përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të paraqitura nga operatorët ekonomikë për procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, në përputhje me parashikimet e këtij ligji dhe legjislacionit përkatës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

 

Neni 17

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK)

 

DSIK kryen detyrat e mëposhtme:

  1. Mbikëqyr çdo Operator Ekonomik dhe Autoritet Kontraktor për masat mbrojtëse dhe procedurat e parandalimit nga përhapja e paautorizuar, humbja apo shkeljet e sigurisë ndaj informacionit të klasifikuar në kushtet e një prokurimi të klasifikuar apo gjatë dhe pas përfundimit të kontratës së klasifikuar.
  2. Kur ekzistojnë rrethanat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi për informacionin e klasifikuar:
 1. Lëshon ose jo, heq, pezullon Certifikatën e Sigurimit Industrial të Operatorit Ekonomik dhe Certifikatën e Sigurimit të Personelit të punonjësve të Operatorit Ekonomik;
 2. Konfirmon rekordet dhe vlefshmërinë e Certifikatës së Sigurimit Industrial dhe të Certifikatës së Sigurimit të Personelit për Operatorët Ekonomikë të huaj dhe punonjësit e tyre, përpara pjesëmarrjes në procedurat e një prokurimi të klasifikuar.
 3. Autorizon Operatorin Ekonomik për administrimin e informacionit të klasifikuar në kushtet e zbatimit të kontratës së klasifikuar;

ç)   Akrediton sigurinë e sistemeve të komunikimit dhe të informacionit dhe autorizon sipas rastit përdorimin e tyre nga çdo Operator Ekonomik dhe Autoritet Kontraktor në kushtet e një prokurimi të klasifikuar apo gjatë zbatimit të kontratës së klasifikuar.

 1. Shqyrton çdo ankesë zyrtare gjatë procedurave të prokurimit apo zbatimit të kontratës, e cila përfshin vetëm zbatimin e kërkesave për sigurimin e informacionit të klasifikuar në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
  dh) Për këto raste, DSIK mbledh informacionin e nevojshëm, kërkon shpjegimet e palëve dhe të institucioneve shtetërore, kryen inspektime të drejtpërdrejta dhe bashkëpunon me autoritetet homologe.

 

Neni 18

Prokurim i përqendruar

 

 1. Autoritetet kontraktore mund të prokurojnë punë, mallra dhe/ose shërbime nëpërmjet një organi qendror blerës, i cili kryen procedurat përkatëse të përzgjedhjes së fituesit të kontratës.
 2. Në kryerjen e procedurave të përzgjedhjes së fituesit, organi qendror blerës zbaton dispozitat e këtij ligji.
 3. Këshilli i Ministrave, me kërkesën e një autoriteti kontraktor ose me nismën e vet, mund të ngarkojë për procedura të veçanta prokurimi një autoritet tjetër kontraktor si organ qendror blerës.
 4. Ministritë ose institucionet e tjera, që kanë në varësi disa autoritete kontraktore, mund të prokurojnë në mënyrë të përqendruar për autoritetet kontraktore të varësisë.
  Në këtë rast, ministritë ose institucionet e tjera, që kanë në varësi disa autoritete kontraktore, mund të përdorin blerjen e përqendruar, duke nxjerrë udhëzimet e duhura për autoritetet kontraktore të varësisë.

 

Neni 19

Specifikimet teknike

 

 1. Specifikimet teknike do të përcaktohen në dokumentacionin e tenderit, dokumentet e kontratës, dokumentet përshkruese apo dokumentet mbështetëse.
 2. Specifikimet teknike do të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe nuk do të shërbejnë si pengesë për konkurrencën e drejtë në prokurimin publik.
 3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor,  duhet të përshkruajnë tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, duke ju referuar:
  1. standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo përdorimin e produkteve;
  2. kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon t’u referohet standardeve kombëtare ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;
  3. të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të këtij neni për mallra, shërbime apo punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate.
 4. Autoriteti Kontraktor nuk mund të refuzojë një ofertë me arsyetimin se produktet dhe shërbimet e ofertuara nuk përputhen me specifikimet teknike të shpallura, në qoftë se ofertuesi provon në ofertën e tij, në mënyrën e duhur, se zgjidhjet që propozon plotësojnë në mënyrë ekuivalente kriteret e specifikimeve teknike. Përderisa autoriteti kontraktor mund të refuzojë një ofertë, ai duhet që në dhënien e një kontratë të deklarojë dhe arsyet për refuzimin e një oferte për shkak të mos-ekuivalencës së saj.
 5. Autoriteti Kontraktor nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra ose shërbime të cilat përputhen me një standard kombëtar që transpozon një standard evropian ose NATO.
 6. Kur Autoriteti Kontraktor përcakton karakteristikat mjedisore në aspektin e zbatimit funksional, mund të përdoren specifikime të detajuara, ose, nëse është e nevojshme, pjesë të tyre, të përcaktuara me specifikime evropiane, kombëtare, shumëkombëshe, apo ndonjë eko-etiketë tjetër, me kusht që:
 1. Këto specifikime të jenë të përshtatshme si një mjet për të përcaktuar karakteristikat e furnizimeve ose shërbimeve që janë objekt i kontratës,
 2. Kërkesat për etiketë të jenë hartuar mbi bazën e informacionit shkencor;
 3. Eko-etiketat të miratohen duke përdorur një procedurë në të cilën të gjithë aktorët, si organet qeveritare, konsumatorët, prodhuesit, shpërndarësit dhe organizatat mjedisore, të mund të marrin pjesë në të;

ç)   Ato të jenë të arritshme për të gjitha palët e interesuara;

 1. Autoriteti kontraktor  mund të tregojë se produktet dhe shërbimet që mbajnë eko-etiketën përputhen me specifikimet teknike të parashtruara në dokumentat e kontratës. Autoriteti kontraktor / entiteti duhet të pranojë çdo mjet tjetër prove të përshtatshëm.

dh) Mjetet e duhura, sipas kuptimit të këtij neni, mund të konsiderohet një dosje teknike nga prodhuesi ose një raport testimi nga një organ i pranuar.

 1. Organe të njohura, në kuptim të këtij neni, janë ato të testimit dhe kalibrimit, si dhe organe certifikimi dhe inspektimi të cilat janë krijuar në përputhje me standardet bashkëkohore Evropiane / NATO. Autoriteti kontraktor duhet të pranojë certifikata nga organet e njohura ndërkombëtarësh.

 

Neni 20

Variantet e specifikimeve teknike

 

 1. Nëse kontrata do t’i jepet ofertës ekonomikisht më të favorshme, Autoritetet Kontraktore mund të autorizojnë ofertuesit të paraqesin variante.
 2. Autoritetet Kontraktore duhet të përcaktojnë në njoftimin e kontratës nëse ata autorizojnë variante apo jo. Variantet nuk autorizohen pa këtë përcaktim paraprak.
 3. Autoritetet Kontraktore që autorizojnë variantet parashtrojnë në specifikimet teknike,  kriteret minimale për t’u plotësuar nga variantet dhe çdo kërkesë të veçantë për prezantimin e tyre. Do të merren në konsideratë vetëm variantet që plotësojnë kriteret minimale të përcaktuara nga këto autoritete/ente kontraktore. 
 4. Në procedurat për prokurimin e kontratave për furnizime ose shërbime, Autoritetet Kontraktore që kanë autorizuar variantet nuk mund të refuzojnë një variant vetëm për shkak se, nëse është i suksesshëm, shkon më shumë drejt një kontrate shërbimi sesa një kontrate furnizimi, ose e kundërta, më shumë drejt një kontrate furnizimi sesa një kontrate shërbimi.

 

KREU II

RREGULLAT E PËRGJITHSHME TË PROKURIMIT

 

Neni 21

 Kufijtë monetarë për kontratat

 

1. Për qëllime të këtij ligji zbatohet një kufi monetar, i cili shërben për të përcaktuar  procedurat e prokurimit në:

 1. procedura ndërkombëtare;
 2. procedura kombëtare.

2.   Kufiri monetar përcaktohet në rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

 

Neni 22

Mënyrat e përllogaritjes së vlerës së kontratave dhe marrëveshjeve kuadër

 

 1. Përcaktimi i vlerës së kontratës bazohet në shumën e plotë të pagueshme pa TVSH, të përllogaritur nga autoriteti kontraktor. Përllogaritja merr parasysh shumën e plotë të vlerësuar për t’u paguar, duke përfshirë çdo formë alternative apo rinovimi të kontratës.
 2. Në rastet kur autoriteti kontraktor parashikon çmime apo pagesa për kandidatët apo ofertuesit, i përfshin ato kur përllogarit vlerën e kontratës.
 3. Vlera e përllogaritur e kontratës duhet të jetë e pandryshuar në çastin e shpalljes së njoftimit të kontratës të parashikuar në nenin 31, ose në çastin e fillimit të procedurës së prokurimit, në rastet kur nuk kërkohet një shpallje e tillë.
 4. Pjesëtimi i vlerës së kontratave për projekte pune apo blerje sasie mallrash dhe/ose shërbimesh për të shmangur dispozitat e parashikuara nga ky Ligj, nuk është i lejueshëm.
 5. Në rastin e marrëveshjeve kuadër, vlera që duhet marrë parasysh duhet të jetë vlera maksimale e përllogaritur, pa TVSH, të të gjitha kontratave të parashikuara që do lidhen gjatë afatit të marrëveshjes.
 6. Mënyra e përllogaritjes së vlerës së kontratës përcaktohet në rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
   
  Neni 23
  Ndarja në lote
   
  Kontrata ndahet në lote, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të ngjashme, dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë do të ishin në gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të përdoret veçanërisht për të nxitur pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe për të ulur kostot administrative të autoritetit kontraktor.
   
  Në çdo rast, kur kontrata ndahet në lote, për efekt të përzgjedhjes së procedurës së prokurimit, vlera limit e kontratës do të jetë shuma e vlerës së secilit lot.
   

Neni 24

Rregullat në lidhje me komunikimin

 

 1. I gjithë komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit mund të bëhet me postë, faks, postë elektronike, telefon, ose me një kombinim të këtyre mjeteve, sipas zgjedhjes së Autoritetit  Kontraktor.

2.   Në rastet kur autoriteti kontraktor komunikon në formë elektronike, mjetet e komunikimit elektronik dhe karakteristikat e tyre teknike duhet je jodiskriminuese, të disponueshme dhe ndëroperueshme me produktet e teknologjisë informacionit dhekomunikimit, të cilat përdoren gjerësisht. Rregullat dhe procedurat r këtë formë komunikimi përcaktohen në rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

3.   Komunikimi, shkëmbimi dhe ruajtja e informacionit duhet të kryhen në mënyrë të atillë që të sigurojë paprekshmërinë e të dhënave dhe ruajtjen e konfidencialitetit për kërkesat për pjesëmarrje dhe ofertat dhe që Autoritetet Kontraktore të shqyrtojnë përmbajtjen e ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje vetëm pasi të ketë skaduar afati për dorëzimin e tyre.

4. Gjatë komunikimeve elektronike, administrimi dhe transmetimi i informacionit të klasifikuar, do të bëhet vetëm në sisteme të akredituara përshtatshmërisht nga DSIK.

5.   Rregullat e administrimit dhe të transmetimit të informacionit të klasifikuar përmes sistemeve të akredituara nga DSIK janë të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për informacionin e klasifikuar.

 

 

KREU III

LLOJET E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT

 

Neni 25

Përzgjedhja e procedurës së prokurimit

 

 1. Për përcaktimin e një kontrate të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe/ose të sigurisë ose konkluzionin / dakordësinë e një kontratë të prokurimit subjekt të këtij ligji, autoriteti kontraktor mund të përzgjedhë lirshëm ndërmjet procedurës së prokurimit të kufizuar dhe procedurës së prokurimit me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit.
 2. Në raste dhe rrethana të veçanta referuar këto në nenin 29 të këtij ligji, autoriteti kontraktor mund të aplikojë, për përcaktimin e një kontrate të prokurimit publik, subjekt të këtij ligji, procedurën me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit.
 3. Autoritetit kontraktor do t’i lejohet që të bëjë thirrje për dialog konkurrues për përcaktimin e kontratave të prokurimit publik ose duke konkluduar në marrëveshjen kuadër, subjekt të këtij ligji, në rastin e një kontrate veçanërisht  komplekse dhe ku konsiderohet që përdorimi i procedurës me prokurim të kufizuar apo me negocim me shpallje paraprake nuk do të mundësojë përcaktimin e kontratës.
 4. Objekti i prokurimit në kuptimin e pikën 3 të këtij neni, konsiderohet të jetë veçanërisht i ndërlikuar kur Autoriteti Kontraktor nuk është në gjendje për të përcaktuar:
  1. Mjetet teknike, në përputhje me specifikimet teknike të përcaktuar në nenin përkatës në këtë ligj, të aftë për të kënaqur nevojat apo objektivat e saj, dhe / ose
  2. Bazën  ligjore dhe / ose financiare, pamjen/bërjen e një projekti.
 5. Kriteri i përcaktimit të ofertës fituese në procedurën me dialog konkurues është vetëm çmimi ekonomikisht më i favorshëm.
 6. Autoriteti Kontraktor mund të lidhë kontrata për furnizime/mallra/punë/shërbime në bazë të një marrëveshjeje kuadër të përfunduar.
   

Neni 26

Procedura e kufizuar

 

1.   Procedura e kufizuar përdoret nga autoriteti kontraktor për të kryer një prokurim që çon në dhënien e një kontrate në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, kur:

  1. malli, shërbimi ose puna përkatëse, për shkak të karakterit të tij/tyre shumë të ndërlikuar ose të veçantë, mund të furnizohen, sigurohen ose ekzekutohen nga operatorë ekonomikë, të cilët kanë kapacitetin e duhur teknik, profesional dhe/ose financiar;
  2. është ekonomikisht më e leverdishme për autoritetin kontraktor, fillimisht, të shqyrtojë kapacitetin dhe kualifikimet e operatorëve të interesuar ekonomikë dhe më pas t’i ftojë ata që kanë kualifikimet minimale specifike të caktuara, të paraqesin ofertat.

2.   Në procedurën e kufizuar autoriteti kontraktor boton një njoftim, sipas nenit 32 të këtij ligji, i cili përmban:

a)   një përshkrim të objektit të kontratës që do të prokurohet;

b)   një tregues të kritereve përzgjedhëse, sipas nenit 38 të këtij ligji;

c)   një ftesë, për të shprehur interesin për pjesëmarrje në procedurën e prokurimit;

ç)   kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, siç përcaktohen në nenin 46 të këtij ligji.

3.   Pas mbarimit të afatit kohor të shpallur për paraqitjen e kërkesave për pjesëmarrje, siç përcaktohet në njoftimin e kontratës, sipas rregullave të përcaktuara në nenin 32 të këtij ligji, autoriteti kontraktor përzgjedh kandidatët, në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 46 të këtij ligji.

4.   Më pas autoriteti kontraktor dërgon ftesën për ofertë për kandidatët e përzgjedhur, në përputhje me nenin 31 të këtij ligji, duke u kërkuar atyre të paraqesin ofertat.

5.   Pas mbarimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, Autoriteti Kontraktor hap ofertat dhe përcakton kontratën fituese, në mbështetje të kritereve të përcaktuara në nenin 46 të këtij ligji.

 

Neni 27

Procedura me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit

 

 1. Nëse autoriteti kontraktor përdor procedurën me negocim me shpallje paraprake të njoftimit, autoriteti kontraktor negocion me ofertuesit, me qëllim përshtatjen e ofertave të tyre me kërkesat e përcaktuara në njoftimin e kontratës, me specifikimet dhe dokumentet mbështetëse, nëse ka të tilla, për të përzgjedhur ofertën më të mirë, në përputhje me nenin  46 të këtij ligji. 
 2. Autoriteti kontraktor duhet të garantojë trajtim të barabartë për të gjithë ofertuesit. Nuk duhet të bëhet i njohur asnjë informacion diskriminues apo që u sjell avantazhe disa ofertuesve mbi të tjerët.
 3. Autoriteti kontraktor mund të marrë masa që procedura me negocim të kryhet në faza të ndryshme, duke zbatuar kriteret e vlerësimit, të shpallura në njoftimin e kontratës apo në specifikime, me qëllim  reduktimin e numrit të ofertave që duhen negociuar. Njoftimi i kontratës apo dokumentet e kontratës tregojnë nëse ky opsion është përdorur.
 4. Rregullat e prokurimit me negocim me shpallje paraprake përcaktohen në rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
   

Neni 28

Dialogu konkurues

 

 1. Kur kontratat janë veçanërisht komplekse dhe kur autoritetet kontraktore mendojnë së përdorimi i procedurës së kufizuar apo procedurës me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës nuk mundësojnë prokurimin, ato mund të përdorin dialogun konkurues.  

Kriteri i vetëm për lidhjen e kontratës është oferta ekonomikisht më e favorshme.

 1. Autoritetet Kontraktore bëjnë shpalljen e njoftimit të kontratës ku përcaktohen nevojat dhe kërkesat e tyre.
 2. Autoritetet Kontraktore hyjnë në dialog me kandidatët e përzgjedhur, me qëllim identifikimin dhe përcaktimin e mjeteve që plotësojnë më së miri nevojat e tyre. Gjatë këtij dialogu, ato mund të diskutojnë me kandidatët e përzgjedhur të gjitha aspektet e kontratës. 

Autoriteti kontraktor duhet të garantojë trajtim të barabartë për të gjithë ofertuesit. Nuk duhet të bëhet i njohur asnjë informacion diskriminues apo që u sjell avantazhe disa ofertuesve mbi të tjerët.

Autoriteti kontraktor nuk duhet t’u tregojë pjesëmarrësve të tjerë, pa miratimin paraprak të kandidatit, zgjidhjet e propozuara ose informacione të tjera konfidenciale të dhëna nga ky kandidat gjatë dialogut.

 1. Autoriteti kontraktor mund të marrë masa që procedura të kryhet në faza të ndryshme, duke zbatuar kriteret e vlerësimit, të shpallura në njoftimin e kontratës apo në specifikime, për reduktimin e numrit të zgjidhjeve që do të diskutohen gjatë dialogut. Kjo alternativë, nëse përdoret, duhet të përfshihet tek njoftimi ose tek specifikimet.
 2. Autoriteti kontraktor vazhdon dialogun deri kur identifikon zgjidhjen ose zgjidhjet, nëse është e nevojshme pas krahasimit të tyre, të cilat përmbushin nevojat e tij.
 3. Autoriteti kontraktor pasi deklaron se dialogu është mbyllur dhe të ketë njoftuar të gjithë pjesëmarrësit, u kërkon që të paraqesin ofertën përfundimtare bazuar te zgjidhja ose zgjidhjet që janë paraqitur dhe specifikuar gjatë dialogut. Këto oferta përmbajnë të gjitha elementet e kërkuara dhe të nevojshme për zbatimin e kontratës.

Këto oferta mund të përmbajnë sqarime, specifikime dhe përshtatje që plotësojnë kërkesat e Autoritetit Kontraktor. Megjithatë, këto sqarime, specifikime apo përshtatje ose të dhëna shtesë nuk duhet të jenë të tilla sa të ndryshojnë tiparet themelore të ofertës apo tenderit sepse ato mund të prishin konkurrencën ose të jenë diskriminuese. 

 1. Autoriteti kontraktor vlerëson ofertat duke u bazuar te kriteret e përcaktuara në njoftimin e kontratës ose tek specifikimet dhe zgjedh ofertën ekonomikisht më të favorshme në përputhje me nenin 46.

Me kërkesë të Autoritetit  kontraktor, ofertuesi që ka paraqitur ofertën ekonomikisht më të favorshme mund të sqarojë aspektet e ofertës ose të konfirmojë angazhimet e tij, me kusht që të mos ndryshojë elementët themelore të ofertës ose tenderit, të prishë konkurrencën apo të jetë diskriminuese.

 1. Autoriteti kontraktor mund të përcaktojë çmimet apo pagesat në dialogun konkurues. 

 

Neni  29

Procedura me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

 

Autoritetet kontraktore mund të kontraktojnë me anë të procedurës me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës dhe do të justifikojnë përdorimin e kësaj procedure në njoftimin e kontratës në rastet e mëposhtme:

 1. Për kontrata për punë, furnizime dhe shërbime:
 1. nëse në një procedurë të kufizuar, procedurë me negocim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës ose dialog konkurrues nuk është paraqitur asnjë ofertë ose asnjë përgjigje, kur kushtet fillestare të kontratës nuk ndryshohen në thelb;
 2. nëse në një procedurë të kufizuar, procedurë me negocim me shpallje paraprake ose dialog konkurrues janë paraqitur oferta të parregullta, ose oferta që janë të papranueshme sipas dispozitave të këtij ligji, me kusht që:
  1. kushtet fillestare të kontratës të mos pësojnë asnjë ndryshim thelbësor;
  2. ato të përfshijnë në procedurën me negocim vetëm ofertuesit që plotësojnë kriteret e vlerësimit dhe/ose kualifikimit dhe që gjatë procedurës së mëparshme të kufizuar ose dialogut konkurrues i kanë paraqitur ofertat sipas kërkesave formale të procedurës së prokurimit;

c)   në rastet kur afatet kohore të përcaktuara për procedurën e kufizuar ose procedurën me negocim me shpallje të njoftimit të kontratës, duke përfshirë edhe afatet e limituara kohore të parashikuara  sipas nenit 33, nuk zbatohen për shkak të një krize.

ç)   kur për arsye të nevojës ekstreme, të shkaktuar nga ngjarje të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor, nuk mund të respektohet afati kohor i parashikuar në procedurën e kufizuar ose në procedurën me negocim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, përfshirë edhe afatet kohore të shkurtuara sipas nenit 33. Rrethanat e përmendura për të justifikuar nevojën ekstreme nuk duhet të shkaktohen në asnjë rast nga veprimi apo mosveprimi i Autoritetit  kontraktor;

d)   kur për arsye që lidhen me të drejtat ekskluzive, kontrata nuk mund të ekzekutohet përveçse nga një operator i vetëm ekonomik;

2.   për kontrata shërbimesh dhe kontrata furnizimi:

 1. për shërbime kërkimi dhe zhvillimi, përveç atyre të përcaktuara në nenin 5;
 2. në rast se mallrat janë prodhuar vetëm për qëllime kërkimi dhe zhvillimi. Këtu nuk përfshihet prodhimi me shumicë, për qëllime tregtare apo për të mbuluar shpenzimet e kërkimit dhe zhvillimit;

3.   për kontrata furnizimi:

 1. për lëvrime shtesë nga furnizuesi i mëparshëm, për zëvendësimin e pjesshëm të lëvrimeve normale apo instalimeve apo si shtesë të mallrave, instalimeve ekzistuese, pasi ndryshimi i furnizuesit do t’a detyrojë autoritetin kontraktor të kërkojë mallra me karakteristika të ndryshme teknike, që mund të rezultojnë në papajtueshmëri dhe në vështirësi të mëdha teknike për vënien në punë apo mirëmbajtjen e tyre.

Kohëzgjatja si dhe ripërtëritja e këtyre kontratave nuk duhet të jetë më e gjatë se 5 vjet, përveç rasteve të jashtëzakonshme të justifikuara me jetëgjatësinë që parashikohet për secilin mall të lëvruar, instalimet ose sistemet dhe vështirësitë teknike që mund të shkaktojë ndryshimi i furnizuesit;

 1. për mallrat e kuotuara dhe të blera në bursën e mallrave;
 2. për blerje mallrash me kushte veçanërisht të leverdishme nga furnizues që mbyllin përfundimisht biznesin e tyre, ose  sekuestrues apo likuidues në rast falimentimi, marrëveshje me kredituesit, apo ndonjë procedurë e ngjashme në përputhje me dispozitat dhe rregullat kombëtare;

4.   për kontrata për punë dhe shërbime:

 1. për punë apo shërbime shtesë, të cilat nuk kanë qenë të përfshira në kontratën fillestare, por që, për shkak të rrethanave të paparashikuara, janë bërë të domosdoshme për zbatimin e punëve apo kryerjen e shërbimeve, me kusht që t’i jepen operatorit ekonomik, që realizon këto ndërtime apo shërbime:
 1. kur këto punë ose shërbime shtesë nuk mund të ndahen nga kontrata fillestare, pa shkaktuar vështirësi të mëdha për autoritetin kontraktor;
 2. kur këto ndërtime apo shërbime, edhe pse të ndara nga kontrata fillestare, janë të domosdoshme për përmbushjen e saj;

Në çdo rast, shtesa e kontratave nuk mund të kalojë vlerën prej 50% për qind të vlerës së përgjithshme të kontratës fillestare.

 1. për ndërtime apo shërbime të reja, që kanë të bëjnë me përsëritjen e ndërtimeve apo të shërbimeve të ngjashme, që i janë besuar një operatori ekonomik, të cilit i njëjti autoritet kontraktor i ka dhënë kontratën fillestare, me kusht që këto ndërtime ose shërbime të përputhen me projektin bazë, për të cilin është shpallur fitues i kontratës fillestare me procedurë të kufizuar, me procedurë me negocim, me shpalljen e njoftimit të kontratës ose me dialogun konkurrues.

Përdorimi i mundshëm i kësaj procedure duhet të përshihet në njoftimin e kontratës fillestare dhe autoriteti kontraktor duhet të vlerësojë koston e përgjithshme të përllogaritur të ndërtimeve ose shërbimeve në vijim, në përputhje me nenin 22 të këtij ligji.

Kjo procedurë mund të përdoret vetëm brenda 5 viteve nga lidhja e kontratës fillestare, përveç rasteve  të jashtëzakonshme të justifikuara me  jetëgjatësinë që parashikohet për secilin mall të lëvruar, instalimet ose sistemet, dhe vështirësitë teknike që mund të shkaktojë ndryshimi i furnizuesit;

5.   për kontratat për shërbime transporti ajror dhe detar për Forcat e Armatosura apo ato të sigurisë të dislokuara apo që do dislokohen jashtë vendit, kur autoriteti kontraktor duhet t’i prokurojë këto shërbime nga operatorë ekonomikë që garantojnë vlefshmërinë e ofertave të tyre në një kohë kaq të shkurtër sa që nuk mund të pritet për procedurat e kufizuara apo procedurat me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, duke përfshirë edhe afatet kohore të shkurtuara sipas nenit 33 të këtij ligji.

6.   për kontratat për blerjen e pajisjeve/mjeteve të projektuara posaçërisht ose të përshtatura për qëllime ushtarake, si dhe armët, municionet apo bazën materiale luftarake, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra.

Klasifikimi sipas kësaj pike, do të bëhet nga një Komision i Veçantë Klasifikimi i ngritur në Ministrinë e Mbrojtjes. Përbërja dhe mënyra e organizimit të Komisionit do të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni  30

Marrëveshjet kuadër

 

 1. Autoritetet Kontraktore mund të lidhin marrëveshje kuadër.
 2. Me qëllim arritjen e një marrëveshjeje kuadër, Autoritetet Kontraktore duhet të ndjekin të gjitha procedurat e parashikuara në këtë ligj, për të gjitha fazat deri në lidhjen e kontratave bazuar në këtë marrëveshje kuadër. Palët në marrëveshjen kuadër zgjidhen duke zbatuar kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, në përputhje me nenin 46 të këtij ligji.

3.   Kontratat e bazuara në një marrëveshje kuadër lidhen në përputhje me procedurat e parashtruara në paragrafët 7 dhe 8 të këtij neni. Këto procedura mund të zbatohen vetëm ndërmjet autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë, të cilët kanë qenë që në fillim palë në marrëveshjen kuadër.

4.   Kur lidhen kontrata të bazuara në një marrëveshje kuadër, palët nuk munden, në asnjë rrethanë, të bëjnë ndryshime thelbësore të kushteve të parashtruara në marrëveshjen kuadër, veçanërisht në rastin e parashikuar në paragrafin 7 të këtij neni.

5.   Kohëzgjatja e një marrëveshjeje kuadër nuk mund të jetë më e gjatë se 5 vjet, përveç rasteve të jashtëzakonshme, të justifikuara me jetëgjatësinë që parashikohet për secilin mall të lëvruar, instalimet ose sistemet, dhe vështirësitë teknike që mund të shkaktojë ndryshimi i furnizuesit. Në këto raste të jashtëzakonshme, Autoritetet Kontraktore duhet të japin justifikimin e plotë në njoftimin e parashikuar në nenin 32 të këtij ligji.

6.   Autoritetet Kontraktore nuk mund t’i keqpërdorin marrëveshjet kuadër për të penguar, kufizuar apo prishur konkurrencën.

7.   Kur një marrëveshje kuadër arrihet me një operator të vetëm ekonomik, kontratat e bazuara në këtë marrëveshje lidhen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Për prokurimin e këtyre kontratave, autoriteti kontraktor komunikon me shkrim me operatorin palë në marrëveshjen kuadër, duke i kërkuar atij të plotësojë ofertën në përputhje me kërkesat.

8.   Kur një marrëveshje kuadër lidhet me disa operatorë ekonomikë, këta të fundit, duhet të jenë të paktën tre në numër, për sa kohë që ekziston një numër i mjaftueshëm operatorësh ekonomikë, për të përmbushur kriteret e përzgjedhjes dhe/ose pranimit të ofertave, që përmbushin kriteret e përcaktimit të ofertës fituese.  

9.   Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër, të arritura ndërmjet disa operatorëve ekonomikë, mund të prokurohen:

 1. Nëpërmjet zbatimit të kushteve të parashtruara në marrëveshjen kuadër, pa rihapur konkurrimin ose ;
 2. Kur nuk janë të gjitha kushtet të parashtruara në marrëveshjen kuadër, kur palët gjenden sërish në konkurrim, sipas të njëjtave kushte dhe, nëse është e nevojshme, në bazë të kushteve të formuluara më saktësisht dhe aty ku kjo është e përshtatshme, kur parashikohen kushte të tjera në specifikimet e marrëveshjes kuadër, në përputhje me procedurën në vijim:
 1. për çdo kontratë, që do të prokurohet, Autoritetet Kontraktore duhet të këshillohen me shkrim me operatorët ekonomikë që janë në gjendje të zbatojnë kontratën;
 2. Autoritetet Kontraktore duhet të caktojnë një kufi kohor të mjaftueshëm për dorëzimin e ofertave, për secilën kontratë specifike, duke marrë parasysh kompleksitetin e objektit, që do të prokurohet, dhe kohën e nevojshme për të dorëzuar ofertat;
 3. ofertat do të dorëzohen me shkrim dhe përmbajtja e tyre duhet të mbetet konfidenciale, derisa të ketë skaduar afati  i përcaktuar kohor për përgjigje;
 4. Autoritetet Kontraktore do t’ia japin secilën kontratë ofertuesit, që ka dorëzuar ofertën më të mirë, në bazë të kritereve të shpalljes së kontratës fituese, të përcaktuara në specifikimet e marrëveshjes kuadër.

 

 

KREU IV

DISPOZITA PËR PUBLIKIMIN PËR SHPALLJEN E NJOFTIMEVE DHE AFATET KOHORE

 

Neni 31

Ftesa për ofertë

 

1.  Në fazën e dytë të procedurës së kufizuar, procedurës me negocim me shpallje paraprake dhe dialogut konkurues, autoriteti kontraktor në të njëjtën kohë dhe në formë të shkruar  fton kandidatët e përzgjedhur që të paraqesin ofertat e tyre, për të negociuar ose për të marrë pjesë në dialog.

2.   Ftesa për kandidatët përfshin edhe:

a)   një kopje të dokumenteve të tenderit ose dokumente shpjegues dhe çdo dokument tjetër mbështetës;

b)   një referencë për akses të dokumenteve të tenderit dhe të dokumenteve të tjera, të përcaktuara më sipër me rrugë elektronike.

3. Informacioni mbi kandidatët e përzgjedhur, dokumentet e tenderit ose dokumentet përshkruese dhe të gjitha dokumentet mbështetëse, duhet të mbahen të fshehta deri në hapjen e ofertave përfundimtare.

4.   Ftesa për ofertë duhet të përmbajë:

a)   Një referencë për njoftimin e kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë të publikuar.

b)   Afatin e fundit për pranimin e ofertave, adresën në të cilën duhet të dërgohen ofertat dhe gjuhën/gjuhët, në të cilat duhet të hartohet oferta. Në rastin e dialogut konkurrues, këto të dhëna nuk janë treguar në ftesën për të marrë pjesë në dialog, por në ftesën për ofertë.

c) Në rastin e dialogut konkurrues, datën dhe adresën e caktuar për fillimin e konsultimeve dhe gjuhën/gjuhët e përdorura.

ç)   Informacion për çdo dokument shtesë që duhet dorëzuar ose në mbështetje të deklaratave të ofertuesve, në përputhje me nenin 38 të këtij ligji ose për të plotësuar informacionin në lidhje me kushtet dhe vërtetimin e gjendjes financiare, aftësinë teknike dhe përshtatshmërisë profesionale.

d)   Peshën dhe renditjen sipas përparësisë të kritereve të vendosura për përcaktimin e ofertës fituese, në rastin e ofertës ekonomikisht më të favorshme si dhe specifikimet apo dokumentin përshkrues, në rastet kur këto nuk janë dhënë në njoftimin e kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, apo dokumentin përshkrues.

5.   Kur është e nevojshme, kandidatët brenda afatit kohor për dorëzimin e ofertave mund të kërkojnë informacion shtesë dhe shpjegime në lidhje me dokumentet e referuara në pikën 2 të këtij neni, dhe autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet për të gjithë kandidatët në të njëjtën kohë pa vonesa dhe pa treguar të dhënat e kërkuesit, me kusht që, kërkesa është dorëzuar në kohën e duhur, informacionet e fundit shtesë dhe sqarimet në lidhje me dokumentet, do të transmetohen nga autoriteti kontraktor jo më vonë se gjashtë ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave.

6.   Nëse për ndonjë arsye, dokumentet nuk janë në dispozicion në pajtim me pikat 2 ose 3 të këtij neni, informacionet dhe sqarimet shtesë, edhe pse janë kërkuar në kohën e duhur, nuk janë transmetuar në bazë të afateve të përmendura në paragrafin 6 të këtij neni, ose në qoftë se ofertat mund të hartohen vetëm pas vizitës në terren ose pas shqyrtimit direkt të dokumenteve mbështetëse, afatet për dorëzimin e ofertave do të zgjaten në përputhje me rrethanat dhe në mënyrën që të gjithë kandidatët mund të marrin informacionin e nevojshëm për hartimin e ofertave.

7.   Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta.

8.   Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë.

 

Neni 32

Njoftimet e prokurimeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë

 

1.   Autoriteti kontraktor, që kryen procedura prokurimi për kontrata në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë  me anë të procedurës së kufizuar dhe me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit, bën njoftimin publik për kryerjen e llojit përkatës të prokurimit.

2.   Përmbajtja e njoftimeve standarde dhe mënyra e shpalljes së tyre për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë përcaktohen në rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

3.   Në njoftimet që botohen, duhet të përfshihen të gjitha informacionet që u lejojnë operatorëve ekonomikë të vendosin nëse do të marrin pjesë apo jo në procedurat e prokurimit.

4.   Në njoftimin për procedurë, duhet të përcaktohen edhe vendi, adresa dhe afati i fundit kohor i dërgimit të ofertave, si dhe gjuha ose gjuhët në të cilat duhet të hartohen ato.

Në njoftim duhet të përcaktohen mënyra dhe kushtet për marrjen e dokumenteve të tenderit.

5.   Asnjë njoftim dhe asnjë informacion në një njoftim, nuk mund të bëhet publik ose t’i zbulohen një personi ose operatori ekonomik para se të bëhet publikimi i njoftimit. 

6.   Nëse autoriteti kontraktor ka dhënë një kontratë publike duke përdorur procedurat e parashikuara në këtë ligj, brenda pesë (5) ditëve nga dhënia e kontratës do të përgatisë njoftimin mbi dhënien e kontratës në gjuhën/gjuhët e përzgjedhur për procedurën.

 7. Nëse autoriteti kontraktor ka nënshkruar një kontratë duke përdorur procedurat e parashikuara në këtë ligj, brenda pesë (5) ditëve nga nënshkrimi i kësaj kontrate, do të përgatisë njoftimin për nënshkrimin e kontratës në gjuhën/gjuhët e përzgjedhur për procedurën.

8.   Njoftimet e prokurimit publik të referuara në paragrafët këtij neni nuk do të përfshijnë informacionin e klasifikuar.

 

Neni 33

Afatet kohore për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje dhe për pranimin e ofertave

 

1.   Për caktimin e afateve për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje në procedura, autoriteti kontraktor merr në konsideratë të veçantë kompleksitetin e objektit të prokurimit dhe kohën e nevojshme për hartimin e kërkesës për pjesëmarrje, pa cenuar afatet minimale të përcaktuara në këtë nen.

2.   Në procedurën e kufizuar, me negocim me shpallje paraprake dhe dialogut konkurrues, me vlerë më të lartë se kufiri monetar, afati kohor për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje do të jetë jo në pak se  37 ditë kalendarike, nga data e dërgimit të njoftimit të kontratës.

3.   Në fazë e dytë të procedurës së kufizuar, me vlerë më të lartë se kufiri monetar, afati kohor për pranimin e ofertave është jo më pak se 40 ditë kalendarike, nga data e dërgimit të ftesës për ofertë.

4.   Në procedurën e kufizuar, me negocim me shpallje paraprake dhe dialogut konkurrues, me vlerë më të ulët se kufiri monetar, afati kohor për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje do të jetë jo në pak se 25 ditë kalendarike, nga data e dërgimit të njoftimit të kontratës.

5.   Në fazën e dytë të procedurës së kufizuar, me vlerë më të ulët se kufiri monetar, afati kohor për pranimin e ofertave është jo më pak se 15 ditë kalendarike, nga data e dërgimit të ftesës për ofertë.

6.   Në rastin e procedurës së kufizuar ose me negocim me shpallje paraprake, kur situata emergjente i bën të pamundura afatet e rregullta ose afatet kohore të shkurtuara të përcaktuara në këtë nen, autoriteti kontraktor mund të përcaktojë:

a)   Një afat kohor për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje që nuk mund të jetë më pak se 15 ditë nga data në të cilën është dërguar njoftimi i kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, ose jo më pak se 10 ditë në rast se njoftimi është dërguar në rrugë elektronike, në përputhje me formatin dhe procedurën për dërgimin e njoftimeve sipas nenit 32 të këtij ligji.

b)   Në rastin e procedurës së kufizuar, një afat kohor për pranimin e ofertave i cili  nuk duhet të jetë më pak se 15 ditë nga data e dërgimit të ftesës për ofertë.

c)   Autoriteti kontraktor duhet të deklarojë arsyet për zbatimin e afateve kohore për arsye emergjente, në njoftimin e kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

7.   Kur autoriteti kontraktor i publikon njoftimet e kontratave me mjete elektronike, në përputhje me rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, afatet kohore për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje, të parashikuar në pikën 2 të këtij neni, shkurtohen me 7 ditë kalendarike. Kur autoriteti kontraktor për ofertat e përmendura në pikën 2 të këtij neni,  ofron akses të pakufizuar dhe të plotë, me anë të mjeteve elektronike, në dokumentet e kontratës dhe çdo dokument mbështetës, afati për pranimin e ofertave në procedurën e kufizuar, mund të shkurtohet me 5 ditë kalendarike. 

 

Neni 34

Informacioni për kandidatët dhe ofertuesit

 

 1. Autoritetet Kontraktore do të informojnë kandidatët dhe ofertuesit për vendimet e marra në lidhje me dhënien e një kontrate ose arritjen e marrëveshjes kuadër, duke përfshirë arsyet për ndonjë vendim për mosdhënien e një kontrate ose mos mbylljen e një marrëveshjeje kuadër, për të cilën ka pasur ofertë konkurruese, ose për rifillimin e procedurës; ky informacion do të jepet me shkrim, me kërkesë të kandidatit/ofertuesit.

2.   Sipas pikës 1, në rastin më të parë dhe jo më vonë se 7 ditë pas marrjes së kërkesës me shkrim për informacion, autoriteti kontraktor do të informojë palët si më poshtë:

 1. kandidatët humbës për arsyet për mospranimin e aplikimit;
 2. çdo ofertues humbës për arsyet e mospranimit të ofertës, referuar përcaktimeve në nenet 11, 24 e 39 të këtij ligji;
 3. çdo ofertues që ka bërë një ofertë të pranueshme e cila është refuzuar, për karakteristikat dhe avantazhet relative të ofertës së përzgjedhur, si dhe emrin e ofertuesit fitues ose palëve të marrëveshjes kuadër.

3.   Autoritetet Kontraktore mund të vendosin të mos bëjnë të ditura informacione të caktuara në lidhje me dhënien e kontratës ose përmbylljen e marrëveshjeve kuadër të përmendura në pikën 1, në rastet kur dhënia e këtyre informacioneve do të pengonte zbatimin e ligjit ose kur do të ishte kundër interesit publik, sidomos interesave të mbrojtjes dhe sigurisë, do të cenonte interesat e ligjshme tregtare të operatorëve ekonomikë, publikë apo privatë, ose do të krijonte paragjykime për konkurrencën e ndershme mes tyre.

 

Neni 35

Zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm në procedurën e kufizuar, procedurën me negocim me shpallje paraprake ose dialogut konkurrues

 

  1. Në rastin e  procedurës së kufizuar, me negocim me shpallje paraprake dhe dialogut konkurrues, autoriteti kontraktor mund të përdorë opsionin e zvogëlimit të numrit të kandidatëve të përshtatshëm për të cilin ajo do të paraqesë një ftesë për ofertë, për të negociuar ose për të marrë pjesë në dialog.
  2. Në këtë rast Autoriteti Kontraktor në njoftimin e kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë duhet të tregojë kushtet ose rregullat që synon për të aplikuar në zvogëlimin e numrit të kandidatëve të përshtatshëm. Numri minimal i kandidatëve të përshtatshëm që ka për qëllim të ftojë nuk duhet të jetë më pak se tre.
  3. Termat ose rregullat e përmendura në pikën 2 të këtij neni duhet të jenë objektive dhe jo-diskriminuese. Autoriteti kontraktor mund të përcaktojë kushtet ose rregullat në lidhje me vlerat relative që u atribuohen atyre.
  4. Në rast të numrit të mjaftueshëm të kandidatëve të përshtatshëm, autoriteti kontraktor duhet të ftojë të paktën numrin e kandidatëve që është i barabartë me numrin minimal të paracaktuar të kandidatëve.
  5. Në rast se numri i kandidatëve që plotësojnë nivelet minimale të aftësisë është më i vogël se numri minimal, autoriteti kontraktor mund të vazhdojë me procedurën duke ftuar një ose më shumë kandidatë që kanë aftësitë e kërkuara.
  6. Kur autoriteti kontraktor merr parasysh se numri i kandidatëve të përshtatshëm është i pamjaftueshëm për të siguruar konkurrencë të vërtetë, ajo mund të pezullojë procedurën dhe të botojë përsëri njoftimin fillestar të kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe të vendosë afatin e ri për dorëzimin e kërkesës për të marrë pjesë. Në këtë rast, ata kandidatë të cilët janë përzgjedhur në procedurën e pezulluar, si dhe ata të zgjedhur në vijim të njoftimit të dytë të kontratës në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë duhet të ftohen që të dorëzojnë ofertën, për të negociuar ose për të marrë pjesë në dialog.
  7. Në çdo rast Autoritetit kontraktor mund të anulojë procedurën e prokurimit publik që është në proces, për të filluar një të ri.
  8. Autoriteti kontraktor nuk do të ftojë operatorë ekonomikë shtesë që nuk e kishin dorëzuar kërkesën për të marrë pjesë ose kandidatët të cilët dështuan për të provuar përshtatshmërinë e tyre për fazën e dytë të procedurës së kufizuar, procedurën me negocim me shpallje paraprake dhe dialogut konkurrues.
    

Neni 36

Përmbajtja e procesverbaleve

 

 1. Për çdo kontratë dhe marrëveshje kuadër, autoritetet kontraktore duhet të hartojnë një procesverbal me shkrim për të konfirmuar se procedura e përzgjedhjes është bërë në mënyrë transparente dhe jo-diskriminuese, në të cilin duhet të përfshihen së paku:
 1. Emri dhe adresa e Autoritetit  kontraktor dhe vlera e kontratës ose marrëveshjes kuadër;
 2. procedura e përzgjedhur për dhënien e kontratës;
 3. në rastin e një dialogu konkurrues, rrethanat që justifikojnë përdorimin e kësaj procedure;

ç)   në rastin e një procedure me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit për kontratës, rrethanat që justifikojnë përdorimin e kësaj procedure;

 1. në rast se është e përshtatshme, arsyet përse marrëveshja kuadër do të zgjasë më shumë se pesë vjet;

dh) emri i kandidatëve të përzgjedhur dhe arsyeja e kësaj zgjedhjeje;

 1. emri i kandidatëve të përjashtuar dhe arsyet për refuzimin e tyre;

ë)   arsyet për refuzimin e ofertave;

 1. emri i ofertuesit të suksesshëm dhe arsyet pse është përzgjedhur oferta e tij, dhe, nëse dihet, pjesa e kontratës ose marrëveshjes kuadër të cilën ofertuesi i suksesshëm ka për qëllim, ose do t’i kërkohet t’ua nënkontraktojë palëve të treta;
 2. nëse është e nevojshme, arsyet pse autoriteti kontraktor vendosi të mos e japë kontratën ose marrëveshjen kuadër.
 1. Autoritetet Kontraktore duhet të marrin masat e duhura për të dokumentuar progresin e procedurave të dhënies së kryer me mjete elektronike.
       
  Neni 37
  Anulimi i një procedure prokurimi
   

1.   Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm:

a)   për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme    kohën  e  fillimit    procedurës    prokurimit,  duke  respektuar parimet  e barazisë  dhe të transparencës, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

b)  nëse nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve kohore;

c)   nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit;

ç)   nëse të gjitha ofertat e paraqitura përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktor, të parashikuar për një kontratë të caktuar;

d)   kur Komisioni  i Prokurimit  Publik vendos anulimin, sipas parashikimit  të shkronjës “ç” të pikës 3 të nenit 56 të këtij ligji.

2.   Autoriteti kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi ndaj ofertuesve, që kanë paraqitur oferta, për vendimin e marrë në bazë të pikës 1 të këtij neni.

3.   Autoriteti kontraktor boton njoftimin për anulimin e procedurës së prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç është botuar njoftimi i kontratës, jo më vonë se 5 ditë nga marrja e vendimit për anulim.

 

KREU V

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË OPERATORËVE EKONOMIKË DHE ARSYET E SKUALIFIKIMIT

 

Neni 38

Kriteret e kualifikimit

 

 1. Autoriteti Kontraktor duhet të përcaktojë kriteret e kualifikimit që lidhen me kapacitetet ligjore, gjendjen financiare, si dhe përshtatshmërinë teknike dhe profesionale të operatorëve ekonomikë. Për prokurimet që përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar dhe trajtohen si punë, mallra/pajisje, shërbime të klasifikuara, Autoriteti Kontraktor, përveç kritereve të parashikuara në paragrafin e parë të këtij neni, specifikon tek kriteret e kualifikimit dhe kërkesat e sigurisë, referuar legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar.
 2. Për prokurimet që përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar dhe trajtohen si punë, mallra/pajisje, shërbime të klasifikuara, Autoriteti Kontraktor përveç kritereve të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, specifikon tek kriteret e kualifikimit dhe kërkesat e sigurisë, referuar legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar.
 3. Autoriteti kontraktor do të specifikojë në njoftimin e kontratës  kriteret e vlerësimit të parashikuara në këto dispozita që kandidatët/ofertuesit duhet të përmbushin si dhe  referenca të tjera që lidhen me nivelin minimal të aftësive të nevojshme që kërkohet të përmbushen për kontrata specifike.
 4. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që Autoriteti Kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë jodiskriminuese dhe në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet:
  a)   Gjendja ekonomike e financiare:
 1. Operatorët Ekonomikë do të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare të nevojshme për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklarate të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur.
 2. Një operator ekonomik mund të mbështetet në kapacitetet e operatorëve të tjerë, kur është e nevojshme dhe për një kontratë të veçantë, pavarësisht natyrës ligjore të lidhjeve që ai ka me ta. Në atë rast ai duhet t’i provojë Autoritetit kontraktor që disponon  burimet e nevojshme, duke siguruar një angazhim nga ato entitete për atë qëllim.
 3. Nën të njëjtat kushte, një bashkim i operatorëve ekonomikë mund të mbështetet në kapacitetet e pjesëmarrësve në këtë bashkim operatorësh.
 4. Nëse për ndonjë arsye të vlefshme, operatori ekonomik nuk është në gjendje të sigurojë referencat e kërkuara nga autoriteti, ai mund të provojë situatën e tij ekonomike dhe financiare me anë të dokumenteve të tjerë që mund të konsiderohen të përshtatshme nga autoriteti.

b)   Operatorët ekonomikë duhet të kenë dëshmi përshtatshmërie teknike e profesionale për realizimin e kontratës. Përshtatshmëria teknike dhe/ose profesionale e ofertuesve mund të sigurohet nga një ose disa prej mënyrave të mëposhtme, në varësi të natyrës, sasisë dhe/ose rëndësisë së objektit të prokurimit:

 1.  Përshkrimi i pajisjeve teknike dhe masave të përdorura nga operatori ekonomik për sigurimin e cilësisë së mjeteve studimore dhe kërkimore, si dhe përshkrimin e rregullave të brendshme në lidhje me pronësinë intelektuale.
 2. Një kontroll i kryer nga një autoritet kontraktor ose në vend të tij, nga një organ kompetent zyrtar të vendit në të cilin është themeluar operatori ekonomik, subjekt i marrëveshjes me organin, të kapaciteteve prodhuese apo kapacitetit teknik të operatorit ekonomik dhe, nëse është e nevojshme, të mjeteve të studimit dhe hulumtimit të cilat janë në dispozicion të tij dhe masat e kontrollit të cilësisë që do të marrë .
 3. Në rastin e kontratave për punë, kontratat e shërbimit ose kontratat e furnizimit të cilat mbulojnë  aktivitete ose shërbime  të vendosjes  dhe instalimit, kualifikimet shkollore dhe profesionale të operatorit ekonomik dhe / ose ato të personelit menaxherial të operatorit ekonomik dhe në veçanti, ato të personit ose personat përgjegjës për ofrimin e shërbimeve apo të menaxhimit të punëve;
 4. Një përshkrim të mjeteve, materialeve, pajisjeve teknike, numrat e stafit dhe / ose burimet e furnizimit - me një tregues të vendndodhjes gjeografike, kur  ndodhet  jashtë territorit të Bashkimit Evropian - të cilat operatori ekonomik ka në dispozicionin e tij për të kryer kontratën, të përballë me ndonjë nevojë shtesë të kërkuar nga autoriteti kontraktor si rezultat i një krize apo i kryerjes së mirëmbajtjes, modernizimit apo përshtatje së furnizimeve të mbuluara nga kontrata.
 5. Nën të njëjtat kushte, një bashkim i operatorëve ekonomikë mund të mbështetet në kapacitetet e pjesëmarrësve në një bashkim operatorësh, duke bashkuar kapacitetet teknike dhe /ose profesionale në funksion të realizimit të objektit të kontratës.

5.   Në rastin e kontratave për punë, mallra/pajisje, shërbime, që për arsye sigurie përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar sipas legjislacionit në fuqi, përshtatshmëria, aftësia dhe kapacitetet e Operatorit Ekonomik për të patur akses dhe për t’a ruajtur e administruar këtë informacion në përputhje me nivelin e klasifikimit të sigurisë, dëshmohen tek Autoriteti Kontraktor përmes autorizimit dhe certifikatave të sigurisë, të lëshuara ose konfirmuara nga DSIK.

6.   Autoriteti Kontraktor njeh certifikatat e sigurisë, lëshuar nga institucioni përgjegjës në Republikën e Shqipërisë, DSIK, ose të lëshuara nga autoritetet kompetente të sigurisë të vendeve të NATO, BE ose të shteteve me të cilat Republika e Shqipërisë ka marrëveshje sigurie, por vetëm pasi më parë, është bërë konfirmimi i vlefshmërisë së rekordeve përkatëse të këtyre certifikatave nga DSIK.

 

Neni 39

Arsyet/kriteret e skualifikimit të kandidatëve ose ofertuesve

 

1.   Autoriteti Kontraktor duhet të përcaktojë kriteret për skualifikimin e kandidatëve ose ofertuesve nga pjesëmarrja në një procedurë prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.

2.   Autoriteti kontraktor skualifikon nga procedura e përzgjedhjes së fituesve kontratave në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë çdo operator ekonomik, kur ka të dhëna se është ose ka qenë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për ndonjë nga veprat e mëposhtme:

 1. pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, organizatë kriminale, bandë e armatosur, organizatë terroriste;
 2. korrupsion;
 3. mashtrim;

ç)   pastrim parash, ose financim i  terrorizmit;

 1. vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me veprimtari terroriste, ose nxitje, ose ndihmë ose mbështetje për kryerjen e veprave penale me qëllime terroriste;

dh) organizimi, drejtimi ose financimi i veprimtarisë së prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, si dhe veprimtarisë së trafikimit të narkotikëve;

 1. falsifikim;

ë)   puna e fëmijëve dhe forma të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore.

Detyrimi për të skualifikuar një operator ekonomik, zbatohet edhe kur personi i dënuar me një vendim të formës së prerë është anëtar i një organi administrativ, drejtues ose mbikëqyrës i tij, aksioner ose ortak i operatorit ekonomik, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij.

3.   Autoriteti kontraktor skualifikon nga procedura e përzgjedhjes së fituesve kontratave në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë çdo operator ekonomik, nëse ai apo/edhe përfaqësuesi ligjor, pronari, aksionerët e tij, janë gjetur mbi bazën e provave apo të informacioneve të vërtetuara, duke përfshirë edhe ato të përftuara nga burimet e mbrojtura me ligj, se përbëjnë rrezik të papranueshëm sigurie apo nuk zotërojnë aftësitë dhe kapacitetet për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.

4.   Arsyet e skualifikimit të kandidatëve ose ofertuese listohen në njoftimin e kontratës që publikohet.

 

Neni 40

Përshtatshmëria për të ndjekur veprimtarinë profesionale

 

1.   Nëse një kandidati i kërkohet të regjistrohet në një regjistër tregtar apo profesional në shtetin e tij të origjinës apo të qëndrimit, në mënyrë që të ndjekë veprimtarinë/aktivitetin e tij profesional, atij mund t’i kërkohet të provojë regjistrimin e tij në një regjistër të tillë ose të japë një vetdeklarim mbi të.

2.   Në procedurat e dhënies së kontratave të shërbimit, autoriteti kontraktor, nëse kandidatët duhet të kenë një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizmi të veçantë në mënyrë që të jenë të aftë të kryejnë shërbimin e caktuar në vendin e tyre të origjinës, mund t’u kërkohet të provojnë që e kanë një autorizim apo anëtarësim të tillë.

 

Neni 41

Standardet e sistemeve të menaxhimit të cilësisë

 

Nëse kërkohet dhënia e certifikimeve të hartuara nga organe certifikuese të pavarura, që vërtetojnë përputhmërinë e operatorit ekonomik me standarde të caktuara të sistemit të menaxhimit të cilësisë,  autoritetet kontraktore do t’u referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë të bazuar në standarde përkatëse vendase/Evropiane/NATO. Ato do të njohin certifikatat përkatëse nga organizma të akredituar, të pavarur. Ato do të pranojnë gjithashtu dëshmi të tjera të sistemeve të ngjashme të menaxhimit të cilësisë nga operatorët ekonomikë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Neni 42

Standardet e menaxhimit të mjedisit

 

Nëse autoritetet kontraktore, do të kërkojnë respektimin e politikave mjedisore  dhe/ose certifikata të hartuara nga organe të pavarura që vërtetojnë përputhshmërinë e operatorit ekonomik me standarde të caktuara të menaxhimit të mjedisit, ato do t’i referohen standardeve të menaxhimit të mjedisit të bazuara në standarde të caktuara Evropiane ose ndërkombëtare, ose të barasvlershme me to.

 

Neni 43

Paraqitja dhe pranimi i ofertave

 

 1. Autoriteti Kontraktor përcakton vendin, datën dhe orën e paraqitjes së ofertave.
 2. Kur Autoriteti Kontraktor jep sqarime ose bën ndryshime në dokumentat e tenderit, vepron në perputhje me pikën 7, të nenit 31 të këtij ligji.
 3. Vendimi për shtyrje të afatit përfundimtar u njoftohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet.
 4. Ofertat dorëzohen me shkrim, dorazi ose përmes postës, të nënshkruara dhe të mbyllura në zarf.
 5. Ofertat  e  marra  pas  mbarimit  të  afatit  të  fundit  të  paraqitjes  së  tyre  u  kthehen  të pahapura ofertuesve, që i kanë paraqitur ato.

 

Neni 44

Hapja e ofertave

 

 1. Autoriteti kontraktor i hap të gjitha ofertat në datën, vendin dhe kohën e përcaktuar në dokumentet e tenderit, pas mbarimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose pas mbarimit të afatit përfundimtar të përcaktuar pas zgjatjes e këtij afati, në përputhje me procedurat e specifikuara në dokumentet e tenderit.
 2. Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, që kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave.
 3. Emri,  adresa  e  ofertuesit,  oferta  e  të  cilit  hapet,  dokumentacioni  ligjor  dhe  çdo dokument i kërkuar nga autoriteti kontraktues, si dhe çmimi i çdo oferte, lexohen me zë të lartë për ata persona që janë të pranishëm dhe regjistrohen në procesverbalin e procedurës së prokurimit.
 4. Procesverbali duhet t’i vihet menjëherë në dispozicion, në bazë të kërkesës, çdo ofertuesi, ndërsa ofertuesit që ka paraqitur ofertën, por që nuk është i pranishëm ose i përfaqësuar në hapjen e ofertave, duhet t’i dërgohet për njoftim.

 

Neni 45

Shqyrtimi i ofertave

 

1. Autoriteti kontraktor,  kur e shikon arsyeshme,  u rkon ofertuesve sqarime për ofertat  e  tyre,  për  shqyrtimin,  vlerësimin  dhe  krahasimin  sa  më  të  drejtë  të  këtyre ofertave. Nuk duhetkërkohet,  ofrohet  apo  lejohet  asnjë  ndryshim   përmbajtjen  e  ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë kthejnë një ofertë të pavlefshme të vlefshme.

2.   Autoriteti kontraktor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhetkorrigjojë vetëm gabimet aritmetike, zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë rë për qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka paraqitur ofertën.

3.   Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vem nëse ajo është përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit.

4.   Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijimevogla, të argumentuara, cilat nuk ndryshoj thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.

5.   Autoriteti kontraktor nuk e pranon n ofertë:

a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar;

b) kur ofertuesi nuk pranon korrigjimin e një gabimi aritmetik, i bërë sipas pikës 2 të këtij neni;

c) kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara dokumentet e tenderit;

 

Neni 46

Kriteret ercaktimit të ofertës fituese

 

1.   Oferta fituese duhet jetë:

a) oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit, plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët; ose

b) oferta ekonomikisht e favorshme, bazuar kritere ndryshme lidhura me objektin e kontratës prokurohet, si: cilësia, çmimi, cilësitë teknike, karakteristikat estetike, funksionale, mjedisore, kostot e funksionimit, efektshmëria ekonomike, shërbimi pas shitjes dhe asistenca teknike, data dhe periudha e lëvrimit ose periudha e ekzekutimit, me kusht që këto kritere jenë objektive dhe jodiskriminuese.

2.  Autoriteti  kontraktor  vlerëson  dhe  krahason  ofertat  e  vlefshme,  për   përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara dokumentet e tenderit.  Nuk duhet të përdoret  asnjë kriter, nuk është përfshirë   dokumentet  e tenderit.

3.   Vlerësimi i ofertave het vetëm në baza teknike dhe ekonomike.

4.  Autoriteti  Kontraktor  duhet   përgatisë  një  përshkrim    shkurtër  të  procesit  të vlerësimit, i cili pasqyrohet në procesverbal, përputhje me nenin 36 të këtij ligji. Në rastin e prokurimit me mjete elektronike, sistemi administron automatikisht të dhënat, vlerësimet dhe komentet mbi to, duke njoftuar, në rrugë elektronike, ofertuesit.

5. Autoriteti kontraktor përcakton ofertën më mi pas krahasimit dhe vlerësimit të ofertave.

 

Neni 47

Ofertat anomalisht të ulëta

 

1.   Kur autoriteti kontraktor vëren se n ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht ulëta, ai,rpara se vazhdojë me procesin e vlerësimit ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të vanta të ofertës, për:

a)   anën ekonomike të metodës ndërtimit, procesit prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;

b)   zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;

c)   origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;

ç)   zbatueshmërinë e detyrimeve, lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e pus, në vendin ku do kryhet puna, shërbimi apo ku do sigurohet furnizimi.

2.   Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente, duke u këshilluar me ofertuesin dhebazë të informacionit paraqitur. Autoriteti kontraktor mund t’a refuzo ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të informacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt gjitha elementet e saj.

 

 

Neni 48

Sigurimi i ofertës dhe sigurimi i kontratës

 

1.   Gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë Autoriteti Kontraktor mund të kërkojë nga ofertuesit/kontraktorët, respektivisht sigurimin e ofertës dhe sigurimin e kontratës.

2.   Rastet e sigurimit të ofertës dhe kontratës përcaktohen në rregullat e prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

3.   Sigurimi i ofertës garanton autoritetin kontraktor nga veprime të papërgjegjshme të ofertuesit (tërheqjes ose ndryshimit të ofertës pas afatit përfundimtar për paraqitjen e tyre, refuzimit për nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë).

4.   Sigurimi i kontratës garanton autoritetin kontraktor në rastet e shkeljes së kontratës. Ofertuesi i përzgjedhur si fitues duhet t’i dorëzojë autoritetit kontraktor një sigurim kontrate prej 10% të vlerës së saj. Sigurimi i kontratës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.

 

 

KREU VI

KUSHTE TË VEÇANTA PËR KRYERJEN E KONTRATAVE

 

Neni 49

Kushte të veçanta për kryerjen e kontratave

 

1.   Autoritetet kontraktor mund të përcaktojnë kushtet e veçanta në lidhje me zbatimin e një kontrate, me kusht që këto të jenë të lidhura me objektin e kontratës dhe të mos jenë drejtpërdrejt apo tërthorazi diskriminuese.

2.   Kushtet e referuara në paragrafin 1 të këtij neni, vendosen për mbrojtjen e sigurisë së informacionit të klasifikuar.

3.   Autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë kushte të veçanta të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, në njoftimin e kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, dokumentet e kontratës, dokumentat përshkruese apo dokumentet mbështetëse.

 

Neni 50

Mbrojtja e sigurisë së informacionit të klasifikuar, gjatë zbatimit të kontratës

 

1.   Palët, gjatë zbatimit të kontratës janë të detyruara që të zbatojnë tërësinë e masave për sigurimin e informacionit të klasifikuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.

2.   Mospërmbushja e detyrimeve për zbatimin e kërkesave për sigurimin e informacionit të klasifikuar nga kontraktori apo nënkontraktori, përbën shkak të mjaftueshëm për zgjidhjen e njëanshme, të menjëhershme dhe pa penalitete të kontratës së klasifikuar nga Autoriteti Kontraktor.

 

Neni 51

Siguria e furnizimit

 

1.   Autoriteti kontraktor mund të përcaktojë në njoftimin e kontratës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, dokumentet e kontratës, dokumentet përshkruese apo dokumentet mbështetëse, kërkesa për sigurinë e saj.

2.   Autoriteti kontraktor mund të kërkojë që oferta të përmbajë, ndër të tjera, të dhënat e mëposhtme në lidhje me sigurinë e furnizimit:

a.   Dokumentacioni i demonstruar në mënyrë të pranueshme që ofertuesi do të jetë në gjendje për të respektuar detyrimet e tij në lidhje me eksportin, transferimin dhe transitimin e mallrave të lidhura me kontratë.

b.   Tregues të ndonjë kufizimi të autoritetit kontraktor në lidhje me zbulimin, transferimin ose përdorimin e produkteve dhe shërbimeve apo çdo rezultat të këtyre produkteve dhe shërbimeve, të cilat do të dalin nga kontrolli i eksportit ose masat e sigurisë.

c.   Dokumentacioni i treguar, se organizimi dhe vendndodhja e zinxhirit të furnizimit të operatorit ekonomik do të lejojë që ato të jenë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor në lidhje me sigurinë e furnizimit të përcaktuara në dokumentet e kontratës, dhe një angazhim për të siguruar që ndryshimet e mundshme në furnizimin e saj zinxhir gjatë zbatimit të kontratës nuk do të ndikojë negativisht përputhjen me këto kërkesa.

ç.   Një angazhim nga ofertuesi që të krijojnë dhe / ose të ruajë kapacitetin e kërkuar për të përmbushur nevojat shtesë të kërkuara nga autoriteti kontraktor si rezultat i një krize, sipas termave dhe kushteve të rëna dakord,

d.   Çdo dokument mbështetës të marrë nga autoritetet kombëtare të ofertuesit në lidhje me plotësimin e nevojave shtesë të kërkuara nga autoriteti kontraktor si rezultat i një krize.

dh. Një angazhim nga ofertuesi për kryerjen, mirëmbajtjen, modernizimin apo përshtatjen e furnizimeve të mbuluar nga kontrata.

e.   Një angazhim nga ofertuesi që të informojë autoritetin kontraktor në kohën e duhur për çdo ndryshim në organizatë, zinxhirin e furnizimit apo strategji industriale që mund të ndikojnë në detyrimet e tij kundrejt autoritetit kontraktor,

ë.   Një angazhim nga ofertuesi që t’i sigurojë Autoritetit Kontraktor, në bazë të termave dhe kushteve të rëna dakord, të gjitha mjetet e nevojshme të veçanta për prodhimin e pjesëve rezervë, përbërëse, dhe pajisjeve të veçanta të testimit, duke përfshirë vizatimet teknike, skicimet, licencat dhe udhëzimet për përdorim, në rast se asnjë njeri i vetëm nuk është në gjendje t’i ofrojnë këto furnizime.

3.   Kur Autoriteti kontraktor vlerëson se ofertuesi nuk i plotëson kërkesat përsa i përket sigurisë së furnizimit të përmendur në këtë nen, do të theksojë arsyet e vendimit të tij për mos-pajtueshmërisë me kërkesat e vendimit dhënies /marrjes.

 

KREU VII

ZBATIMI I KONTRATËS

 

Neni 52

Kushtet për zbatimin e kontratës

 

1.   Autoriteti kontraktor mund të caktojë kushte të veçanta për zbatimin e kontratës,r aq kohë sa ato janë ligjshme dhe të përfshira njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit, si dhe në përputhje me specifikat tekniko-operacionale të projektit/kontratës.

2. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë jodiskriminuese dhe të jenë në përputhje me objektin e kontratës.

3.   Gjatë zbatimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor, dhe organe të tjera shtetërore të autorizuara me ligj, mund të mbikëqyrin veprimtarinë e kontraktorit apo nënkontraktorit, vendin e zbatimit, afatet, si dhe cilësinë e punimeve, mallrave apo shërbimeve në përputhje me kushtet e kontratës, legjislacionin në fuqi, si dhe nivelin e klasifikimit.

4.   Respektimi i detyrimeve kontraktore si dhe  mbikqyrja e zbatimit të kontratës në tërësi është detyrë e strukturës/sektorit të ngritur pranë Autoritetit Kontraktor për këtë qëllim. Kjo strukturë/sektor, vlerëson realizimin e detyrimeve kontraktuale sipas fazave të realizimit të kontratës dhe përgatit raportin përkatës, për Titullarin e Autoritetit Kontraktor, për fazën në të cilën ndodhet zbatimi i kontratës. Gjatë zbatimit të kontratës, raporton edhe tek organet kompetente mbi transferimet e mallrave dhe pajisjeve ushtarake dhe atyre me qëllim të dyfishtë. Në çdo rast, raporton brenda 5 ditëve nga marrja e informacionit me shkrim nga përdoruesi i fundit dhe/ose strukturat e varësisë.

Në përfundim të kontratës, kjo strukturë/sektor përgatit një raport përmbledhës për titullarin e autoritetit kontraktor mbi korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës. Një kopje e këtij raporti i jepet edhe kontraktorit, me kërkesë të tij.

5.   Autoriteti Kontraktor, për kontrollin dhe testimin e mallit, mund të blejë shërbim të konsulencës nga struktura të pavarura me përvojë dhe të liçensuara në fushën përkatëse.

 

Neni 53

Nënkontraktimi

 

1.   Operatori ekonomik duhet të jetë i lirë për të zgjedhur nënkontraktorët që synon të nënkontraktojë, me përjashtim të rastit kur Autoriteti kontraktor ka përcaktuar kërkesa të veçanta në lidhje me paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij neni. Autoriteti kontraktor nuk mund t`i kërkojë fituesit të tenderit të diskriminojë nënkontraktorët e mundshëm mbi bazën e kombësisë.

2.   Autoriteti kontraktor, në njoftimin e kontras ose në  dokumentet e tenderit, u kërkon ofertuesve të tregojnë në ofertat e tyre përqindjen e kontratës, që ata mendojnë të nënkontraktojnë te pat e treta, si dhe nënkontraktorin e propozuar.

3.   Kjo përqindje e caktuar për nënkontraktim duhet të jetë në përpjesëtim me vlerën e kontratës dhe nuk duhet të tejkalojë 50 përqind të vlerës së përgjithshme të kontratës.

4.   Autoriteti kontraktor miraton nënkontraktorët e mundshëm përpara lidhjes së nënkontratës me operatorin ekonomik fitues të kontratës publike, në rputhje me dispozitat e këtij ligji, pa cenuar parimet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni.

5.   Dispozitat e këtij neni nuk prekin përgjegjësitë kryesore të operatorit ekonomik ndaj autoritetit kontraktor, për të cilin nënkontraktorët mbeten pa e tretë, kundrejt marrëdhënies kontraktuale ndërmjet operatorit ekonomik dhe nënkontraktorëve tij/saj dhe  duke  e  lënë  operatorin  ekonomik  kryesor  përgjegjës  për  zbatimin  e  të  gjithë kontratës, pavarësisht se një pjesë e saj zbatohet ngankontraktot.

 

 

KREU VIII

PROCEDURAT E ANKIMIT ADMINISTRATIV

 

Neni 54

Procedura e ankimit administrativ

 

1.   Çdo operator ekonomik, i cili ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi sipas këtij ligji dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor, për të cilin pretendon se është marrë në kundërshtim me këtë ligj, ka të drejtë të ankohet pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Kandidatët do të konsiderohen palë e interesuar nëse autoriteti kontraktor nuk ka vënë në dispozicion informacionin e nevojshëm për refuzimin e ofertës së tyre përpara shpalljes/dërgimit/publikimit të njoftimit të fituesit.

2.   Në rastin e ankesave për dokumentet e procedurës, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e publikimit të njoftimit të kontratës.

3.   Në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 15 ditëve nga dita e nesërme, e dërgimit të njoftimit të fituesit.

4.   Afatet e parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni, shkurtohen me 5 ditë, në rastet e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike.

5.   Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht për dijeni edhe autoritetit kontraktor. Me marrjen e dijenisë në lidhje me ankesën e paraqitur, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit deri në shqyrtimin plotësisht të ankesës, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi nga Komisioni i Prokurimit Publik.

6.   Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me shkrim, sipas formularit përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete dhe bazën ligjore, ku ankuesi pretendon për shkeljet, duke e shoqëruar atë me dokumentacionin dhe provat përkatëse, për të cilat ai mendon se mbështesin ankimin e tij. Elementët e mësipërm janë të domosdoshëm për shqyrtimin e ankesës.

7.   Me marrjen e ankesës me shkrim të ankuesit, Komisioni i Prokurimit Publik përgjigjet me shkrim lidhur me përmbushjen e elementeve formale të ankimit, brenda 5 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e punës. Brenda 5 ditëve nga vendimi për plotësimin e elementëve formalë, Komisioni i Prokurimit Publik i kërkon informacion apo dokumentacion autoritetit kontraktor. Ky i fundit ka detyrimin t’i përgjigjet kërkesës së komisionit të prokurimit publik, brenda 5 ditëve nga marrja e saj.

Komisioni i Prokurimit Publik merr vendim, jo më vonë se 20 ditë pas marrjes së informacionit apo dokumentacionit të kërkuar. Përjashtimisht, nëse Komisioni i Prokurimit Publik, për shkaqe të ligjshme, nuk arrin të marrë një vendim brenda afatit 20-ditor, duhet t’i bëjë të ditur palëve në proces, arsyet e mos marrjes së këtij vendimi. Nga ky moment, brenda 15 ditëve, Komisioni i Prokurimit Publik ka detyrimin të dalë me vendimin përfundimtar për shqyrtimin e ankesës.

8.   Procedura e rishikimit administrativ dhe vendimmarrja e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të shqyrtimit të ankesës, bëhen në përputhje me parashikimet përkatëse në këtë ligj, ligjin për prokurimin publik dhe legjislacionin përkatës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

9.   Në çdo rast, gjatë procedurës së rishikimit administrativ, Komisioni i Prokurimit Publik duhet të mbajë në konsideratë detyrimet ligjore për trajtimin e informacionit të klasifikuar.

10. Ndaj vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, personat e interesuar kanë të drejtë të ankohen në gjykatën përkatëse që shqyrton mosmarrëveshjet administrative. Ankimi në gjykatë nuk pezullon procedurat konkurruese, lidhjen e kontratës apo ekzekutimin e detyrimeve mes palëve.

11. Çdo ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet kundrejt pagesës. Rregullat dhe tarifat e pagesës përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 55

Periudha e pritjes

 

 1. Me qëllim për t’u siguruar palëve të interesuara, kohën e nevojshme për ankim, autoriteti kontraktor nuk mund të nënshkruajë kontratën me fituesin e procedurës së prokurimit pa kaluar një periudhë prej të paktën 15 ditësh kalendarike nga dita e nesërme e publikimit të njoftimit të fituesit.
  Në rastin e kryerjes së procedurës së prokurimit me mjete elektronike, ky afat shkurtohet me 5 ditë.

2. Periudha e pritjes e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet në rastet e mëposhtme:

 1. Në rastin e procedurave me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës,
 2. Në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues;
 3. në rastin e kontratave të bazuara në një marrëveshje kuadër me një operator ekonomik me të gjitha kriteret e përcaktuara. 

 

Neni 56

Të drejtat e Komisionit të Prokurimit Publik

 

1.   Me marrjen e ankesës me shkrim, Komisioni i Prokurimit Publik duhet të sigurohet që autoriteti kontraktor e ka pezulluar procedurën e prokurimit. Pas një shqyrtimi paraprak të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik vendos nëse do të lëshojë ose jo një urdhër të ndërmjetëm, në përputhje me pikën 2 të këtij neni dhe vë në dijeni për këtë autoritetin kontraktor.

2.   Komisioni i Prokurimit Publik, në çdo kohë, pas marrjes së ankesës dhe para lidhjes së kontratës kur nuk vendos pezullimin, mund ta lejojë autoritetin kontraktor, me anë të një urdhri të ndërmjetëm deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, të vazhdojë procedurën e prokurimit, nëse:

a)   ka të dhëna se ankimuesi nuk do të ketë sukses me ankesën;

b)   pezullimi dëmton tërthorazi interesin publik, autoritetin kontraktor ose ofertuesit.

3.   Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë:

a)   të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e ankesës;

b)   të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;

c)   të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës;

ç)   të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.

4.   Pas lidhjes së kontratës, kur Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë:

a)   të nxjerrë një interpretim në lidhje me rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës;

b)   të marrë një vendim deklarativ, në bazë të të cilit pushteti gjyqësor mund të dëmshpërblejë ankuesin, që ka pësuar humbje ose dëme, si rezultat i shkeljes së këtij ligji;

5.   Kur Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një punonjës i autoritetit kontraktor ka kryer një shkelje të qëllimshme që prek parimet dhe qëllimin e këtij ligji, përveç masave korrigjuese të parashikuara në pikat 1 deri në 4 të këtij neni, mund të bëjë kallëzim penal në organet përkatëse.

 

Neni 57

Vendimet e Komisionit të Prokurimit Publik

 

1.   Pas përfundimit të shqyrtimit administrativ,  Komisioni i Prokurimit Publik vendos:

a) të dalë me vendime të ndërmjetme, që parashikojnë marrjen e masave me qëllim korrigjimin e shkeljes së pretenduar dhe/ose parandalimin e dëmtimeve të mëtejshme të interesave që janë në lojë. Këto vendime përfshijnë edhe vendime për pezullimin e procedurës së prokurimit apo të zbatimit të një vendimi të marrë nga autoriteti kontraktor deri në marrjen e një vendimi përfundimtar nga Komisioni i Prokurimit Publik.

b)   të vendosë për anulimin e vendimeve të marra në mënyrë të paligjshme, duke përfshirë ndryshimin e specifikimeve teknike, kritereve ekonomike ose financiare diskriminuese në shpalljen për ofertë, dokumentet e kontratës ose ndonjë dokument tjetër në lidhje me procedurën në fjalë të dhënies së kontratës ose të vendosë në rastin më të parë, nëpërmjet vendimeve të ndërmjetme procedurale apo nëpërmjet vendimeve përfundimtare në substancë, aplikimin e masave të ndryshme nga ato të shkronjës “a” me qëllim korrigjimin  e çdo shkelje të identifikuar dhe parandalimin e dëmtimit të interesave në fjalë si vendimi për pagesën e një shume të caktuar, në rastet kur shkelja nuk është korrigjuar ose parandaluar. Në të gjitha rastet e mësipërme, kompetencat e parashikuara lidhen me të drejtën  e KPP për të aplikuar dëmshpërblim ndaj personave të prekur nga shkelja.

 

 

c)   të pushojë gjykimin, duke qenë se veprimet ose mosveprimet e autoritetit kontraktor, që ka realizuar procedurën e prokurimit, nuk përbëjnë shkelje të këtij ligji ose të dispozitave administrative apo penale. Në këtë rast, Komisioni i Prokurimit Publik i sqaron, me shkrim, ankuesit arsyet për pushimin e gjykimit.

2.   Autoritetet kontraktore duhet të zbatojnë vendimin e dhënë ose të kërkojnë rishikimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga marrja dijeni për vendimin. Nëse këto veprime i kanë sjellë efektet e tyre, atëherë Komisioni i Prokurimit Publik u këshillon personave të dëmtuar të ngrenë padi në gjykatë ose të bëjnë kallëzim penal.

3.   Nëse Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një zyrtar i autoritetit kontraktor ka kryer një shkelje të qëllimshme të këtij ligji, atëherë i raporton shkeljen autoritetit përkatës.

 

Neni 58

Pavlefshmëria e kontratave

 

 1. Një kontratë do të konsiderohet e pavlefshme në rastet e mëposhtme:
 1. nëse një autoritet kontraktor ka nënshkruar një kontratë pa publikuar paraprakisht shpalljen e njoftimit të kontratës në kundërshtim me parashikimet e këtij ligji ;
 2. kur nuk janë zbatuar parashikimet e këtij ligji në lidhje me zbatimin e procedurave të ankimit, duke privuar personat e interesuar për ushtruar të drejtën e tyre për ankim;
 3. në rastin e përdorimit të përjashtimit nga periudha e pezullimit për kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër me disa operatorë ekonomikë ku jo të gjitha kriteret janë të përcaktuara.
 1. Kontrata mund të mos shpallet e pavlefshme edhe nëse ajo është lidhur në mënyrë të paligjshme bazuar në pikën 1, nëse organi rishikues, pas shqyrtimit të të gjithë aspekteve përkatëse, çmon se shpallja e pavlefshme e kësaj kontrate mund të cenojë interesin publik:

a) kur nga vlerësimi i efekteve ekonomike rezulton se shpallja e pavlefshme e kontratës do të shkaktonte një efekt financiar në buxhetin e shtetit më të madh sesa implementimi i saj;

b) nëse pasojat për këtë pavlefshmëri do të rrezikonin seriozisht vetë ekzistencën e politikës së përgjithshme të mbrojtjes ose sigurisë, e cila është thelbësore për interesat e sigurisë së shtetit.

3.   Në rastin e konstatimit të situatave të pikës 2 më sipër organi rishikues ka të drejtë të aplikojë zbatimin e masave të tjera administrative si:

a)   dënimin me gjobë për shkeljet e konstatuara;

b)   shkurtimin e afatit të zbatimit të kontratës për të minimizuar dëmin e shkaktuar.

 

 

KREU IX

HETIMI ADMINISTRATIV

 

Neni 59

Procedura e hetimit administrativ

 

1. Agjencia e Prokurimit Publik verifikon zbatimin e procedurave prokurimit publik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, pas fazës së nënshkrimit të kontratës së prokurimit, por, në çdo rast, jo më vonë se 2 vjet nga nshkrimi i saj.

2.   Gjatë hetimit administrativ, Agjencia e Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë informacione e shpjegime nga autoritetet kontraktore që kanë zhvilluar procedurat e prokurimit,  si  dhe  të  marrë  materialet e nevojshme që kanë  lidhje  me  hetimin administrativ, sipas legjislacionit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

3.   Agjencia e Prokurimit Publik ka të drejtë të caktojë një afat për përgjigjen ndaj kërkesave saj për informacion apo për dorëzimin e dokumenteve përkatëse, sipas legjislacionit rregullon procedurat administrative dhe legjislacionit përkatës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

4. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të njoftojë personat përgjegjës të përfshirë në hetimin administrativ të nisur nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe të dokumentojë njoftimin.

5.   Në çdo rast, gjatë hetimit administrativ, Agjencia e Prokurimit Publik duhet të mbajë në konsideratë detyrimet ligjore për trajtimin e informacionit të klasifikuar.

 

Neni 60

Veprimet pas përfundimit hetimit administrativ

 

1.   Pas përfundimit të hetimit administrativ, Agjencia e Prokurimit Publik mundmarrë këto vendime:

a)  të mbyllë hetimin, në qoftë se veprimet ose mosveprimet e Autoritetit kontraktor nën hetim nuk përbëjnë shkelje të këtij ligji;

b) të propozojë masë disiplinore ose të vendosë gjobë, në rputhje me nenin 62 këtij ligji, për shkeljet e gjetura.

2.   Në çdo rast, pat do të njoftohen me shkrimr vendimin e marrë. Autoriteti kontraktor ka detyrimin t’u njoftojë vendimin e dhënë nga Agjencia e Prokurimit Publik personavergjegjës, të rfshirë në hetimin administrativ dhe dokumentonjoftimin.

 

Neni 61

Detyrimi për bashkëpunim

 

Refuzimi i nëpunësit civil, i funksionarit ose autoritetit kontraktor për të dhënë informacion apo për të paraqitur dokumentacion, që ka lidhje me procedurën nën hetim administrativ, sipas legjislacionit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, përbën shkak që Komisioni i Prokurimit Publik ose Agjencia e Prokurimit Publik të kërkojnë marrjen e masave disiplinore ndaj personave përgjegjës.

 

 

KREU X

DISPOZITAT E FUNDIT

 

Neni 62

Kundërvajtjet administrative

 

1.   Shkelja e dispozitave të këtij ligji nga personat përgjegjës, kur nuk përbën vepër penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 50 000 lekë deri në 1 000 000 lekë. Gjoba vendoset nga Agjencia e Prokurimit Publik.

2.   Agjencia e Prokurimit Publik ose Komisioni i Prokurimit Publik, kur është rasti, mund t'i propozojnë drejtuesit të autoritetit kontraktues marrjen e masave disiplinore ndaj personave përgjegjës.  

 

Neni 63

Aktet Nënligjore

 

Ngarkohet Këshilli i Ministrave për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të pikës 6 të nenit 11, pikës 2 të nenit 21, pikës 6 të nenit 22, pikës 4 të nenit 27, pikës 6 të nenit 29, pikës 2 të nenit 32, shkronjës “a”, të pikës 1, të nenit 37, pikës 2 të nenit 48 dhe pikës 11 të nenit 54 të këtij ligji, brenda 1 viti nga miratimi i tij.

 

Neni 64

Shfuqizimi

 

1.   Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat që bien në kundërshtim me të.

2.   Procedurat e nisura përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, vijojnë të realizohen në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore që kanë qenë në fuqi në momentin e fillimit të tyre.

 

 

Neni 65

Hyrja në fuqi

 

Ky ligj hyn në fuqi tre muaj nga data e publikimit të tij në fletoren zyrtare.

 

 

[1] Ky ligj është përafruar pjesërisht me: Direktivën 2009/81/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 13 Korrik 2009, për koordinimin e procedurave për dhënien e disa kontratave për punë, furnizime dhe shërbime nga autoritete kontraktore apo ente në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe që ndryshon Direktivat 2004/17/EC dhe 2004/18/EC. Numri CELEX 3A32009L0081, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 216, datë 20.8.2009, faqe 76–136”.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.