Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar, për vitet 2019 – 2021, në zbatim të Strategjisë Minerare

PDF

|

XML

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektvendimin “Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar, për vitet 2019 – 2021, në zbatim të Strategjisë Minerare”. Ky projektvendim ka për qëllim miratimin e programit të veprimit për zbatimin e strategjisë minerare, i cili është dokumenti afatmesëm i planifikimit minerar, për periudhën 3 (tre) vjeçare 2019 – 2021, që hartohet në bazë të strategjisë minerare dhe që përcakton politikat dhe programet e veprimit dhe kërkon të realizojnë zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve minerare ekzistuese dhe në perspektivë, në përputhje me zhvillimet e reja të ekonomisë shqiptare, në respekt të mjedisit ku jetojmë.

Ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.