PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9863, DATË 28.1.2008 “PËR USHQIMIN”, I NDRYSHUAR

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 08.10.2019

|

Data e Mbylljes: 06.11.2019

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, hap procesin e konsultimit publik per projektligjin "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 9863, date 28.01.2008 "Per Ushqimin", i ndryshuar. Lutemi dergoni komentet/sugjerimet tuaja, brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit per konsultim publik, ne adresen lauresha.grezda@bujqesia.gov.al.

Bashkelidhur gjeni projekligjin dhe relacionin shpjegues

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.