Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 64/2012 "Per Peshkimin" , i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik per projektligjin "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 64/2012 "Per Peshkimin", te ndryshuar"", ku bashkelidhur mund te gjeni dokumentat relevante per keto ndryshime (1. projektligji; 2. relacioni; 3. RIA).  

Ju ftojme te dergoni komenetet  dhe sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te njoftimit dhe konultimit publik ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.