PËR PROJEKTVENDIMIN “PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.163/2014 “PËR URDHËRIN E PUNONJËSVE SOCIALË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

PDF

|

XML

PËR PROJEKTVENDIMIN

“PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.163/2014 “PËR URDHËRIN E PUNONJËSVE SOCIALË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË     ARRIHEN

Projektvendimi i Këshillit të Ministrave propozohet në mbështetje të nenit 81 pika 1 të Kushtetutës.

Qëllimi i projektvendimit është miratimi i shtesave dhe ndryshimeve të Ligjit nr.163/2014 “Për urdhërin e punonjësve socialë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Objekti i këtij projektakti synon garantimin e një cilësie më të mirë të shërbimeve në fushën  e punës sociale, sidomos në atë të shërbimeve sociale.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.