Njoftim per Konsultim Publik per projektligjin "“Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin nr. 10316, datë 16.9.2010 “Për disa shtesa në ligjin nr.7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 09.03.2017

PDF

|

XML

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes hap procesin e konsultimit publik të projektligjit “Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin nr. 10316, datë 16.9.2010 “Për disa shtesa në ligjin nr.7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja””. Ne linket me poshte gjeni projektligjin dhe relacionin përkatës.

http://www.ekonomia.gov.al/files/userfiles/ligj.pdf

http://www.ekonomia.gov.al/files/userfiles/relacioni.pdf

Lutemi dërgimin e komenteve tuaja ne adresën e e-mailit: arvid.uruci@ekonomia.gov.al

Faleminderit.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.