Projektvendimi "Identifikimi i Zonave te Percaktuara per Akuakulture ne Zonen Bregdetare te Shqiperise"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.01.2021

|

Data e Mbylljes: 19.02.2021

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik per projektvendimin "Identifikimi i Zonave te Percaktuara per Akuakulture ne Zonen Bregdetare te Shqiperise", ku bashkelidhur gjeni dokumentat:

- Projekvendimi AZA;

- Studimi, si dhe;

- Relacioni. 

Ju ftojme te dergoni komentet  dhe sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te njoftimit dhe konsultimit publik ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.