“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9917, DATË 19. 05. 2008 “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT” I NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 22.01.2021

|

Data e Mbylljes: 22.02.2021

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.