Projektligj "PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE"

Ministria e Financave

|

Postuar më: 15.05.2017

PDF

|

XML

LIGJ

Nr.
___/2017


PËR
KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE[1]
 


 Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1
të Kushtetutës, mepropozimin e Këshillit të Ministrave,

 

K U V E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:


 KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

Objekti

Ky
ligj përcakton parimet dhe rregullat e përgjithshme për hartimin
dhe përbërësit e pasqyrave
financiare, përcaktimin e standardeve
kontabël të zbatueshëm, si dhe mbajtjen
e kontabilitetit.

 

Neni 2

Fusha
e zbatimit


1. Ky ligj zbatohet:

a) nga njësitë ekonomike që kanë qëllime
fitimprurëse, pavarësisht nga forma e tyre juridike ose nga kërkesat e veçanta
ligjore që mund të zbatohen ndaj tyre.

b) nga njësitë ekonomike
që nuk kanë qëllime fitimprurëse, me përjashtim të rasteve kur pasqyrat
financiare dhe kontabiliteti i tyre është subjekt i ligjeve ose i rregullimeve
të veçanta.

2. Njësitë e
qeverisjes së përgjithshme, kur nuk janë subjekt i ligjeve apo rregullimeve të
veçanta, në mënyrë të vullnetshme, mund të zgjedhin t’i
nënshtrohen dispozitave të këtij ligji.

 

Neni 3

Përkufizime

Në kuptim të këtij ligji, me termat e mëposhtëm
nënkuptohet:

1. "Mbajtja e kontabilitetit"
është regjistrimi në ditar dhe në llogari i të gjitha veprimeve dhe fakteve
ekonomike që i përkasin një njësie ekonomike.

2. "Sistem
kontabël" është sistemi që përdoret për përcaktimin, marrjen në llogari,
matjen, klasifikimin dhe paraqitjen e të dhënave financiare të veprimtarisë së
një njësie ekonomike.

3. "Standarde
kontabël" janë parimet ose rregullat e përgjithshme, të shpallura nga
organi përgjegjës për normalizimin kontabël, që përcakton ky ligj dhe aktet e
dala në zbatim të tij, të cilat shërbejnë si bazë për zgjedhjen e trajtimeve
ose të metodave kontabël, që zbatohen për hartimin e pasqyrave financiare.

4. “Standardet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar” (SNRF) 
janë standardet dhe interpretimet e hartuara dhe  publikuara
nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit,të përkthyera në shqip
nën përgjegjësinë e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit pa ndryshime nga
teksti origjinal në gjuhën angleze, të shpallura të detyrueshme për zbatim me
Urdhër të Ministrit të Financave.

5. “Standardet
Kombëtare të Kontabilitetit” (SKK) janë standardet e hartuara dhe publikuara nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit,
të cilat brenda një muaji shpallen të detyrueshme për zbatim me Urdhër të
Ministrit të Financave.

6. "Njësi
ekonomike" janë personat juridikë dhe fizikë, publikë dhe privatë, me dhe
pa qëllime fitimprurëse,të vendosura në
Republikën e Shqipërisë.

7. "Njësi
ekonomike që ndjekin qëllime fitimprurëse" janë njësitë ekonomike të cilat
prodhojnë e realizojnë produkte, mallra e shërbime për shitje me qëllim
realizimin e fitimeve, të cilat parashikohen t'u shpërndahen personave
investues në kapitalin themeltar të saj.

8. "Njësi
ekonomike që nuk ndjekin qëllime fitimprurëse" janë të gjitha njësitë e
tjera ekonomike, që nuk plotësojnë përkufizimin sipas pikës 7.

9. “Njësi ekonomike me interes publik” kanë të njëjtin
kuptim sipas Ligjit nr. 10091, datw 05.03.2009, “Pwr auditimin ligjor,
organizimin e profesionit tw audituesit ligjor dhe tw kontabilistit tw
miratuar”, i ndryshuar, si më poshtë:

a) të gjitha njësitë ekonomike të listuara në bursë;

b) bankat dhe degët e bankave të huaja, si dhe
subjektet e tjera financiare jobanka, të licencuara nga Banka e Shqipërisë;

c) shoqëritë e sigurimit dhe të risigurimit, shoqëritë
administruese të fondeve të investimeve kolektive, shoqëritë administruese të
fondeve të pensionit vullnetar;

ç) njësi të tjera ekonomike, të cilat janë të
rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit,
madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre, të përcaktuara me vendim të
Këshillit të Ministrave.”.

10. “Njësi ekonomike financiare tip holding”
janë njësitë ekonomike që kanë për objekt të vetëm marrjen e pjesëve të
kapitalit ose aksioneve të njësive të tjera dhe administrimin e këtyre pjesëve
dhe aksioneve për t’i shndërruar në fitim pa u përfshirë vetë drejtpërdrejt ose
tërthorazi në administrimin e këtyre njësive, por pa cënuar të drejtat e tyre
si aksionarë.

11. “Grup njësish ekonomike” quhet grupi i përbërë
nga një njësi ekonomike mëmë dhe të gjitha njësitë e kontrolluara prej saj.

12. “Interesi në
pjesëmarrje” janë të drejtat në kapitalin e njësive ekonomike të tjera, pavarësisht nëse paraqiten
apo jo me çertifikata, të cilat, duke krijuar një lidhje të fortë me këto njësi ekonomike të tjera, kanë për synim të
ndihmojnë në veprimtaritë e njësisë ekonomike që
i mban këto të drejta. Zotërimi i një pjese të kapitalit të një njësie ekonomike tjetër
supozohet se përbën interes në pjesëmarrje kur nuk e
kalon pragun prej 20%;

13. “Pasqyra financiare
të konsoliduara” janë pasqyrat që paraqesin informacionin financiar rreth
grupit si një njësi e vetme ekonomike.

14. "Dokument
kontabël" është dokumenti bazë, dokumenti plotësues dhe regjistrat
(librat) kontabël, që përgatiten në letër të shkruar ose në bartës informatikë.

a) dokumentet bazë përmbajnë regjistrimet fillestare
të çdo ngjarjeje dhe veprimi ekonomik;

b) dokumentet plotësuese janë bartës të
informacionit të marrë nga dokumentet bazë;

c) regjistrat (librat) kontabël janë bartës të informacionit
të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve
ekonomike të kryera, të marra nga dokumentet bazë ose dokumentet plotësuese.

15. "Bartës
informatik" është çdo dokument kontabël, i autorizuar nga organet
përkatëse, i shkruar në mjete kompjuterike, sipas programeve informatike të
pamanipulueshme dhe të printueshme në çdo kohë.                                                                                                                         


16. “Monedhë
funksionale” është monedha e mjedisit ekonomik kryesor në të cilin vepron
njësia ekonomike.

17. “Monedhë e
paraqitjes” është monedha me të cilën paraqiten pasqyrat financiare të njësisë
ekonomike.

18. “Personi
përgjegjës për hartimin e pasqyrave financiare” është personi i punësuar, personi fizik apo juridik
i cili ofron shërbimin e kontabilitetit sipas kontratës së punës apo kontratës
së shërbimit që ka me njësinë ekonomike dhe mban përgjegjësinë për hartimin e
pasqyrave financiare.

 

Neni 4

Kategoritë e njësive
ekonomike dhe grupeve


1.Në zbatim të këtij ligji,në
varësi të kritereve që përmbushin, njësitë ekonomike klasifikohen në:

1.1. Mikronjësi ekonomike -
njësitë ekonomike që në datën e raportimit nuk tejkalojnë kufijtë e të paktën
dy prej tre kritereve të mëposhtme:

a) Aktivi 15
milion lekë;

b) Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) 30
milion lekë;

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës
raportuese 10;

1.2. Njësi ekonomike të vogla - njësitë
ekonomike, jo mikro, që në datën e raportimit nuk
tejkalojnë kufijtë e të paktën dy prej tre kritereve të mëposhtme:

a) Aktivi 150 milion
lekë;

b) Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) 300
milion lekë;

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës
raportuese 50;

1.3. Njësi ekonomike të mesme -
njësitë ekonomike, jo mikro dhe jo të vogla, që në datën e raportimit nuk
tejkalojnë kufijtë e të paktën dy prej tre kritereve të mëposhtme:

a)Aktivi 750
milion lekë;

b) Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi)1500 milion
lekë;

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës
raportuese 250;

1.4. Njësi ekonomike të mëdha -
njësitë ekonomike që në datën e raportimit tejkalojnë kufijtë e të paktën dy
prej tre kritereve të mëposhtme:

a) Aktivi 750
milion lekë;

b) Të ardhurat nga veprimtaria e shfrytëzimit 1500 milion lekë;

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës
raportuese 250;

2. Në zbatim të këtij ligji, në
varësi të kritereve që përmbushin, grupet e njësive ekonomike klasifikohen në:

2.1. Grupe të vogla – grupet e njësive ekonomike të cilat në
datën e raportimit të njësisë mëmë, pas konsolidimit, nuk
tejkalojnë kufijtë e të paktën dy prej tre kritereve të mëposhtme:

a) Aktivi 150
milion lekë;

b) Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi)300
milion lekë;

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës
raportuese 50;

2.2. Grupe të mesme 
- grupet e njësive ekonomike, që
nuk janë të vogla, të cilat në datën e raportimit të njësisë mëmë, pas konsolidimit, nuk tejkalojnë
kufijtë e të paktën dy prej tre kritereve të mëposhtme:

a) Aktivi 750
milion lekë;

b) Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi)1.500
milion lekë;

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës
raportuese 250;

2.3. Grupe të mëdha - grupet e njësive ekonomike të
cilat në datën e raportimit të njësisë mëmë, pas konsolidimit, tejkalojnë kufijtë e të paktën dy prej
tre kritereve të mëposhtme:

a) Aktivi 750
milion lekë;

b) Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi)1500
milion lekë;

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës
raportuese 250;

3. Kufijtë për kriteret e shumës
së aktivit apo të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi), të parashikuara në pikën 1 dhe 2 të këtij neni,
rriten çdo tre vjet, në mënyrë të përpjestuar konform Aneksit 1 pjesë integrale
e këtij ligji, me qëllim barazimin në vitin 2027 me kriteret e përcaktuara në Direktivën
2013/34/BE të Parlamentit Evropian.

4. Kur në datën e raportimit një njësi ekonomike ose
grup njësish ekonomike i tejkalon ose bie nën kufijtë e dy prej tre kritereve
të parashikuar në pikat 1 dhe 2 kjo gjë cënon klasifikimin sipas pikave 1 dhe 2
si dhe standardeve kontabël përkatës vetëm nëse kjo ndodh për dy periudha
raportuese radhazi.

5. Pasi të jenë barazuar kufijtë e Direktivës, konform
pikës 3 të këtij neni, për të rregulluar efektet e inflacionit,
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit duhet të paktën një herë në 5 (pesë) vjet të
rishikojë dhe, kur është e nevojshme, të propozojë ndryshimet e kritereve të
pikave 1 dhe 2 të këtij neni, bazuar në matjen e inflacionit, të cilët
miratohen me Urdhër të Ministrit të Financave.

 

Neni 5

Standardet
kontabël që zbatohen për hartimin e pasqyrave financiare


1. Njësitë
ekonomike subjekt i këtij ligj, me
përjashtim të rasteve të parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni, duhet të zbatojnë SKK-të për hartimin e pasqyrave financiare.

2. Njësitë ekonomike me interes publik dhe rregullatorët e njësive ekonomike me interes publik
të përcaktuara në nenin 3, pika 9, paragrafi b dhe c, duhet të zbatojnë SNRF-të
për hartimin e pasqyrave financiare.

3. Edhe njësitë tjera ekonomike, përtej
atyre të parashikuara në pikën 2 të këtij neni, në mënyrë të vullnetshme,
mund të zbatojnë SNRF-të për hartimin e pasqyrave financiare.

 

KREU II

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME MBI DOKUMENTET
KONTABËL DHE PASQYRAT FINANCIARE

Neni 6

Mbajtja
e kontabilitetit


Të gjitha njësitë ekonomike subjekt i këtij ligji e
organizojnë mbajtjen e kontabilitetit dhe raportimin financiar mbi bazën e
parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ose
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, në varësi të standardeve
kontabël të aplikueshëm.

 

Neni 7

Dokumenti kontabël

1. Regjistrimet
kontabël justifikohen me dokumentet kontabël, në formë dokumentare ose
informatike, që sigurojnë besueshmërinë e tyre. Dokumenti kontabël
mbahet si provë dokumentare gjatë gjithë periudhës kohore, të përcaktuar në nenin
8 të këtij ligji.

2. Për çdo
regjistrim kontabël duhet të shkruhet origjina, natyra, data dhe përmbajtja e
veprimit ose e ngjarjes ekonomike.

 

Neni 8

Ruajtja
e dokumenteve
kontabël


1. Dokumentet kontabël ruhen për 10 vite rresht pas
mbylljes së periudhës raportuese të cilës i përkasin, përveç atyre që, me ligj
ose akt tjetër nënligjor, përcaktohet një afat më i gjatë ruajtjeje. I njëjti
afat zbatohet edhe për dokumentet informatike (bartësit) dhe printimet e tyre.

2. Dokumentet kontabël ruhen në selinë ku zhvillohet
aktiviteti ekonomik i njësisë ekonomike.

3. Pasqyrat financiare të grupit ruhen nga njësia
mëmë.

 

Neni 9

Periudha
raportuese


1. Kohëzgjatja e periudhës raportuese është 12 muaj.

2. Periudha raportuese fillon në datën 1 janar dhe
përfundon në datën 31 dhjetor. Përjashtimet për veprimtaritë e veçanta, me
propozimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, miratohen nga Ministri i Financave.

3. Kohëzgjatja e periudhës raportuese, në rastet e
nisjes së aktivitetit apo deklarimit të falimentit, mund të jetë më e shkurtër ose
më e gjatë se 12 muaj, por gjithësesi nuk mund të jetë më e shkurtër se 3 muaj
dhe më e gjatë se 15 muaj.

4. Në rastin kur periudha raportuese do të jetë më e
gjatë se 12 muaj, atëherë momenti i fillimit/mbarimit do të jetë jo më
herët/vonë se 3-mujori i fundit/i parë i periudhës paraardhëse/pasardhëse.

 

Neni 10

Gjuha
dhe njësia monetare e regjistrave kontabël
dhe pasqyrave financiare


1. Regjistrat
kontabël mbahen  në gjuhën shqipe dhe vlerat shprehen në monedhën funksionale.

2. Pasqyat financiare paraqiten
në gjuhën shqipe dhe vlerat shprehen nënjësinë monetare
kombëtare.

3. Dokumentet e
shprehura në gjuhë dhe/ose në njësi monetare të huaja, të ardhura nga/ose të
dërguara për njësitë ekonomike të huaja, që nuk kanë seli të përhershme në
Republikën e Shqipërisë, vlerësohen në pajtim me përmbajtjen e pikës 1 të këtij
neni.

4. Njësitë ekonomike
i regjistrojnë veprimet ekonomike:

a) në njësi monetare kombëtare
ose në
njësi monetare të huaja, kur kjo e fundit është monedha funksionale; ose

b) në njësi
monetare të huaja duke i konvertuar ato në njësi monetare kombëtare,
në përputhje me standardet kontabël përkatës, kur kjo e fundit është monedha
funksionale.

5. Pasqyrat
financiare mund të paraqiten në shifra të rrumbullakosura, nëse nuk shkaktohet
humbje e të dhënave, që kanë ndikim te përdoruesit e këtyre pasqyrave.

 

KREU III

PËRBËRËSIT E PASQYRAVE FINANCIARE

 

Neni 11

Qëllimi i pasqyrave financiare

1. Pasqyrat
financiare hartohen në mënyrë të qartë, në përputhje me këtë ligj
dhe standardet e aplikueshme të raportimit financiar, si dhe paraqesin
me vërtetësi dhe besueshmëri pozicionin financiar, performancën financiare,
ndryshimet në kapital/aktivet neto dhe flukset e mjeteve monetare të njësive
ekonomike.

2. Pasqyrat
financiare në këtë ligj u referohen pasqyrave financiare individuale dhe
pasqyrave financiare të konsoliduara.

 

Neni 12

Pasqyrat
financiare të konsoliduara


1. Grupet ekonomike, subjekt i këtij ligji, hartojnë pasqyra
financiare të konsoliduara.

2. Grupet e vogla përjashtohen nga detyrimi
për të hartuar pasqyra financiare të konsoliduara, përveç rastit kur ndonjë
prej njësive të kontrolluara është njësi ekonomike me interes publik.

3. Njësia ekonomike mëmë dhe të gjitha
njësitë e kontrolluara prej saj duhen përfshirë
në konsolidim, pavarësisht se ku operojnë dhe i kanë selitë e regjistruara
njësitë e kontrolluara.

 

Neni 13

Përbërësit
e pasqyrave financiare


1. Pasqyrat
financiare vjetore, përveç rasteve që parashikohen në mënyrë specifike nga standardet kombëtare të
kontabilitetit apo standardet ndërkombëtare të raportimit financiar,
minimalisht duhet të përmbajnë:

a)   pasqyrën
e pozicionit financiar;

b)  pasqyrën e
performancës (pasqyrën e të ardhurave dhe të shpenzimeve);

c)   shënimet
e pasqyrave financiare;

2. Njësitë ekonomike të mesme, të mëdha dhe ato me
interes publik, përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, hartojnë edhe
pasqyrat si më poshtë:

a)  pasqyrën e
të ardhurave gjithëpërfshirëse;

b)  pasqyrën e
flukseve të mjeteve monetare;

c)  pasqyrën e
ndryshimeve në kapitalet e veta;

3. Mikronjësitë dhe personat fizikë ndryshe nga sa
parashikohet në pikën 1 dhe 2,  duhet të
hartojnë:

a) një pasqyrë të shkurtuar të pozicionit financiar;

b) një pasqyrë të shkurtuar të performancës
(pasqyrën e të ardhurave dhe të shpenzimeve);

c)  shënime të
shkurtuara të pasqyrave financiare;

4. Rregullat për
mikronjësitë, konform pikës 3, nuk zbatohen kundrejt njësive ekonomike të
investimeve ose njësive ekonomike 
financiare tip “holding”.

5. Njësitë
ekonomike jofitimprurëse (OJF), hartojnë pasqyrat financiare si më poshtë:

a)   pasqyrën
e pozicionit financiar;

b)   pasqyrën
e aktiviteteve;

c)   pasqyrën
e fluksit të mjeteve monetare;

ç)  shënimet shpjeguese;

 

Neni 14

Dispozitë
e përgjithshme për pasqyrën e pozicionit financiar


1. Kur lejohet që kostot e zhvillimit të përfshihen
tek “Aktivet” dhe kostot e zhvillimit nuk janë pakësuar plotësisht, nuk lejohet
asnjë shpërndarje e fitimeve nëse shuma e rezervave të gatshme për shpërndarje
dhe fitimi i mbartur nuk është të paktën i barabartë me atë të kostove të
pashuara. Kur lejohet përfshirja e shpenzimeve të themelimit tek “Aktivet”, ato
pakësohen brenda një periudhe jo më të gjatë se 5 vjet.

2. Kur fitimi që i ngarkohet interesit pjesëmarrës i njohur
në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve e kalon shumën e dividendëve të
arkëtuar ose pagesës që mund të kërkohet, diferenca vendoset në një rezervë që
nuk mund t’u shpërndahet aksionarëve.

 

Neni
15


Inventari
i aktiveve dhe detyrimeve


1. Njësitë ekonomike subjekt i këtij ligji duhet të
kontrollojnë, të paktën një herë gjatë periudhës raportuese, ekzistencën dhe
vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet
inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumenteve kontabël përkatës.

2. Organi i drejtimit të njësisë ekonomike mban
përgjegjësi për procedurat e ndjekura për inventarizimin e aktiveve dhe
detyrimeve, me qëllim paraqitjen me vërtetësi dhe besueshmëri të elementeve të
aktivit dhe detyrimeve në pasqyrat financiare.

 

Neni 16

Shënimet
shpjeguese


1. Shënimet
shpjeguese si rregull paraqiten sipas renditjes me të cilën janë paraqitur
zërat në pasqyrën e pozicionit financiar dhe në pasqyrën e performancës.

2. Të gjitha njësitë ekonomike,
përtej kërkesave të parashikuara në standardet kontabël të aplikueshëm, në shënimet
shpjeguese duhet të paraqesin edhe numrin mesatar të punëmarrësve gjatë
periudhës raportuese.

3. Njësitë ekonomike të mesme,
të mëdha dhe ato me interes publik, përtej kërkesave të parashikuara në pikën 2
të këtij neni apo në standardet kontabël të aplikueshëm, në shënimet shpjeguese
duhet të paraqesin:

a) shumën e pagave që u jepet
për periudhën raportuese anëtarëve të organeve ekzekutive,drejtuese dhe
mbikëqyrëse për shkak të përgjegjësive të tyre dhe çdo angazhim që lind ose
merret përsipër në lidhje me pensionet e ish-anëtarëve të këtyre organeve, duke
treguar shumën gjithsej për çdo kategori organesh, nëse dhënia e këtij
informacioni nuk do të bënte që të identifikohej gjendja financiare e një
anëtari konkret të një organi të tillë;

b) numrin mesatar të punëmarrësve
gjatë periudhës raportuese, të zbërthyer sipas kategorive dhe, nëse nuk janë
paraqitur më vete në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, kostot e personelit
në lidhje me periudhën raportuese, të zbërthyera sipas pagave, kostove të
sigurimeve shoqërore dhe kostove të pensionit;

c) emrin dhe selinë e
regjistruar për secilën prej njësive ekonomike në të cilat njësia ekonomike,
ose vetë ose përmes një personi që vepron në emër të tij por për llogari të njësisë
ekonomike, zotëron një interes në pjesëmarrje, duke treguar përqindjen e
kapitalit të zotëruar, shumën e kapitalit dhe rezervave dhe fitimin ose humbjen
për periudhën më të fundit raportuese të njësisë ekonomikes në fjalë për të
cilën janë miratuar pasqyra financiare;

Sa më sipër nuk aplikohet nga
njësia ekonomike mëmë në rastet e mëposhtme:

(i) kur njësia ekonomike në të
cilën njësia ekonomike mëmë zotëron interes në pjesëmarrje përfshihet në
pasqyrat financiare të konsoliduara të përpiluara nganjësia ekonomike mëmë ose
në pasqyrat financiare të konsoliduara të një grupi më të madh njësishekonomike;

(ii) kur ky interes në
pjesëmarrje është trajtuar nga njësia ekonomike mëmë në pasqyrat financiare
vjetore të saj;

ç) ekzistencën e ndonjë çertifikate
pjesëmarrjeje, borxhi të konvertueshëm, të drejte blerjeje aksionesh, opsionesh
ose letrash me vlerë apo të drejtash të ngjashme, duke treguar numrin e tyre
dhe të drejtat që japin ato;

d) emrin, selinë e regjistruar
dhe formën juridike të secilës prej njësive ekonomike tek të cilat njësia
ekonomike është ortake me përgjegjësi të pakufizuar;

dh) emrin dhe selinë e
regjistruar të njësisë ekonomike që përpilon pasqyrat financiare të
konsoliduara të grupit më të madh të njësive ekonomike tek i cili njësia bën
pjesë si njësi ekontrolluar;

e) emrin dhe selinë e
regjistruar të njësisë ekonomike që përpilon pasqyrat financiare të
konsoliduara të grupit më të vogël të njësive ekonomike tek i cili njësia
ekonomike bën pjesë si njësi e kontrolluar e cila është e përfshirë gjithashtu në
grupin e njësive ekonomike të përmendura në shkronjën “dh”;

ë) vendi ku mund të merren
kopje të pasqyrave financiare të konsoliduara të përmendura në shkronjën “dh”
dhe “e”, me kusht që të jenë të disponueshme;

4. Njësitë ekonomike të mëdha
dhe ato me interes publik, përtej kërkesave të parashikuara në pikën 2 dhe 3 të
këtij neni apo në standardet kontabël të aplikueshëm, në shënimet shpjeguese
duhet të paraqesin tarifat gjithsej për periudhën raportuese të kërkuara nga
secili auditues ligjor apo firmë auditimi në lidhje me auditimin ligjor të
pasqyrave financiare vjetore, dhe tarifat gjithsej të kërkuara nga secili
auditues ligjor ose firmë auditimi për shërbimet të dhënies së sigurisë, për
shërbime këshillimore tatimore dhe për shërbime të tjera jo auditimi.

 

Neni 17

Raporti
i ecurisë
së veprimtarisë


1. Njësitë
ekonomike subjekt i këtij ligji përgatisin raportin e ecurisë së veprimtarisë i
cili, nëpërmjet një analize gjithëpërfshirëse, paraqet në mënyrë të drejtë
zhvillimin dhe performancën e njësisë ekonomike, shoqëruar me një përshkrim të
risqeve dhe pasigurive kryesore me të cilat njësia mund të përballet. Me qëllim
paraqitjen sa më të kuptueshme të zhvillimit, performancës dhe pozicionit të
njësisë, raporti duhet të përmbajë treguesit kryesorë të performancës
financiare dhe, nëse është e mundur, jo-financiare të lidhur me aktivitetin,
duke përfshirë informacion për çështjet e mjedisit dhe punonjësve. Analiza
duhet, kur është e mundur, të përfshijë referenca dhe shpjegime shtesë për
shumat e raportuara në pasqyrat financiare të periudhës raportuese.

2. Raporti i
ecurisë së veprimtarisë duhet tëtregojë
gjithashtu, edhe:

a) zhvillimet e mundshme, të ardhshme, të njësisë
ekonomike;

b) aktivitetet në fushën e kërkimit dhe zhvillimit;

c) informacionet që kanë të
bëjnë me marrjen e aksioneve të veta;

ç) ekzistencën e degëve të njësisë ekonomike;

d) në lidhje me përdorimin e instrumenteve
financiare nga ana e njësisë ekonomike dhe kur është materiale për vlerësimin e
aktiveve, detyrimeve, pozicionit financiar, fitimit dhe humbjes:

i) politikat dhe
objektivat e menaxhimit të riskut financiar;

ii) ekspozimin e njësisë ekonomike ndaj riskut të
çmimit, riskut të kreditit, riskut të likujditetit dhe riskut të flukseve
monetare.

3. Përjashtohen nga detyrimi për përgatitjen e raportit
të ecurisë së veprimtarisë:

a) mikronjësitë;

b) njësitë e vogla ekonomike;

c) njësitë ekonomike
jofitimprurëse për të cilat shifra e aktivit ose e të ardhurave në pasqyrat
financiare nuk tejkalon vlerën 30 milion lekë.

 

Neni 17/1

Raporti
jofinanciar


1. Njësitë e mëdha
ekonomike, të cilat janë me interes publik dhe e
tejkalojnë kriterin e numrit mesatar prej 500 të punësuarish gjatë periudhës
raportuese, duhet të përfshijnë në raportin e
ecurisë së veprimtarisë një raport
jofinanciar i cili përmban informacionin e nevojshëm për një kuptim më të mirë
të zhvillimit të vetë njësisë ekonomike, performancës, pozicionit dhe ndikimin
e aktivitetit të saj në lidhje me mjedisin, çështjet sociale dhe ato të
punësimit, respektimin e të drejtave të njeriut, antikorrupsionin dhe çështje
të rryshfetit, duke përfshirë:

a) një përshkrim të shkurtër të modelit të biznesit
të njësisë ekonomike;

b) një përshkrim të politikave të ndjekura nga
njësia ekonomike në lidhje me këto çështje, përfshirë implementimin e procesit  due diligence;

c) përfitimet e këtyre politikave;

ç) riskun kryesor në lidhje me çështjet që kanë të
bëjnë me aktivitetin e shfrytëzimit të njësisë ekonomike duke përfshirë, kur
është e nevojshme, lidhjet e biznesit, produktet ose shërbimet të cilat kanë të
ngjarë të shkaktojnë ndikim të ndërsjellë dhe se si njësia ekonomike e manaxhon
riskun e tyre;

d) treguesit kryesorë të performancës jofinanciare
në lidhje me biznese të veçanta.

2. Ku njësia ekonomike nuk ndjek politikanë lidhje me një ose
disa nga çështjet e mësipërme, raporti jofinanciar duhet të
japë një shpjegim të qartë dhe të arsyeshëm përse është vepruar kështu.

3. Raporti
jofinanciar referuar pikës 1, nëse është e mundur, duhet të japë referenca dhe
shpjegime shtesë të vlerave të raportuara në pasqyrat financiare vjetore.

4. Një njësi
ekonomike e cila është njësi e kontrolluardo
të përjashtohet nga detyrimi i parashikuar në pikën 1 nëse kjo njësi ekonomike
dhe njësitë e saj bija janë të përfshira në raportin e konsoliduar të ecurisë së veprimtarisë të një njësie tjetër ekonomike.

5. Audituesi ligjor
apo shoqëria e auditimit duhet të verifikojnë nëse është hartuar raporti
jofinanciar/raporti i konsoliduar jofinanciar.

 

Neni 17/2

Raporti
i drejtimit të brendshëm


1. Njësitë
ekonomikeme interes publik përshijnë në raportin e ecurisë së veprimtarisënjë raport për drejtimin e brendshëm të
njësisë ekonomike. Ky raport përmban të paktën informacionet e mëposhtme:

a) referimi tek sa më poshtë, sipas rastit:

i. rregullat/kodet për
drejtimin e brendshëm të njësisë ekonomike, objekt i të cilave
është njësia;

ii. rregullat/kodet për
drejtimin e brendshëm të njësisë ekonomike, të cilat
njësia ka vendosur vullnetarisht të zbatojë;

iii. të gjitha informacionet përkatëse për praktikat
e drejtimit të brendshëm të njësisë ekonomike që zbatohen përtej kërkesave të
legjislacionit;

b) një përshkrim të tipareve kryesore të sistemeve
të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit të riskut të njësisë ekonomike në
lidhje me raportimin financiar;

c) përbërja dhe funksionimi i organeve ekzekutive
drejtuese dhe mbikëqyrëse dhe i komiteteve të tyre;

ç) një përshkrim të politikave të ndryshme të
zbatuara në lidhje me organet ekzekutive drejtuese dhe mbikëqyrëse të njësisë
ekonomike në lidhje me aspekte të tilla si, për shembull, mosha, gjinia, apo
prejardhja arsimore dhe profesionale, objektivat e këtyre politikave të
ndryshme, si janë zbatuar dhe rezultatet për periudhën raportuese.

2. Kur njësia ekonomike nuk
vepron sipas rregullave/kodit të drejtimit të brendshëm të shoqërisë që
përmendet në pikën 1, shkronja “a”, nënpika “i” dhe “ii”, njësia ekonomike
duhet të japi një shpjegim se cilat janë pjesët e kodit të drejtimit të
brendshëm të cilat nuk i zbaton dhe arsyet për këto shmangie; kur njësia
ekonomike ka vendosur të mos bëjë lidhjen me dispozitat e një kodi të drejtimit
të brendshëm të përmendur në pikën 1, shkronjën “a”, nënpika “i” dhe “ii”, ajo
shpjegon arsyet për këtë;

3. Njësitë e vogla dhe të mesme
ekonomike me interes publik janë të përjashtuara nga detyrimet e parashikuara
në pikën 1 paragrafi ç) të këtij neni.

4. Informacioni i
kërkuar nga pika 1 e këtij neni paraqitet si rubrikë më vete e raportit të
ecurisë së veprimtarisë dhe publikohet së
bashku me raportin e ecurisë së veprimtarisë

 

Nenin 18

Raporti i konsoliduar i ecurisë së veprimtarisë

1. Njësia ekonomike mëmë, në
rastet kur ka për detyrim të hartojë pasqyra financiare të konsolidura, duhet
të hartojë edhe raportin e konsoliduar të ecurisë së veprimtarisë, bazuar në
kërkesat e nenit 17, 17/1 dhe 17/2, duke mbajtur në konsideratë rregullimet
thelbësore, në mënyrë të atillë që të mundësojë vlerësimin e pozicionit në
tërësi të njësive ekonomike të përfshira në konsolidim.

2. Në raportin e konsoliduar të
ecurisë së veprimtarisë, rregullimet e informacioneve që kërkojnë nenet 17, 17/1
dhe 17/2 duhet të jepen në mënyrën e mëposhtëme:

a) gjatë raportimit të të
dhënave për aksionet e veta të rimarra, raporti ikonsoliduar i ecurisë së
veprimtarisë bën të ditur numrin dhe vlerën nominale, ose në mungesë të vlerës
nominale, vlerën kontabël të të gjitha aksioneve të njësisë mëmë që i mban kjo njësi
mëmë, njësitë e kontrolluara të saj ose një person që vepron në emër të tij por
për llogari të këtyre njësive. Dhënia e këtyre informacioneve duhet të jepet në
shënimet e pasqyrave financiare të konsoliduara;

b) gjatë raportimit për
sistemet e kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit të riskut, raporti për
drejtimin e brendshëm të njësisë ekonomike përmend karakteristikat kryesore të
sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit të riskut për njësitë
ekonomike të përfshira në konsolidim, të marra në tërësi.

Neni 19

Raportimi
i pagesave që i bëhen
institucioneve  shtetërore


1.Njësitë
ekonomike të mëdha dhe të gjitha njësitë ekonomike me interes publik që janë
aktive në industrinë nxjerrëse ose shfrytëzimin për lëndë drusore të pyjeve
duhet të hartojnë dhe publikojnë një raport për pagesat që u bëhen institucioneve shtetërore në mënyrë vjetore.

2. Në zbatim të
këtij neni, njësia ekonomike me interes publik trajtohet si njësi ekonomike e
madhe pavarësisht sa i ka të ardhurat nga veprimtaria, aktivin ose numrin
mesatar të punëmarrësve gjatë  periudhës
raportuese.

3. Nuk është nevoja
që në raport të merret në konsideratë çdo pagesë, qoftë në formë pagese të
vetme apo në formë vargu pagesash të lidhura, nëse është nën vlerën 13,5 milion lekë brenda një periudhe raportuese.

4. Raporti i
pagesave jep informacionet e mëposhtme në lidhje me veprimtaritë ekonomike, në
periudhën raportuese përkatëse:

a) shumën gjithsej të pagesave që i bëhen institucioneve shtetërore;

b) shumën gjithsej për lloj pagese të mëposhtme:

i)  të drejta
prodhimi;

ii) tatimet sipas
legjislacionit tatimor në fuqi, pa përfshirë tatimet mbi konsumin;

iii) renta minerare;

iv) dividendë;

v) shpërblime për nënshkrimin, zbulimin dhe prodhimin;

vi) tarifa, taksa dhe
pagesa te tjera në lidhje me liçenca dhe/ose konçesione; dhe

vii) pagesa për përmirësime të infrastrukturës.

5. Kur një institucioni
shtetëror
i bëhen pagesa në natyrë, ato raportohen në vlerë dhe, sipas rastit, në vëllim.
Jepen shënimet përkatëse për të shpjeguar se si është përcaktuar vlera.

6. Çdo njësi ekonomike e
madhe ose çdo njësie ekonomike me interes publik që është aktive në industrinë
nxjerrëse ose në shfrytëzimin për lëndë drusore të pyjeve, nëse është
objekt i detyrimit për të përgatitur pasqyra financiare të konsoliduara,duhet të përpilojë edhe një
raport të konsoliduar për  pagesat që u
bëhen institucioneve shtetërore,
në përputhje me pikat e mësipërme të këtij neni.

Njësia mëmë konsiderohet se është aktive në
industrinë nxjerrëse ose shfrytëzimin e pyjeve nëse ndonjëra prej njësive
ekonomikeve të kontrolluara prej saj është aktive në
industrinë nxjerrë ose shfrytëzimin e pyjeve.

Raporti i konsoliduar përfshin vetëm pagesat që janë
rezultat i operacioneve nxjerrëse dhe/ose operacioneve që lidhen me
shfrytëzimin e pyjeve.

7. Detyrimi për të përpiluar raportin e konsoliduar
të përmendur në pikën 6 nuk zbatohet për njësinë ekonomike mëmë të një grupi të
vogël apo të mesëm, me përjashtim të
rastit kur ndonjëra prej njësive ekonomikeve pjesëmarrëse është njësi ekonomike
me interes publik;

8.  Në
raportin e konsoliduar të pagesave që u bëhen institucioneve shtetërore nuk është nevoja të përfshihet një njësi ekonomike,
përfshi edhe një njësi ekonomike me interes publik, kur përmbushet të paktën
njëri prej kushteve të mëposhtme:

a) kufizime të rënda afatgjata e pengojnë ndjeshëm njësinë
ekonomike mëmë në ushtrimin e të drejtave të saj mbi aktivet ose administrimin
e kësaj njësi ekonomike;

b) në raste tejet të rralla kur informacioni i
nevojshëm për hartimin e raportit të konsoliduar për pagesat që u bëhen institucioneve
shtetërore në përputhje me këtë nen
nuk mund të merret pa shpenzime jo proporcionale ose vonesë të parregullt;

c) aksionet e
kësaj njësi ekonomikeje mbahen vetëm me qëllim rishitjen më pas të tyre.

Përjashtimet e mësipërme zbatohen vetëm nëse janë
përdorur në funksion të pasqyrave financiare të konsoliduara.

 

Neni 20

Depozitimi
dhe publikimi i pasqyrave financiare


1.Njësitë ekonomike,
brenda 7 muajsh nga data e raportimit, depozitojnë për publikim
pranë autoritetit përkatës ku janë regjistruar, pasqyrat
financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë/raportin e konsoliduar të ecurisë së veprimtarisë, raportin e auditimit, në
rastet kur përgatitja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme, konform
kërkesave të legjislacionit në fuqi.

2. Njësitë
ekonomike të mesme, të mëdha dhe ato me interes publik duhet të publikojnë
pasqyrat financiare vjetore edhe në faqet e tyre zyrtare të internetit jo më
vonë se 7 muaj nga data e raportimit.

3. Njësitë
ekonomike jofitimprurëse subjekt i këtij ligji, nëse nuk parashikohet ndryshe nga ndonjë dispozitë ligjore, detyrohen
të publikojnë pasqyrat financiare vjetore, në faqet e tyre zyrtare të
internetit, nëse shifra e aktivit ose e të ardhurave në pasqyrat financiare
tejkalon vlerën 30 milion lekë.

 

Neni 21

Përgjegjësitë

1. Organi i
drejtimit ekzekutiv të njësisë ekonomike dhe organi mbikëqyrës, në varësi të
kompetenceva që u njeh ligji, janë përgjegjës solidarë
për të siguruar që pasqyrat financiare vjetore dhe
raporti i ecurisë vjetore/raporti i konsoliduar i ecurisë vjetore të njësisë
ekonomike, të hartohen dhe publikohen në përputhje me kërkesat e këtij ligji,
aktet për zbatim të tij dhe standardet e miratuara të kontabilitetit.

2. Auditimi ligjor i pasqyrave financiare nuk e
çliron organin e drejtimit ekzekutiv dhe atë mbikëqyrës të njësisë ekonomike
nga përgjegjësitë, të parashikuara në pikën 1 të këtij neni.

3. Pasqyrat
financiare nënshkruhen nga përfaqësuesi ligjor i njësisë ekonomike dhe personi
përgjegjës për hartimin e pasqyrave financiare.

 

KREU IV

KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT

 

Neni 22

Statusi
dhe detyrat


1. Këshilli
Kombëtar i Kontabilitetit është organizëm profesional publik i pavarur dhe
gëzon personalitet juridik.

2. Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ka për detyrë:

a) të hartojë
standardet kontabël kombëtare, në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe në
koherencë me Standardet Ndërkombëtare  të
Raportimit Financiar.

Nëse për arsye të legjislacionit dhe të praktikave
kontabël brenda vendit Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit e shikon të nevojshme
që të shmanget nga zbatimi i disa standardeve ai e ka autoritetin që ta bëjë
një gjë të tillë, vetëm pasi të shpjegojë dhe të justifikojë arsyet e këtij
veprimi;

b) të përpunojë një
sistem kontabël, ku përveç standardeve kombëtare të kontabilitetit, të
përcaktojë rregullat për mbajtjen e kontabilitetit, listat e llogarive dhe
përdorimin e tyre, si dhe formatet për pasqyrat financiare;

c) të evidentojë
nevojat dhe të propozojë zgjidhjet për përmirësimin e metodave kontabël për
mbajtjen e kontabilitetit dhe për kualifikimet;

ç) të
interpretojë dhe të përgjithësojë problemet që dalin nga praktika dhe
standardet kontabël, të cilat i paraqet në formën e udhëzimeve kontabël;

d) të shqyrtojë dhe
të japë mendime për të gjitha projektligjet dhe projektaktet nënligjore,
rregulluese, të cilat përmbajnë dispozita për kontabilitetin, për përgatitjen e
llogarive, që lidhen me njësitë ekonomike subjekte të këtij ligji si dhe me
profesionet me bazë kontabilitetin;

dh) të vendosë
marrëdhënie me organizata profesionale vendase e të huaja dhe të marrë pjesë në
veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare për kontabilitetin;

e) të publikojë në
faqen zyrtare të institucionit standardet kombëtare të
kontabilitetit dhe standardet ndërkombëtare të raportimit
financiar të detyrueshme për zbatim. Gjithashtu,
ka të drejtën të publikojë edhe materiale të tjera, jo të detyrueshme për
zbatim, me karakter dhe qëllim informues, në funksion të mbajtjes së
kontabilitetit dhe hartimit të pasqyrave financiare;

ë) të botojë
standardet kombëtare të kontabilitetit dhe materiale të tjera jo të detyrueshme
për zbatim në lidhje me këto standarde;

f) të monitorojë
zbatimin e standardeve të kontabilitetit dhe raportimit financiar;

g) të organizojë
tryeza të rrumbullakëta, seminare, konferenca dhe të tjera të ngjashme me to,
me qëllim rritjen e transparencës përmes përfshirjes së palëve të interesit në
procesin e përmirësimit të raportimit financiar, informimin e palëve të
interesit për zhvillimet në këtë fushë si dhe nxitjen e zbatimit korrekt të SKK
/ SNRF-ve nga njësitë ekonomike.

 

Neni 23

Përbërja
dhe mandati


1.Këshilli
Kombëtar i Kontabilitetit përbëhet nga 7
anëtarë, prej të cilëve:

a) një anëtar
propozohet nga organizatat e profesioneve të lira
kontabël;

b) një anëtar propozohet nga
organizatat e profesionale e audituesve ligjorë;

c) një anëtar
propozohet nga Dhomat e Tregtisë (përfaqësues të
njësive ekonomike të mëdha ose njësive ekonomike me interes publik);

ç) një anëtar
propozohet nga shoqata e bankave;

d) tre anëtarë
propozohen nga Ministria e Financave, prej të cilëve njëri
nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

2. Anëtarët e
Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit mandatohen me Urdhër të Ministrit të Financave.

3. Anëtarët e
Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit kanë mandat 4-vjeçar dhe mund të
rimandatohen vetëm një herë me miratimin e Ministrit të Financave.

4. Kandidatët për
anëtarë të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit duhet të jenë persona me edukim në fushën e kontabilitetit, si dhe të jenë specialistë
kontabiliteti, ekspertë në teorinë e kontabilitetit ose praktikues në fushën
kontabilitetit.  

5. Këshilli
Kombëtar i Kontabilitetit për realizimin e detyrave angazhohet me kohë jo të
plotë pune.

6. Veprimtarinë
e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit e mbështet një
strukturë administrative me personel të punësuar. Struktura, organika, pagat
për të punësuarit dhe honoraret e anëtarëve të këtij këshilli,
miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

7. Anëtarit të
Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit i hiqet mandati para përfundimit të tij,
me propozimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, me Urdhër të Ministrit të Financave, vetëm në rastet kur ai:

a) vdes;

b) jep dorëheqjen

c) bëhet i paaftë për shkak sëmundjeje;

ç) kryen një vepër penale;

d) nuk përmbush kërkesat e caktuara në Rregulloren e
Brendshme të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit.

 

Neni 24

Organizimi
dhe funksionimi


1. Organizimi dhe
funksionimi i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, kërkesat e posaçme që duhet
të përmbushi një kandidat për të qenë anëtar i këshillit, procedurat për
hartimin e standardeve kontabël kombëtare dhe të produkteve të tjera, të
realizuara nga anëtarët e këtij këshilli ose të tretët, përcaktohen në
rregulloren e brendshme të tij, e cila miratohet nga Këshilli i Ministrave.

2. Kryetari dhe Nënkryetari i Këshillit Kombëtar të
Kontabilitetit zgjidhen nga anëtarët e këshillit, sipas procedurave të
përcaktuara në rregulloren e brendshme.

 

Neni 25

Burimet
e financimit


1. Veprimtaria e
Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit financohet nga Buxheti i Shtetit. Ai ka të
drejtë të përdorë edhe të ardhurat që realizon nga punët që kryen.

2. Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit mund të
përdorë financime, donacione apo sponsorizime nga
subjektet dhe organizmat financiarë dhe profesionalë vendas dhe të huaj, në
përputhje me legjislacionin në fuqi.

 

Neni 26

Shkeljet
dhe dënimet


Mosrespektimi i kërkesave të këtij ligji, në varësi
të dëmit të shkaktuar, është objekt i masave administrative, civile ose penale,
konform legjislacionit në fuqi.

 

KREU V

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

 

Neni 27

Aktet
nënligjore


Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 6 muajve
nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji,
të miratojë aktet nënligjore të përcaktuara në nenin 24,
pika 1, të këtijligji.

 

Neni 28

Dispozitë
kalimtare


1. Pavarësisht nga përcaktimet e bëra
në nenin 23, pika 1 dhe 2, hyrja në fuqi e këtij ligji
nuk cënon mandatet e papërfunduara të anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit,
të cilët vazhdojnë të jenë pjesë e tij deri në përfundim të mandatit.

Në rast rimandatimi, konform nenit 23 pika 3 të këtij
ligji, në
përllogaritje, merren parasysh mandatet që nga hyrja në
fuqi e Ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”.

2.
Pavarësisht nga përcaktimet e bëra në nenin 23, pika 6, hyrja në fuqi e
këtij ligji nuk cënon/ndërpret marrëdhëniet e punësimit të strukturës
administrative që mbështet Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit.

3.
Njësitë ekonomike fillojnë të aplikojnë standardet e përcaktuara në këtë ligj,
me fillimin e periudhës raportuese që pason datën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji.

 

 

Neni 29

Shfuqizime

Ligji nr. 9228,
datë29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” me ndryshimet
dhe plotësimet e mëvonshme, si dhe aktet që bien në
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, shfuqizohen.

 

Neni 30

Hyrja
në fuqi


Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren
Zyrtare.

 


[1]Ky ligj është
përafruar pjesërisht me Direktivën 2013/34/BE të Parlamentit Evropian dhe
Këshillit të 26 qershor 2013 “Lidhur me pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat
financiare të konsoliduara dhe raportet që kanë të bëjnë me lloje të caktuara
të ndërmarrjeve, qe ndryshon Direktivën 2006/43/KE të Parlamentit Evropian dhe
Këshillit dhe shfuqizon Direktivat e Këshillit 78/660/KEE dhe 83/349/KEE”


Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.