PVKM PËR SHPALLJEN “PEIZAZH I MBROJTUR” TË EKOSISTEMIT UJOR/TOKËSOR “BISHTKAMËZ”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

PDF

|

XML

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

KËSHILLI I MINISTRAVE

 

VENDIM

 

PËR

SHPALLJEN “PEIZAZH I MBROJTUR” TË EKOSISTEMIT UJOR/TOKËSOR “BISHTKAMËZ”

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 10, pikës 4 të nenit 12, neni 20 dhe nenit 36 të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, me propozim të ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

1. Shpalljen “Peizazh i Mbrojtur” (kategoria V e zonave të mbrojtura) të ekosistemit ujor/tokësor “Bishtkamëz”, me sipërfaqe 497.5 ha, sipas hartës bashkëngjitur në Shtojcën 1 dhe sipas kufirit të paraqitur sipas tabelës së koordinatave në Shtojcën 2. Të dy shtojcat janë pjesë e këtij vendimi.

 

2. Kjo zonë përfshin sipërfaqe me pyje, shkurre, kullota, bujqësore, kënetore, inproduktive, ujore detare si dhe zona urbane. Mbulesa e tokës brenda sipërfaqes së Peizazhit të Mbrojtur “Bishtkamëz”, jepet në Tabelën 1 më poshtë:

 

Tabela 1. Sipërfaqja e PM - së e përshkruar sipas mbuleses

 

Mbulesa

Sip. në ha

Përqindja

Bujqësore

3.2

0.65

Pyje

133.0

27.07

Sipërfaqe heterogjene bujqësore

28.3

5.76

Sipërfaqe ujore detare

33.9

6.90

Sipërfaqe kënetore

107.0

21.77

Sipërfaqe me vegjetacion të pakët

102.0

20.75

Kullota

6.9

1.41

Shkurre

77.0

15.67

Zona urbane

0.1

0.03

Total

491.5

100.00

 

3. Peizazhi i Mbrojtur “Bishtkamëz” ka një nënzonë ruajtjeje e administrimi, si më poshtë vijon:

a) Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, me sipërfaqe 491.5 (katërqind e nëntëdhjetë e një presje pesë) ha, e shënuar në hartë me ZPTQ.

Kjo nënzonë përfshin tokat pyjore, bujqësore e kullotat, dhe territore ujore ku mundësohet vazhdimi i veprimtarive tradicionale si punime për shëndetësimin e pyjeve, aktivitete bujqësore, kullotja, grumbullimi dhe kultivimi i bimëve mjekësore e aromatike, me përdorim të balancuar të tyre dhe nuk lejohen ndërtimet e veprimtaritë ekonomike që shkaktojnë ndryshimin e gjendjes natyrore të ekosistemit natyror.

Në nënzonën e përdorimit tradicional dhe zhvillimit të qëndrueshëm, zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive ekonomike, sociale, agrobiznesit, argëtuese, sportive e ekoturistike, ndërtimi i infrastrukturës sipas planeve të zhvillimit urban e turistik të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), të cilat nuk cënojnë integritetin ekologjik të ekosistemit natyror dhe respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat ekologjike dhe ato të peizazhit natyror e kulturor.

 

Zonimi dhe sipërfaqet në Peizazhin e Mbrojtur “Bishtkamëz” jepen në Tabelën 2.

 

Tabela 2. Zonimi i brendshëm i PM-së

 

Zonimi

Sipërfaqe ha

Përqindja

Zona e përdorimit tradicional dhe zhvillimit të qëndrueshëm

491.5

100

Totali

491.5

100

 

4. Aktivitetet shfrytëzuese të burimeve natyrore, të cilat ndodhen brenda territorit të Peizazhit të Mbrojtur dhe që janë pajisur me leje mjedisore dhe/ose vendim të KKT-së, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, do të lejohet të vazhdojnë ushtrimin e aktivitetit, nëse përmbushin kushtet e parashikuara nga Ligji nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”.

 

5. Zonat urbane brenda perimetrit të zonave të mbrojtura, të identifikuara në Vendimin nr. 10, datë 28.12.2020 në Këshillin Kombëtar të Territorit, do të jenë pjesë e Planit të Menaxhimit të zonës së mbrojtur, duke u harmonizuar me rregullat e parashikuara nga Planet e Përgjithshme Vendore dhe Planet e detajuara Urbane, të miratuara.

 

6. Ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura, në bashkëpunim me ministritë e linjës, me bashkitë, me publikun e interesuar, shoqërinë civile dhe me pronarët privatë, pronat e të cilëve shtrihen brenda territorit të zonës së mbrojtur, miraton Planin e Menaxhimit të Peizazhit të Mbrojtur dhe objektivat e ruajtjes së zonës, të hartuar nga specialistët e fushës në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura brenda dy vitesh, nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

 

7. Administrata e Zonave të Mbrojtura të Qarkut Durrës kryen funksionet menaxhuese të Peizazhit të Mbrojtur “Bishtkamëz”.

 

8. Ngarkohet Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe organet përkatëse të qeverisjes vendore, për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

                                                                                                          KRYEMINISTËR

 

                          EDI RAMA

SHTOJCA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA 2

 

Pika

X

Y

Pika

X

Y

Pika

X

Y

1

453236.3

4585980.1

51

456619

4589091

101

457552.3

4588807

2

453497.7

4586488.7

52

456652.2

4589098

102

457631

4588867

3

453630

4586812.8

53

456779.9

4589034

103

457752.3

4588903

4

453792

4587232.8

54

456814

4589006

104

457831.7

4588904

5

453811.9

4587348.6

55

456827.5

4588982

105

457919.5

4588863

6

453841.6

4587494.1

56

456837.7

4588930

106

457997

4588798

7

453854.9

4587672.7

57

456853

4588894

107

458075.2

4588679

8

453842.5

4587752.5

58

456849.7

4588765

108

458150.3

4588590

9

453983.6

4587972.2

59

456843.7

4588718

109

458002.5

4588506

10

454202.6

4588370.7

60

456843.9

4588697

110

457953.1

4588580

11

454289.6

4588536.8

61

456838.1

4588656

111

457936.7

4588591

12

454575.4

4588910.7

62

456822.6

4588619

112

457919.2

4588594

13

454877.4

4589159.8

63

456771.6

4588503

113

457885.1

4588585

14

454981.4

4589152

64

456758.6

4588522

114

457792.2

4588557

15

455120.3

4589148

65

456718.7

4588540

115

457757

4588539

16

455199.7

4589165.2

66

456704.4

4588538

116

457727.2

4588517

17

455273.8

4589191.6

67

456693.6

4588519

117

457641.8

4588475

18

455324

4589234

68

456689

4588499

118

457628.1

4588441

19

455357.1

4589304.1

69

456643.2

4588477

119

457585.1

4588349

20

455398.1

4589404.6

70

456645

4588457

120

457537.5

4588251

21

455433.9

4589444.3

71

456653.3

4588428

121

457465.4

4588187

22

455485.4

4589474.8

72

456648.9

4588400

122

457424

4588144

23

455541

4589486.7

73

456625.5

4588364

123

457398

4588130

24

455616.4

4589472.1

74

456612.1

4588287

124

457390.8

4588127

25

455693.1

4589409.9

75

456650.3

4588274

125

457352.7

4588122

26

455800.3

4589300.1

76

456644.5

4588231

126

457301.3

4588116

27

455861.2

4589259.1

77

456738.8

4588175

127

457254.1

4588107

28

455937.4

4589249.1

78

456761.7

4588253

128

457211.3

4588082

29

456019.9

4589276.1

79

456853.5

4588281

129

457204.8

4588077

30

456053.2

4589303

80

456943.9

4588294

130

457088.4

4587984

31

456094.5

4589369.7

81

457067.5

4588311

131

457046.1

4587963

32

456181.8

4589612.6

82

457117.8

4588309

132

457030.9

4587946

33

456221.5

4589688.8

83

457163.4

4588301

133

457022.9

4587941

34

456285

4589723.7

84

457186.1

4588304

134

456952.3

4587900

35

456326.3

4589726.9

85

457209.3

4588317

135

456942.4

4587900

36

456354.9

4589717.4

86

457236.1

4588332

136

456899.8

4587885

37

456381.9

4589674.5

87

457290.8

4588358

137

456807.7

4587879

38

456381.9

4589631.7

88

457314.4

4588378

138

456712.2

4587899

39

456340.6

4589514.2

89

457324.4

4588387

139

456654.8

4587921

40

456267.6

4589353.8

90

457338.3

4588415

140

456627.7

4587934

41

456235.8

4589245.9

91

457351.4

4588431

141

456603.1

4587953

42

456231

4589207.8

92

457391.3

4588462

142

456579.1

4587981

43

456231

4589166.5

93

457442

4588512

143

456573.3

4587984

44

456273.9

4589068.1

94

457455.6

4588529

144

456569

4587989

45

456351.7

4589001.4

95

457455.9

4588546

145

456529.1

4588025

46

456402.5

4588985.5

96

457462.4

4588550

146

456508.4

4588038

47

456546

4588993.6

97

457468.1

4588553

147

456455.4

4588090

48

456532.8

4589126.5

98

457475.7

4588578

148

456422.1

4588152

49

456555.5

4589090.3

99

457500.1

4588625

149

456384.1

4588211

50

456569.9

4589079.3

100

457531.6

4588763

150

456351.7

4588267

151

456348.4

4588277.4

201

454184.3

4585771

     

152

456341.7

4588311.1

202

453999.1

4585541

     

153

456336.8

4588366.1

203

453824

4585341

     

154

456329.1

4588390.4

204

453753.4

4585274

     

155

456315.1

4588417.8

205

453643

4585209

     

156

456310.6

4588438.9

206

453464.4

4585090

     

157

456314.6

4588459

207

453320

4584985

     

158

456326.6

4588515.3

208

453269.8

4585063

     

159

456364.8

4588622.9

209

453209.9

4585213

     

160

456396.7

4588659.3

210

453215.2

4585858

     

161

456457.6

4588698.6

211

453236.3

4585980

     

162

456505.4

4588737.5

           

163

456508.1

4588759.1

           

164

456506.5

4588785.9

           

165

456496.5

4588815.5

           

166

456483.3

4588844.5

           

167

456471.1

4588862.3

           

168

456393.7

4588920.9

           

169

456347.8

4588939.6

           

170

456302.5

4588968.8

           

171

456295.4

4588981

           

172

456289

4588991.8

           

173

456261.3

4589002.8

           

174

456248.7

4589021

           

175

456223.5

4589051.9

           

176

456217.4

4589065.8

           

177

456205.9

4589084.1

           

178

456198.9

4589119.4

           

179

456196

4589137.4

           

180

456185.8

4589156.5

           

181

456154.6

4589178.5

           

182

456045.7

4589194.6

           

183

455938.4

4589210.5

           

184

455823.2

4589217.8

           

185

455766.1

4589233

           

186

455545.7

4589191.1

           

187

455519.8

4589186.1

           

188

455483.4

4589177.6

           

189

455410.1

4589015.1

           

190

455358.9

4588978.7

           

191

455309.7

4588943.4

           

192

455279.4

4588820

           

193

455152.3

4588135.7

           

194

455050

4587713.7

           

195

454884.6

4587175.6

           

196

454643.3

4586875.1

           

197

454461.3

4586588.5

           

198

454394.7

4586342.9

           

199

454305.2

4586076.7

           

200

454235.9

4585882.7

           

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Identifikohu për të komentuar