PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT DHE TË SIPËRFAQES TË EKOSISTEMIT UJOR/TOKËSOR “RRUSHKULL” NGA “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR” NË “PEIZAZH I MBROJTUR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

PDF

|

XML

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

KËSHILLI I MINISTRAVE

 

VENDIM

 

PËR

MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT DHE TË SIPËRFAQES TË EKOSISTEMIT UJOR/TOKËSOR “RRUSHKULL”

NGA “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR”

NË “PEIZAZH I MBROJTUR”

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, pikës 2 të nenit 8, të pikës 1 nenit 35 dhe nenit 36 të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, me propozim të ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

 

1. Miratimin e ndryshimit të statusit të ekosistemit ujor/tokësor “Rrushkull” nga “Rezervat Natyror i Menaxhuar” (kategoria IV e zonave të mbrojtura) në “Peizazh i Mbrojtur” (kategoria V e zonave të mbrojtura).

 

2. Miratimin e ndryshimit të sipërfaqes të këtij ekosistemi, nga 650.0 ha, në 579.5 ha, sipas hartës bashkëngjitur në Shtojcën 1 dhe sipas kufirit të paraqitur sipas tabelës së koordinatave në Shtojcën 2, bashkëlidhur dhe që janë pjesë e këtij vendimi.

 

3. Kjo zonë përfshin sipërfaqe me pyje, bujqësore, heterogjene bujqësore, shkurre, kënetore, inproduktive dhe ujore detare. Mbulesa e tokës brenda sipërfaqes së Peizazhit të Mbrojtur “Rrushkull”, jepet në Tabelën 1 më poshtë:

 

Tabela 1. Sipërfaqja e PM-së, e përshkruar sipas mbulesës.

 

Mbulesa

Sip. në ha

Përqindja

Bujqësore

22.6

3.9

Pyje

297.0

51.3

Sipërfaqe heterogjene bujqësore

0.9

0.2

Sipërfaqe ujore detare

2.5

0.4

Sipërfaqe kënetore

253.7

43.8

Sipërfaqe pa/ose me vegjetacion të pakët

2.8

0.5

Total

579.5

100.0

 

4. Peizazhi i Mbrojtur “Rrushkull” ka një nënzonë ruajtjeje e administrimi, si më poshtë vijon:

a) Nënzona e Rekreacionit me sipërfaqe 579.5 (pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë presje pesë) ha, e shënuar në hartë me ZR.

Në këtë zonë përfshihen pjesët e habitateve pyjore dhe ujorë. Në të zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive turistik, si mundësi shëtitje në natyrë, shërbime turistike në mënyrë të tillë që respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat e tij ekologjike dhe ato të peizazhit natyror, në mbështetje të studimeve urbanistike të miratuar nga KKT-ja.

 

Zonimi dhe sipërfaqet në Peizazhin e Mbrojtur “Rrushkull” jepen në Tabelën 2.

 

Tabela 2. Zonimi i brendshëm i PM-së.

 

Zonimi

Sipërfaqe ha

Përqindja

Zona e rekreacionit

579.5

100

Totali

579.5

100.00

 

5. Aktivitetet shfrytëzuese të burimeve natyrore, të cilat ndodhen brenda territorit të Peizazhit të Mbrojtur dhe që janë pajisur me leje mjedisore dhe/ose vendim të KKT-së deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, do të lejohet të vazhdojnë ushtrimin e aktivitetit nëse përmbushin kushtet e parashikuara nga Ligji nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”.

 

6. Zonat urbane brenda perimetrit të zonave të mbrojtura, të identifikuara në Vendimin nr. 10, datë 28.12.2020 në Këshillin Kombëtar të Territorit, do të jenë pjesë e Planit të Menaxhimit të zonës së mbrojtur duke u harmonizuar me rregullat e parashikuara nga Planet e Përgjithshme Vendore dhe Planet e Detajuara Urbane të miratuara.

 

7. Ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura, në bashkëpunim me ministritë e linjës, me bashkitë, me publikun e interesuar, shoqërinë civile dhe me pronarët privatë, pronat e të cilëve shtrihen brenda territorit të zonës së mbrojtur, miraton Planin e Menaxhimit të Peizazhit të Mbrojtur dhe objektivat e ruajtjes së zonës, të hartuar nga specialistët e fushës në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura brenda dy vitesh, nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

 

8. Administrata e Zonave të Mbrojtura të Qarkut Durrës kryen funksionet menaxhuese të Peizazhit të Mbrojtur “Rrushkull”.

 

9. Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi, Urdhri nr. 2, datë 26.12.1995 i Ministrit të Bujqësisë, “Për shpalljen Rezervat Natyror i Menaxhuar, Rrushkull”, shfuqizohet.

 

10. Ngarkohet Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe organet përkatëse të vetqeverisjes vendore, për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

                                                                                                          KRYEMINISTËR

 

                          EDI RAMA

SHTOJCA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA 2

 

Pikat

X

Y

Pikat

X

Y

1

457802.3

4592296.5

51

456285

4589724

2

457821.7

4592323.3

52

456221.5

4589689

3

457854.9

4592304

53

456181.8

4589613

4

457876.1

4592329.7

54

456094.5

4589370

5

458147.2

4592824.6

55

456053.2

4589303

6

458276.3

4593053.2

56

456019.9

4589276

7

458561.4

4593622.6

57

455937.4

4589249

8

458597.3

4593691.4

58

455861.2

4589259

9

458847.4

4594256.4

59

455800.3

4589300

10

459005

4594200

60

455693.1

4589410

11

459028.2

4594191.4

61

455616.4

4589472

12

459095.9

4594165.9

62

455541

4589487

13

459388.2

4594045.5

63

455485.4

4589475

14

459586

4593963

64

455433.9

4589444

15

458976.3

4592779.7

65

455398.1

4589405

16

458623.5

4592102.4

66

455357.1

4589304

17

458334

4591469.7

67

455324

4589234

18

458609.4

4591257.7

68

455273.8

4589192

19

458543.3

4591140.6

69

455199.7

4589165

20

458457.7

4590994.1

70

455120.3

4589148

21

458233.9

4590637.5

71

454981.4

4589152

22

458119.6

4590459.5

72

454877.4

4589160

23

458107.4

4590412.8

73

455037.7

4589242

24

457767.5

4589926.3

74

455277.3

4589397

25

457672.2

4589807.3

75

455591.8

4589668

26

457536.6

4589898.3

76

455897.3

4589981

27

457486.6

4589931.9

77

456073.1

4590156

28

457437.4

4589904.6

78

456314.9

4590402

29

457266.5

4589809.5

79

456391.8

4590496

30

457028.2

4589693.4

80

456458.1

4590473

31

456784

4589581

81

456544.9

4590583

32

456729.7

4589532

82

456647.4

4590690

33

456666.5

4589459.1

83

456668.1

4590731

34

456571.1

4589393.9

84

456703.9

4590752

35

456516

4589305.1

85

456795.8

4590857

36

456512.9

4589204.1

86

456889.7

4590981

37

456532.8

4589126.5

87

457133.8

4591295

38

456546

4588993.6

88

457242

4591459

39

456402.5

4588985.5

89

457374.6

4591650

40

456351.7

4589001.4

90

457606.9

4591989

41

456273.9

4589068.1

91

457802.3

4592296

42

456231

4589166.5

     

43

456231

4589207.8

     

44

456235.8

4589245.9

     

45

456267.6

4589353.8

     

46

456340.6

4589514.2

     

47

456381.9

4589631.7

     

48

456381.9

4589674.5

     

49

456354.9

4589717.4

     

50

456326.3

4589726.9

     

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.