PROJEKTLIGJI "PER NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9426, DATË 06. 10. 2005 “PËR MBARËSHTIMIN E BLEGTORISË”", I NDRYSHUAR,

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural hap procesn e konsultimit publik per projektligjin"Per nje ndryshim ne ligjin  nr 9426, date 06.10.2005, ""Per mbarshtrimin e bletrorise", i ndryshuar.

Ju ftojme te dergoni komentet dhe sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te njoftimit dhe konsultimit publik ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al dhe Erola.Rada@bujqesia.gov.al

Bashkelidhur gjeni projektligjin dhe relacionin shoqerues

Duke fu falenderuar per bashkepunimin!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.