Projektligji "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10416, datë 07.04.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor", të ndryshuar”

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, hap procesin e konsultimit publik per Proejektligjin "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10416, datë 07.04.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor", të ndryshuar”.

Ju ftojme te dergoni komentet apo sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te konsultimit publik ne adresen: Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al dhe Erola.Rada@bujqesia.gov.al

Bashkelidhur gjeni projektligjin shoqeruar me relacionin shpjegues.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.