Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 89/2014 “PËR PAJISJET MJEKËSORE”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 03.05.2019

PËR ASISTENCËN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.03.2019

Projektligji "Per shtetesine"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.01.2019

Studimin Sektorial për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të gnurta në Shqipëri

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 05.12.2018

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR QEVERISJEN E MIGRACIONIT DHE PLANI I VEPRIMIT

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 27.11.2018