Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

Projektligjit “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

Projektligji “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 10.07.2019

PËR ASISTENCËN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.03.2019