Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

P r o j e k t l i gj nr. _____ /2019 “Për pyjet

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 22.10.2019

PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN PER LEJET E MJEDISIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 08.10.2019

PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN PER MBROJTJEN E MJEDISIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 08.10.2019

PROJEKTVENDIM “PËR ZGJERIMIN E SIPËRFAQES SË PARKUT KOMBËTAR “MALI I TOMORIT”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.08.2019