Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

P R O J E K T L I G J PËR AKTIVITETET E TURIZMIT DETAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 18.02.2020

P r o j e k t l i gj nr. _____ /2019 “Për pyjet

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 22.10.2019

PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN PER LEJET E MJEDISIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 08.10.2019

PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN PER MBROJTJEN E MJEDISIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 08.10.2019