Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime” në ligjin nr. 107 datë 27.10.2016 “Për prefektin e qarkut”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 05.07.2021

Projektligj per Garden e Republikes se Shqiperise

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

Strategjia Ndersektoria e Sigurise ne Komunitet 2021-2026

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020