Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Plani i Menaxhimit të Integruar Butrintit (2020-2030)

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 26.12.2019

|

Data e Mbylljes: 17.01.2020

Projektvendim për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019 – 2025

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 18.11.2019

|

Data e Mbylljes: 16.12.2019

Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 06.03.2017

|

Data e Mbylljes: 06.05.2017