Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 12.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 03.06.2019

|

Data e Mbylljes: 28.06.2019

Projektligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 103/2016, "Per akuakulturen""

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 07.11.2018

|

Data e Mbylljes: 11.02.2019

PROJEKTLIGJI “PËR PRODUKTET PLEHRUES”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 18.06.2019

|

Data e Mbylljes: 16.07.2019

Projektligji "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10416, datë 07.04.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor", të ndryshuar”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 03.09.2018

|

Data e Mbylljes: 02.10.2018

PROJEKTLIGJI "PER NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9426, DATË 06. 10. 2005 “PËR MBARËSHTIMIN E BLEGTORISË”", I NDRYSHUAR,

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 27.08.2018

|

Data e Mbylljes: 25.09.2018

Projektligj "Per skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.07.2018

|

Data e Mbylljes: 29.08.2018

projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64/2012, datë 31.5.2012 “Për Peshkimin” i ndryshuar.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 19.07.2018

|

Data e Mbylljes: 17.08.2018