Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

projektligj “Për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit”.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 29.06.2018

|

Data e Mbylljes: 27.07.2018

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 24/2017 "Per administrimin e ujitjes dhe te kullimit"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.04.2018

|

Data e Mbylljes: 08.05.2018

Projektligji "Per nje shtese ligjin nr. 10 171, datë 22.10.2009, "Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.02.2018

|

Data e Mbylljes: 21.03.2018

Projekligji "Per disa ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.01.2018

|

Data e Mbylljes: 01.03.2018

Projekvendim "Mbi etiketimin e ushqimit dhe informimin e konsumatorit"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 21.12.2017

|

Data e Mbylljes: 24.01.2018

Njoftim për konsultim publik për projekt dokumentin strategjik: “Strategjia e Ujitjes dhe Kullimit në Shqipëri”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.07.2017

|

Data e Mbylljes: 28.08.2017

NJOFTIMI PËR KONSULTIM PUBLIK TË PROJEKTVENDIMIT, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.07.2017

|

Data e Mbylljes: 25.09.2017