Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Plani Vjetor i Konsultimit Publik 2021

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 24.03.2021

Plani Kombetar OGP 2020-2022

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 09.12.2020

|

Data e Mbylljes: 29.12.2020

Projektligji “Për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin”.

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 06.03.2020

|

Data e Mbylljes: 03.04.2020

PLANI I KATËRT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR QEVERISJEN E HAPUR PËR SHQIPËRINË 2018 - 2020

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 19.12.2018

|

Data e Mbylljes: 28.12.2018

PËR MIRATIMIN E MANUALIT PËR STANDARDIZIMIN E NGRITJES DHE FUNKSIONIMIT TË SPORTELIT TË SHËRBIMIT PUBLIK

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.08.2018

|

Data e Mbylljes: 06.09.2018

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË ETIKËS NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË SPORTEL

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.08.2018

|

Data e Mbylljes: 06.09.2018

Projekt-ligj "Për statistikat zyrtare"

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 01.11.2017

|

Data e Mbylljes: 01.12.2017