Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Draft Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021-2025

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.06.2021

|

Data e Mbylljes: 08.07.2021

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.110/2018 "Për noterinë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 02.04.2021

|

Data e Mbylljes: 30.04.2021

Projektligji "Për përkthimin zyrtar dhe për profesionin e përkthyesit zyrtar"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.08.2020

|

Data e Mbylljes: 15.09.2020

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.08.2020

|

Data e Mbylljes: 15.09.2020

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9062, DATË 8.5.2003, “KODI I FAMILJES”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.08.2020

|

Data e Mbylljes: 11.09.2020

PËR PROFESIONIN E NDËRMJETËSIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.07.2020

|

Data e Mbylljes: 12.08.2020

Projektligji "PËR REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 10.06.2020

|

Data e Mbylljes: 08.07.2020

|

2

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020-2023, TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR PËR PUBLIKUN 2019-2023

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 06.05.2020

|

Data e Mbylljes: 05.06.2020

|

1

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 12.12.2019

|

Data e Mbylljes: 13.01.2020