Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 12.06.2020

|

Data e Mbylljes: 10.07.2020

Projektligj per prokurimin publik

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 24.12.2019

|

Data e Mbylljes: 31.01.2020