Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektvendimi “Për miratimin e Strategjisë së Pronësisë Intelektuale 2021-2025”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 16.08.2021

PROJEKTLIGJI "PËR ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 07.07.2021

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-2027

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 25.05.2021

|

Data e Mbylljes: 25.06.2021

Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare””

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 27.11.2020

|

Data e Mbylljes: 27.12.2020

PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 04.11.2020

|

Data e Mbylljes: 04.12.2020

P/ligji "Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.10.2020

|

Data e Mbylljes: 26.11.2020

Projektligji "Për pronësinë industriale"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 10.09.2020

|

Data e Mbylljes: 10.10.2020

“Për regjistrin qendror te llogarive bankare

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.09.2020

|

Data e Mbylljes: 09.10.2020

P/LIGJI PER AMNISTINE FISKALE DHE PENALE PER SUBJEKTET QE BEJNE DEKLARIM VULLNETAR TE PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.07.2020

|

Data e Mbylljes: 06.08.2020