Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 20.05.2020

|

Data e Mbylljes: 17.06.2020

Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 20.05.2020

|

Data e Mbylljes: 17.06.2020

Plani Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale Broadband 2020-2025

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 16.04.2020

|

Data e Mbylljes: 13.05.2020

Plani Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale Broadband 2020-2025

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 16.04.2020

|

Data e Mbylljes: 27.05.2020

|

1

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” të ndryshuar

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.11.2019

|

Data e Mbylljes: 05.12.2019

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” të ndryshuar

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.11.2019

|

Data e Mbylljes: 05.12.2019

Projektligjin “Për Sektorin Furnizimit me Ujë dhe Largimin, Grumbullimin e Trajtimin e Ujrave të Ndotura Urbane”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 30.10.2019

|

Data e Mbylljes: 26.11.2019

Projektligjin “Për Sektorin Furnizimit me Ujë dhe Largimin, Grumbullimin e Trajtimin e Ujrave të Ndotura Urbane”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 30.10.2019

|

Data e Mbylljes: 26.11.2019