Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligjit Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019

|

Data e Mbylljes: 04.09.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019

|

Data e Mbylljes: 04.09.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”,

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

|

Data e Mbylljes: 03.09.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

|

Data e Mbylljes: 03.09.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

|

Data e Mbylljes: 03.09.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

|

Data e Mbylljes: 03.09.2019

Projektligjit “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

|

Data e Mbylljes: 03.09.2019

Projektligjit “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

|

Data e Mbylljes: 03.09.2019