Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligj "Pë statusin e dëshmorit të atdheut"

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 03.05.2018

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 24/2017 "Per administrimin e ujitjes dhe te kullimit"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.04.2018

Projekligji "Per disa ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.01.2018

Projekvendim "Mbi etiketimin e ushqimit dhe informimin e konsumatorit"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 21.12.2017

Projekt-ligj "Për statistikat zyrtare"

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 01.11.2017