Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Plani i Veprimit i Strategjise Ndersektoriale te Reformes ne Administraten Publike 2018-2022

Departamenti i Administratës publike

|

Postuar më: 02.07.2019

“PËR PROKURIMET NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SIGURISË”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 27.06.2019