Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Plani vjetor për trasparencën në procesin e vendimarrjes së MBZHR-së (Plani vjetor i Konsultimit Publik për vitin 2022)

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

PROJEKTLIGJI “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.133/2015 “PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Data e Mbylljes: 03.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Draft udhëzimi për standardet e teknikës legjislative

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 21.02.2022

|

Data e Mbylljes: 21.03.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj “Për Urdhërin Profesional të Arkitektëve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 15.02.2022

|

Data e Mbylljes: 28.03.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

1

Projektligj “Për Urdhërin Profesional të Inxhinierëve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 15.02.2022

|

Data e Mbylljes: 28.03.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

7

Raporti Vjetor i Transparences ne Procesin e Vendim-Marrjes per vitin 2021

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 15.02.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2022 – 2024 (PKIE 2022-2024)

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 07.01.2022

|

Data e Mbylljes: 03.02.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "PËR PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË PRIVATIZIMIT TË OBJEKTEVE TË ISH -NDËRMARRJEVE BUJQËSORE"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.11.2021

|

Data e Mbylljes: 21.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GRUPEVE VENDORE TË VEPRIMIT”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.11.2021

|

Data e Mbylljes: 21.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Plani i Veprimit 2022-2024 i Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 2019 – 2024

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 17.11.2021

|

Data e Mbylljes: 16.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur