Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Konsultim i Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2020-2025

Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

|

Postuar më: 30.12.2019

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 197, DATË 10.12.2009

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.01.2020

Plani i Menaxhimit të Integruar Butrintit (2020-2030)

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 26.12.2019

“Për Metrologjinë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.12.2019

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 12.12.2019

UDHEZIM “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019

VKM MBI KRITERET E PËRDORIMIT TË PROCEDURËS SË THJESHTËZUAR TË FISKALIZIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019