Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Draft Strategjine Kombetare te Barazise Gjinore 2021-2030

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 23.03.2021

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 05.03.2021