Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 06.03.2017

Projektligji për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit

|

Postuar më: 03.03.2017

Projektligji per Kornizen Shqiptare te Kualifikimeve

Ministria e Arsimit dhe Sportit

|

Postuar më: 03.03.2017

PROJEKTLIGJ PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE

Ministria e Mjedisit

|

Postuar më: 24.01.2017

Konsultimi Publik per projektligjin per Sportin

Ministria e Arsimit dhe Sportit

|

Postuar më: 27.02.2017

Projektligj “Për qeverisjen elektronike”

Ministria e Inovacionit

|

Postuar më: 08.02.2017

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2017-2020”

Ministria e Shëndetësisë

|

Postuar më: 02.06.2017