Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligj "PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE"

Ministria e Financave

|

Postuar më: 15.05.2017

Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 06.03.2017

Projektligji për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit

|

Postuar më: 03.03.2017

Projektligji per Kornizen Shqiptare te Kualifikimeve

Ministria e Arsimit dhe Sportit

|

Postuar më: 03.03.2017

PROJEKTLIGJ PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE

Ministria e Mjedisit

|

Postuar më: 24.01.2017