Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

Projektligjit “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

PËR PROJEKTLIGJIN PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019

PER SHERBIMET E PAGESAVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019

Projektligji "Per azilin ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.08.2019

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 18.07.2019