Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7643, DATË 02.12.1992, “PËR INSPEKTIMIN SANITAR”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 22.10.2019

PROJEKT STRATEGJIA KOMBËTARE PËR DIASPORËN DHE PLANI I VEPRIMIT, 2021–2025

Agjencia Kombëtare e Diasporës

|

Postuar më: 30.10.2019

P r o j e k t l i gj nr. _____ /2019 “Për pyjet

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 22.10.2019