Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN PER LEJET E MJEDISIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 08.10.2019

PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN PER MBROJTJEN E MJEDISIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 08.10.2019

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9863, DATË 28.1.2008 “PËR USHQIMIN”, I NDRYSHUAR

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 08.10.2019

Plani Kombetar i Moshimit 2020—2025.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 27.09.2019

PROJEKTVENDIM “PËR ZGJERIMIN E SIPËRFAQES SË PARKUT KOMBËTAR “MALI I TOMORIT”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.08.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019