Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 05.03.2021

RAPORT PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK TË REALIZUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 02.03.2021

Raporti Vjetor i Transparences ne Procesin e Vendim-Marrjes per vitin 2020

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 02.03.2021

Projektligji “Për rezervat materiale të shtetit”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 24.02.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

Dokumenti i Politikës së Shërbimeve Postare në Republikën e Shqipërisë 2021-2026

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 29.01.2021

|

Data e Mbylljes: 25.02.2021

Projektvendimi "Identifikimi i Zonave te Percaktuara per Akuakulture ne Zonen Bregdetare te Shqiperise"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.01.2021

|

Data e Mbylljes: 19.02.2021

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2021-2023

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 19.01.2021

|

Data e Mbylljes: 15.02.2021

Plani Kombetar OGP 2020-2022

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 09.12.2020

|

Data e Mbylljes: 29.12.2020