Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019

|

Data e Mbylljes: 08.04.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.97/2013 “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 07.12.2018

|

Data e Mbylljes: 07.01.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9918, DATË 19.5.2008 “PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” I NDRYSHUAR

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 07.12.2018

|

Data e Mbylljes: 07.01.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTVENDIM PËR MIRATIMIN E PLANIT TE VEPRIMIT 2018-2021 TE STRATEGJISE NDERSEKTORIALE TE DREJTESISE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 20.11.2018

|

Data e Mbylljes: 10.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJ " PER PËRFUNDIMIN E PROCESEVE KALIMTARE TË PRONËSISË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 31.10.2018

|

Data e Mbylljes: 28.11.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJ "'PER KADASTREN"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 31.10.2018

|

Data e Mbylljes: 28.11.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR PROCEDURËN QË ZBATON SHËRBIMI I PROVËS NË RAST TË MOSPËRMBUSHJES TË MASËS ALTERNATIVE TË SHMANGIES NGA NDJEKJA PENALE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 19.06.2018

|

Data e Mbylljes: 10.07.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLIMEVE SPECIFIKE LIDHUR ME STRUKTURËN DHE ORGANIKËN E QENDRËS SË PARANDALIMIT TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 19.06.2018

|

Data e Mbylljes: 10.07.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur