Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Draft Strategjine Kombetare te Barazise Gjinore 2021-2030

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 23.03.2021

|

Data e Mbylljes: 16.04.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 05.03.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

LIGJ Nr. 44/2012 PËR SHËNDETIN MENDOR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.10.2020

|

Data e Mbylljes: 19.11.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR PROJEKTVENDIMIN “PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.163/2014 “PËR URDHËRIN E PUNONJËSVE SOCIALË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 27.02.2020

|

Data e Mbylljes: 27.03.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PLANI VJETOR PËR VITIN 2020 NË LIDHJE ME PROCESIN E VENDIMARRJES I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 17.02.2020

|

Data e Mbylljes: 17.03.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR MEKANIZMIN E BASHKËRENDIMIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR REFERIMIN PËR PUNËSIM TË INDIVIDËVE DHE ANËTARËVE NË MOSHË AKTIVE PUNE TË FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 24.11.2019

|

Data e Mbylljes: 24.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7643, DATË 02.12.1992, “PËR INSPEKTIMIN SANITAR”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 22.10.2019

|

Data e Mbylljes: 21.11.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Plani Kombetar i Moshimit 2020—2025.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 27.09.2019

|

Data e Mbylljes: 25.10.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

STRATEGJIA E MBROJTJES SOCIALE 2019 – 2022

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 10.07.2019

|

Data e Mbylljes: 28.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur