Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 89/2014 “PËR PAJISJET MJEKËSORE”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 03.05.2019

PËR ASISTENCËN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.03.2019

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2017-2020”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.06.2017

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2017-2020”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.06.2017