Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021-2026

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 12.08.2021

|

Data e Mbylljes: 27.08.2021

PËR STATUSIN “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 24.08.2021

|

Data e Mbylljes: 15.09.2021

PËR PROJEKT VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MIRATIMIN E “PLANIT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR PERSONAT LGBTI+, 2021 - 2027”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 23.07.2021

|

Data e Mbylljes: 20.08.2021

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR BARAZI, PËRFSHIRJE DHE PJESËMARRJEN E ROMËVE DHE EGJIPTIANËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË (2021-2025)

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.07.2021

|

Data e Mbylljes: 09.08.2021

RAPORT GJYSMËVJETOR PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK PËR PERIUDHËN JANAR – QERSHOR 2021 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 05.07.2021

|

Data e Mbylljes: 26.07.2021

Draft Strategjine Kombetare te Barazise Gjinore 2021-2030

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 23.03.2021

|

Data e Mbylljes: 16.04.2021

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 05.03.2021

LIGJ Nr. 44/2012 PËR SHËNDETIN MENDOR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.10.2020

|

Data e Mbylljes: 19.11.2020