Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7643, DATË 02.12.1992, “PËR INSPEKTIMIN SANITAR”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 22.10.2019

Plani Kombetar i Moshimit 2020—2025.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 27.09.2019

STRATEGJIA E MBROJTJES SOCIALE 2019 – 2022

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 10.07.2019

PËR ASISTENCËN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.03.2019

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2017-2020”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.06.2017