Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021-2026

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 12.08.2021

|

Data e Mbylljes: 27.08.2021

PËR STATUSIN “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 24.08.2021

|

Data e Mbylljes: 15.09.2021

PËR PROJEKT VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MIRATIMIN E “PLANIT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR PERSONAT LGBTI+, 2021 - 2027”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 23.07.2021

|

Data e Mbylljes: 20.08.2021

Projektvendimi “Për miratimin e Strategjisë së Pronësisë Intelektuale 2021-2025”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 16.08.2021

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR BARAZI, PËRFSHIRJE DHE PJESËMARRJEN E ROMËVE DHE EGJIPTIANËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË (2021-2025)

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.07.2021

|

Data e Mbylljes: 09.08.2021

RAPORT GJYSMËVJETOR PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK PËR PERIUDHËN JANAR – QERSHOR 2021 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 05.07.2021

|

Data e Mbylljes: 26.07.2021

Draft Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021-2025

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.06.2021

|

Data e Mbylljes: 08.07.2021

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime” në ligjin nr. 107 datë 27.10.2016 “Për prefektin e qarkut”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 05.07.2021

PROJEKTLIGJI "PËR ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 07.07.2021

Projektvendimi “Për miratimin e rregullores mbi shërbimet e dërgesave të pakove postare ndërkufitare”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 31.05.2021

|

Data e Mbylljes: 25.06.2021