Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji "Per nje shtese ligjin nr. 10 171, datë 22.10.2009, "Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar"

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

|

Postuar më: 20.02.2018

Projekligji "Per disa ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

|

Postuar më: 31.01.2018

Projekvendim "Mbi etiketimin e ushqimit dhe informimin e konsumatorit"

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

|

Postuar më: 21.12.2017

Projekt-ligj "Për statistikat zyrtare"

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 01.11.2017

Njoftim për konsultim publik për projekt dokumentin strategjik: “Strategjia e Ujitjes dhe Kullimit në Shqipëri”

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

|

Postuar më: 31.07.2017

NJOFTIMI PËR KONSULTIM PUBLIK TË PROJEKTVENDIMIT, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE”

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

|

Postuar më: 31.07.2017