Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Njoftim për konsultim publik për projekt dokumentin strategjik: “Strategjia e Ujitjes dhe Kullimit në Shqipëri”

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

|

Postuar më: 31.07.2017

NJOFTIMI PËR KONSULTIM PUBLIK TË PROJEKTVENDIMIT, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE”

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

|

Postuar më: 31.07.2017

Projektligj "PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE"

Ministria e Financave

|

Postuar më: 15.05.2017

Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 06.03.2017

Projektligji për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit

|

Postuar më: 03.03.2017