Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektvendimi “Për miratimin e Strategjisë së Pronësisë Intelektuale 2021-2025”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.07.2021

Draft Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021-2025

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.06.2021

PROJEKTLIGJI "PËR ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.06.2021

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-2027

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 25.05.2021

Draft-Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 14.05.2021

Për projekt-aktin e dokumentit strategjik kombëtar: drafti i Përgjigjes Strategjike IPA III – Shqipëri

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 10.05.2021