Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 72/2012, datë 28.06.2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

|

Postuar më: 12.11.2020

|

Data e Mbylljes: 11.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1785

PDF

|

XML

Projektligji i propozuar ka si qëllim miratimin e ndryshimeve dhe shtesave në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë” i cili rregullon sektorin e Informacionit Gjeohapësinor (IG), në përputhje me reformën qeverisëse dhe institucionale dhe përcaktimit të ASIG me varësinë nga Kryeministri, si dhe në zbatim të politikave afatgjata për qeverisjen e sektorit të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri me kohështrirje 2020-2030, miratuar me vendimin nr. 402, datë 20.05.2020 të Këshillit të Ministrave.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.