Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 22.05.2023

|

Data e Mbylljes: 22.06.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 127

Projektligjin “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 23.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 249

Projektligji për Sigurinë Kibernetike

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 24.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 893

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 155/2015, “PËR LOJËRAT E FATIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 04.04.2023

|

Data e Mbylljes: 04.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 3

|

Nr.Shikimeve: 10804

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 03.04.2023

|

Data e Mbylljes: 03.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 491

Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 113/2020, "Për Shtetësinë""

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 31.03.2023

|

Data e Mbylljes: 28.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 401

PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 383, DATË 24.02.2011 “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 30.03.2023

|

Data e Mbylljes: 29.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 235

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit” i ndryshuar”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.03.2023

|

Data e Mbylljes: 25.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 269

Për përcaktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 21.03.2023

|

Data e Mbylljes: 17.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 953

Projektligj “Për disa ndryshime në Ligjin, Nr.71/2019, “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.03.2023

|

Data e Mbylljes: 20.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 357