Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

P/LIGJI PER AMNISTINE FISKALE DHE PENALE PER SUBJEKTET QE BEJNE DEKLARIM VULLNETAR TE PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.07.2020

Projektligji "Per Vreshtarine dhe Veren"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 30.06.2020

PROJEKTLIGJIN “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NË SEKTORIN E TRANSPORTIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 25.06.2020

Projektligji per vijen bregdetare

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 17.06.2020