Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 12.06.2020

Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 20.05.2020

Plani Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale Broadband 2020-2025

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 16.04.2020

P R O J E K T L I G J PËR AKTIVITETET E TURIZMIT DETAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 18.02.2020

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020