Plani i Menaxhimit i Basenit Ujor Ishëm

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

|

Postuar më: 22.02.2023

|

Data e Mbylljes: 12.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 238

PDF

|

XML

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, në kuadër të procesit të konsultimit për “Planin e Menaxhimit të Basenit Ujor Ishëm” mirëpret sugjerimet nga qytetarët, ekspertë të fushës, nga të gjitha institucionet e interesuara, organizata jofitimprurëse etj.

Në zbatim të Ligjit  nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”  dhe për të patur një dokument të integruar të qeverisjes, në përputhje me kërkesat që vijnë nga Direktiva Kuadër e Ujit e Bashkimit Evropian (Direktiva 2000/60/KE) dhe nga Vendimi nr. 1015, datë 16.12.2020, i Këshillit të Ministrave është hartuar Plani i Menaxhimit të Basenit Ujor Ishëm.

Ky dokument në nivel baseni ujor, identifikon një sërë masash prioritare për përmirësimin e statusit të çdo trupi ujor, efikasitetin dhe menaxhimin e përdorimit të burimeve ujore.

Plani i Menaxhimit të Basenit Ujor Ishëm do i shërbejë institucioneve shtetërore, enteve publike e private për të menaxhuar në mënyrë të harmonizuar dhe për të siguruar ruajtjen e qëndrueshmërinë mjedisore në rajon baseni ujor, duke prekur çdo aspektet social-ekonomik të sektorit të menaxhimit të integruar të burimeve ujore.

Plani i Menaxhimit të Basenit Ujor Ishëm synon rregullimin e të gjitha çështjeve që lidhen me menaxhimin e burimeve ujore, si përdorimet e burimeve ujore, statusi i përgjithshëm ekologjik i trupave ujor, objektivat mjedisore lidhur me ujërat sipërfaqësor, nëntokësor, zonat ujore me rëndësi ekonomike, zonat e mbrojtura, zonat e përvijuara për përdorim e ujit të pijshëm apo edhe zonat e larjes dhe rekreative. Jep sugjerime për çështjet që lidhen me monitorimin e ujërave, si dhe rregullimin e çështjeve të lidhura me përdorimin e burimeve ujore me leje apo autorizim.

Plani do të përfshijë një Program Masash të integruar brenda kuadrit ligjor dhe institucional të caktuar, ku merret në konsideratë statusi i çdo trupi ujor, përfshirë edhe me ndryshimet e mundshme në disponueshmërinë e burimeve ujore dhe ndryshimet klimatike.

Plani shërben si një instrument për planifikimin e investimeve në infrastrukturë, forcimin, ngritjen e strukturave institucionale, si dhe për zbatimin e Strategjisë së sektorit të menaxhimit të integruar të burimeve ujore në tërësinë e vet, së bashku me aspektet gjithëpërfshirëse të klimës.

Kontributet që në kuadër të procesit të konsultimit dhe përmirësimit të përmbajtjes së planit, do të përcillen nga institucionet e interesuara nëpërmjet postës elektronike drejtuar Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, me anë të regjistrit elektronik në adresën http://www.konsultimipublik.gov.al, në adresën postare të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr 33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tiranë, në adresën e emailit të koordinatorit për konsultimin publik ermela.kraja@ambu.gov.al, si dhe nëpërmjet komenteve të drejtpërdrejta në tryezat e konsultimit të zhvilluara nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore.

Ermela Kraja, Koordinatore për konsultimin publik në AMBU: ermela.kraja@ambu.gov.al

Greis Dragoti, Koordinatore për të drejtën e informimit në AMBU: greis.dragoti@ambu.gov.al

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.