Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Plani i Veprimit i Strategjise Ndersektoriale te Reformes ne Administraten Publike 2018-2022

Departamenti i Administratës publike

|

Postuar më: 02.07.2019

|

Data e Mbylljes: 22.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2221