Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9154, DATË 6.11.2003“PËR ARKIVAT

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

|

Postuar më: 24.05.2022

|

Data e Mbylljes: 24.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1716