Projektligj "Për privatizimin e objekteve dhe sipërfaqeve ndërtimore nën objektet e dhëna për strehim, në inventar të Ministrisë së Mbrojtjes"

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 04.02.2020

PDF

|

XML

 

 

 

 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KUVENDI

 

                                           

PROJEKTLIGJ

 

 

Nr. _____. _____.2020

 

 

PËR

 

PRIVATIZIMIN E OBJEKTEVE DHE TRUALLIT FUNKSIONAL, NË INVENTAR TË MINISTRISË SË MBROJTJES, DHËNË PËR STREHIM USHTARAKËVE DHE ISH-USHTARAKËVE

 

Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

 

 

V E N D O S I:

 

Neni 1

 

 1. Objektet ndërtimore, së bashku me truallin nën objekt, të shndërruara në objekte banimi, dhënë për strehim ushtarakëve e ish-ushtarakëve nga Ministria e Mbrojtjes, privatizohen në favor të përfituesve që disponojnë dokumentacion për pajisjen me këto objekte dhe janë banorë aktualë të tyre.
   
 2. Në rastet kur përfituesi i së drejtës për privatizimin e objektit të kthyer në banesë  ushtaraku apo ish-ushtaraku ka ndërruar jetë, procedurat e privatizimit kryhen me trashëgimtarët e tij sipas dëshmisë së trashëgimisë.

 

 

Neni 2

 

Ish-pronarëve, të cilëve u është njohur e drejta e parablerjes, pasi objekti është ndërtuar mbi truallin e tyre, u njihet e drejta e kompensimit për sipërfaqen e truallit që privatizohet.

 

Neni 3

 

 1. Privatizimi kryhet për ato objekte ndërtimore që, në bazë të akteve ligjore e nënligjore të mëparshme për kthim në banesa të objekteve që mbetën të lira nga ristrukturimi i Forcave të Armatosura, janë dhënë për strehim ushtarakëve dhe ish-ushtarakëve.

 

 1.  Privatizimi i objekteve ndërtimore dhe i truallit nën objektet që janë në inventar të Ministrisë së Mbrojtjes, kryhen sipas listës bashkëlidhur, që përcakton numrin, emërtimin dhe vendndodhjen e pronës.

 

 

Neni 4

 

 1. Dokumentacioni vërtetues i pajisjes së personave me objekt për qëllim strehimi është:
   
  a) autorizim ose vendim nga komisionet e strehimit;
  b) listë shpërndarje nga komisioni i strehimit apo nga Ministria e Mbrojtjes;
  c) urdhër i ministrit të Mbrojtjes për strehim;
  ç) shkresë drejtuar Entit Kombëtar të Banesave;
  d) autorizim nga komandat e reparteve për strehim;
  dh) autorizim i përkohshëm  nga komandat e reparteve për strehim;
  e) kontratë ruajtje ndërmjet poseduesit dhe komandës së repartit;
  ë) urdhër ruajtje nga komanda e repartit që ngarkon poseduesin për ruajtjen e objektit;
  f) urdhër për strehim të përkohshëm nga komanda e  repartit;
  g) kontratë provizore ndërmjet poseduesit dhe komandës së repartit;
  gj) kontratë qiraje ndërmjet poseduesit dhe komandës së repartit;
   
 2. Për privatizimin e objektit ndërtimor poseduesi dorëzon njërin nga dokumentet sipas  përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, i cili të jetë origjinal ose i njësuar me origjinalin.

 

Neni 5

 

 1. Objektet ndërtimore, së bashku me truallin nën objekt, të shndërruara në objekte banimi, sipas nenit 1 të këtij ligji, i kalojnë në administrim ministrisë përgjegjëse për strehimin për llogari të Entit Kombëtar të Banesave me qëllim privatizimin e tyre.
   
 2. Privatizimi i objekteve dhe truallit nën objekt kryhet nga Enti Kombëtar i Banesave, brenda tri viteve nga kalimi në përgjegjësi administrimi të objekteve nga Ministria e Mbrojtjes.

Neni 6

 

 1. Privatizimi dhe regjistrimi i objekteve të dhëna për strehim kryhet nëpërmjet dokumentacionit të llojit planvendosje dhe planimetri të përgatitur nga Ministria e Mbrojtjes,  që përputhen me gjendjen faktike të objektit.  

 

 1. Objektet e dhëna për strehim, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, i vihen në dispozicion menjëherë Entit Kombëtar të Banesave, i cili bën privatizimin e objekteve sipas gjendjes faktike të ndërtesës, që përfshin ndërtimet e reja, ndryshimet/ndërtimet e kryera në funksion të përshtatjes së objekteve për banim.
   
 2. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bën përditësimin e inventarit të pronave të paluajtshme të shtetit, që administrohen nga Ministria e Mbrojtjes.

 

Neni 7

 

Përjashtohen nga procedura e privatizimit, sipas këtij ligji, të gjithë ata persona kryefamiljarë dhe anëtarë të tyre të familjes, referuar certifikatës së gjendjes familjare, që disponojnë një objekt tjetër banimi të përfituar nga shteti ose që në momentin e pajisjes me objekt për strehim kanë pasur detyrimin për të dorëzuar një objekt tjetër banimi dhe nuk e kanë dorëzuar.

 

 

 

 

 

Objektet që mbeten të paprivatizuara i kalojnë në administrim njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse që lidh kontratat e qirasë me banorët aktualë të tyre.

 

Neni 8

 

Në rastet kur pala e interesuar njofton Entin Kombëtar të Banesave se gjykata është duke shqyrtuar një mosmarrëveshje me objekt marrëdhëniet e pronësisë mbi pasurinë që synohet të privatizohet, procedura e privatizimit pezullohet deri me marrjen e vendimit të formës së prerë.   

Neni 9

 

Përfituesit e këtyre objekteve për privatizim nga Enti Kombëtar i Banesave do të paguajnë vlerën e truallit nën objekt, sipas vlerës së çmimit që ka pasur trualli në momentin e pajisjes së ushtarakut, ish-ushtarakut me dokumentacion për qëllim strehimi, tarifën e regjistrimit sipas legjislacionit në fuqi për kadastrën, si dhe vlerën 4% të shpenzimeve operacionale të Entit Kombëtar të Banesave.

 

Neni 10

 

Objekt i privatizimit, sipas këtij ligji, janë:

 1. prona në inventar të Ministrisë së Mbrojtjes, që janë jashtë Planit të Vendosjes dhe Përhapjes së Forcave të Armatosura;
 2.  ish-objektet ushtarake, të cilat i kanë kaluar Entit Kombëtar të Banesave, me qëllim privatizimin e tyre në favor të ushtarakëve apo ish-ushtarakëve dhe për të cilat procesi i privatizimit nuk ka përfunduar;
 3. prona të dala jashtë inventarit të strukturave të vartësisë të Ministrisë së Mbrojtjes për shkak të dhënies së tyre për banim dhe që nuk janë në administrim apo pronësi të ndonjë subjekti tjetër shtetëror apo privat;

 

Neni 11

 

Ngarkohet ministri përgjegjës për financat dhe ekonominë dhe ministri i Mbrojtjes që brenda 4 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrjin një udhëzim të përbashkët, i cili të përcaktojë procedurat e detajuara dhe dokumentacionin e nevojshëm për privatizimin e objekteve të dhëna për strehim që do të trajtohen me këtë akt ligjor.  

 

Neni 12

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 

 

KRYETARI

 

Gramoz  Ruçi

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Identifikohu për të komentuar