Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Plani Kombetar per Emergjencat Civile

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 17.05.2023

|

Data e Mbylljes: 14.06.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 65

Vlerësimi i riskut nga fatkeqësitë në Shqipëri

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 08.09.2022

|

Data e Mbylljes: 28.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 372

Strategjia Kombëtare Për Zvogëlimin e Riskut Nga Fatkeqësitë 2023-2030

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 08.09.2022

|

Data e Mbylljes: 28.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 565

PROJEKTLIGJI “PËR TREGTIMIN E PRODUKTEVE QË MUND TË PËRDOREN PËR DËNIME KAPITALE, TORTURË OSE DËNIME APO TRAJTIME ÇNJERËZORE OSE DEGRADUESE”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 15.11.2021

|

Data e Mbylljes: 15.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 865

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 01.10.2021

|

Data e Mbylljes: 06.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1058

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.9047, datë 10.07.2003 “Për shërbimin ushtarak në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.03.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 753

Projektligji “Për rezervat materiale të shtetit”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 24.02.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 866

Projektligj Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2140

Projektligj “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1985

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9179, datë 29.1.2004 “Për një trajtim të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake”, të ndryshuar.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 24.08.2020

|

Data e Mbylljes: 24.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1439