Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj “Për organizimin dhe funksionimin e Forcës Rezerviste në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 13.09.2023

|

Data e Mbylljes: 11.10.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 232

Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 13.09.2023

|

Data e Mbylljes: 11.10.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 154

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10435, datë 23.6.2011 “Për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e Shqipërisë”.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 21.06.2023

|

Data e Mbylljes: 19.07.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 163

Projektligji “Për pagesën e punonjësve dhe ish-punonjësve të Kombinatit Mekanik Poliçan”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 01.06.2023

|

Data e Mbylljes: 29.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 224

Plani Kombetar per Emergjencat Civile

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 17.05.2023

|

Data e Mbylljes: 14.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 278

Vlerësimi i riskut nga fatkeqësitë në Shqipëri

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 08.09.2022

|

Data e Mbylljes: 28.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 530

Strategjia Kombëtare Për Zvogëlimin e Riskut Nga Fatkeqësitë 2023-2030

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 08.09.2022

|

Data e Mbylljes: 28.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 741

PROJEKTLIGJI “PËR TREGTIMIN E PRODUKTEVE QË MUND TË PËRDOREN PËR DËNIME KAPITALE, TORTURË OSE DËNIME APO TRAJTIME ÇNJERËZORE OSE DEGRADUESE”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 15.11.2021

|

Data e Mbylljes: 15.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 951

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 01.10.2021

|

Data e Mbylljes: 06.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1165