Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Vlerësimi i riskut nga fatkeqësitë në Shqipëri

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 08.09.2022

|

Data e Mbylljes: 28.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 63

Strategjia Kombëtare Për Zvogëlimin e Riskut Nga Fatkeqësitë 2023-2030

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 08.09.2022

|

Data e Mbylljes: 28.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 86

PROJEKTLIGJI “PËR TREGTIMIN E PRODUKTEVE QË MUND TË PËRDOREN PËR DËNIME KAPITALE, TORTURË OSE DËNIME APO TRAJTIME ÇNJERËZORE OSE DEGRADUESE”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 15.11.2021

|

Data e Mbylljes: 15.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 670

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 01.10.2021

|

Data e Mbylljes: 06.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 818

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.9047, datë 10.07.2003 “Për shërbimin ushtarak në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.03.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 570

Projektligji “Për rezervat materiale të shtetit”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 24.02.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 703

Projektligj Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1828

Projektligj “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1641

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9179, datë 29.1.2004 “Për një trajtim të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake”, të ndryshuar.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 24.08.2020

|

Data e Mbylljes: 24.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1279

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 29.06.2020

|

Data e Mbylljes: 15.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 5751