Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”

PDF

|

XML

Ky projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”, ka për qëllim të përcaktojë bazën ligjore për përdorimin e të dhënave të hapura dhe të drejtën e ripërdorimit për qëllime tregtare ose jo, të dokumenteve që mbahen nga organet e sektorit publik ose sipërmarrjet publike, me qëllim nxitjen e inovacionit në produkte dhe shërbime.  
Ky projektligj, synon transpozimin e Direktivës (BE) 2019/1024 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 20 qershorit 2019 “Mbi të dhënat e hapura dhe ri-përdorimin e informacionit të sektorit publik”, lidhur me ripërdorimin e informacionit të sektorit publik duke përditësuar kuadrin ligjor me avancimin e teknologjive digjitale duke nxitur më tej inovacionin digjital, veçanërisht sa i përket inteligjencës artificiale.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet e tyre.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.