Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligjin “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 23.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 131

Projektligjin “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 23.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 249

Strategjinë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2022-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 21.11.2022

|

Data e Mbylljes: 21.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 399

Strategjinë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2022-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 21.11.2022

|

Data e Mbylljes: 21.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 456

Projektligji “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 31.10.2022

|

Data e Mbylljes: 30.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 726

Projektligji “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 31.10.2022

|

Data e Mbylljes: 30.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1225

Projektligjin “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 19.09.2022

|

Data e Mbylljes: 14.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 703

Projektligjin “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 19.09.2022

|

Data e Mbylljes: 14.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1184

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 12.09.2022

|

Data e Mbylljes: 26.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 615

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 12.09.2022

|

Data e Mbylljes: 26.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 568