Projektligj “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KUVENDI

 

PROJEKTLIGJ*[1]

 

Nr.______, datë____._____.2020          

 

PËR

 

 

PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

 

 

Në mbështetje të neneve 78, dhe nenit 83, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me propozim të Këshillit të Ministrave,

 

KUVENDI

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

VENDOSI:

 

 

KREU I

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

 

Qëllimi

 

Ky ligj përcakton:

 

  1. Të drejtat dhe detyrimet e operatorëve ekonomikë, sipas rolit dhe përgjegjësisë së tyre në zinxhirin e furnizimit për vendosjen në treg të artikujve piroteknikë, në mënyrë që të garantojnë dhe të sigurojnë përputhshmërinë e tyre me kërkesat ligjore.
    
  2. Kushtet dhe kriteret për prodhimin, tregtimin, transportin, transferimin, magazinimin, përdorimin, importin, eksportin, transitin, asgjësimin, kërkimin, testimin dhe vlerësimin të përputhshmërisë së artikujve piroteknikë, si dhe kriteret për mbikëqyrjen dhe aplikimin e këtij ligji, me qëllim të mbrojtjes së njerëzve, pasurisë dhe mjedisit.
    
  3. Detyrimet e operatorëve ekonomikë, rolin e tyre në zinxhirin e furnizimit të artikujve piroteknikë, në mënyrë që të garantohet siguria, mbrojtja e interesave të publikut, shëndetit dhe sigurisë së njerëzve dhe konkurrenca e drejtë në tregun vendas.
    
  4. Mënyrën e organizimit, të drejtat dhe kompetencat e autoriteteve shtetërore përgjegjëse,  për kontrollin, mbikëqyrjen dhe sigurinë gjatë zinxhirit të furnizimit deri te përdoruesi final.

 

Neni 2

Përkufizime

 

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

 1. Akreditim” është dëshmia/certifikata e lëshuar nga organizmi i akreditimit për organin e vlerësimit të përputhshmërisë, që përmbush kërkesat e përcaktuara në standardet e harmonizuara për kryerjen e një veprimtarie specifike të vlerësimit të përputhshmërisë.
 2. “Artikuj piroteknikë për automjete” janë komponentë të pajisjeve të sigurisë në automjete që përmbajnë substanca piroteknike që përdoren për t’i aktivizuar ato ose pajisje të tjera.
 3. “Artikuj piroteknikë teatralë” janë artikujt piroteknikë të projektuar për t’u përdorur në skena të hapura ose të mbyllura, duke përfshirë produksionet e filmave dhe televizionit ose përdorime të ngjashme.
 4. “Artikull piroteknik” është çdo artikull që përmban lëndë shpërthyese ose një përzierje të lëndëve të projektuara për të prodhuar nxehtësi, dritë, tingull, gaz ose tym ose një kombinim të këtyre efekteve nëpërmjet reaksioneve kimike ekzotermike që shkaktojnë vetë.
 5. “Asgjësimi i artikujve piroteknikë” është shkatërrimi përfundimtar përmes detonimit dhe/ose incinerimit, ose përmes konvertimit të tyre në lëndë joplasëse me anë të procedurave të tjera.
 6. “Autorizim” është vendimi i marrë nga autoriteti shtetëror për lejimin e transferimit, eksportimin, importin, tranzitin, magazinimin, përdorimin ose asgjësimin e artikujve piroteknikë.
 7. “Eksportues” është çdo person fizik ose juridik me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, i cili eksporton artikuj piroteknikë që prodhohen në territorin e Republikës së Shqipërisë.
 8. “Fishekzjarr” është një artikull piroteknik i synuar për qëllime zbavitëse.
 9. “Hedhje në treg” është bërja e disponueshme në tregun e Republikës së Shqipërisë e një artikulli piroteknik, me qëllimin për ta shpërndarë dhe/ose përdorur atë, kundrejt pagesës ose falas.
 10. “Importues” është çdo person fizik ose juridik i vendosur brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, i cili vendos në treg një artikull piroteknik që vjen nga një vend i huaj.
 11. Kthim i artikullit piroteknik” është çdo masë që synon kthimin mbrapsht të një artikulli piroteknik që është hedhur në treg për përdoruesit fundorë.
 12. “Licencë” është vendimi i marrë nga autoriteti shtetëror, për të lejuar operatorët ekonomikë të prodhojnë dhe të tregtojnë artikuj piroteknikë ose të pajisen me autorizim për transferimin, transitin, eksportin, importin e artikujve piroteknikë.
 13. “Magazinim” është ruajtja e artikujve piroteknikë gjatë prodhimit, tregtimit dhe përdorimit, në ambientet e synuara për atë qëllim.
 14. “Markimi CE” është një shenjë me të cilën prodhuesi tregon se artikulli piroteknik është në përputhje me kërkesat e aplikueshme të përcaktuara në këtë ligj. “Mbikëqyrje e tregut” janë veprimtaritë e kryera dhe masat e marra nga struktura përgjegjëse e mbikëqyrjes së tregut (më poshtë “Struktura përgjegjëse”) për të garantuar përputhshmërinë e produktit me kërkesat ligjore në lidhje me të, me qëllim që të mos rrezikohen shëndeti, siguria ose aspekte të tjera të interesit publik.
 15. “Municionet” janë predhat dhe mbushjet hedhëse dhe municionet manovër të përdorura tek armët e zjarrit, armë të tjera dhe artileri.
 16. Ndalim i tregtimit” është çdo masë e marrë përgjatë të gjithë zinxhirit të furnizimit për të parandaluar hedhjen në treg të artikullit piroteknik.
 17. “Objekte për magazinimin dhe prodhimin e artikujve piroteknikë” janë objekte të mbyllura dhe të kontrolluara të synuara për prodhimin, magazinimin, ngarkimin dhe shkarkimin e artikujve piroteknikë, të cilat janë të ndërtuara dhe të pajisura në mënyrë të tillë që garantojnë mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, mbrojtjen e pronës dhe të mjedisit.
 18. “Operator ekonomik” është prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar, importuesi, shpërndarësi dhe çdo person tjetër fizik apo juridik, i cili ka si objekt të veprimtarisë së tij magazinimin, përdorimin, transferimin, importimin, eksportimin, tregtimin ose asgjësimin e artikujve piroteknikë.
 19. “Organi i vlerësimit të përputhshmërisë” është organi që kryen procesin e vlerësimit të përputhshmërisë, duke përfshirë kalibrimin, testimin, certifikimin dhe inspektimin.
 20. “Organizëm evropian i notifikuar” është organizmi i vlerësimit të përputhshmërisë, i miratuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, i notifikuar prej këtij të fundit në Komisionin Evropian (KE) dhe i regjistruar në faqen zyrtare të KE-së, si një strukturë kompetente për kryerjen e detyrave specifike të vlerësimit të përputhshmërisë së produktit për vendosjen e markimit CE.
 21. “Organizëm kombëtar i akreditimit” është organi sipas kuptimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për akreditimin.
 22. “Person me njohuri të specializuar” është një person fizik i certifikuar nga organi përgjegjës në ministrinë që mbulon industrinë dhe energjetikën ose nga një organizëm privat i akredituar sipas legjislacionit në fuqi për akreditimin, për të trajtuar dhe/ose përdorur në territorin e Republikës së Shqipërisë fishekzjarrë të kategorisë F4, artikuj piroteknikë teatralë të kategorisë T2 dhe/ose artikuj të tjerë piroteknikë të kategorisë P2.
 23. “Prodhues” është çdo person fizik ose juridik i cili prodhon një artikull piroteknik ose i cili bën të mundur projektimin ose prodhimin e një artikulli të tillë dhe që e tregton atë me emrin ose markën e tij tregtare.
 24. “Siguri publike”, në kuptim të këtij ligji është marrja e masave për parandalimin e përdorimit të artikujve piroteknikë për qëllime që bien në kundërshtim me rendin publik.
 25. “Siguri”, në kuptim të këtij ligji është marrja e masave për parandalimin e aksidenteve dhe atëherë kur parandalimi dështon, minimizimi i pasojave të tyre.
 26. “Specifikim teknik” është një dokument i cili përshkruan kriteret teknike që duhen përmbushur nga një artikull piroteknik.
 27. “Standard i harmonizuar shqiptar” është një standard shqiptar, që transpozon një standard të harmonizuar evropian, në mbështetje të këtij ligji dhe të rregullave teknike, sipas listës së miratuar nga Këshilli i Ministrave. Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare ose çdo ndryshim i saj botohen në Fletoren Zyrtare.
 28. “Shitës me pakicë” është çdo person fizik ose juridik në zinxhirin e furnizimit, i cili shet artikuj piroteknikë, sipas përcaktimeve të nenit 16 të këtij ligji.
 29. “Shpërndarës” është çdo person fizik ose juridik në zinxhirin e furnizimit, i ndryshëm nga prodhuesi ose importuesi, i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij hedh në treg artikullin piroteknik;
 30. “Transferim” është çdo lëvizje fizike e artikullit piroteknik brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, përveç lëvizjeve brenda kantierit ose vendit të punës;
 31. “Transit” është transporti tokësor, detar, ajror i artikujve piroteknikë, që hyjnë dhe kalojnë përmes territorit të Republikës së Shqipërisë, me destinacion një vend jashtë Republikës së Shqipërisë dhe pa ndërruar pronësinë e mallrave.
 32. “Tregtim i artikjuve piroteknikë” është shitja, blerja, shpërndarja dhe autorizimi për shitje të mëtejshme i artikullit piroteknik.
 33. “Tërheqje nga tregu” është çdo masë e marrë nga operatorët ekonomikë në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse që synon parandalimin e hedhjes në treg të artikullit piroteknik në zinxhirin e furnizimit.
 34. “Vërtetim besueshmërie” është akti administrativ i organit përgjegjës të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, ku dokumentohet procesi i verifikimit i të dhënave të individit në raport me ato të regjistrave fizikë dhe elektronikë të të gjitha institucioneve shtetërore.
 35. “Vendosja në treg” është bërja e disponueshme për herë të parë e artikullit piroteknik në tregun e Republikës së Shqipërisë.
 36. “Vlerësimi i përputhshmërisë” është procesi i verifikimit nëse janë plotësuar apo jo kriteret thelbësore të sigurisë të përcaktuara në këtë ligj, që kanë të bëjnë me artikullin piroteknik.

 

Neni 3

Fusha e zbatimit

 

1. Ky ligj zbatohet për artikujt piroteknikë.

 

 1. Ky ligj nuk zbatohet për:

 

 1. artikujt piroteknikë të synuar për përdorim jo tregtar, në përputhje me legjislacionin e brendshëm, nga strukturat shtetërore të sigurisë dhe mbrojtjes;
 2. pajisjet që përfshihen në fushën e veprimtarisë detare dhe mbulohen nga legjislacioni përkatës;
 3. artikujt piroteknikë të synuar për përdorim në industrinë aerohapësinore;
  ç)  kapsulat ndezëse të synuara në mënyrë specifike për lodrat, që përfshihen në fushën e   zbatimit të legjislacionit përkatës;
 4. lëndët plasëse që përfshihen në fushëveprimin e legjislacionit përkatës;
  dh) municionet.
   
   

Neni 4

Lëvizja e lirë

 

 1. Autoritetet shtetërore, të përcaktuara në nenet 34 dhe 36 të këtij ligji, nuk ndalojnë, kufizojnë ose pengojnë vendosjen në treg të artikujve piroteknikë, të cilët përmbushin kërkesat e këtij ligji.
   
 2. Autoritetet shtetërore, të përcaktuara në nenin 34 dhe 36 të këtij ligji,  mund të marrin të gjitha masat për të ndaluar ose për të kufizuar zotërimin, përdorimin dhe/ose shitjen për publikun e gjerë të fishekzjarrëve të kategorisë 2 dhe 3, artikujve piroteknikë teatralë dhe artikujve të tjerë piroteknikë, kur këto masa justifikohen për arsye të rendit publik, shëndetit dhe sigurisë ose mbrojtjes së mjedisit.

 

 1. Autoritetet shtetërore, të përcaktuara në nenet 34 dhe 36 të këtij ligji, lejojnë shfaqjen dhe përdorimin e artikujve piroteknikë që nuk janë në përputhje me këtë ligj, në panairet tregtare, ekspozita dhe demonstrime për tregtimin e artikujve piroteknikë,  me kusht që të ketë një shenjë të dukshme ku të tregohet qartë emri dhe data e panairit tregtar, ekspozitës ose demonstrimit në fjalë, si dhe mospërputhja dhe mosvendosja në shitje e artikujve, derisa të sigurohet përputhshmëria e tyre. Gjatë këtyre aktiviteteve merren të gjitha masat e përshtatshme të sigurisë, në përputhje me çdo kërkesë të përcaktuar nga autoriteti shtetëror.

 

 1. Autoritetet shtetërore, të përcaktuara në nenet 34 dhe 36 të këtij ligji, lejojnë lëvizjen e lirë dhe përdorimin e artikujve piroteknikë të prodhuar për qëllime kërkimi shkencor, zhvillimore dhe testimi dhe të cilat nuk janë në përputhje me këtë ligj, me kusht që të ketë një shenjë të dukshme që tregon qartë mospërputhshmërinë e tyre dhe mosdisponueshmërinë për qëllime të tjera, përveç kërkimit shkencor, zhvillimor dhe testimit.

 

 

Neni 5

 

Kategoritë e artikujve piroteknikë

 

 1. Artikujt piroteknikë kategorizohen nga prodhuesi sipas llojit të përdorimit apo qëllimit dhe nivelit të rrezikut, duke përfshirë edhe nivelin e tyre të zhurmës. Organizmi Evropian i Notifikuar konfirmon kategorizimin, si pjesë e procedurave për vlerësimin e përputhshmërisë, të parashikuara në këtë ligji.

 

Kategoritë e artikujve piroteknike janë, si më poshtë:

 1. Fishekzjarrët:

 

 1. Kategoria F1: Fishekzjarrët që paraqesin rrezik shumë të ulët dhe nivele zhurme të papërfillshme dhe të cilët kanë për qëllim të përdoren në ambiente të izoluara, duke përfshirë fishekzjarrët që kanë për qëllim të përdoren brenda vendbanimeve;
   
 2. Kategoria F2: Fishekzjarrët që paraqesin rrezik të ulët dhe nivele të ulëta zhurme dhe që kanë për qëllim të përdoren jashtë në ambiente të izoluara;
   
 3. Kategoria F3: Fishekzjarrët që paraqesin rrezik të mesëm, të cilët kanë për qëllim të përdoren në ambiente të hapura dhe të mëdha dhe që kanë nivel të zhurmës, e cila nuk dëmton shëndetin e njeriut;
   
 4. Kategoria F4: Fishekzjarrët që paraqesin rrezik të lartë, të cilët kanë për qëllim të përdoren vetëm nga personat me njohuri të specializuara (zakonisht, njihen si fishekzjarrë për përdorim profesional) dhe të cilët kanë nivel të zhurmës që nuk dëmton shëndetin e njeriut;
   
 1. Artikujt piroteknikë teatralë:

 

 1. Kategoria T1: Artikuj piroteknikë për përdorim skenik që paraqesin rrezik të ulët.
   
 2. Kategoria T2: Artikuj piroteknikë për përdorim skenik që kanë për qëllim të përdoren vetëm nga persona me njohuri të specializuara.
   
 1. Artikuj të tjerë piroteknikë:

 

 1. Kategoria P1: Artikuj piroteknikë që nuk u përkasin kategorive të fishekzjarrëve apo artikujve piroteknikë teatralë dhe që paraqesin rrezik të ulët.
   
 2. Kategoria P2: Artikuj piroteknikë që nuk u përkasin kategorive të fishekzjarrëve apo artikujve piroteknikë teatralë, të cilat kanë për qëllim të përdoren apo trajtohen vetëm nga persona me njohuri të specializuara.
   
  ç)  Ministri përgjegjës për industrinë minerare miraton procedurat e njehsimit, trajnimit dhe      autorizimit, të personave me njohuri të specializuara.

 

Neni 6

Kufijtë e moshës dhe kufizime të tjera

 

 1. Artikujt piroteknikë nuk u shiten apo vihen në dispozicion konsumatorëve nën kufijtë e mëposhtëm të moshës :
   
 1. Fishekzjarrët:
   
 1. kategoria F1: 12 vjeç;
 2. kategoria F2: 16 vjeç;
 3. kategoria F3: 18 vjeç;
   
 1. për artikujt piroteknikë teatralë:
 1. kategoria T1 : 18 vjeç;
   
 1. për  artikujt e tjerë piroteknikë:
  i.       kategoria P1: 18 vjeç.
   
 1. Ministri përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike mund të rrisë kufijtë e moshës të përcaktuar në paragrafin 1, kur kjo justifikohet për arsye të rendit dhe sigurisë publike.

 

 1. Prodhuesit, importuesit dhe shpërndarësit i shesin apo i vënë në dispozicion vetëm personave me njohuri të specializuar, artikujt e mëposhtëm piroteknikë:

 

 1. Fishekzjarrët e kategorisë F4;
 2. Artikujt piroteknikë teatralë të kategorisë T2;
 3. Artikujt e tjerë piroteknikë të kategorisë P2.

 

 1. Artikujt e tjerë piroteknikë të kategorisë P1 për automjetet, përfshirë airbag dhe sistemet e tendosjes së rripave të sigurimit, nuk i vihen në dispozicion publikut të gjerë, nëse nuk janë të inkorporuara në një automjet apo në një pjesë të ndarë të automjetit.

 

KREU II

DETYRIMET E OPERATORËVE EKONOMIKË

 

Neni 7

 

Detyrimet e prodhuesve

 

 1. Prodhuesit, kur hedhin në treg artikujt piroteknikë, të sigurohen që ato të jenë projektuar dhe prodhuar në përputhje me kriteret kryesore të sigurisë, të parashikuara në Shtojcën I të këtij ligji.
   
 2. Prodhuesit hartojnë dokumentacionin teknik të cilit i referohet Shtojca II dhe që kanë ndjekur procedurën e përshtatshme të vlerësimit të përputhshmërisë, sipas nenit 19 të këtij ligji.
   
 3. Pasi të jetë ndjekur procedura sipas nenit 19 të këtij ligji, prodhuesi harton një deklaratë të përputhshmërisë të BE-së dhe vendos markimin CE.
   
 4. Prodhuesit e ruajnë dokumentacionin teknik dhe deklaratën e përputhshmërisë të BE-së për një periudhë 10-vjeçare, pasi artikulli piroteknik është vendosur në treg.
   
 5. Prodhuesit sigurohen që zbatimi i procedurave për prodhimin në seri të bëhet në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
   
 6. Modifikimet në projektim ose ato lidhur me karakteristikat e artikullit piroteknik, si dhe ndryshimet në standardet e harmonizuara apo ndryshimet e specifikimeve të tjera teknike, duhet të reflektohen në dokumentacionin shoqërues të produktit.
   
 7. Kur konsiderohet e përshtatshme sa i përket risqeve që paraqet një artikull piroteknik, prodhuesit, për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, në vijim të kërkesës së justifikuar tek autoritetet kompetente, kryejnë testimin e mostrës së artikujve piroteknikë të cilët kanë dalë në treg.
   
 8. Në rast se është e nevojshme, prodhuesit hetojnë dhe mbajnë një regjistër të ankesave për artikujt piroteknikë që nuk plotësojnë kriteret e sigurisë, si dhe rastet e kthimit të artikullit piroteknik dhe i mban shpërndarësit të informuar për një monitorim të tillë.
   
 9. Prodhuesit sigurohen që artikujt piroteknikë të vendosur në treg të etiketohen sipas përcaktimeve në nenin 9 dhe nenin 10 të këtij ligji.
   
 10. Prodhuesit vendosin tek artikulli piroteknik:

 

 1. emrin e tyre;
 2. emrin e regjistruar tregtar apo markën e regjistruar tregtare;
 3. adresën postare.
   
  Në rast se një gjë e tillë është e pamundur, këto të dhëna vendosen te paketimi i tij apo te një dokument shoqërues i artikullit piroteknik.
   
  Adresa tregon një vendndodhje të vetme ku mund të kontaktohet prodhuesi. Të dhënat e kontaktit të jenë në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme nga përdoruesit final dhe autoritetet e mbikëqyrjes së tregut.
   
 1. Prodhuesit sigurohen që artikulli piroteknik të shoqërohet nga udhëzimet dhe informacioni i sigurisë në një gjuhë që kuptohet lehtë nga konsumatorët dhe përdoruesit e tjerë finalë. Udhëzimet dhe informacionet e sigurisë, si edhe etiketimi, të jenë të qartë, të kuptueshëm dhe të thjeshtë.

 

 1. Prodhuesit që konsiderojnë se artikulli piroteknik, të cilin ata e kanë vendosur në treg, nuk është në përputhje me këtë ligj, marrin menjëherë masat e domosdoshme për rregullimin e mospërputhshmërisë dhe, nëse është e nevojshme, e tërheqin ose e kthejnë artikullin nga tregu.
   
 2. Në rast se ky artikull piroteknik paraqet risk, prodhuesit informojnë autoritetet kompetente të mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë hollësi, sidomos për mospërmbushjen e kritereve dhe për masat korrektuese të ndërmarra.

 

 1. Prodhuesit, në vijim të një kërkese të arsyetuar nga ana e strukturave shtetërore, japin të gjithë informacionin dhe dokumentacionin në formë shkresore ose elektronike që nevojitet për të demonstruar përputhshmërinë e artikullit piroteknik me dispozitat e këtij ligji. Prodhuesit duhet të bashkëpunojnë me strukturat e mbikëqyrjes së tregut, për çdo veprim të ndërmarrë për eliminimin e rreziqeve që paraqitet nga artikujt piroteknikë të cilët i kanë vendosur në treg.

 

 

Neni 8

Gjurmueshmëria

 

 1. Për lehtësimin e gjurmueshmërisë të artikujve piroteknikë, prodhuesit i etiketojnë ato me një numër regjistrimi që caktohet nga Organizmi Evropian i Notifikuar që kryen vlerësimin e përputhshmërisë sipas përcaktimeve të këtij ligji.
  Rregullat dhe procedurat e krijimit të sistemit të gjurmimit të artikujve piroteknikë miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit të Mbrojtjes.

 

 1. Prodhuesi dhe importuesi mbajnë dhe ruajnë deri në 10 vjet regjistrat e numrave të artikujve piroteknikë që vendosin në treg dhe sipas kërkesës këtë informacion e vendosin në dispozicion të autoriteteve të mbikëqyrjes së tregut.
   
   

Neni 9

Etiketimi i artikujve piroteknikë

 

 1. Prodhuesit garantojnë që artikujt piroteknikë të etiketohen në gjuhën zyrtare në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe që nuk mund të fshihet. Etiketimi të jetë i qartë, i kuptueshëm dhe i thjeshtë.

 

 1. Etiketimi i artikujve piroteknikë përfshin minimalisht informacionin për prodhuesin siç parashikohet në nenin 7 të këtij ligji dhe në rast se prodhuesi nuk ndodhet në Republikën e Shqipërisë, duhet të japë informacionin për prodhuesin dhe importuesin mbi:
   
 1. emrin dhe llojin e artikullit;
 2. numrin e tij të regjistrimit dhe të produktit;
 3. numrin e ngarkesës apo të serisë;
 4. kufijtë minimalë të moshës, siç përcaktohet në këtë ligj;
 5. kategorinë përkatëse dhe udhëzimet për përdorim;
 6. vitin e prodhimit për kategorinë F3 dhe F4 dhe, kur është e përshtatshme, largësinë minimale të sigurisë;
 7. Etiketimi përfshin sasinë e barasvlershme neto (NEC) të lëndëve shpërthyese.

 

 1. Për fishekzjarrët të jepet minimalisht informacioni i mëposhtëm:

 

 1. Kategoria F1: “për përdorim në ambient të brendshëm dhe të jashtëm” dhe “largësia/të minimale të sigurisë”;
 2. Kategoria F2: “vetëm për përdorim në ambient të jashtëm” dhe, sipas rastit, “largësia/të minimale të sigurisë”;
 3. Kategoria F3: “vetëm për përdorim në ambient të jashtëm” dhe “largësia/të minimale të sigurisë”;

ç)  Kategoria F4: “të përdoret vetëm nga persona me njohuri të specializuara” dhe “largësia/të minimale të sigurisë”.

 

 1. Artikujt piroteknikë teatralë përmbajnë informacionin minimal, si më poshtë:
   
 1. Kategoria T1: “për përdorim në ambient të brendshëm dhe të jashtëm” dhe “largësia/të minimale të sigurisë”;
 2. Kategoria T2: “të përdoret vetëm nga persona me njohuri të specializuara” dhe “largësia/të minimale të sigurisë”.
   
 1. Nëse artikulli piroteknik nuk ka hapësirë të mjaftueshme për plotësimin e kërkesave të etiketimit të përmendura në paragrafët 2, 3 dhe 4, të këtij neni, informacioni jepet në ambalazhin e paketimit më të vogël.
   
  Neni 10
  Etiketimi i artikujve piroteknikë për automjetet
   
 1. Etiketimi i artikujve piroteknikë për automjete përfshin informacionin për prodhuesin, siç përcaktohet në nenin 9 të këtij ligji:
   
 1. emrin dhe llojin e artikullit piroteknik;
 2. numrin e tij të regjistrimit dhe produktit;
 3. numrin e ngarkesës apo të serisë dhe kur është e nevojshme udhëzimet për sigurinë.

 

 1. Nëse artikulli piroteknik nuk ka hapësirë të mjaftueshme për kërkesat e etiketimit të përmendura në paragrafin 1, informacioni jepet tek ambalazhi.

 

Neni 11

Detyrimet e importuesve

 

 1. Importuesit vendosin në treg vetëm artikujt piroteknikë që përmbushin kriteret e përputhshmërisë.

 

 1. Përpara hedhjes në treg të artikujve piroteknikë, importuesit sigurohen që:
 1. prodhuesi të ketë kryer procedurat e vlerësimit të përputhshmërisë sipas përcaktimeve të këtij ligji;
 2. prodhuesi të ketë hartuar dokumentacionin teknik;
 3. artikulli piroteknik të ketë të vendosur markimin CE;

ç)  artikulli piroteknik të shoqërohet me dokumentet e nevojshme për hedhjen në treg;

d)  prodhuesi të ketë plotësuar kriteret e përcaktuara në nenin 7 të këtij ligji.

 

 1. Kur importuesi vlerëson se një artikull piroteknik nuk është në përputhje me kërkesat kryesore të sigurisë të përcaktuara në Shtojcën I, nuk e vendos në treg artikullin piroteknik deri sa të jetë në përputhje me kriteret e përputhshmërisë.
   
 2. Në rast se artikulli piroteknik paraqet rrezik, importuesi informon prodhuesin dhe strukturat e mbikëqyrjes së tregut në lidhje me këtë fakt.
   
 3. Importuesit, te artikulli piroteknik, në gjuhën shqipe, vendosin:
 1. emrin e tyre;
 2. emrin e regjistruar tregtar apo markën e regjistruar tregtare;
 3. adresën ku mund të kontaktohen apo, nëse një gjë e tillë është e pamundur, e vendosin atë te paketimi apo te një dokument shoqërues i artikullit piroteknik.
   
 1. Importuesit sigurohen që artikulli piroteknik të shoqërohet nga udhëzimet dhe informacioni për sigurinë në një gjuhë që mund të kuptohet lehtë nga përdoruesit e tjerë finalë.
   
 2. Importuesit sigurohen që, gjatë kohës që artikulli piroteknik është nën përgjegjësinë e tyre, kushtet e magazinimit apo transportit nuk rrezikojnë përmbushjen e kritereve kryesore të sigurisë të përcaktuara në Shtojcën I.
   
 3. Në rast se një artikull piroteknik paraqet risk, importuesit, për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, në vijim të kërkesës së justifikuar nga autoritetet kompetente, kryejnë testimin e mostrës së artikujve piroteknikë të cilët kanë vendosur në treg, mbajnë një regjistër të ankesave dhe kthimeve për artikujt piroteknikë që nuk përmbushin kriteret e sigurisë dhe i mban shpërndarësit të informuar për një monitorim të tillë.
   
 4. Importuesit që vlerësojnë se artikulli piroteknik i hedhur në treg nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji, menjëherë marrin masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë në përputhje me kërkesat, për ta tërhequr apo për ta kthyer, nëse një gjë e tillë është e përshtatshme. Në rast se artikulli piroteknik paraqet rrezik, importuesit informojnë për këtë çështje menjëherë strukturat e mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë hollësi, sidomos mbi çështjen e mospërputhjes dhe çdo masë korrektuese të ndërmarrë.
   
 5. Importuesit duhet të mbajnë një kopje të deklaratës së përputhshmërisë deri në 10 vjet, pas daljes në treg të artikullit piroteknik, të cilën, në vijim të kërkesës, ia vënë në dispozicion autoriteteve të mbikëqyrjes.
   
 6. Importuesit:
 1. në bazë të kërkesës së arsyetuar nga ana e strukturës përgjegjëse të mbikëqyrjes së tregut, japin të gjithë informacionin dhe dokumentacionin në formë shkresore apo elektronike që nevojitet për të provuar përputhshmërinë e artikullit piroteknik me dispozitat e këtij ligji, në gjuhën shqipe;
 2. bashkëpunojnë me strukturat e mbikëqyrjes së tregut, në vijim të kërkesës së tyre, për çdo veprim të ndërmarrë për eliminimin e rrezikut që paraqitet nga artikujt piroteknikë, të cilët i kanë hedhur në treg.

 

Neni 12

Detyrimet e shpërndarësve

 

 1. Kur hedhin në treg një artikull piroteknik, shpërndarësit duhet të përmbushin dispozitat e këtij ligji.

 

 1. Përpara hedhjes në treg të artikullit piroteknik, shpërndarësit duhet të verifikojnë nëse:
  a. artikulli piroteknik ka markimin CE; b. artikulli piroteknik shoqërohet me dokumentet e nevojshme, si udhëzimet dhe informacionet e sigurisë në gjuhën shqipe.
   
 2. Kur shpërndarësi vlerëson se artikulli piroteknik nuk është në përputhje me kërkesat kryesore të sigurisë të parashikuara në Shtojcën I, ai nuk e vendos në treg derisa ajo lëndë të jetë në përputhje me parashikimet e këtij ligji. Në rast se artikulli piroteknik paraqet rrezik, shpërndarësi informon prodhuesin ose importuesin, si edhe strukturat e mbikëqyrjes së tregut.
   
 3. Shpërndarësit sigurojnë që, për aq kohë sa artikulli piroteknik është nën përgjegjësinë e tyre, kushtet e magazinimit apo transportit nuk cënojnë përputhshmërinë dhe përmbushjen e kritereve të sigurisë të parashikuara në Shtojcën I.
   
 4. Kur shpërndarësit vlerësojnë se artikulli piroteknik i hedhur në treg nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji, ata sigurojnë marrjen e masave korrigjuese të nevojshme për ta sjellë atë në përputhje me konformitetin, për ta tërhequr apo për ta kthyer atë, sipas rastit. Në rast se artikulli piroteknik paraqet rrezik, shpërndarësit informojnë menjëherë strukturat e mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë hollësi, për çështjen dhe çdo masë korrektuese të ndërmarrë.
   
 5. Shpërndarësit:
 1. bazuar në kërkesën e arsyetuar të strukturave të mbikëqyrjes së tregut, paraqesin të   gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në formë shkresore apo elektronike për të provuar përputhshmërinë e artikullit piroteknik.
 2. bashkëpunojnë me strukturat e mbikëqyrjes së tregut, në vijim të kërkesës së tyre, për çdo veprim të ndërmarrë për eliminimin e rrezikut që paraqitet nga artikujt piroteknikë, të cilat i kanë hedhur në treg.

 

Neni 13

Rastet ku detyrimi i prodhuesve zbatohet për

importuesit dhe shpërndarësit

 

Një importues apo shpërndarës konsiderohet si prodhues për qëllim të këtij ligji dhe i nënshtrohet detyrimeve që ka prodhuesi, nëse vendos në treg një artikull piroteknik me emrin e tij, markën e tij tregtare apo nëse modifikon artikullin piroteknik të hedhur në treg në atë mënyrë që mund të ndikojë te përputhshmëria me dispozitat e këtij ligji.

 

Neni 14

Identifikimi i operatorëve ekonomikë

 

 1. Operatorët ekonomikë, sipas kërkesës, identifikojnë tek autoritetet e mbikëqyrjes së tregut, si më poshtë:

 

 1. çdo operator ekonomik që i ka furnizuar ata me artikull piroteknik;
 2. çdo operator ekonomik që ata kanë furnizuar me artikull piroteknik.

 

 1.  Operatorët ekonomikë duhet të jenë në gjendje të paraqesin informacionin e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, për një periudhë kohore 10-vjeçare pas furnizimit me artikull piroteknik dhe për një periudhë 10-vjeçare pasi ata të kenë furnizuar një operator tjetër ekonomik me artikull piroteknik.

 

Neni 15

Shitja me pakicë dhe përdorimi i artikujve piroteknike

 

    1. Personat juridikë dhe fizikë mund të angazhohen në shitjen me pakicë të artikujve piroteknikë të kategorive F1, F2, F3, P1 dhe T1, në dyqanet e artikujve piroteknikë që janë të pajisur me leje nga njësia administrative ku është i vendosur ambienti i shitjes. Personat e përfshirë në shitje në këto dyqane duhet të jenë të aftë dhe të kenë kualifikimet teknike për ushtrimin e këtij aktiviteti.
    2. Artikujt piroteknikë të kategorive F2 dhe F3, mund të shiten nga 15 Dhjetori deri më 1 Janar te qytetarët me moshë mbi 18 vjeç.
    3. Artikujt piroteknikë të përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, mund të përdoren nga personat mbi 18 vjeç, gjatë periudhës 27 Dhjetor deri më 1 Janar.
    4. Ndalohet përdorimi në ambiente të brendshme ose në hapësira të populluara i artikujve piroteknikë të kategorive F2, F3, T1 dhe P1.
    5. Qytetarët nuk mund të blejnë ose përdorin artikuj piroteknikë të kategorive F4, P1, P2, T1 dhe T2, për nevojat e tyre personale.
    6. Lejohet shitja dhe përdorimi i artikujve piroteknikë të kategorive F2, F3, T1 dhe P1, të cilat përdoren për qëllime të shpëtimit të njerëzve dhe kafshëve ose në transportin rrugor, hekurudhor, detar, ajror dhe në ujërat e brendshme ose në teatro, bujqësi dhe aktivitete të ngjashme, gjatë gjithë vitit, nga persona që i paraqesin një vërtetim shitësit lidhur me ushtrimin e aktivitetit për të cilin blihen këto artikuj ose vërtetim të pronësisë së mjetit lundrues për blerjen e artikujve piroteknikë të kategorisë P1.
    7. Qytetarët mund të mbajnë artikuj të kategorisë F1 dhe/ose F2 dhe/ose F3 me peshë maksimale neto deri në 2 kg lëndë piroteknike.
    8. Lejohet shitja me pakicë e artikujve piroteknike të kategorisë F1 për personat mbi 14 vjeç nga kioskat ose dyqanet e tjera, gjatë gjithë vitit.
    9. Lejohet përdorimi i artikujve piroteknikë, të përmendur në paragrafin 8 të këtij neni, për personat mbi 14 vjeç, gjatë gjithë vitit.
    10. Në kioska lejohet mbajtja e artikujve piroteknikë të kategorisë F1, me peshë maksimale neto deri në 3 kg përbërje piroteknike.
    11. Në dyqane të tjera lejohet mbajtja e artikujve piroteknikë të kategorisë F1, F2 dhe F3 me peshë maksimale neto deri në 15 kg përbërje piroteknike.
    12. Sasi më të mëdha të artikujve piroteknikë të kategorisë F1, F2 dhe F3 mund të mbahen në përputhje me dispozitat për magazinimin e artikujve piroteknike.
    13. Kushtet dhe kriteret për përdorimin dhe magazinimin e artikujve piroteknike për shitje me pakicë përcaktohen me rregullore të veçantë të ministrisë që mbulon çështjet e rendit dhe sigurisë.

 

Neni 16

Masat e sigurisë

    1. Gjatë kryerjes së veprimtarive të përmendura në nenin 1 të këtij ligji, operatorët ekonomikë kujdesen që të mbrojnë jetët dhe shëndetin e njerëzve dhe pronën e tyre, si dhe të marrin të gjitha masat e sigurisë të përcaktuara në këtë ligj dhe në rregulloret e miratuara mbi bazën e këtij ligji.
    2. Operatorët ekonomikë rregullojnë mënyrën e zbatimit të masave të përmendura në pikën 1 të këtij neni me anë të një rregulloreje të brendshme.
    3. Rregullorja e brendshme, sipas pikës 2 të këtij neni, duhet të përmbajnë gjithashtu një plan veprimi në rast aksidenti apo emergjence tjetër (shpërthim, zjarr, vjedhje etj.).
    4. Operatorët ekonomikë i njoftojnë masat e përcaktuara në në rregulloren e tyre të brendshme, përmendur në pikën 2 të këtij neni, të gjithë personave që kryejnë për llogari të tyre veprimtari të lidhura me artikuj piroteknikë dhe u ofrojnë atyre trajnimin e duhur për të vepruar në rast aksidenti.
    5. Objektet për prodhimin ose magazinimin e artikujve piroteknikë duhet të jenë nën mbrojtje të përhershme fizike ose teknike, në përputhje me rregulloren e veçantë që rregullon fushën e mbrojtjes fizike dhe teknike.
    6. Operatorët ekonomikë që prodhojnë, magazinojnë, transportojnë artikuj piroteknikë, duhet të organizojnë dhe të mbikëqyrin zbatimin e masave mbrojtëse të parashikuara.
    7. Paketimi i artikujve piroteknikë nuk mund të përdoret për qëllime të tjera përveç paketimit të artikujve piroteknikë për të cilat është miratuar.
    8. Gjatë transportit të artikujve piroteknikë përmes territorit të Republikës së Shqipërisë, operatorët ekonomikë që kanë autorizimin përkatës, kanë detyrimin që në rast aksidenti të veprojnë sipas mënyrës së përcaktuar për trajtimin e artikujve piroteknikë.
    9. Operatorët ekonomikë të angazhuar në prodhimin, tregtimin ose magazinimin e artikujve piroteknike, përpara se të ndërpresin kryerjen e veprimtarisë në fjalë, duhet t’i asgjësojnë apo t’ia shesin ose transferojnë ata personit juridik ose fizik që ka leje për prodhimin, tregtimin ose magazinimin, si dhe të përmbushin të gjitha detyrimet e përcaktuara në dispozitat e këtij ligji.

 

Neni 17

Trajnimet/Kualifikimet

    1. Personat të cilët, për nevojat e operatorit ekonomik, angazhohen në prodhimin, importin, eksportin, tregtimin, transportin, transferimin, magazinimin, përdorimin, asgjësimin, duke përdorur ose duke trajtuar drejtpërdrejt artikuj piroteknikë, duhet të jenë të aftë nga ana shëndetësore, të kualifikuar teknikisht dhe të trajnuar për kryerjen në mënyrë të sigurt të këtyre veprimtarive. 

 

    1. Aftësia shëndetësore, përmendur në pikën 1 të këtij neni duhet të mbështetet edhe nga një vërtetim i gjendjes shëndetësore, lëshuar nga organi kompetent pranë ministrisë përgjegjëse për shëndetin publik.

 

    1. Trajnimi i kualifikimit teknik për punën me artikujt pirotekenikë, të përmendur në pikën 1 të këtij neni, do të ofrohet sipas programit dhe mënyrës së parashikuar nga ministria përgjegjëse për industrinë minerare.

 

    1. Trajnimi i kualifikimit teknik të drejtuesve të mjeteve për transportimin e artikujve piroteknikë, të përmendur në pikën 1 të këtij neni dhe pajisja me certifikatën përkatëse për transportin e mallrave të rrezikshme, do të ofrohet sipas programit dhe mënyrës së parashikuar nga ministri përgjegjës për industrinë minerare dhe ministri përgjegjës për transportin në një akt të përbashkët, i cili do të zbatohet nga institucionet e autorizuara.

 

    1. Pavarësisht përcaktimeve në pikën 1 të këtij neni, individët e angazhuar në veprimtari ndihmëse në lidhje me prodhimin, tregtinë, magazinimin, transportin ose përdorimin e artikujve piroteknikë (transferimi, ngarkimi, shkarkimi etj.) nuk kanë nevojë të kenë kualifikim teknik dhe vërtetim të aftësisë dhe ata mund të përfshihen në veprimtaritë e përmendura në nenin 1 të këtij ligji vetëm nën mbikëqyrjen e personit përgjegjës të kualifikuar teknikisht dhe me kusht që të deklarojnë me shkrim se janë informuar rreth rreziqeve dhe rregullave të sigurisë në vendin e punës.

 

KREU III

VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË

 

Neni 18

Prezumimi i përputhshmërisë së artikujve piroteknikë

 

Artikujt piroteknikë që janë në përputhje me standardet shqiptare, standardet e harmonizuara ose pjesë përbërëse të tyre, të cilat janë të botuara në Fletoren Zyrtare prezumohen se janë në përputhje me kërkesat kryesore të sigurisë të paraqitura në Shtojcën I të këtij ligji.

 

 

Neni 19

Procedura e vlerësimit të përputhshmërisë

 

Për vlerësimin e përputhshmërisë së artikujve piroteknikë prodhuesi ndjek një nga procedurat e mëposhtme, e përcaktuara në Shtojcën II:

 1. Kontrolli i tipit EU  (Moduli B) dhe sipas zgjedhjes së prodhuesit, një nga procedurat e mëposhtme:
  1. përputhshmëria sipas tipit e bazuar te kontrolli i brendshëm i produktit, si edhe kontrollet shtesë të mbikëqyrjes në intervale rastësore (Moduli C2);
  2. përputhshmëria sipas tipit e bazuar te siguria e cilësisë së procesit të prodhimit (Moduli D);
  3. përputhshmëria sipas tipit e bazuar te siguria e cilësisë së produktit (Moduli E);
    
 2. Përputhshmëria e bazuar në verifikimi i njësisë së produktit (Moduli F).
   
 3. Përputhshmëria e bazuar te siguria e plotë e cilësisë (Moduli G), që kanë të bëjnë me fishekzjarrët e kategorisë F4.

 

Neni 20

Deklarata e përputhshmërisë

 

 1. Deklarata e përputhshmërisë dëshmon përmbushjen e kërkesave kryesore të sigurisë të parashikuara në Shtojcën I.
   
 2. Deklarata e përputhshmërisë së BE-së hartohet sipas modelit të parashikuar në Shtojcën III, përmban elementet e përcaktuar te modulet përkatëse të parashikuara në Shtojcën II dhe përditësohet vazhdimisht sipas rastit. Deklarata e përputhshmërisë së BE-së hartohet/përkthehet në gjuhën shqipe.
   
 3. Duke hartuar deklaratën e përputhshmërisë, prodhuesi merr përsipër përgjegjësinë për përputhshmërinë e produktit sipas parashikimeve të këtij ligji.

 

Neni 21

Parimet e përgjithshme të markimit CE

 

Markimi CE është subjekt i parimeve të përgjithshme të përcaktuara në ligjin nr.10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.

 

Neni 22

Rregullat dhe kushtet për vendosjen e markimit CE dhe

markimet e tjera

    1. Markimi CE vendoset në mënyrë të dukshme te artikulli piroteknik, i lexueshëm dhe i pamundur për t’u fshirë.
      
    2. Kur kjo nuk është e mundur ose nuk është e garantuar për shkak të natyrës së artikullit piroteknik, markimi vendoset në ambalazh dhe në dokumentet shoqëruese.

 

    1. Markimi CE fiksohet përpara se artikulli piroteknik të hidhet në treg.

 

    1. Markimi CE shoqërohet nga një numër identifikimi i organizmit të notifikuar, i cili është përfshirë në fazën e kontrollit të prodhimit.

 

    1. Numri i identifikimit të strukturës së akredituar vendoset nga vetë organi ose sipas udhëzimeve të tij, nga ana e prodhuesit ose përfaqësuesi i autorizuar i këtij të fundit.

 

    1. Markimi CE dhe numri i  strukturës së akredituar kur është e mundur, shoqërohet edhe nga një shenjë tjetër që tregon rrezik apo përdorim të veçantë.

 

KREU IV

ORGANET E VLERËSIMIT TË PËRPUTHSHMËRISË

 

Neni 23

Vlerësimi i Përputhshmërisë

 

Vlerësimi i përputhshmërisë të artikujve piroteknikë bëhet vetëm nga një organizëm evropian i notifikuar nga një organ miratues i Bashkimit Evropian.

Kur një organizëm evropian i notifikuar tregon përputhshmërinë me kriteret e përcaktuara në standardet e harmonizuara, vërteton që artikulli piroteknik përmbush të gjitha standardet e sigurisë për t’u hedhur në treg.

 

Neni 24

Autoriteti miratues

 

Ministri përgjegjës për tregtinë është autoriteti miratues për organet e vlerësimit të përputhshmërisë për artikujt piroteknikë.

 

Neni 25

Notifikimi

 

    1. Organizmi evropian i notifikuar që dëshiron të ushtrojë veprimtarinë e tij në Shqipëri, duhet që:
      
 1. të jetë i notifikuar për këtë qëllim nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, ku është regjistruar zyra qendrore e këtij organizmi, si dhe të sigurojë evidencë të notifikimit të tij;
 2. certifikata e tij e akreditimit të mbulojë funksionimin/veprimtarinë e tij në territorin shqiptar.
   
    1. Ministri përgjegjës për tregtinë mbështetet nga  struktura kombëtare e akreditimit dhe punonjësi i strukturës administrative për vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur nga aplikanti si  strukturë e notifikuar evropiane.
      
    2. Struktura kombëtare e akreditimit dhe punonjësi i strukturës administrative, sipas përcaktimit, i zgjedhur nga ministri përgjegjës per tregtinë, paraqesin një opinion për përmbushjen e kërkesave të sipërpërmendura.

 

    1. Ministri përgjegjës për tregtinë vendos për kualifikimet dhe kompetencat e aplikantit në bazë të opinionit, referuar në pikën 3 të këtij neni.

 

    1. Ministri përgjegjës për tregtinë konsideron se organizimi i notifikuar evropian është kompetent, kur ka evidenca se aplikanti përmbush të gjitha kërkesat e zbatueshme ndaj tij. Në këtë rast, ministri përgjegjës për tregtinë lëshon për aplikantin vendimin e miratimit për kryerjen e detyrave të veçanta në procedurat e vlerësimit të përputhshmërisë, sipas këtij ligji. Organizmi i  notifikuar evropian dhe struktura e miratuar nga ministri përgjegjës kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime si organet e vlerësimit të përputhshmërisë të miratuara në Shqipëri, të ngritura sipas këtij ligji.

 

    1. Shpenzimet e sigurimit të evidencave për kualifikimet dhe kompetencat mbulohen nga organizmi i notifikuar evropian.

 

    1. Procedurat e miratimit për organizmat evropianë të notifikuar janë të zbatueshme edhe në rastin e organizmave të huaj të vlerësimit të përputhshmërisë, që ushtrojnë veprimtari të inspektimeve periodike për produktet/instalimet e vëna në shërbim, kur ato janë të akredituara nga një organizëm akreditues, nënshkrues i marrëveshjes shumëpalëshe me Organizatën Evropiane për Akreditimin në fushën përkatëse.

 

Neni 26

Organet e miratuara

 

    1. Organi i miratuar kryen veprimtaritë sipas objektit të përcaktuar në vendimin e miratimit, si dhe veçanërisht:
      
 1. kryen objektivisht shqyrtimin/ekzaminimin teknik me profesionalizëm dhe mban parasysh nivelin e shkencës dhe të teknologjisë në kohën e kryerjes së ekzaminimit;
 2. lëshon certifikata ose harton raporte për testimet dhe vlerësimin e përputhshmërisë, bazuar në ekzaminimin teknik, duke ndjekur procedurat e vlerësimit të përputhshmërisë, të përshkruara në rregullat teknike/rregullat e sigurisë në shërbim;
 3. tërheq certifikatat ose dokumentet e tjera, referuar në shkronjën “b” të kësaj pike, në rast se produkti nuk është më në përputhje me kërkesat e përcaktuara në rregullat teknike për këto produkte;

     ç) informon menjëherë ministrin përgjegjës për tregtinë për çdo veprimtari të vlerësimit të përputhshmërisë, duke siguruar kopje të certifikatave, raporteve të testimit dhe të vlerësimit të përputhshmërisë, përfshirë dokumentet për to dhe informacion për lëshimin, refuzimin ose tërheqjen e certifikatave, si dhe strukturës përgjegjëse dhe autoriteteve të tjera me kërkesë të këtyre të fundit;

 1. informon ministrin përgjegjës për tregtinë pa vonesë për çdo rast, në të cilin ky organ është i paaftë të sigurojë përmbushjen e kushteve të vendosura për ushtrimin e miratimit.
   
    1. Organi i miratuar informon ministrin përgjegjës  për tregtinë për:
      
 1. çdo refuzim, kufizim, pezullim ose tërheqje certifikate;
 2. çdo rrethanë që ndikon në objektin/qëllimin dhe kushtet për miratimin;
 3. çdo kërkesë për informacion, të cilën ai ka marrë nga struktura përgjegjëse për veprimtarinë e vlerësimit të përputhshmërisë;

ç) veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë, të kryera sipas objektit të tij të miratimit dhe çdo veprimtari tjetër të kryer, përfshirë dhe veprimtaritë nënkontraktuese.

 

    1. Organi i miratuar duhet të përmbushë gjithmonë kërkesat e miratimit, të mbajë regjistra të të gjitha procedurave të vlerësimit të përputhshmërisë, për të cilat ai është miratuar, dhe menjëherë të njoftojë ministrin përgjegjës për çdo ndryshim, që mund të ndikojë në kualifikimet e tij apo objektin e veprimtarive nga miratimi i lëshuar ose çdo ndryshim që mund të ndikojë në përmbushjen e kërkesave të miratimit.
      
    2. Organi i miratuar mban regjistra të të gjitha detyrave të kryera të punës dhe rezultateve të tyre, për të paktën 10 vjet.
      
    3. Me kërkesë të ministrit përgjegjës për tregtinë, organi i miratuar merr pjesë në testimet e kualifikimit ose krahasime të tjera të përcaktuara për organet e vlerësimit të përputhshmërisë.
      
    4. Organi i miratuar duhet të lejojë punonjësit zyrtarë, të pajisur me urdhër të ministrit përgjegjës për tregtinë, që të evidentojnë të gjitha të dhënat për përmbushjen e kërkesave të vlerësimit të përputhshmërisë dhe të hyjnë në vendet/ndërmarrjet ku janë kryer detyrat e përfshira në objektin e vlerësimit të përputhshmërisë, siç është përcaktuar në miratimin e lëshuar.
      
    5. Organi i miratuar, për qëllime të inspektimit periodik të produkteve/instalimeve të vëna në shërbim, i dërgon strukturës përgjegjëse në ministrinë përgjegjëse për tregtinë certifikata ose dëshmi të tjera të lëshuara, me kërkesë të kësaj strukture.
      
    6. Në fund të çdo periudhe katërmujore, organi i miratuar i dërgon ministrit përgjegjës për tregtinë listën e inspektimeve ose certifikatave të lëshuara për periudhën në fjalë.
      
    7. Organi i miratuar për qëllime të inspektimit periodik të produkteve/instalimeve të vëna në shërbim informon menjëherë ministrin përgjegjës për tregtinë për listën e planifikimit të inspektimeve periodike dhe çdo ndryshim të saj.

 

Neni 27

Mbikëqyrja e organizmave të notifikuar evropianë të miratuar

 

    1. Organizmi i notifikuar evropian i miratuar në Shqipëri është subjekt i mbikëqyrjeve të rregullta nga organizmi i tyre evropian i akreditimit, si dhe autoriteti kombëtar i notifikimit të tyre.
      
    2. Organizmi i notifikuar evropian i miratuar në Shqipëri është i detyruar:
      
     a) të informojë paraprakisht ministrin përgjegjës për tregtinë për çdo vizitë mbikëqyrjeje ose monitorimi;
     b) t’i dorëzojë ministrit përgjegjës për tregtinë një kopje të raporteve të vizitës së monitorimit dhe mbikëqyrjes.
      
     3. Organizmi i notifikuar evropian i miratuar në Shqipëri është i detyruar të informojë ministrin përgjegjës për tregtinë për çdo ndryshim ose modifikim të objektit të tij të miratimit dhe notifikimit.
      
     4. Ministri përgjegjës për tregtinë informon palët, me të cilët Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje ndërkombëtare për zbatimin e procedurave të vlerësimit të përputhshmërisë, për miratimin dhe shfuqizimin e miratimit të organeve të vlerësimit të përputhshmërisë që kryejnë procedurat, sipas rregullave teknike përkatëse, objekt i këtyre marrëveshjeve.
      
     5. Procedurat e mbikëqyrjes, të parashikuara në këtë nen, janë të zbatueshme edhe në rastin e organizmave të huaj të vlerësimit të përputhshmërisë, që ushtrojnë veprimtari të inspektimeve periodike për produktet/instalimet e vëna në shërbim, kur ato janë të akredituara nga një organizëm akreditues nënshkrues i marrëveshjes shumëpalëshe me Organizatën Evropiane për Akreditimin në fushën përkatëse.

 

Neni 28

Kërkesa që kanë të bëjnë me organet e notifikuara

 

 1. Për qëllime të notifikimit, organi i vlerësimit të përputhshmërisë përmbush kriteret e përcaktuara në pikat 2 deri në 11 të këtij neni.
   
 2. Organ i vlerësimit të përputhshmërisë është palë e tretë e pavarur nga operatori ekonomik që kërkon vlerësimin e  artikullit piroteknik.
   
 3. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë, drejtuesit e lartë të tij dhe personeli përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë nuk duhet të jenë projektuesi, prodhuesi, furnizuesi, instaluesi, blerësi, pronari, përdoruesi ose mirëmbajtësi artikujve piroteknikë dhe/ose lëndëve të para për prodhimin e tyre dhe as përfaqësuesi i ndonjërës prej këtyre palëve. Kjo nuk pengon përdorimin e artikujve piroteknikë dhe/ose lëndëve të para për prodhimin e tyre që janë të nevojshme për operimin e organeve të vlerësimit të përputhshmërisë apo përdorimin e artikujve piroteknikë për qëllime personale.
   
 4. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë, drejtuesit e lartë të tij dhe personeli përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë nuk përfshihen drejtpërdrejt në projektimin, prodhimin ose ndërtimin, tregtimin, instalimin, përdorimin ose mirëmbajtjen e artikujve piroteknikë dhe/ose të para për prodhimin e tyre dhe as nuk përfaqësojnë palët e angazhuara në këto veprimtari. Ata nuk angazhohen në asnjë veprimtari që mund të jetë në kundërshtim me pavarësinë e gjykimit apo integritetit të tyre në lidhje me veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë për të cilat janë notifikuar. Kjo zbatohet edhe për shërbimet këshillimore në këtë fushë.
   
 5. Organet e vlerësimit të përputhshmërisë sigurojnë që veprimtaritë e vartësve ose nënkontraktorëve të tyre nuk ndikojnë në konfidencialitetin, objektivitetin dhe paanshmërinë e veprimtarive të tyre të vlerësimit të përputhshmërisë.
   
 6. Organet e vlerësimit të përputhshmërisë dhe personeli i tyre kryejnë detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë me shkallën më të lartë të integritetit profesional dhe kompetencës teknike të kërkuar në fushën e caktuar dhe nuk ndikohen nga faktorë të tjerë, veçanërisht financiarë, që mund të ndikojnë në gjykimin e tyre ose rezultatet e vlerësimit të përputhshmërisë, veçanërisht nga personat ose grupet e personave që kanë interes për rezultatin e këtyre veprimtarive.  
   
 7. Një organ i vlerësimit të përputhshmërisë duhet të jetë në gjendje që të kryejë të gjitha detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë, siç parashikohen, nga Shtojca II, dhe në lidhje me të cilat është notifikuar, si në rastet kur këto detyra kryhen nga vetë organi i notifikuar, ashtu edhe kur kryhen nga të tretë, në emër të tij dhe nën përgjegjësinë e tij. 
 8. Në çdo kohë dhe për çdo procedurë të vlerësimit të përputhshmërisë dhe për çdo lloj ose kategori artikulli piroteknik, për të cilin është notifikuar, organi i vlerësimit të përputhshmërisë duhet të ketë në dispozicion, sa më poshtë:
   
 1. personel me njohuri teknike dhe eksperiencë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të kryer detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë;
 2. përshkrimin e nevojshëm të procedurave sipas të cilave kryhet vlerësimi i përputhshmërisë, duke garantuar transparencën dhe mundësinë e riprodhimit të këtyre procedurave. Duhet të ketë politika dhe procedura të përshtatshme që bëjnë dallimin mes detyrave që ai kryen si organ i notifikuar dhe veprimtarive të tjera;
 3. procedurat e nevojshme për kryerjen e veprimtarive të tij, të cilat marrin parasysh në mënyrën e duhur përmasat e një ndërmarrje, sektorin në të cilin ajo operon, strukturën e saj, shkallën e kompleksitetit të teknologjisë së produktit në fjalë dhe natyrën e procesit të prodhimit në seri ose në masë.

 

 1. Një organ i vlerësimit të përputhshmërisë duhet të ketë të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen në mënyrën e duhur të detyrave teknike dhe administrative që kanë lidhje me veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë dhe duhet të ketë akses në të gjitha aparaturat dhe pajisjet e nevojshme. 
 2. Personeli që është përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë, duhet të zotërojë, sa më poshtë:
 1. trajnim të mirë teknik dhe profesional, që i mbulon të gjitha detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë, për të cilat organi i vlerësimit të përputhshmërisë është notifikuar; 
 2. njohuri të mjaftueshme të kërkesave të vlerësimeve që ata kryejnë dhe autoritetin e nevojshëm për kryerjen e këtyre vlerësimeve; 
 3. njohuritë e duhura dhe kapacitet për të kuptuar kërkesat kryesore të sigurisë të parashikuara në Shtojcën I, të standardeve të harmonizuara në fuqi dhe të dispozitave përkatëse të legjislacionit të harmonizuar të Bashkimit Evropian dhe të legjislacionit të vendit;

ç)   aftësinë që kërkohet për të hartuar certifikatat, regjistrat dhe raportet që vërtetojnë se  vlerësimi është kryer.

 

 1. Duhet të garantohet paanshmëria e organit të vlerësimit të përputhshmërisë, drejtuesve të lartë të tij dhe personelit që kryen detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë.
 2. Pagesa e drejtuesve të lartë dhe personelit që është përgjegjës për kryerjen e vlerësimit të përputhshmërisë në organin e miratuar nuk varet nga numri i vlerësimeve të kryera ose nga rezultatet e këtyre vlerësimeve.
 3. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë pajiset me një sigurim për sa i përket përgjegjësive ndaj palëve të treta, përveçse kur përgjegjësia merret nga shteti në përputhje me ligjet kombëtare ose nëse vetë shteti është drejtpërdrejt përgjegjës për vlerësimin e përputhshmërisë.
 4. Personeli i organit të vlerësimit të përputhshmërisë ruan sekretin profesional për sa i përket të gjithë informacionit që merr gjatë kryerjes së detyrave të përcaktuara në Shtojcën II apo sipas të gjithë kuadrit ligjor që ka lidhje me të.
 5. Nga paragrafi i mësipërm përjashtohen rastet që kanë të bëjnë me kërkesat nga autoritetet kompetente të Republikës së Shqipërisë ku kryhen veprimtaritë e tyre. Në çdo rast garantohen të drejtat e pronësisë.
 6. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë, të sigurohet se personeli i tij, përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë, të jetë i informuar për aktivitetet përkatëse të standardizimit dhe aktivitetet e grupit të koordinimit të organeve të notifikuara të Bashkimit Evropian të krijuara sipas legjislacionit përkatës të Bashkimit Evropian dhe të përdorë si udhëzime të përgjithshme vendimet administrative dhe dokumentet që janë rezultat i punës së këtij grupi.
   
  Neni 29
  Vlefshmëria e dokumenteve dhe markimeve të përputhshmërisë të lëshuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë
   
  1. Certifikatat, raportet e testimit dhe të inspektimit, të lëshuara nga organizmat e notifikuar evropianë, njihen nga Republika e Shqipërisë. Produktet e importuara, që janë objekt i rregullave teknike dhe mbajnë, sipas kërkesave të legjislacionit të harmonizuar evropian, markimin CE, prezumohen në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe janë të lira të vendosen në tregun shqiptar.
   
  2. Certifikatat, raportet e testimit dhe të inspektimit, të lëshuara nga organet e vlerësimit të përputhshmërisë në vendet jashtë Bashkimit Evropian, njihen dhe pranohen në Republikën e Shqipërisë, nëse këto organe janë të akredituara nga një organ akreditues, nënshkrues i marrëveshjeve shumëpalëshe me Organizatën Evropiane për Akreditim, Organizatën Ndërkombëtare për Akreditimin e Laboratorëve ose Forumin Ndërkombëtar të Akreditimit, duke siguruar se detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë përfshihen në fushën e marrëveshjeve të njohjes, ku organi akreditues është edhe nënshkrues.
   
  Neni 30
  Prezumimi i përputhshmërisë
   
  Në rast se organi i vlerësimit të përputhshmërisë provon pajtueshmërinë e tij me kriteret e përcaktuara në standardet e harmonizuara përkatëse ose pjesë të tyre, referencat e të cilëve janë publikuar në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Evropian, do të prezumohet se përmbush kërkesat e përcaktuara në nenin 28, për aq kohë sa standardet e harmonizuara të zbatueshme i mbulojnë këto kërkesa.
   
  Republika e Shqipërisë duhet të prezumojë që organet e notifikuara të krijuara në Bashkimin Evropian ose vende të tjera ku marrëveshjet ndërkombëtare parashikojnë masa për ekzistencën e organeve të notifikuara, plotësojnë kërkesat e përcaktuara në nenin 28, për aq kohë sa standardet e harmonizuara të zbatueshme i mbulojnë këto kërkesa.
   
   
  Neni 31
  Vartësit dhe nënkontraktorët e organizmave të notifikuara
   
    1. Kur një organizëm i notifikuar nënkontrakton shërbime të caktuara, që kanë lidhje me detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë ose kërkon mbështetjen e një vartësi, ai sigurohet se nënkontraktori ose vartësi plotëson kërkesat e përcaktuara në nenin 28 të këtij ligji.
      
    2. Organizmat e notifikuar mbajnë përgjegjësi të plotë për detyrat që kryhen nga nënkontraktorët ose degët, kudo qofshin ata.
      
    3. Shërbime të caktuara mund të nënkontraktohen ose të kryhen nga vartësit, vetëm në marrëveshje me klientin.
      
    4. Organizmat e notifikuar të mbajnë në dispozicion të autoritetit miratues dokumentet përkatëse që kanë të bëjnë me vlerësimin e kualifikimeve të çdo nënkontraktori ose degë dhe detyrat e kryera nga ata, sipas Shtojcës II.
      

Neni 32

Detyrimet operacionale të organizmave të notifikuara

 

    1. Organizmat e notifikuara kryejnë vlerësimin e përputhshmërisë sipas procedurave të vlerësimit të përputhshmërisë të parashikuara në Shtojcën II. 

 

2.  Vlerësimi i përputhshmërisë kryhet në mënyrë proporcionale, duke shmangur barra të panevojshme për operatorët ekonomikë. Organet e vlerësimit të përputhshmërisë kryejnë detyrat e tyre duke marrë parasysh madhësinë e ndërmarrjes, sektorin në të cilin ajo operon, strukturën e saj, shkallën e kompleksitetit të teknologjisë së produktit në fjalë dhe natyrën, në seri ose në masë, të procesit të prodhimit. 

 

Në çdo rast të tillë ata respektojnë shkallën e rigorozitetit dhe nivelin e mbrojtjes që kërkohet për përmbushjen e kritereve të këtij ligji nga ana e artikullit piroteknik.

 

3. Organet e notifikuara që kryejnë vlerësime të përputhshmërisë, caktojnë numra regjistrimi që identifikojnë artikujt piroteknikë të cilët i janë nënshtruar vlerësimit të përputhshmërisë, si dhe prodhuesit e tyre dhe mbajnë një regjistër me numrat e regjistrimit të artikujve piroteknikë për të cilët ata kanë lëshuar certifikata.

    

4. Në rastet kur organi i notifikuar konstaton se një prodhues nuk përmbush kërkesat kryesore të sigurisë të përcaktuara në Shtojcën I apo standardet e harmonizuara përkatëse apo specifikime të tjera teknike, ai i kërkon prodhuesit që të marrë masa korrektuese të përshtatshme dhe nuk lëshon certifikatën e përputhshmërie.

 

5.  Nëse gjatë monitorimit të përputhshmërisë, pas lëshimit të certifikatës, një organ i notifikuar konstaton se artikulli piroteknik nuk përmbush më kërkesat, ai i kërkon prodhuesit që të marrë masat e duhura korrektuese dhe nëse është e nevojshme, pezullon ose tërheq certifikatën. 

 

6.  Në rastet kur nuk merren masa korrektuese apo në rastet kur ato nuk kanë dhënë efektin e kërkuar, organi i notifikuar kufizon, pezullon ose tërheq çdo certifikatë.

 

Neni 33

Detyrimi për bashkëpunim i organizmave të notifikuara

 

1. Organizmat e notifikuar duhet të informojnë autoritetet shtetërore të mbikqyrjes së tregut (ose ministrin përgjegjës që ka dhënë miratimin) për:

 1.  çdo refuzim, kufizim, pezullim ose tërheqje të një certifikate;
 2. çdo rrethanë që ndikon në qëllimin dhe kushtet e notifikimit;
 3. çdo kërkesë për informacion që ata kanë marrë nga autoritetet e mbikëqyrjes së tregut, në lidhje me veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë;

ç)  nëse kërkohet, veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë që janë kryer në kuadër të notifikimit dhe çdo veprimtari tjetër të kryer, duke përfshirë nënkontraktimin.

 

2. Organet e notifikuara duhet t’u sigurojnë organeve të tjera të notifikuara që kryejnë veprimtari të ngjashme të vlerësimit të përputhshmërisë dhe që mbulojnë të njëjtët artikuj piroteknikë, informacion sipas kërkesës në lidhje me rezultatet negative ose pozitive të vlerësimit të përputhshmërisë.

 

KREU V

ADMINISTRIMI I ARTIKUJVE PIROTEKNIKË DHE STRUKTURAT PËRGJEGJËSE

 

Neni 34

 

 1. Artikujt piroteknikë lejohen të importohen/eksportohen, prodhohen, transitohen sipas licencës/autorizimit të lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror i Eksporteve. Ky autoritet verifikon që produktet të cilat do të importohen dhe prodhohen të kenë markimin përkatës të CE dhe deklaratën EU të Përputhshmërisë.
  Përjashtim nga detyrimi për licencim/autorizim kanë artikujt piroteknikë të cilat përdoren në industrinë automobilistike (airbag, rripa sigurimi etj.).
  Autoriteti doganor është përgjegjës për kontrollin e artikujve piroteknikë në pikat doganore të hyrjes.
  Kontrolli konsiston në verifikimin e markimit CE dhe deklaratës së BE-së të Përputhshmërisë. Në rast mospërputhjeje njoftohet autoritieti licencues.
 2. Transferimi, magazinimi dhe asgjësimi i artikujve piroteknik, do të lejohet sipas autorizimit të strukturave përgjegjëse në Policinë e Shtetit sipas kompetencave terrritoriale të cilët kontrollojnë dhe verifikojnë që artikujt piroteknikë janë magazinuar sipas kushteve të sigurisë dhe janë hedhur në treg sipas qëllimit të tyre, pa rrezikuar shëndetin e njeriut.
  Përjashtim nga detyrimi për autorizim për magazinim dhe transferim kanë artikujt piroteknikë të cilët përdoren në industrinë automobilistike (airbag, rripa sigurimi).
 3. Njësitë administrative janë përgjegjëse për licencimin e shitësve me pakicë brenda territorit të juridiksionit të tyre.
 4. Struktura përgjegjëse e mbikëqyrjes së tregut, në ministrinë për tregtinë, është autoriteti përgjegjës për mbikëqyrjen e tregut të brendshëm dhe verifikimin e produktit, sipas kërkesave të këtij ligji mbi përputhshmërinë dhe markimin CE.
  Ministria përgjegjëse për mjedisin është përgjegjëse për vlerësimin e ndikimit në mjedis për shkatërrimin e fishekzjarrëve dhe asgjësimin, duke dhënë miratimin përkatësAutoritetet e mbikëqyrjes së tregut, veçmas ose në bashkëpunim, kryejnë veprimet si më poshtë:
  a) inspektime dhe verifikime në importin/eksportin, prodhimin e produkteve piroteknikë dhe në pikat e shitjes së produkteve piroteknikë;
  b) marrin kampione për të analizuar dhe për të vlerësuar sigurinë e produktit;
  c) kthejnë produktet piroteknikë dhe kur kanë markimin CE, në rast se ato përbëjnë rrezik për shëndetin dhe sigurinë;
  ç) organizojnë, në bashkëpunim me operatorët ekonomikë, tërheqjen nga tregu të produkteve piroteknike në rast se ato përbëjnë rrezik për shëndetin dhe sigurinë.
  Kostot ekonomike që mund të rezultojnë nga veprimet në pikën “c” dhe “ç” do të mbulohen nga operatorët ekonomikë.
   
  Neni 35
  Kushtet e përgjithshme të administrimit
   
    1. Këshilli i Ministrave përcakton procedurat, kushtet, kriteret, afatet, vlefshmërinë dhe formatet për dhënien, shfuqizimin dhe pezullimin e licencave dhe autorizimeve, për prodhimin, importimin, tregtimin, eksportimin, magazinimin, transferimin, transitimin dhe asgjësimin e artikujve piroteknikë, me propozimin e ministrisë përgjegjëse sipas kompetencave të përcaktuara në nenin 34 të këtij ligji.
      

2. Ministritë dhe strukturat e ngarkuara, sipas nenit 34 të këtij ligji, në bazë të aplikimit të kërkuesit, i japin licencën ose autorizimin përkatës, në mbështetje të kritereve të kualifikimit profesional dhe të gjendjes shëndetësore dhe gjyqësore të personit fizik ose juridik, që ka vendbanimin ose selinë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

           

3. Licencat dhe autorizimet e dhëna nuk i transferohen personave të tjerë.

 

 

Neni 36

Mbikëqyrja e tregut të brendshëm dhe kontrolli i artikujve piroteknikë

 

 1. Mbikëqyrja e tregut për zbatimin e këtij ligji bëhet nga:
   
 1. nga struktura përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes, gjatë prodhimit të artikujve piroteknikë;

b) nga struktura përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe doganat, gjatë importit dhe eksportit të artikujve piroteknikë;

c) struktura përgjegjëse në ministrinë për çështjet minerare dhe në Policinë e Shtetit gjatë magazinimit, shpërndarjes dhe përdorimit të artikujve piroteknikë;

ç) struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut në ministrinë përgjegjëse për tregtinë, dhe njësitë administrative në  dyqanet me pakicë dhe pikat e shitjes.

d) nga organet e tjera mbikëqyrëse dhe inspektuese, secila në përputhje me kompetencat e veta.

 

Këto struktura në mënyrë individuale ose në bashkëpunim kryejnë inspektimet për të verifikuar përputhshmërinë e artikujve piroteknikë dhe përmbushjen e kritereve dhe kërkesave të këtij ligji.

 

 1. Autoritet e mbikëqyrjes së tregut marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që artikujt piroteknikë mund të vendosen në treg vetëm nëse do ruhen në mënyrë të përshtatshme dhe përdoren për qëllimin e prodhuar dhe kur nuk rrezikojnë shëndetin dhe sigurinë e personave.

 

Neni 37

Procedurat për trajtimin e artikujve piroteknikë të cilët paraqesin një rrezik publik

 

 1. Kur autoritetet e mbikëqyrjes së tregut kanë arsye të mjaftueshme për të besuar se artikulli piroteknik paraqet rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave, mallrave ose mjedisit, autoritetet duhet të bëjnë një vlerësim të artikullit piroteknik, duke analizuar të gjitha kërkesat e parashikuara në këtë ligj.
   
 2. Operatorët përkatës ekonomikë duhet të bashkëpunojnë me autoritetet e mbikëqyrjes së tregut për këtë qëllim, nëse është e nevojshme.

 

 1. Në rast se autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, gjatë vlerësimit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, konstaton se artikulli piroteknik nuk përmbush kërkesat e përcaktuara sipas këtij ligji, ai i kërkon menjëherë operatorit përgjegjës të marrë të gjitha masat korrigjuese të domosdoshme për ta sjellë artikullin piroteknik në përputhje me këto kërkesa, ta tërheqë nga tregu brenda 20 ditësh, në përputhje me natyrën e rrezikut, të përcaktuar nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut.

 

 1. Në rast se autoritetet e mbikëqyrjes së tregut konstatojnë se mospërputhja nuk kufizohet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, ata njoftojnë edhe shtetet e tjera për rezultatet e vlerësimit dhe për veprimet që i kanë kërkuar operatorit ekonomik të ndërmarrë.
   
 2. Operatori ekonomik siguron marrjen e të gjitha masave korrigjuese në lidhje me artikullin piroteknik, që është vendosur në treg.
   
 3. Në rast se operatori përkatës ekonomik nuk merr masat e duhura korrigjuese brenda periudhës së përmendur në pikën 3 të këtij neni, autoriteteti i mbikëqyrjes së tregut, merr masat e nevojshme provizore për të ndaluar ose kufizuar artikullin piroteknik që vendoset në treg, e tërheq nga tregu ose e kthen atë.
   
 4. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut informon institucionet përgjegjëse licencuese në kuptim të këtij ligji, për masat e marra.
   
 5. Informacioni i referuar në pikën 8 të këtij neni përfshin:
   
 1. të dhënat e nevojshme për identifikimin e artikullit piroteknik i cili nuk plotëson kriteret,
 2. origjinën e artikullit piroteknik,
 3. natyrën e mosplotësimit të pretenduar dhe rrezikun e përfshirë,

ç) natyrën dhe kohëzgjatjen e masave të marra dhe

 1. argumentet e parashtruara nga operatori përkatës ekonomik.

 

Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut shprehet nëse mospërputhja është për shkak të:

 

 1. mospërmbushjes së kërkesave të artikullit piroteknik sa i përket kërkesave në lidhje me  shëndetin dhe sigurinë e personave apo aspektet e tjera të mbrojtjes së interesit të mallrave apo mjedisit.
 2. mospërmbushjes së standardeve të harmonizuara të cilat bëjnë të mundur prezumimin e përputhshmërisë.
   
 1. Në rast se operatori ekonomik nuk është dakord me masën e marrë, paraqet kundërshtimet me shkrim pranë autoritetit mbikqyrës që ka dhënë masën, brenda 15 ditësh nga njoftimi i masës.
   
 2. Në rast se brenda tre muajve, nga marrja e informacionit të mësipërm, nuk ngrihet asnjë kundërshtim nga operatorët ekonomikë, në lidhje me masën e përkohshme të marrë nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, kjo masë konsiderohet e ligjshme.
   
 3. Autoritetet e mbikëqyrjes së tregut sigurohen që masa kufizuese, e tërheqjes së artikullit piroteknik nga tregu, të zbatohet pa vonesë.
   
 4. Në rast se në përfundim të procedurës ngrihen kundërshtime lidhur me masat e marra nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut ose në rastin kur masat e marra bien në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut bashkëpunon me operatorët ekonomikë për vlerësimin e këtyre masave.
   
 5. Në rast se vlerësimet e konstatuara qëndrojnë, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, merr masat për të siguruar tërheqjen e artikullit piroteknik nga tregu.
   
 6. Në rast se vlerësimet e konstatuara nuk qëndrojnë, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, revokon masën e marrë.

 

Neni 38

Artikujt piroteknikë që përmbushin kriteret e përputhshmërisë, por që paraqesin një risk ndaj shëndetit dhe sigurisë

 

 1. Në rastin e kryerjes së vlerësimit sipas parashikimeve në pikën 1, të nenit 37 të këtij ligji, kur autoriteti i mbikëqyrjes së tregut konstaton se artikulli piroteknik është në përputhje me parashikimet e këtij ligji, por paraqet rrezik për shëndetin, sigurinë e njerëzve mallrave ose mjedisit, atëherë i kërkon operatorit ekonomik përgjegjës:

 

 1. të marrë të gjitha masat për të siguruar që artikulli piroteknik në fjalë në momentin e hedhjes në treg, nuk paraqet rrezik ose;
 2. të tërheqë artikullin piroteknik nga tregu ose;
 3. të kthejë ose të ndalojë tregtimin e artikullit piroteknik për një afat kohor të arsyeshëm, në raport me natyrën e rrezikut të përcaktuar nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut.

 

 1. Operatorët ekonomikë duhet të garantojnë që janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të gjithë artikujt piroteknikë që janë hedhur në treg.
   
 2. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut jep informacionet të cilat duhet të përfshijnë të gjitha të dhënat e disponueshme, veçanërisht detaje të domosdoshme mbi identifikimin e artikullit piroteknik, origjinën, zinxhirin e furnizimit të artikullit piroteknik, natyrën e rrezikut të përfshirë, natyrën dhe kohëzgjatjen e masave të marra.
   
 3. Operatorët ekonomikë marrin pjesë në konsultimet mbi konstatimet, me qëllim vlerësimin  nga ata të masave të marra nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut.

 

Neni 39

Rregullimi i mospërputhshmërisë

 

 1.  Autoriteti i mbikqyrjes së tregut i kërkon operatorit ekonomik të rregullojë mospërputhshmërinë kur konstaton se:

 

 1. markimi CE është vendosur në kundërshtim me parashikimet e këtij ligji;
 2. markimi CE nuk është vendosur;
 3. numri i identifikimit të autoritetit akreditues, në rastet kur ai organ është i përfshirë në fazën e kontrollit të prodhimit, është dhënë në kundërshtim me këtë ligj ose nuk është dhënë fare;
  ç)   nuk është hartuar deklarata e përputhshmërisë së BE-së;
 4. deklarata e përputhshmërisë së BE-së nuk është hartuar në mënyrën e saktë;
  dh) dokumentacioni teknik ose nuk është i disponueshëm, ose është i paplotë;
 5. dokumentacioni i parashikuar në lidhje me gjurmimin apo kriteret e sigurisë mungon, është i pasaktë apo i paplotë;
  ë)   nuk janë plotësuar parashikimet ligjore të përcaktuara të këtij ligji.
   
  2. Në rast se mospërputhshmëria, parashikuar në pikën 1 të këtij neni, vazhdon, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut merr të gjitha masat e nevojshme për të kufizuar apo për të ndaluar hedhjen në treg të artikullit piroteknik ose për t’u siguruar që kjo lëndë të tërhiqet nga tregu.

 

Neni 40

Ndalimi i tregtimit të produkteve dhe bllokimi

 

1. Autoriteti i mbikqyrjes së tregut mund të vendosë të ndalojë përkohësisht hedhjen e produktit në treg në rastet kur:

 

 1. ka dyshime se produkti nuk përmbush kërkesat kryesore apo kërkesat e tjera të sigurisë të artikullit piroteknik;
 2. produkti nuk ka markën CE ose është markuar në mënyrë të paligjshme dhe/ose nuk është shoqëruar me dokumentacionin e përcaktuar në legjislacionin e zbatueshëm ndaj këtij produkti;
 3. operatorët ekonomikë nuk kanë përmbushur masat e urdhëruara, brenda afatit kohor të vendosur nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut dhe produkti mund të paraqesë rrezik për përdoruesin e fundit;
  ç)   prodhimi, magazinimi, përdorimi apo tregtimi mund të paraqesë rrezikshmëri;
 4. autoritetet e mbikëqyrjes së tregut në vende të tjera të BE-së kanë njoftuar se produkti është i rrezikshëm dhe/ose jo në përputhje me kërkesat ligjore të përcaktuara për produktin.
   
 1. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, shfuqizon vendimin për ndalimin e përkohshëm të tregtimit kur operatori ekonomik vërteton se ai plotëson kushtet e parashikuara nga ky ligj.
   
 2. Vendimi i ndalimit të përkohshëm mund të shoqërohet, nëse është e nevojshme, me detyrimin e operatorit ekonomik për lajmërimin e përdoruesit të fundit për rrezikun.
   
 3. Struktura përgjegjëse urdhëron ndalimin e përhershëm të tregtimit, në qoftë se kontrollet apo testimet provojnë se artikulli piroteknik paraqet rrezik dhe nuk është në përputhje me kërkesat përkatëse të sigurisë ose, pavarësisht përputhshmërisë, ai mund të rrezikojë sigurinë e jetës, shëndetit, mjedisit ose interesave të tjera publike.
   
 4. Vendimi për ndalimin e tregtimit mund të merret nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut në qoftë se:
   
 1. të njëjtat masa janë marrë nga të gjitha shtetet anëtare të BE-së, ku është tregtuar produkti;
 2. prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar ose importuesi kanë njoftuar se produkti është i rrezikshëm ose nuk është në përputhje me legjislacionin përkatës.
   
 1. Vendimi, shoqërohet me një apo disa nga masat e mëposhtme:
   
 1. lajmërimin e tregtarëve/përdoruesve të fundit, duke përdorur mjetet e përshtatshme të komunikimit publik, për rrezikun që paraqet artikulli piroteknik;
 2. urdhërimin për ndalimin e menjëhershëm të tregtimit, në qoftë se produkti është tashmë në treg ose kthimin mbrapsht të tij;
 3. urdhërimin e bërjes jofunksional të artikullit piroteknik ose asgjësimin e tij.
   
  8. Lajmërimi i klientëve dhe i përdoruesve të fundit, dhe kthimi i artikullit piroteknik duhet të kryhen nga operatorët ekonomikë nën mbikëqyrjen e autoritetit të mbikëqyrjes së tregut.
   
  9. Në rast se masat e marra nga operatorët ekonomikë konsiderohen si të pamjaftueshme, veprimet e sipërpërmendura kryhen nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut dhe shpenzimet mbulohen nga operatori ekonomik përgjegjës.
   
  10. Asgjësimi i produktit ose bërja jofunksionale kryhet nga operatori ekonomik ose nga struktura përgjegjëse dhe shpenzimet mbulohen nga operatori ekonomik përgjegjës.
   
   
  Neni 41
  Inspektimi
   
  1. Gjatë inspektimit, nëpunësit e strukturave të mbikëqyrjes së tregut të përcaktuara në nenin 37 të këtij ligji sipas fushave të kompetencës janë të autorizuar të kryejnë pa njoftuar paraprakisht operaratorin ekonomik, subjekt i inspektimit, veprimet e mëposhtme:
   
 1. inspektimin e strukturave, hapësirave dhe shesheve të ndërtimit ku prodhohen, ruhen, përdoren, asgjësohen ose shiten artikuj piroteknikë, si dhe të hapësirave të tjera që dyshohen se ruajnë artikuj piroteknikë;
 2. kontrollin e dokumentacionit për artikullin piroteknik dhe kualifikimet teknike të personave;
 3. verifikimin e identitetit të personave që gjenden në vendet ku përdoren, prodhohen dhe ruhen artikuj piroteknikë;
  ç)  kryerja e aktiviteteve të tjera në përputhje me qëllimin e inspektimit.

 

2. Nëpunësit e përmendur në pikën 1 të këtij neni, mbajnë procesverbalin e inspektimit të kryer.

 

3. Në rast se nëpunësit e përmendur në pikën 1 të këtij neni, gjatë kryerjes së inspektimit, konstatojnë se artikujt piroteknikë janë përdorur në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe aktet nënligjore të miratuara mbi bazën e tij, kanë të drejtë:

 

 1. të urdhërojnë eliminimin e parregullsive brenda periudhës së specifikuar;
 2. të ndalojnë prodhimin, përdorimin, trajtimin, ruajtjen e artikujve piroteknikë në rast se janë kryer parregullsi të rënda në lidhje me zbatimin e masave të sigurisë, të cilat vendosin në rrezik jetët dhe shëndetin e njerëzve, pronën e tyre dhe mjedisin dhe/ose;
 3. të urdhërojnë masa të tjera në lidhje me prodhimin, tregtimin, ruajtjen dhe përdorimin, të cilat janë të nevojshme për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së njerëzve, pasurisë së tyre dhe mjedisit.

 

4. Masat e mësipërme referohen edhe në procesverbalin e inspektimit.

 

5. Struktura përgjegjëse që ka autorizuar inspektimin i përcjell operatorit ekonomik vendimin e arsyetuar, sipas pikës 3 të këtij neni, në formë të shkruar jo më vonë se tetë ditë nga data e  kryerjes së inspektimit.

 

6. Afatet për ankimin  kundër vendimit, nisin nga dita e njohjes me vendimin e arsyetuar të parashikuar nga pika 5 e këtij neni.

Kundër vendimit lejohet ankim në gjykatën kompetente brenda një afati prej 20 ditësh, duke nisur nga dita e njohjes me vendimin e arsyetuar

 

7. Operatorët ekonomikë ndaj të cilëve zbatohen dispozitat e këtij ligji i lejojnë nëpunësve të përmendur në pikën 1 të këtij neni, të kryejnë inspektimin, u sigurojnë akses në dokumentacionin e kërkuar, si dhe u japin informacionin e nevojshëm.

 

8. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, që ka kryer kontrollin, merr vendim në përputhje me ligjin nr. 10 433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.

 

 

Neni 42

Ekzekutimi i vendimit

 

Ekzekutimi i vendimeve, sipas këtij ligji, bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për kundërvajtjet administrative.

 

Neni 43

Kundërvajtjet administrative

 

Shkeljet e dispozitave të këtij ligji nga operatorët ekonomikë, sipas rolit dhe përgjegjësisë së tyre, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen, si më poshtë:

 

 1. Gjobitet me 200.000 – 500.000 lekë operatori ekonomik, i cili:
   
 1. përfshihet në testimin e artikujve piroteknikë ose aktivitetet e specializuara në procesin e vlerësimit të përputhshmërisë pa leje nga struktura përgjegjëse;
 2. prodhon ose tregton artikuj piroteknikë të cilët nuk janë testuar dhe markuar në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
 3. prodhon artikuj piroteknikë pa licencë për prodhimin e tyre;
  ç)   angazhohet në tregtimin e artikujve piroteknikë pa marrë autorizimin përkatës;
   
  Për kundërvajtjet e përmendura në pikën 1 të këtij neni dhe që përsëriten gjatë një periudhe dyvjeçare, krahas gjobës mund të vendoset edhe masa plotësuese, e ndalimit për një vit të aktivitetit që ka çuar në kundërvajtje.

 

 1. Gjobitet me 100.000-200.000 lekë operatori ekonomik, i cili:
   
 1. nuk miraton një rregullore të përgjithshme që të përmbajë planin e veprimit për masat e sigurisë ose nuk vepron në përputhje me këtë rregullore;
 2. nuk ia njofton masat e parashikuara në rregullore të gjithë personave që kryejnë aktivitetet me artikuj piroteknikë, për llogari të tij ose nuk u ofron atyre trajnimin për të vepruar në rast aksidenti;
 3. nuk garanton mbrojtje të përhershme fizike ose teknike të ambienteve për prodhimin ose magazinimin e artikullit piroteknik;
  ç)  lejon përdorimin e artikujve piroteknikë nga persona pa kualifikim teknik dhe jo të aftë;
 4. lejon një person i cili nuk është i kualifikuar teknikisht, nuk zotëron vërtetim të aftësisë, nuk punon nën mbikëqyrjen e personit përgjegjës teknikisht të kualifikuar dhe nuk ka deklaruar me shkrim se i njeh rreziqet dhe rregullat e sigurisë në vendin e punës, të përfshihet në aktivitete ndihmëse në lidhje me prodhimin, tregtimin, transportin, magazinimin;
  dh) gjatë ekzaminimit të artikujve piroteknikë, laboratori i autorizuar zbulon se ato nuk përmbushin kërkesat teknike, por nuk ia raporton këtë fakt autoritetit përkatës që lëshon licencën e prodhimit;
 5. magazinon artikuj piroteknikë në struktura dhe ambiente që nuk janë krijuar për magazinimin e tyre ose i magazinon ato në sasi që tejkalojnë kapacitetin maksimal të magazinës;
  ë)  magazinon në magazinën e përkohshme artikuj piroteknikë që tejkalojnë kapacitetin maksimal ose artikuj piroteknikë të ruajtur në magazinën e përkohshme, i përdor për aktivitete që nuk lidhen me objektin në të cilin është ndërtuar magazina;
 6. është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave për gjurmimin e artikujve piroteknikë dhe nuk i ka plotësuar kriteret e përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore;
 7. angazhohet në transportin e artikujve piroteknikë duke mos respektuar rregullat për transportin e artikullit piroteknik;
  gj) pengon inspektorin që të kryejë mbikëqyrjen inspektuese ose nuk i siguron atij akses në dokumentacionin e kërkuar dhe/ose nuk i jep informacionin dhe të dhënat e nevojshme.
   
  Për kundërvajtjet e përmendura në pikën 2 të këtij neni, që përsëriten gjatë një periudhe dyvjeçare, krahas gjobës mund të vendoset edhe masa plotësuese e ndalimit të aktivitetit që ka çuar në kundërvajtje për gjashtë muaj.

 

 1. Gjobitet me 10 000 – 100 000 lekë operatori ekonomik, i cili:
   
 1. ambalazhin e synuar për paketimin e artikullit piroteknik e përdor për qëllime të tjera;
 2. nuk njofton strukturat përgjegjëse që kanë lëshuar licencat/autorizimet mbi ndërprerjen e aktiviteteve të lejuara nga ky ligj apo ndryshime të tjera në status dhe në kushtet dhe kriteret me të cilat është përfituar licenca/autorizimi brenda tetë ditëve nga data e ndodhjes së tyre;
 3. nuk i dorëzon strukturave përkatëse të dhënat e shtetasit që synon të angazhojë në kryerjen e aktiviteteve në lidhje me artikujt piroteknikë;
  ç)  transferon, tregton dhe përdor artikuj piroteknikë në ambalazh që nuk është testuar dhe markuar në përputhje me rregullat për transportin e mallrave të rrezikshme dhe rregullat për markimin e artikujve piroteknikë;
 4. nuk mban të dhënat mbi dokumentacionin teknik, deklaratat e përputhshmërisë, sistemit të gjurmimit sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj;
  dh) nuk raporton pranë sturkturave përgjegjëse të cilat kanë miratuar licensat/autorizimet sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj ose akteve nënligjore në zbatim të tij;
 5. nuk ia kthen artikujt piroteknikë prodhuesit ose nuk i shkatërron ato me shpenzimet e tij brenda 30 ditëve nga data e njoftimit për ndalimin e tregtimit dhe përdorimit të artikujve piroteknikë;
  ë) zotëron artikuj piroteknikë për të cilat ka dijeni se nuk janë në përputhje me kërkesat teknike dhe me strukturën përkatëse;
 6. strukturat për prodhimin dhe magazinimin e artikujve piroteknikë nuk janë ndërtuar dhe nuk kanë pajisjet e duhura për të siguruar mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës së tyre dhe mjedisit;
 7. magazinon artikuj piroteknikë në magazina të përkohshme për instalimin dhe shfrytëzimin e të cilave nuk është marrë autorizimi përkatës;
  gj) nuk i dorëzon strukturës përgjegjëse të dhënat e mbajtura në përputhje me këtë ligj brenda tetë ditësh nga data e marrjes së vendimit që revokon lejen për prodhimin e artikujve piroteknik;
 8. magazinon artikull piroteknik të nevojshëm për kryerjen e aktiviteteve të përmendura në nenin 1 të këtij ligji në sasi që tejkalojnë kapacitetin e disponueshëm të magazinës.
   
  Për kundërvajtjet e përmendura në pikën 3 të këtij neni, që përsëriten gjatë një periudhe dyvjeçare, krahas gjobës mund të vendoset edhe masa plotësuese e ndalimit të aktivitetit që ka çuar në kundërvajtje për 6 muaj.
   
 1. Shkeljet me karakter administrativ konstatohen dhe sanksionohen nga struktura përgjegjëse të përcaktuara në pikën 1 të nenit 36, sipas fushës së kompetencës.

 

 1. Të ardhurat që burojnë nga vjelja e gjobave kalojnë në Buxhetin e Shtetit.

 

 

Kreu VI

 

Neni 44

Dispozita Kalimtare

 

 1. Për procedurat e licencimit, kontrollit, raportimeve të nisura para hyrjes në fuqi të këtij ligji, zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9126, datë 29.07.2003 “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
   
 2. Licencat, lejet, autorizimet, të cilat janë lëshuar në bazë të ligjit 9126, datë 29.07.2003, “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, do të mbeten në fuqi deri në 1 vit pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Brenda këtij afati operatorët ekonomikë duhet të marrin masat për licencim sipas këtij ligji.
   
  Brenda kësaj kohe operatorët ekonomikë duhet të përmbushin parashikimet e dispozitave të ligji, për sigurinë e artikujve piroteknikë.
   

Neni 45

Aktet nënligjore

 

Këshilli i Ministrave, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, miraton aktet e përcaktuara në pikën 1 të nenit 8, pikën 1 të nenit 35.

Ministri përgjegjës për çështjet e rendit dhe sigurisë brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji miraton aktet e përcaktuara në pikën 13 të nenit 15.

Ministri përgjegjës për çështjet minerare brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, miraton aktet e përcaktuara në shkronjën ç, të nenit 5, pikën 3 të nenit 17.

Ministri përgjegjës për çështjet minerare dhe ministri përgjegjës për transportet brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji miratojnë aktet e përcaktuara në pikën 4 të nenit 17.

 

 

Neni 46

Shfuqizime

 

 1. Ligji 9126, datë 29.07.2003, “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, shfuqizohet.
   
 2. Aktet nënligjore, të miratuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që nuk bien në kundërshtim me të, do të zbatohen deri në nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji.
   
  Neni 47
  Hyrja në fuqi
   
  Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA I

KRITERET KRYESORE TË SIGURISË

 

 1. Çdo artikull piroteknik duhet të plotësojë karakteristikat e performancës që prodhuesi i ka specifikuar organit të notifikuar, me qëllimin për të garantuar siguri dhe besueshmëri maksimale.
   
 2. Çdo artikull piroteknik duhet të projektohet dhe prodhohet në mënyrë të tillë që të mund të asgjësohet në mënyrë të sigurt, nëpërmjet një procesi të qëndrueshëm me ndikim minimal në mjedis.
   
 3. Çdo artikull piroteknik duhet të funksionojë siç duhet gjatë përdorimit për qëllimin e synuar.
   
  Çdo artikull piroteknik duhet të testohet në kushte reale. Nëse testimet nuk mund të kryhen në laborator, ato duhet të kryhen në kushtet në të cilat do të përdoret artikulli piroteknik.
   
  Sipas rastit, duhet të merren në konsideratë ose testohen informacioni dhe veçoritë e mëposhtme:
   
 1. dizajni, ndërtimi dhe veçoritë karakteristike, duke përfshirë përbërjen e hollësishme kimike (masa dhe përqindja e substancave të përdorura) dhe përmasat;
 2. qëndrueshmëria fizike dhe kimike e artikullit piroteknik në të gjitha kushtet normale dhe të parashikueshme mjedisore;
 3. ndjeshmëria gjatë trajtimit dhe transportimit të zakonshëm të parashikueshëm;
  d)   pajtueshmëria e të gjithë komponentëve, për sa i përket qëndrueshmërisë kimike të tyre;
 1. rezistenca e artikullit piroteknik ndaj lagështirës, në rastet kur është parashikuar të përdoret në lagështi ose në kushte lagështie dhe kur lagështia mund të ndikojë negativisht në sigurinë ose besueshmërinë e tij;

f ) rezistenca ndaj temperaturave të ulëta dhe të larta, në rastet kur artikulli piroteknik është parashikuar për t’u mbajtur ose për t’u përdorur në temperatura të tilla dhe kur siguria ose besueshmëria e tij mund të dëmtohet nga ftohja ose nxehja e përbërësve ose e të gjithë artikullit piroteknik;

g)  elementet e sigurisë të parashikuar për parandalimin e aktivizimit ose ndezjes së parakohshme ose të pakujdesshme;

h)   udhëzimet dhe, kur është e nevojshme, prania e shenjave të duhura për trajtimin, magazinimin, përdorimin (duke përfshirë distancat e sigurisë) dhe asgjësimin.

 1. aftësia që ka artikulli piroteknik, ambalazhi ose komponentë të tjerë të tij për të mos u prishur gjatë kushteve normale, të parashikueshme të magazinimit;
 2. specifikimi i të gjithë mekanizmave dhe aksesorëve që nevojiten dhe udhëzimet e përdorimit për funksionimin e sigurt të artikullit piroteknik.
   
  Gjatë transportit dhe trajtimit normal, përveçse kur specifikohet ndryshe në udhëzimet e prodhuesit, artikujt piroteknikë duhet të përmbajnë përbërje piroteknike.
   
 1. Artikujt piroteknikë nuk duhet të përmbajnë lëndë shpërthyese, përveç barutit të zi ose përbërjes së flakës, përveç artikujve piroteknikë të kategorisë P1, P2, T2 dhe fishekzjarrëve të kategorisë F4, të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme:
   
  1. lënda shpërthyese nuk mund të nxirret lehtë nga artikulli piroteknik;
  2. për kategorinë P1, artikulli piroteknik nuk mund të funksionojë në një mënyrë shpërthyese dhe nuk mundet të ndezë shpërthyes të dytë, ashtu siç është dizajnuar dhe prodhuar;
  3. për kategoritë F4, T2 dhe P2, artikulli piroteknik është dizajnuar dhe ka për qëllim që të mos funksionojë në një mënyrë shpërthyese ose, nëse është dizajnuar për të shpërthyer, ai nuk mund të ndezë shpërthyes të dytë, siç është dizajnuar dhe prodhuar.
    
 2. Grupet e ndryshme të artikujve piroteknikë të paktën duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme:
   
 1. Fishekzjarrët.
   
 1. Prodhuesi duhet t’i ndajë fishekzjarrët në kategori të ndryshme, sipas nenit 6 të karakterizuara nga përmbajtja neto e lëndëve plasëse, distancat e sigurisë, niveli i zhurmës ose kritere të ngjashme. Kategoria duhet të cilësohet qartë në etiketë.
   
  1. Fishekzjarrët e kategorisë 1 duhet të përmbushin kushtet e mëposhtme:
    
    1. distanca e sigurisë duhet të jetë të paktën 1 m. Megjithatë, sipas rastit, distanca e sigurisë mund të jetë më e vogël;
    2. niveli maksimal i zhurmës nuk duhet të tejkalojë 120 dB (A, imp) ose çdo nivel zhurme të barasvlershëm të matur me një metodë tjetër të përshtatshme, në distancën e sigurisë;
    3. kategoria F1 nuk duhet të përfshijë kapsollat, bateritë kapsolla, kapsollat me flakë dhe bateritë kapsolla me flakë;
    4. artikujt e kategorisë F1 nuk duhet të përfshijnë më shumë se 2,5 mg fulminat argjendi.
      
  2. Fishekzjarrët e kategorisë F2 duhet të përmbushin kushtet e mëposhtme:
    
   1. distanca e sigurisë duhet të jetë të paktën 8 m. Megjithatë, sipas rastit, distanca e sigurisë mund të jetë më e vogël;
   2. niveli maksimal i zhurmës nuk duhet të tejkalojë 120 dB (A, imp), ose çdo nivel zhurme të barasvlershëm të matur me një metodë tjetër të përshtatshme, në distancën e sigurisë.
  3. Fishekzjarrët e kategorisë 3 duhet të përmbushin kushtet e mëposhtme:
    
   1.     distanca e sigurisë duhet të jetë të paktën 15 m. Megjithatë, sipas rastit, distanca e sigurisë mund të jetë më e vogël;
   2. niveli maksimal i zhurmës nuk duhet të tejkalojë 120 dB (A, imp) ose çdo nivel zhurme të barasvlershëm të matur me një metodë tjetër të përshtatshme, në distancën e sigurisë.
     
 2. Fishekzjarrët mund të ndërtohen vetëm nga materiale që minimizojnë rrezikun për shëndetin, pronën dhe mjedisin nga mbetjet.
   
 3. Metoda e ndezjes duhet të jetë qartësisht e dukshme ose duhet të cilësohet në etiketim ose udhëzime.
   
 4. Fishekzjarrët nuk duhet të lëvizin në mënyrë të çrregullt dhe të paparashikueshme.
   
 5. Fishekzjarrët e kategorisë F1, F2 dhe F3 duhet të mbrohen nga ndezja keqdashëse qoftë përmes një mbulese mbrojtëse, përmes ambalazhit ose projektimit të artikullit. Fishekzjarrët e kategorisë F4 duhet të mbrohen nga ndezja keqdashëse nëpërmjet metodave të specifikuara nga prodhuesi.
   
  B.Artikuj të tjerë piroteknikë.
   
 1. Artikujt piroteknikë duhet të projektohen në mënyrë të tillë që të minimizojnë rrezikun për shëndetin, pronën dhe mjedisin gjatë përdorimit normal.
   
 2. Metoda e ndezjes duhet të jetë qartësisht e dukshme ose duhet të cilësohet në etiketim ose udhëzime.
   
 3. Artikulli piroteknik duhet të projektohet në mënyrë të tillë që të minimizojë rrezikun për shëndetin, pronën dhe mjedisin nga mbetjet kur ndizet me qëllime keqdashëse.
   
 4. Kur është e përshtatshme, artikulli piroteknik duhet të funksionojë siç duhet deri në datën e shënuar “të përdoret përpara”, të specifikuar nga prodhuesi.
   
 1. Mekanizmat e ndezjes.
   
 1. Mekanizmat e ndezjes duhet të jenë në gjendje që të ndizen në mënyrë të besueshme dhe të kenë aftësi të mjaftueshme ndezëse, sipas të gjitha kushteve normale, të parashikueshme të përdorimit.
 2. Mekanizmat e ndezjes duhet të jenë të mbrojtur nga shkarkimet elektrostatike në kushte normale, të parashikueshme të magazinimit dhe përdorimit.
   
 1. Ndezësit elektrikë duhet të jenë të mbrojtur nga fushat elektromagnetike në kushte normale, të parashikueshme të magazinimit dhe përdorimit.
   
 2. Veshja izoluese e fitilave ndezës duhet të ketë qëndrueshmërinë e duhur mekanike dhe të mundësojë mbrojtjen e duhur për mbushjen plasëse gjatë ekspozimit në tension mekanik.
   
 3. Parametrat për kohën e djegies së fitilave ndezës duhet të njoftohen bashkë me artikullin.
   
 4. Karakteristikat elektrike (për shembull, rryma e mosshpërthimit, rezistenca etj.) të ndezësve elektrikë duhet të njoftohen bashkë me artikullin.
   
 5. Telat e ndezësve elektrikë duhet të jenë mjaftueshëm të izoluara dhe me qëndrueshmëri mekanike të mjaftueshme, duke përfshirë edhe qëndrueshmërinë e lidhjeve në ndezës, në varësi të përdorimit të parashikuar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA II

PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË PËRPUTHSHMËRISË

 

MODULI B:

Kontrolli i tipit EU

 

 1. Kontrolli tip EU është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku një organ i notifikuar ekzaminon projektimin teknik të një artikulli piroteknik dhe verifikon dhe vërteton nëse projektimi teknik i atij artikulli piroteknik plotëson kërkesat e këtij ligji, për rastet kur ajo përdoret.
   
 2. Kontrolli tip EU kryhet si një vlerësim për përshtatshmërinë e projektimit teknik të artikullit piroteknik përmes kontrollit të dokumentacionit teknik dhe evidencës mbështetëse, të përcaktuar në pikën 3, si edhe kontrollin e mostrës, përfaqësuesit të produktit të përcaktuar, kontrollin e të gjithë produktit (kombinimin e llojit të produktit me llojin e projektimit).
   
 3. Aplikimi për kontrollin tip EU duhet të paraqitet nga prodhuesi te një organ i notifikuar, i zgjedhur prej tij. Aplikimi përmban:
   
  1. emrin dhe adresën e prodhuesit;
  2. një deklaratë me shkrim, ku thuhet se i njëjti aplikim nuk është paraqitur te ndonjë organ tjetër i notifikuar;
  3. dokumentacioni teknik.
    
   Dokumentacioni teknik duhet të mundësojë vlerësimin e përputhshmërisë së artikullit me kërkesat e aplikueshme të këtij ligji dhe duhet të përfshijë analizën dhe vlerësimin e duhur të riskut. Gjithashtu, dokumentacioni teknik specifikon kërkesat e aplikueshme dhe përfshin, për sa kohë që është relevante për vlerësimin, projektimin, prodhimin dhe funksionimin e artikullit piroteknik.
    
   Dokumentacioni teknik përmban, kur është e mundur, të paktën elementët e mëposhtëm:
    
   1. një përshkrim të përgjithshëm të artikullit piroteknik;
   2. projektin konceptual, skicime të prodhimit dhe diagrame të komponentëve, nënkomplete, qarqe etj.;
   3. përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për të kuptuar skicimet dhe diagramet, si dhe funksionimin e artikullit piroteknik;
   4.  listën e standardeve të harmonizuara që zbatohen plotësisht ose pjesërisht, referencat të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare, dhe në rast të mos aplikimit të standardeve, përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për përmbushjen e kërkesave kryesore të sigurisë të këtij ligji, duke përfshirë specifikimet relevante teknike që janë aplikuar. Në raste të zbatimit të pjesshëm të standardeve të harmonizuara, dokumentacioni teknik specifikon pjesët që janë aplikuar;
   5. rezultatet e llogaritjeve të bëra në lidhje me projektin, ekzaminimet e kryera etj.;
   6.  raportet e testit;
     
    d)   mostrat përfaqësuese të produktit të paraparë. Organi i notifikuar mund të kërkojë mostra të tjera nëse nevojiten për të kryer programin e testimit;
     
 1. evidenca mbështetëse për përshtatshmërinë e zgjidhjes së projektimit teknik. Kjo evidencë mbështetëse përmend çdo dokument që është përdorur, sidomos në rastin kur standardet relevante të harmonizuara nuk janë aplikuar në mënyrë të plotë. Evidenca mbështetëse përfshin, në rastet e nevojshme, rezultatet e testeve, të kryera në përputhje me specifikimet e tjera relevante nga ana e laboratorit të prodhuesit apo nga ana e një laboratori tjetër testues në emër ose nën përgjegjësinë e tij.
   
 1. Organizmi i notifikuar
   
  4.1 Për artikujt piroteknikë:
   
  Ekzaminon dokumentacionin dhe evidencën mbështetëse për të verifikuar përputhshmërinë e projektimit teknik të artikullit piroteknik.

 

4.2  Për mostrën/mostrat:

 

     Verifikon nëse tipi/et janë prodhuar në përputhje me dokumentacionin teknik dhe të     identifikojë elementet që janë projektuar në përputhje me dispozitat e aplikueshme të         standardeve përkatëse të harmonizuara, si dhe elementet që janë projektuar në përputhje me dispozitat specifikimet e tjera përkatëse teknike;

 

4.3. Kryen ose urdhëron kryerjen e ekzaminimeve dhe testeve për të kontrolluar nëse janë zbatuar siç duhet standardet e harmonizuara përkatëse, në rastet kur prodhuesi ka zgjedhur t’i zbatojë ato;

 

4.4. Kryen ekzaminime dhe testime të përshtatshme ose i kryen ato për të kontrolluar nëse zgjidhjet e bëra nga prodhuesi, në rastet kur nuk janë aplikuar standardet relevante të harmonizuara duke përfshirë edhe ato raste e specifikimeve të tjera relevante teknike të aplikuara, i plotësojnë ose jo kërkesat e sigurisë të këtij ligji;

 

4.5. Bie dakord me prodhuesin për vendin ku do të kryhen ekzaminimet dhe testet.

 

 1. Organizmi i notifikuar përpilon një raport vlerësues i cili regjistron veprimtarinë e bërë në përputhje me pikën 4 dhe rezultatet e tyre. Pa paragjykuar detyrimet e saj vis-à vis autoritetet notifikuese, organi i notifikuar lëshon përmbajtjen e atij raporti, të plotë ose të pjesshëm, vetëm me anë të marrëveshjes me prodhuesin.
   
 2. Në rastet kur lloji plotëson dispozitat përkatëse të këtij ligji, që zbatohet për artikujt piroteknikë në fjalë, organi i notifikuar duhet t’i japë aplikantit një certifikatë ekzaminimi tip EU. Certifikata duhet të përmbajë emrin dhe adresën e prodhuesit, rezultatet e ekzaminimit, kushtet (nëse ka) për vlefshmërinë dhe të dhënat e domosdoshme për identifikimin e tipit të miratuar. Certifikata e ekzaminimit të tipit EU mund të ketë një apo më shumë shtojca të bashkëngjitura.
   
  Certifikata e ekzaminimit të tipit EU dhe shtojcat e saj përmbajnë të gjithë informacionin relevant për të mundësuar ekzaminimin e përputhshmërisë se artikujve të prodhuar piroteknikë dhe atyre të ekzaminuar dhe të mundësojë kontrollin gjatë shërbimit.
   
  Në rastet kur tipi nuk përmbush mjaftueshëm kërkesat e aplikueshme të këtij ligji, organi i notifikuar refuzon lëshimin e certifikatës ekzaminuese të tipit EU dhe informon aplikuesin për këtë gjë, duke dhënë hollësi dhe arsye për këtë refuzim.
   
 3. Organizmi i notifikuar duhet të jetë i informuar për çdo ndryshim të asaj që konsiderohet gjerësisht si moderne dhe që mund të tregojë se tipi i miratuar nuk mund të jetë më në përputhje me kërkesat e zbatueshme të këtij ligji dhe organi i notifikuar përcakton nëse ndryshime të tilla kërkojnë hetime të mëtejshme. Nëse është kështu, organi i notifikuar duhet të informojë prodhuesin në mënyrën e duhur.
   
  Prodhuesi informon organin e notifikuar që mban dokumentacionin teknik në lidhje me certifikatën ekzaminuese tip EU, për të gjitha modifikimet e artikullit të miratuar, që mund të cenojnë përputhshmërinë e artikullit piroteknik me kërkesat kryesore të sigurisë së këtij ligji ose me kushtet për vlefshmërinë e kësaj certifikate. Modifikimet e tilla kërkojnë  miratim të mëtejshëm në formën e një certifikate ekzaminuese shtesë të tipit EU, përveç origjinales.
   
 4. Çdo organizëm i notifikuar duhet të informojë autoritetin e tij notifikues në lidhje me certifikatat e ekzaminimit tip EU dhe/ose çdo shtojcë që ka lëshuar apo, dhe që në mënyrë periodike sipas kërkesës, vë në dispozicion të autoriteteve të saj notifikuese listën e certifikatave të tilla dhe/ose çdo shtojcë të refuzuar, pezulluar apo të kufizuar.
   
  Çdo organizëm i notifikuar duhet të informojë organet e tjera të notifikuara në lidhje me certifikatat e ekzaminimit tip EU dhe/ose çdo shtojcë që ka refuzuar, tërhequr, pezulluar ose kufizuar dhe, sipas kërkesës, në lidhje me certifikatat dhe/ose plotësimet e tyre të cilat i ka lëshuar.
   
  Autoritet shtetërore, sipas kërkesës, mund të marrin një kopje të certifikatave të ekzaminimit tip EU dhe/ose shtesa e tyre. Sipas kërkesës, ato mund të marrin një kopje të dokumentacionit teknik dhe rezultateve të ekzaminimeve të kryera nga organi i notifikuar. Organi i notifikuar mban një kopje të certifikatës së ekzaminimit tip EU, shtojcat dhe shtesat e tij, si dhe dosjen teknike duke përfshirë dokumentacionin e paraqitur nga prodhuesi, deri në skadimin e vlefshmërisë së asaj certifikate.
   
 5. Prodhuesi duhet të mbajë një kopje të certifikatës ekzaminuese tip EU, shtojcat e saj së bashku me dokumentacionin teknik në dispozicion të autoriteteve të vendit për një periudhë prej të paktën 10 vjet, pas daljes në treg të artikullit në fjalë.
   
  MODULI C2
  Përputhshmëria me tipin e bazuar në kontrollin e prodhimit të brendshëm, si edhe kontrollet e mbikëqyrura të produktit në intervale të rastësishme kohore
   
 1. Përputhshmëria me tipin e bazuar në kontrollin e prodhimit të brendshëm, si edhe kontrollet e mbikëqyrura të produktit në intervale të rastësishme kohore janë pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku prodhuesi përmbush detyrimin e përcaktuar në pikat 2, 3 dhe 4, siguron dhe deklaron me përgjegjësi vetëm të tij se artikujt piroteknikë në fjalë janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që përmbush kërkesat e këtij ligji që aplikohen për to.
   
 2. Prodhimi.
       Prodhuesi merr masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojë që artikujt piroteknikë të prodhuar të përputhen me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe me kërkesat e këtij ligji, që aplikohen për to.
   
 3. Kontrollet ndaj produktit.
  Organizmi i notifikuar i zgjedhur nga prodhuesi kryen ekzaminime të artikullit në intervale jo të rregullta të përcaktuara nga organi për të kontrolluar cilësinë e kontrolleve të brendshme të artikujve piroteknikë, duke marrë parasysh ndër të tjera, kompleksitetin teknologjik të artikujve piroteknikë dhe sasinë e prodhimit. Për të kontrolluar përputhshmërinë e artikullit piroteknik me certifikatën ekzaminuese tip EU dhe me kërkesat e këtij ligji, një mostër e përshtatshme e artikujve përfundimtar, e marrë në vendin e prodhimit nga organi i notifikuar përpara se të dalë në treg, duhet të ekzaminohet dhe duhet të kryhen testet e përshtatshme të përcaktuara te specifikimet e tjera relevante. Në rast se një mostër nuk përputhet me nivelin e pranueshëm të cilësisë, organi merr masat e duhura.
   
  Procedura që aplikohet për pranimin e mostrës ka për qëllim të përcaktojë nëse procesi i prodhimit të artikullit piroteknik bëhet brenda kufijve të pranueshëm, duke pasur parasysh sigurimin e përputhshmërisë me artikullin piroteknik.
   
  Gjatë procesit të prodhimit, prodhuesi, nën përgjegjësinë e organit të notifikuar, duhet të vendosë numrin e identifikimit të organit të notifikuar.
   
 4. Markimi CE dhe Deklarata e përshtatshmërisë së BE-së
   
  4.1. Prodhuesi bën markimin CE për secilin artikull piroteknik që është në përputhje me tipin e paraparë në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e aplikueshme të këtij ligji.
   
  4.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë EU me shkrim për përputhshmërinë e secilit produkt dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga dalja në treg e artikullit piroteknik. Deklarata e përputhshmërisë EU identifikon artikullin piroteknik për të cilin ajo është përpiluar.
   
  Një kopje e Deklaratës së përputhshmërisë EU vihet në dispozicion të autoriteteve relevante, në vijim të kërkesës.
   
  MODULI D
  Përputhshmëria me tipin e bazuar në garantimin e cilësisë së procesit të prodhimit
   
 1. Përputhshmëria me tipin e bazuar në cilësinë e procesit të prodhimit është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku prodhuesi përmbush detyrimin e përcaktuar në pikat 2 dhe 5, siguron dhe deklaron me përgjegjësi vetëm të tij, se artikujt piroteknikë në fjalë janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që përmbush kërkesat e këtij ligji që aplikohen për to.
   
 2. Prodhimi.
  Prodhuesi përdor një sistem të miratuar cilësie për inspektimin dhe testimin e artikujve përkatës piroteknikë, siç specifikohet në pikën 3 dhe ai i nënshtrohet monitorimit të përmendur në pikën 4.
   
 3. Sistemi i cilësisë.
  3.1. Prodhuesi i paraqet organit të notifikuar, të zgjedhur prej tij, një aplikim për vlerësimin e sistemit të cilësisë për artikujt e tij piroteknikë.
   
  Aplikimi përmban:
 1. emrin dhe adresën e prodhuesit;
 2. një deklaratë me shkrim që aplikimi i njëjtë nuk është dorëzuar në asnjë organ tjetër të notifikuar;
 3. të gjithë informacionin përkatës për kategorinë e paraparë të artikullit piroteknik;
  ç)  dokumentacionin në lidhje me sistemin e cilësisë;
 4. dokumentacionin teknik për tipin e miratuar dhe një kopje të certifikatës ekzaminuese tip EU.
   
  3.2. Sistemi i cilësisë siguron që artikujt piroteknikë janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që përmbush kërkesat e Direktivës që aplikohen për to.
   
  Të gjithë elementet, kërkesat dhe dispozitat e miratuara nga prodhuesi duhet të dokumentohen në mënyrë sistematike dhe të rregullt, në formën e politikave, procedurave dhe udhëzimeve me shkrim. Dokumentimi në lidhje me sistemin e cilësisë mundëson një interpretim konsistent të programeve, planeve, manualeve dhe të dhënave për cilësinë.
   
  Ato duhet të përmbajë sidomos një përshkrim të saktë:
   
 1. të objektivave të cilësisë, si dhe të strukturës organizative, përgjegjësive dhe kompetencave të drejtuesve në lidhje me cilësinë e produktit;
 2. teknikat dhe proceset korresponduese të prodhimit, kontrollit të cilësisë dhe garancisë dhe veprimet sistematike që do të përdoren;
 3. ekzaminimet dhe testet që do të kryhen përpara, gjatë dhe pas prodhimit dhe sa shpesh do të kryhen ato;
  d)   dokumenteve të cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit dhe raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë etj.;
 1. mjetet e monitorimit të realizimit të cilësisë së kërkuar të produktit dhe funksionimin efikas të sistemit të cilësisë.
   
  3.3. Organi i notifikuar vlerëson sistemin e cilësisë për të përcaktuar nëse i plotëson kërkesat e përmendura në pikën 3.2.
   
  Ai duhet të prezumojë përputhshmërinë me këto kërkesa në lidhje me elementet e sistemit të cilësisë që përputhen me specifikimet e standardit relevant të harmonizuar.
  Përveç përvojës me sistemet e menaxhimit të cilësisë, grupi i auditimit duhet të ketë të paktën një anëtar me përvojë në vlerësim për fushën relevante të prodhimit dhe teknologjisë së saj dhe të ketë njohuri të kërkesave të zbatueshme të këtij ligji. Auditi përfshin edhe një vizitë vlerësuese në mjediset e prodhuesit. Ekipi i auditimit shqyrton dokumentacionin teknik të paraparë në pikën 3.1(e) për të verifikuar aftësinë e prodhuesit për të identifikuar kërkesat përkatëse të këtij ligji dhe për të kryer ekzaminimet e nevojshme me qëllim që të sigurohet përputhshmëria e artikullit piroteknik me këto kërkesa.
   
  Prodhuesi njoftohet për vendimin. Njoftimi përmban përfundimet e auditimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.
   
  3.4. Prodhuesi duhet të marrë përsipër përmbushjen e detyrimeve që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë dhe ta mbajë atë në një nivel të përshtatshëm dhe efikas.
   
  3.5. Prodhuesi duhet ta mbajë vazhdimisht të informuar organin e notifikuar që ka miratuar sistemin e cilësisë, për çdo ndryshim të propozuar të sistemit të cilësisë.
   
  Organi i notifikuar duhet të vlerësojë ndryshimet e propozuara dhe të vendosë nëse sistemi i cilësisë i ndryshuar do të vazhdojë t’i përmbushë kërkesat e përmendura në pikën 3.2 apo nëse nevojitet rivlerësim.
   
  Vendimi i arsyetuar i vlerësimit duhet t’i bëhet e ditur prodhuesit. Njoftimi përmban rezultatet e ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.
   
 1. Mbikëqyrja nën përgjegjësinë e organit të notifikuar.
   
  4.1. Qëllimi i monitorimit është garantimi që prodhuesi i përmbush siç duhet detyrimet që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë.
   
  1. Prodhuesi lejon organin e notifikuar që të hyjë në mjediset e prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit për qëllime inspektimi dhe t’i japë atij të gjithë informacionin e nevojshëm, veçanërisht:
    
 1. dokumentet në lidhje me sistemin e cilësisë;
 2. raportet e cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit, raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë, etj;
   
  4.3. Organi i notifikuar kryen auditime periodike për të garantuar që prodhuesi mirëmban dhe zbaton sistemin e cilësisë dhe duhet t’i japë atij raportin e auditimit.
   
  4.4. Përveç këtij, organi i notifikuar mund të bëjë vizita të panjoftuara te prodhuesi. Gjatë këtyre vizitave, organi i notifikuar, nëse është e nevojshme, mund të kryejë teste ose të caktojë të tjerë për kryerjen e tyre, me qëllimin për të verifikuar nëse sistemi i cilësisë funksionon siç duhet. Organi i notifikuar duhet t’i japë prodhuesit raportin për vizitën e kryer dhe, nëse janë kryer teste, raportin e testimeve.
   
 1. Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë EU.
   
  5.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar të cilit i referohet pika 3.1, vendos numrin e identifikimit të këtij të fundit tek çdo artikull piroteknik që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij Ligji.
   
  5.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë me shkrim të përputhshmërisë EU për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga koha kur artikulli piroteknik është vendosur në treg. Deklarata e përputhshmërisë EU identifikon artikullin piroteknik për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e Deklaratës së përputhshmërisë EU vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
 1. Prodhuesi vë në dispozicion të autoriteteve të vendit për një periudhë 10-vjeçare, pas vendosjes në treg të artikullit piroteknik, si më poshtë:
   
 1. dokumentacionin e përmendur në pikën 3.1;
 2. informacionin që ka të bëjë me ndryshimin e përmendur në pikën 3.5, të miratuar;
 3. vendimet dhe raportet e organit të notifikuar të përmendur në pikat 3.5, 4.3 dhe 4.4.
   
 1. Çdo organ i notifikuar informon autoritetet notifikuese për miratimet e sistemit të cilësisë të lëshuara apo të tërhequra dhe në mënyrë periodike apo në vijim të kërkesës, vë në dispozicion të autoriteteve notifikuese listën e sistemit të cilësisë, të miratuar, refuzuar, pezulluar apo të kufizuar.
   
  Çdo organ i notifikuar informon organet e tjera të notifikuara për miratimet e sistemit të cilësisë të cilat ai ka refuzuar, pezulluar, tërhequr apo kufizuar dhe në vijim të kërkesës vë në dispozicion miratimet e sistemit të cilësisë që ai ka lëshuar.
   
  MODULI E
  Përputhshmëria me tipin bazuar në garantimin e cilësisë së produktit
   
  1.   Përputhshmëria me tipin e bazuar në cilësinë e procesit të prodhimit është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku prodhuesi përmbush detyrimin e përcaktuar në pikat 2 dhe 5, dhe siguron dhe deklaron me përgjegjësi vetëm të tij se artikujt piroteknikë në fjalë janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që përmbush kërkesat e këtij ligji, që aplikohen për ato.
   
  2.   Prodhimi.
  Prodhuesi përdor një sistem të miratuar cilësie për inspektimin dhe testimin e artikujve përkatës piroteknikë, siç specifikohet në pikën 3 dhe ai i nënshtrohet monitorimit të përmendur në pikën 4.
   
 1. Sistemi i cilësisë.
   
  3.1. Prodhuesi i paraqet organit të notifikuar, të zgjedhur prej tij, një aplikim për vlerësimin e sistemit të cilësisë për artikujt e tij piroteknikë.
   
  Aplikimi përmban informacionin e mëposhtëm:
 1. emrin dhe adresën e prodhuesit;
 2. një deklaratë me shkrim që aplikimi i njëjtë nuk është dorëzuar në asnjë organ tjetër të notifikuar;
 3. të gjithë informacionin përkatës për kategorinë e paraparë të artikullit piroteknik;
  d)  dokumentacionin në lidhje me sistemin e cilësisë;
 1. dokumentacionin teknik për tipin e miratuar dhe një kopje të certifikatës ekzaminuese tip EU.
   
  3.2. Sistemi i cilësisë siguron që artikujt piroteknikë janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që përmbush kërkesat e Direktivës që aplikohen për ato.
   
  Të gjithë elementet, kërkesat dhe dispozitat e miratuara nga prodhuesi duhet të dokumentohen në mënyrë sistematike dhe të rregullt, në formën e politikave, procedurave dhe udhëzimeve me shkrim. Dokumentimi në lidhje me sistemin e cilësisë mundëson një interpretim konsistent të programeve, planeve, manualeve dhe të dhënave për cilësinë.
   
  Ato duhet të përmbajnë sidomos një përshkrim të saktë të:
   
 1. objektivave të cilësisë, si dhe të strukturës organizative, përgjegjësive dhe kompetencave të drejtuesve në lidhje me cilësinë e produktit;
 2. ekzaminimet dhe testet që do të kryhen pas prodhimit;
 3. dokumentimi i cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit dhe raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë etj.;
  d)   mjetet e monitorimit të funksionimit efikas të sistemit të cilësisë.
   
  3.3. Organi i notifikuar vlerëson sistemin e cilësisë për të përcaktuar, nëse i plotëson kërkesat e përmendura në pikën 3.2.
   
  Ai duhet të prezumojë përputhshmërinë me këto kërkesa në lidhje me elementët e sistemit të cilësisë që përputhen me specifikimet e standardit relevant të harmonizuar.
   
  Përveç përvojës me sistemet e menaxhimit të cilësisë, grupi i auditimit duhet të ketë të paktën një anëtar me përvojë në vlerësim për fushën relevante të prodhimit dhe teknologjisë së saj dhe të ketë njohuri të kërkesave të zbatueshme të këtij ligji. Auditi përfshin edhe një vizitë vlerësuese në mjediset e prodhuesit. Ekipi i auditimit shqyrton dokumentacionin teknik të paraparë në pikën 3.1(e) për të verifikuar aftësinë e prodhuesit për të identifikuar kërkesat përkatëse të këtij ligji dhe për të kryer ekzaminimet e nevojshme, me qëllim që të sigurohet përputhshmëria e artikullit piroteknik me këto kërkesa.
   
  Prodhuesi njoftohet për vendimin. Njoftimi përmban përfundimet e auditimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.
   
  3.4. Prodhuesi duhet të marrë përsipër përmbushjen e detyrimeve që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë dhe ta mbajë atë në një nivel të përshtatshëm dhe efikas.
   
  3.5. Prodhuesi duhet ta mbajë vazhdimisht të informuar organin e notifikuar që ka miratuar sistemin e cilësisë, për çdo ndryshim të propozuar të sistemit të cilësisë.
   
  Organi i notifikuar duhet të vlerësojë ndryshimet e propozuara dhe të vendosë nëse sistemi i cilësisë i ndryshuar do të vazhdojë t’i përmbushë kërkesat e përmendura në pikën 3.2 apo nëse nevojitet rivlerësim.
  Vendimi i arsyetuar i vlerësimit duhet t’i bëhet i ditur prodhuesit. Njoftimi përmban rezultatet e ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.
   
  4.   Mbikëqyrja nën përgjegjësinë e organit të notifikuar.
   
  4.1. Qëllimi i monitorimit është garantimi që prodhuesi i përmbush siç duhet detyrimet që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë.
   
  4.2. Prodhuesi e lejon, për qëllime vlerësimi, organin e notifikuar që të hyjë në mjediset e prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit për qëllime inspektimi dhe t’i japë atij të gjithë informacionin e nevojshëm, veçanërisht:
   
 1. dokumentacionin në lidhje me sistemin e cilësisë;
 2. raportet e cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit, raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë;
   
  4.3. Organi i notifikuar kryen auditime periodike për të garantuar që prodhuesi mirëmban dhe zbaton sistemin e cilësisë dhe duhet t’i japë atij raportin e auditimit.
   
  4.4. Përveç këtij, organi i notifikuar mund të bëjë vizita të panjoftuara te prodhuesi. Gjatë këtyre vizitave, organi i notifikuar, nëse është e nevojshme, mund të kryejë teste ose të caktojë të tjerë për kryerjen e tyre, me qëllimin për të verifikuar nëse sistemi i cilësisë funksionon siç duhet. Organi i notifikuar duhet t’i japë prodhuesit raportin për vizitën e kryer dhe, nëse janë kryer teste, raportin e testimeve.
   
  5.   Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë EU.
   
  5.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar të cilit  i referohet pika 3.1, vendos numrin e identifikimit të këtij të fundit te çdo artikull piroteknik që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  5.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë me shkrim të përputhshmërisë EU për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet që nga koha kur artikulli piroteknik është hedhur në treg. Deklarata e përputhshmërisë EU identifikon artikullin piroteknik për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e Deklaratës së përputhshmërisë EU vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
 1. Prodhuesi vë në dispozicion të autoriteteve të vendit për një periudhë 10-vjeçare, pas vendosjes në treg të artikullit piroteknik, si më poshtë:
   
 1. dokumentin e përmendur në pikën 3.1;
 2. informacionin që ka të bëjë me ndryshimin e përmendur në pikën 3.5, të miratuar;
 3. vendimet dhe raportet e organit të notifikuar të përmendura në pikat 3.5, 4.3 dhe 4.4.
   
  7.   Çdo organ i notifikuar informon autoritetet notifikuese për miratimet e sistemit të cilësisë të lëshuara apo të tërhequra dhe në mënyrë periodike apo në vijim të kërkesës, vë në dispozicion të autoriteteve notifikuese listën e sistemit të cilësisë, të miratuar, refuzuar, pezulluar apo të kufizuar.
   
  Çdo organ i notifikuar informon organet e tjera të notifikuara për miratimet e sistemit të cilësisë të cilat ai ka refuzuar, pezulluar, tërhequr apo kufizuar dhe në vijim të kërkesës vë në dispozicion miratimet e sistemit të cilësisë që ai ka lëshuar.
   
  MODULI F
  Përputhshmëria e bazuar te verifikimi i njësisë
   
 1. Përputhshmëria e bazuar te verifikimi i njësisë është procedura e vlerësimit të përputhshmërisë më anë të së cilës prodhuesi përmbush detyrimet e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 5 dhe garanton e deklaron me përgjegjësinë e tij të vetme se artikulli piroteknik në fjalë, objekt i dispozitave të pikës 4, është në përputhje me kërkesat e këtij ligji, që aplikohen për të.
   
 2. Dokumentacioni teknik.
  Prodhuesi përpilon dokumentacionin teknik dhe e vë atë në dispozicion të organit të notifikuar të përmendur në pikën 4. Dokumentacioni mundëson vlerësimin e përputhshmërisë së artikullit piroteknik me kërkesat përkatëse dhe duhet të përfshijë një analizë adekuate dhe vlerësimin e riskut. Dokumentacioni teknik specifikon kërkesat e zbatueshme dhe, sa i përket vlerësimit, ai përfshin projektimin, prodhimin dhe funksionimin e artikullit piroteknik. Dokumentacioni teknik, kudo që është i zbatueshëm, duhet të përmbajë të paktën elementët e mëposhtëm:
   
 1. një përshkrim të përgjithshëm të artikullit piroteknik;
 2. projektin konceptual, skicime të prodhimit dhe diagrame të komponentëve, nënkomplete, qarqe etj.;
 3. përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për të kuptuar ato projektime dhe skicime, si dhe funksionimin e artikullit piroteknik;
  d)  listën e standardeve të harmonizuara që janë zbatuar plotësisht ose pjesërisht, referencat që janë botuar në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Evropian, dhe në rast të mos zbatimit të standardeve të harmonizuara, të japë përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për përmbushjen e kërkesave kryesore të sigurisë të këtij ligji, duke përfshirë edhe një listë tjetër përkatëse të specifikimeve teknike të aplikuara. Në rast të zbatimit të pjesshëm të standardeve të harmonizuara, dokumentacioni teknik specifikon pjesët të cilat janë zbatuar;
 1. rezultatet e llogaritjeve të projektit dhe ekzaminimet e kryera etj.;
  f)    raportet e testit.
   
  Prodhuesi ruan dokumentacionin teknik dhe e vë në dispozicion të autoriteteve përkatëse të vendit për 10 vjet, pasi artikulli piroteknik ka dalë në treg.
   
 1. Prodhimi.
  Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojnë përputhshmërinë e artikullit të prodhuar piroteknik me kërkesat e aplikueshme të këtij ligji.
   
 2. Verifikimi.
  Një organ i notifikuar, i zgjedhur nga prodhuesi, kryen ekzaminimet dhe testet përkatëse, të përcaktuara te standardet përkatëse të harmonizuara dhe/ose testet ekuivalente të përcaktuara në specifikime të tjera teknike, për të kontrolluar përputhshmërinë e artikullit piroteknik me kërkesat e zbatueshme të këtij ligji, ose t’i kryejë përmes të tjerëve. Në mungesë të një standardi të tillë të harmonizuar, organi në fjalë i notifikuar vendos për kryerjen e testeve të duhura.
   
  Organi i notifikuar lëshon një certifikatë përputhshmërie në lidhje me ekzaminimet dhe testet e kryera dhe vendos numrin e identifikimit tek artikulli piroteknik i miratuar ose e vendos atë numër me anë të të tjerëve, nën përgjegjësinë e tij.
   
  Prodhuesi ruan certifikatat e përputhshmërisë dhe i vë ato në dispozicion të autoriteteve të vendit për inspektim për 10 vjet, pasi artikulli piroteknik të jetë vendosur në treg.
   
 3. Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë EU.
   
  5.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar të cilit i referohet pika 4, vendos numrin e identifikimit të këtij të fundit te çdo artikull piroteknik që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  5.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë me shkrim të përputhshmërisë EU për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga koha kur artikulli piroteknik është vendosur në treg. Deklarata e përputhshmërisë EU identifikon artikullin piroteknik për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e Deklaratës së përputhshmërisë EU vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
  MODULI G
  Përputhshmëria e bazuar në garantimin e plotë të cilësisë
   
  1.   Përputhshmëria e bazuar në garantimin e plotë të cilësisë është procedura e vlerësimit të përputhshmërisë ku prodhuesi përmbush detyrimin e përcaktuar në pikat 2 dhe 5, siguron dhe deklaron me përgjegjësi vetëm të tij, se artikujt piroteknikë në fjalë përmbushin kërkesat e këtij ligji që aplikohen për to.
   
  2.   Prodhimi.
  Prodhuesi përdor një sistem të miratuar cilësie për projektim, prodhim dhe inspektim përfundimtar të produktit dhe artikujve përkatës piroteknikë, siç specifikohet në pikën 3 dhe ai i nënshtrohet monitorimit të përmendur në pikën 4.
   
 1. Sistemi i cilësisë.
  3.1. Prodhuesi i paraqet organit të notifikuar, të zgjedhur prej tij, një aplikim për vlerësimin e sistemit të cilësisë për artikujt e tij piroteknikë.
   
  Aplikimi përmban, si më poshtë:
   
 1. emrin dhe adresën e prodhuesit;
 2. dokumentacionin teknik për një model të secilës kategori të artikullit piroteknik që do të prodhohet. Dokumentacioni teknik, në rastet e zbatueshme, përmban të paktën elementet e mposhtëm:
   
 • një përshkrim të përgjithshëm të artikullit piroteknik;
 • projektin konceptual, skicime të prodhimit dhe diagrame të komponentëve, nënkomplete, qarqe etj.;
 • përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për të kuptuar skicimet dhe diagramet, si dhe funksionimin e artikullit piroteknik;
 • listën e standardeve të harmonizuara që zbatohen plotësisht ose pjesërisht, referencat të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare, si dhe në rast të mos aplikimit të standardeve, përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për përmbushjen e kërkesave kryesore të sigurisë të këtij ligji, duke përfshirë një listë të specifikimeve përkatëse teknike që janë aplikuar. Në raste të zbatimit të pjesshëm të standardeve të harmonizuara, dokumentacioni teknik specifikon pjesët që janë aplikuar;
 • rezultatet e llogaritjeve të bëra në lidhje me projektin, ekzaminimet e kryera etj.;
              raportet e testit;
 1. dokumentacioni në lidhje me sistemin e cilësisë;
 2. një deklaratë me shkrim që aplikimi i njëjtë nuk është dorëzuar në asnjë organizëm  tjetër të notifikuar.

 

3.2. Sistemi i cilësisë siguron që artikujt piroteknikë janë në përputhje me kërkesat e këtij ligji.

Të gjithë elementet, kërkesat dhe dispozitat e miratuara nga prodhuesi duhet të dokumentohen në mënyrë sistematike dhe të rregullt, në formën e politikave, procedurave dhe udhëzimeve me shkrim. Dokumentimi në lidhje me sistemin e cilësisë mundëson një interpretim konsistent të programeve, planeve, manualeve dhe të dhënave për cilësinë.

 

Ato duhet të përmbajnë një përshkrim të saktë:

 

 1. të objektivave të cilësisë, si dhe të strukturës organizative, përgjegjësive dhe kompetencave të drejtuesve në lidhje me projektimin dhe cilësinë e produktit;
 2. specifikimet e projektimit teknik, duke përfshirë standardet që do të zbatohen dhe në rast se standardet e harmonizuara nuk do të zbatohen në mënyrë të plotë, të përshkruajë mjetet që do të përdoren për të përmbushur kërkesat kryesore të sigurisë të këtij ligji;
 3. kontrollin e projektimit dhe teknikat e verifikimit të projektimit, proceset dhe veprimet sistematike që do të përdoren gjatë projektimit të artikujve piroteknikë që lidhen me kategoritë përkatëse të artikullit piroteknik;
  d) teknikat korresponduese të prodhimit, kontrollit të cilësisë dhe sigurisë së cilësisë, proceset dhe veprimet sistematike që do të kryhen;
 1. ekzaminimet dhe testet që do të kryhen përpara, gjatë dhe pas prodhimit dhe sa shpesh do të kryhen ato;
  f) dokumentacionin e cilësisë, të tilla si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit, raportet e kualifikimit të personalit të përfshirë etj.;
  g) mjetet e monitorimit për realizimin e projektimit të kërkuar dhe cilësisë së produktit dhe funksionimin efikas të sistemit të cilësisë.
   
  3.3. Organi i notifikuar duhet të vlerësojë sistemin e cilësisë për të përcaktuar nëse i plotëson kërkesat e përmendura në pikën 3.2.
   
  Ai duhet të prezumojë përputhshmërinë me këto kërkesa në lidhje me elementet e sistemit të cilësisë që përputhen me specifikimet e standardit relevant të harmonizuar.
   
  Përveç përvojës me sistemet e menaxhimit të cilësisë, grupi i auditimit duhet të ketë të paktën një anëtar me përvojë në vlerësim për fushën relevante të prodhimit dhe teknologjisë së saj dhe të ketë njohuri të kërkesave të zbatueshme të këtij ligji. Auditi përfshin edhe një vizitë vlerësuese në mjediset e prodhuesit. Ekipi i auditimit shqyrton dokumentacionin teknik të paraparë në pikën 3.1(b) për të verifikuar aftësinë e prodhuesit për të identifikuar kërkesat përkatëse të këtij ligji dhe për të kryer ekzaminimet e nevojshme, me qëllim që të sigurohet përputhshmëria e artikullit piroteknik me këto kërkesa.
   
  Prodhuesi njoftohet për vendimin.
   
  Njoftimi përmban përfundimet e auditimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.
   
  3.4. Prodhuesi duhet të marrë përsipër përmbushjen e detyrimeve që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë dhe ta mbajë atë në një nivel të përshtatshëm dhe efikas.
   
  3.5. Prodhuesi duhet ta mbajë vazhdimisht të informuar organin e notifikuar që ka miratuar sistemin e cilësisë, për çdo ndryshim të propozuar të sistemit të cilësisë.
   
  Organi i notifikuar duhet të vlerësojë ndryshimet e propozuara dhe të vendosë nëse sistemi i cilësisë i ndryshuar do të vazhdojë t’i përmbushë kërkesat e përmendura në pikën 3.2 apo nëse nevojitet rivlerësim.
   
  Vendimi i arsyetuar i vlerësimit duhet t’i bëhet i ditur prodhuesit. Njoftimi përmban rezultatet e ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.
   
 1. Monitorimi nën përgjegjësinë e organit të notifikuar.
   
  4.1. Monitorimi i KE-së ka si qëllim të garantojë që prodhuesi i përmbush siç duhet detyrimet që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë.
   
  4.2. Prodhuesi duhet ta lejojë organin e notifikuar që të hyjë në mjediset e prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit për qëllime vlerësimi dhe t’i japë atij të gjithë informacionin e nevojshëm, veçanërisht:
   
 1. dokumentacionin në lidhje me sistemin e cilësisë;
 2. raportet e cilësisë, sipas sistemit të cilësisë për fushën e zhvillimit, si p.sh.: rezultatet e analizave, përllogaritjeve dhe testimeve etj.;
 3. raportet e cilësisë, të siguruara sipas sistemit të cilësisë për fushën e prodhimit, si p.sh.: raportet e inspektimit dhe të dhënat e testimit, të dhënat e kalibrimit dhe raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë etj.
   
  1. Organi i notifikuar duhet të kryejë kontrolle periodike për të garantuar që prodhuesi mirëmban dhe zbaton sistemin e cilësisë dhe i jep atij raportin e kontrollit.
    

4.4. Përveç kësaj, organi i notifikuar mund të bëjë vizita të panjoftuara te prodhuesi. Gjatë këtyre vizitave, organi i notifikuar, nëse është e nevojshme, mund të kryejë teste ose të caktojë të tjerë për kryerjen e tyre, me qëllimin për të verifikuar nëse sistemi i cilësisë funksionon siç duhet. Organi i notifikuar duhet t’i japë prodhuesit raportin për vizitën e kryer dhe, nëse është kryer ndonjë test, raportin e testimeve.

 

 1. Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë EU.
   
  5.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar të cilit i referohet pika 3.1, vendos numrin e identifikimit të këtij të fundit te çdo artikull piroteknik që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  5.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë me shkrim të përputhshmërisë EU për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga koha kur artikulli piroteknik ka dalë në treg. Deklarata e përputhshmërisë EU identifikon artikullin piroteknik për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e deklaratës së përputhshmërisë EU vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
  6.   Prodhuesi vë në dispozicion të autoriteteve të vendit për një periudhë 10-vjeçare, pas daljes në treg të artikullit piroteknik, si më poshtë:
   
 1. dokumentin e përmendur në pikën 3.1;
 2. dokumentin që ka të bëjë me sistemin e cilësisë së përmendur në pikën 3.1;
 3. informacionin që ka të bëjë me ndryshimin e përmendur në pikën 3.5, të miratuar;
  d)   vendimet dhe raportet e organit të notifikuar të përmendura në pikat 3.5 dhe 4.3.
   
 1. Çdo organ i notifikuar informon autoritetet notifikuese për miratimet e sistemit të cilësisë të lëshuara apo të tërhequra dhe në mënyrë periodike apo në vijim të kërkesës, vë në dispozicion të autoriteteve notifikuese listën e sistemit të cilësisë, të miratuar, refuzuar, pezulluar apo të kufizuar.
   
  Çdo organ i notifikuar informon organet e tjera të notifikuara për miratimet e sistemit të cilësisë të cilat ai ka refuzuar, pezulluar, tërhequr apo kufizuar dhe në vijim të kërkesës vë në dispozicion miratimet e sistemit të cilësisë që ai ka lëshuar.
   

 

SHTOJCA III

DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË EU (nr XXXX)

 

 1. Numri i regjistrimit në përputhje me nenin 9.
 2. Numri i prodhimit, tregtimit dhe numri serik.
 3. Emri dhe adresa e prodhuesit.
 4. Kjo deklaratë e përputhshmërisë lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit.
 5. Objekti i deklaratës (identifikimi i produktit që mundëson gjurmimin e artikullit piroteknik).
 6. Objekti i deklaratës, i përshkruar më lart është në përputhje me legjislacionin harmonizues përkatës të Bashkimit Evropian.
 7. Referencat në lidhje me standardet e përdorura relevante të harmonizuara apo referencat e specifikimeve të tjera teknike në lidhje me përshtatshmërinë e deklaruar:.
 8. Organi i notifikuar ….. (emri, numri) ka kryer …... (përshkrimi i ndërhyrjes) dhe lëshon certifikatën:
 9. Informacione shtesë:
   
  E nënshkruar për dhe në emër të:
   
  (vendi dhe data e lëshimit):
   
  (emri, funksioni)
   
  (nënshkrimi):
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Ky ligj është afruar pjesërisht me Direktivën 2013/29/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 12 Qershor 2013, “Për harmonizimin e ligjeve të shteteve anëtare në lidhje me bërjen të disponueshme në treg të artikujve piroteknikë (Rimodeluar)”; Numri CELEX 32013L0029, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 178, datë 28.06.2013, faqe 177–215.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.