Projektligj Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KUVENDI

 

PROJEKTLIGJ*[1]

Nr.______, datë____._____.2020

 

PËR

HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

Në mbështetje të neneve 78, dhe nenit 83, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me propozim të Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

 

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

Qëllimi

Ky ligj përcakton:

 

 1. drejtat dhe detyrimet e operatorëve ekonomikë, sipas rolit dhe përgjegjësisë së tyre në zinxhirin e furnizimit për vendosjen në treg të lëndëve plasëse për përdorim civil, në mënyrë që të garantojnë dhe të sigurojnë përputhshmërinë e tyre me kërkesat ligjore.

 

 1. Kushtet dhe kriteret për prodhimin, importin, eksportin, tregtimin, transportin, transferimin, magazinimin, përdorimin, transitin, asgjësimin, kërkimin, testimin dhe vlerësimin e përputhshmërisë së lëndëve plasëse, si dhe kriteret për mbikëqyrjen dhe aplikimin e këtij ligji, me qëllim të mbrojtjes së njerëzve, pasurisë dhe mjedisit.

 

 1. Detyrimet e operatorëve ekonomikë, rolin e tyre në zinxhirin e furnizimit të lëndëve plasëse, në mënyrë që të garantohet siguria, mbrojtja e interesave të publikut, shëndetit dhe sigurisë së njerëzve dhe konkurrenca e drejtë në tregun vendas.

 

 1. Mënyrën e organizimit, të drejtat dhe kompetencat e autoriteteve shtetërore  përgjegjëse, për kontrollin, mbikëqyrjen dhe sigurinë gjatë zinxhirit të furnizimit deri te përdoruesi final.
   

Neni 2

Fusha e zbatimit

 

 1. Ky ligj zbatohet për lëndët plasëse për përdorim civil.

 

 1. Ky ligj nuk zbatohet për:
 1. lëndët plasëse, duke përfshirë municionin, të cilat përdoren, në përputhje me legjislacionin vendas, në fushën e mbrojtjes, sigurisë kombëtare dhe rendit publik nga ana e Forcave të Armatosura apo Policia e Shtetit;
 2. artikujt piroteknikë;
 3. municionet, me përjashtim të procedurave që parashikohen në nenin 12.
   
  Shtojca I përmban një listë të artikujve piroteknikë dhe municioneve të referuara në pikën “b” të këtij paragrafi dhe pikën 2, të nenit 3, që identifikohen respektivisht sipas rekomandimeve të Kombeve të Bashkuara për transportimin e mallrave të rrezikshme.
   
 1. Substanca të tjera, të cilat do të konsiderohen lëndë plasëse dhe nuk mbulohen nga   dispozitat e këtij ligji miratohen me listë të veçantë nga Këshilli i Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës për industrinë minerare.
   

Neni 3

Përkufizime

 

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

 

 1. “Akreditim” është dëshmia/certifikata e lëshuar nga organizmi i akreditimit për organin e vlerësimit të përputhshmërisë që përmbush kërkesat e përcaktuara në standardet e harmonizuara për kryerjen e një veprimtarie specifike të vlerësimit të përputhshmërisë.
 2. “Asgjësimi i lëndëve plasëse” është shkatërrimi përfundimtar i lëndëve plasëse përmes detonimit dhe/ose incinerimit ose përmes konvertimit të tyre në lëndë joplasëse, me anë të procedurave të tjera.
 3. “Autorizim” është vendimi i marrë nga autoriteti shtetëror për lejimin e transferimit, eksportimin, importimin, transitimin, magazinimin, përdorimin ose asgjësimin e lëndëve plasëse.
 4.  “Certifikatë e përdoruesit fundor” është një dokument i lëshuar, me kërkesë të përdoruesit fundor, i certifikuar nga një organ kompetent i vendit të përdoruesit fundor të lëndës plasëse.
 5. “Eksportues” është çdo person fizik ose juridik me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, i cili eksporton lëndë plasëse që prodhohen në territorin e Republikës së Shqipërisë.
 6. “Hedhje në treg” është bërja e disponueshme në tregun e Republikës së Shqipërisë, e një produkti individual, me qëllimin për ta shpërndarë dhe/ose përdorur atë, kundrejt pagesës ose falas.
 7. “Importues” është çdo person fizik ose juridik me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, i cili vendos në treg një lëndë plasëse që vjen nga një vend i huaj.
 8. “Kthimi” është çdo masë me qëllim kthimin mbrapsht të një lënde plasëse që i është vënë në dispozicion përdoruesit përfundimtar.
 9. Lëndë jofunksionale” është lënda plasëse e cila nëpërmjet një procesi teknologjik, kthehet në lëndë joplasëse dhe humbet totalisht fuqinë shpërthyese.
 10. “Lëndë plasëse” janë të gjitha ato bashkime ose përzierje të ndryshme kimike, të cilat, pa praninë e oksigjenit, nën ndikimin e ngacmimeve të jashtme, pësojnë ndryshime shumë të shpejta fiziko-kimike, të shoqëruara me temperaturë të lartë dhe çlirim gazrash në sasi e presion të lartë, të afta për të kryer punë, të cilat plotësojnë standardet e përdorimit në veprimtari civile, si dhe materialet dhe artikujt që konsiderohen lëndë plasëse sipas rekomandimeve të Kombeve të Bashkuara për transportin e mallrave të rrezikshme dhe që kategorizohen në klasën 1 të këtyre rekomandimeve.
 11. “Licencë” është vendimi i marrë nga autoriteti shtetëror për të lejuar operatorët ekonomikë të prodhojnë dhe të tregtojnë lëndë plasëse ose të pajisen me autorizim për transferimin, transitin, eksportin dhe importin e lëndëve plasëse.
 12. “Magazinë e përkohshme” është një dhomë kriteret e ndërtimit, ato teknike dhe të sigurisë të së cilës përcaktohen me rregullore të veçantë nga struktura përgjegjëse në ministrinë që mbulon çështjet minerare dhe e cila synohet të përdoret për magazinimin e lëndëve plasëse.
 13. “Magazinim” është mbajtja e lëndëve plasëse gjatë prodhimit, tregtimit dhe përdorimit,  në ambientet e synuara për atë qëllim.
 14. Markimi CE” është një shenjë me të cilën prodhuesi tregon se lënda plasëse është në përputhje me kërkesat e aplikueshme të përcaktuara në këtë ligj.
 15. “Mbikëqyrje e tregut” janë veprimtaritë e kryera dhe masat e marra nga struktura përgjegjëse e mbikëqyrjes së tregut (më poshtë “struktura përgjegjëse”) për të garantuar përputhshmërinë e produktit me kërkesat ligjore në lidhje me të, me qëllim që të mos rrezikohen shëndeti, siguria ose aspekte të tjera të mbrojtjes së interesit publik.
 16.  “Municione” janë predhat me ose pa mbushje hedhëse dhe municionet manovër të përdorura tek armët e lehta, armë të tjera dhe artileri, si dhe armët e zjarrit.
 17. “Ndalim i tregtimit” është çdo masë e marrë përgjatë të gjithë zinxhirit të furnizimit për të parandaluar hedhjen në treg të lëndës plasëse.
 18. Numri i Kombeve të Bashkuara është numri identifikues dhe shkalla e rrezikshmërisë së materieve të rrezikshme, ndezëse dhe shpërthyese, të renditura në tabelën e Marrëveshjes Evropiane për Transportimin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme.
 19. “Objekte për magazinimin dhe prodhimin e lëndëve plasëse” janë objekte të mbyllura dhe të kontrolluara, të synuara për prodhimin, magazinimin, ngarkimin dhe shkarkimin e lëndëve plasëse, të cilat janë të ndërtuara dhe të pajisura në mënyrë të tillë që garantojnë mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, mbrojtjen e pronës dhe të mjedisit.
 20. “Operator ekonomik” është prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar, importuesi, shpërndarësi dhe çdo person tjetër fizik apo juridik, i cili ka si objekt të veprimtarisë së tij magazinimin, përdorimin, transferimin, importimin, eksportimin tregtimin ose asgjësimin e lëndëve plasëse.
 21. “Organi i vlerësimit përputhshmërisë” është organi që kryen procesin e vlerësimit të përputhshmërisë, duke përfshirë kalibrimin, testimin, certifikimin dhe inspektimin.
 22. “Organizëm Evropian i notifikuar” është organizmi i vlerësimit të përputhshmërisë, i miratuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, i notifikuar prej këtij të fundit në Komisionin Evropian (KE) dhe i regjistruar në faqen zyrtare të KE-së, si një trup kompetent për kryerjen e detyrave specifike të vlerësimit të përputhshmërisë së produktit për vendosjen e markimit CE.
 23. “Organizëm kombëtar i akreditimit” është organi sipas kuptimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për akreditimin.
 24. “Përdorimi i lëndëve plasëse” është përgatitja e drejtpërdrejtë për aktivizim dhe aktivizimi i lëndëve plasëse.
 25. “Përfaqësuesi i autorizuar” është çdo person fizik apo juridik me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, i cili ka marrë nga prodhuesi një autorizim me shkrim për të vepruar në emër të tij në lidhje me detyra të caktuara.
 26. “Prodhim i lëndëve plasëse” është prodhimi, përpunimi ose modifikimi i lëndëve plasëse, si dhe montimi dhe çmontimi i tyre.
 27. “Prodhuesi” është një person fizik ose juridik i cili prodhon një lëndë plasëse, ose i cili bën të mundur projektimin ose prodhimin e saj dhe e tregton atë lëndë plasëse me emrin e tij apo markën tregtare, ose e përdor atë për qëllime të veta.
 28. Rregullat teknike (standardet) e lëndëve plasëse” janë rregulla, të cilat do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrisë përgjegjëse për standardizimin.
 29. “Siguri publike”, në kuptim të këtij ligji  është parandalimi i përdorimit të lëndëve plasëse për qëllime që bien në kundërshtim me rendin publik.
 30. “Siguri”, në kuptim të këtij ligji është parandalimi i aksidenteve dhe atëherë kur parandalimi dështon, minimizimi i pasojave të tyre.
 31. Specifikime teknike” është një dokument i cili përshkruan kriteret teknike që duhet të përmbushë një lëndë plasëse.
 32. “Standard i harmonizuar shqiptar” është një standard shqiptar që transpozon një standard të harmonizuar evropian, në mbështetje të këtij ligji dhe të rregullave teknike, sipas një liste të miratuar nga Këshilli i Ministrave, me propozim të ministrisë përgjegjëse për ekonominë. Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare ose çdo ndryshim i saj botohet në Fletoren Zyrtare.
 33. “Shpërndarës” është çdo person fizik ose juridik në zinxhirin e furnizimit, i ndryshëm nga prodhuesi apo importuesi, i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij hedh në treg një lëndë plasëse.
 34. “Tërheqje nga tregu” është çdo masë e marrë nga operatorët ekonomikë në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse që synon parandalimin e daljes në treg të lëndës plasëse në zinxhirin e furnizimit.
 35. “Trajtim i lëndëve plasëse” është kryerja e veprimeve në lidhje me prodhimin, testimin, magazinimin, tregtimin, transportin, përdorimin dhe të lëndëve plasëse.
 36. “Transferim” është çdo lëvizje fizike e lëndëve plasëse brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, përveç lëvizjeve brenda kantierit ose vendit të punës.
 37. “Transit” është transporti tokësor, detar, ajror i lëndëve plasëse, që hyjnë dhe kalojnë përmes territorit të Republikës së Shqipërisë, me destinacion një vend jashtë Shqipërisë dhe pa ndërruar pronësinë e mallrave.
 38. “Tregtar” është çdo person fizik apo juridik që ka si objekt veprimtarie, tregtimin, shkëmbimin, e lëndëve plasëse;
 39. “Tregtim i lëndëve plasëse” është shitja, blerja, shpërndarja dhe autorizimi për shitje të mëtejshme.
 40. “Vendosja në treg” është bërja e disponueshme për herë të parë e lëndës plasëse në tregun vendas.
 41. “Vërtetim besueshmërie” është akti administrativ i organit përgjegjës të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, ku dokumentohet procesi i verifikimit i të dhënave të individit në raport me ato të regjistrave fizikë dhe elektronikë të të gjitha institucioneve shtetërore.
 42. “Vlerësimi i përputhshmërisë” është procesi nëpërmjet të cilit përcaktohet plotësimi ose jo i kritereve thelbësore të sigurisë që kanë të bëjnë me lëndën plasëse.

 

Neni 4

Parime të përgjithshme

 

 1. Lëndët plasëse për përdorim civil, të cilat hidhen në treg, duhet të jenë në përputhje me të gjitha kërkesat e këtij ligji.
   
 2. Hedhja në treg e lëndëve plasëse për përdorim civil, të cilat përmbushin kërkesat e këtij ligji, nuk mund të ndalohet, kufizohet ose pengohet nga ligje të tjera ose akte të tjera nënligjore.

 

KREU II

DETYRIMET E OPERATORËVE EKONOMIKË

 

Neni 5

Detyrimet e prodhuesve

 

 1. Prodhuesit, kur hedhin në treg lëndët plasëse ose kur i përdorin për qëllime të tyre, sigurohen që ato të jenë projektuara dhe të prodhuara në përputhje me kriteret thelbësore të sigurisë, të parashikuara në Shtojcën II të këtij ligji.
   
 2. Prodhuesit hartojnë dokumentacionin teknik, sipas përcaktimeve të bëra në Shtojcën III dhe sipas procedurës së përshtatshme të vlerësimit të përputhshmërisë, të përcaktuar në nenin 18 të këtij ligji.

 

 1. Në rastin kur procedura përcakton se lënda plasëse është në përputhje me kriteret e përputhshmërisë, prodhuesi harton një deklaratë të përputhshmërisë të BE-së dhe vendos markimin CE.
   
 2. Prodhuesit ruajnë dokumentacionin teknik dhe deklaratën e përputhshmërisë të BE-së për një periudhë 10-vjeçare, pasi lënda plasëse është hedhur në treg.
   
 3. Prodhuesit sigurohen që zbatimi i procedurave për prodhimin në seri të mbetet në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
   
 4. Modifikimet në projektim ose ato të lidhura me karakteristikat e lëndës plasëse, si dhe ndryshimet në standardet e harmonizuara apo ndryshimet e specifikimeve të tjera teknike, duhet të reflektohen në dokumentacionin shoqërues të produktit.
   
 5. Prodhuesit sigurohen që lëndët plasëse që janë hedhur në treg, kanë një kod identifikimi unik, në përputhje me sistemin e identifikimit dhe gjurmueshmërinë e lëndëve plasëse të përcaktuar në nenin 16 të këtij ligji.
   
 6. Për lëndët plasëse të përjashtuara nga sistemi i gjurmimit, prodhuesit duhet:
   
 1. të sigurohen që lëndët plasëse, të cilat kanë hedhur në treg, kanë një model/lloj, numrin e lotit apo të serisë apo elemente të tjera që mundësojnë identifikimin e tyre, apo në rastet kur masa e vogël, forma apo projektimi i lëndëve plasëse nuk e mundëson një gjë të tillë, atëherë informacioni i kërkuar vendoset te paketimi apo në një dokument që shoqëron lëndën plasëse;
 2. të paraqesin te lënda plasëse emrin e tyre, emrin e regjistruar tregtar apo markën e regjistruar tregtare dhe adresën postare ku mund të kontaktohen apo, në rast se një gjë e tillë është e pamundur, atëherë ky informacion duhet të vendoset te paketimi i tij apo te një dokument shoqërues i lëndës plasëse. Adresa tregon se ku mund të kontaktohet prodhuesi. Të dhënat e kontaktit të jenë në gjuhën shqipe lehtësisht të kuptueshme nga përdoruesit e fundit dhe autoritetet e mbikëqyrjes së tregut.
   
 1. Prodhuesit sigurohen që lënda plasëse që është hedhur në treg, të shoqërohet me udhëzimet dhe informacionin e sigurisë në gjuhën shqipe që mund të kuptohet lehtë nga përdoruesi  i fundit. Udhëzimet dhe informacionet e tilla të sigurisë, si edhe etiketimi, të jenë të qarta, të kuptueshme dhe të thjeshta.
   
 2. Prodhuesit që vlerësojnë ose kanë arsye të besojnë se lënda plasëse që kanë hedhur në treg nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji, marrin menjëherë masat e nevojshme për ta tërhequr nga tregu dhe, kur është e mundur, marrin masa për ndreqjen e mospërputhshmërisë.

 

 1. Në rast se lënda plasëse paraqet rrezik, prodhuesit informojnë menjëherë strukturën përgjegjëse të mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë hollësi, sidomos për mospërmbushjen e kritereve dhe për masat korrigjuese të ndërmarra.
   
 2. Prodhuesit, në bazë të kërkesës së arsyetuar nga ana e strukturës përgjegjëse të mbikëqyrjes së tregut, japin të gjithë informacionin dhe dokumentacionin në formë shkresore apo elektronike që nevojitet për të provuar përputhshmërinë e lëndës plasëse me dispozitat e këtij ligji, në gjuhën shqipe.

 

 1. Prodhuesit duhet të bashkëpunojnë me strukturat e mbikëqyrjes së tregut, në vijim të kërkesës së tyre, për çdo veprim të ndërmarrë për eliminimin e rrezikut që paraqitet nga lëndët plasëse, të cilat i kanë hedhur në treg.
   
  Neni 6
  Përfaqësuesit e autorizuar
   
 1. Prodhuesi mund të caktojë një përfaqësues me anë të një autorizimi me shkrim.

Detyrimet e parashikuara në pikën 1, 2 dhe 3, të nenit 5 të këtij ligji nuk mund t’i delegohen përfaqësuesit të autorizuar.  

 

 1. Përfaqësuesi i autorizuar kryen detyrat e caktuara në autorizimin e lëshuar nga prodhuesi.
   
 2. Autorizimi i jep të drejtën përfaqësuesit të autorizuar që minimalisht:
 1. të ruajë deklaratën EU të përputhshmërisë dhe dokumentacionin teknik për ta vënë në dispozicion të autoriteteve mbikëqyrëse të tregut të vendit në rast kërkese, për 10 vjet pasi lëndët plasëse të kenë dalë në treg;
 2. në përgjigje të një kërkese të arsyetuar të strukturave të mbikëqyrjes së tregut, të vendosë në dispozicion të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për të provuar përputhshmërinë e një lënde plasëse me dispozitat e këtij ligji;
  c)  me kërkesë të strukturave të mbikëqyrjes së tregut, të bashkëpunojë për çdo veprim të ndërmarrë për eliminimin e rrezikut të paraqitur nga lëndët plasëse, në përputhje me kompetencat e përcaktuara në autorizimin e përfaqësimit.
   
  Neni 7
  Detyrimet e importuesve
   
 1. Importuesit vendosin në treg vetëm lëndët plasëse që përmbushin kriteret e përputhshmërisë.
   
 2. Përpara hedhjes në treg të lëndës plasëse, importuesit sigurohen që:
 1. prodhuesi të ketë kryer procedurat e vlerësimit të përputhshmërisë sipas përcaktimeve të nenit 18 të këtij ligji;
 2. prodhuesi të ketë hartuar dokumentacionin teknik;
 3. lënda plasëse të ketë të vendosur markimin CE;
  ç)   lënda plasëse të shoqërohet nga dokumentet e nevojshme për hedhjen në treg;
 4. prodhuesi të ketë plotësuar kriteret e përcaktuara në pikat 7 dhe 8, të nenit 5 të këtij ligji.
 1. Kur importuesi vlerëson se një lëndë plasëse nuk është në përputhje me kriteret thelbësore të sigurisë, të parashikuara në Shtojcën II, nuk e vendos në treg lëndën plasëse deri sa lënda plasëse të jetë në përputhje me kriteret e përputhshmërisë.
   
 2. Në rast se lënda plasëse paraqet rrezik, importuesi informon prodhuesin dhe strukturat e mbikëqyrjes së tregut në lidhje me këtë fakt.
   
 3. Importuesit, te lënda plasëse, në gjuhën shqipe, duhet të vendosin:
 1. emrin e tyre,
 2. emrin e regjistruar tregtar apo markën e regjistruar tregtare,
 3. adresën ku mund të kontaktohen apo, nëse një gjë e tillë është e pamundur, e vendosin atë mbi paketimin apo në një dokument shoqërues të lëndës plasëse.
 1. Importuesit të sigurohen që lënda plasëse shoqërohet nga udhëzimet dhe informacioni për sigurinë në gjuhën shqipe.
   
 2. Importuesit sigurohen që, ndërkohë që lënda plasëse është nën përgjegjësinë e tyre, kushtet e magazinimit apo transportit përmbushin kriteret thelbësore të sigurisë të parashikuara në Shtojcën II.
   
 3. Importuesit që vlerësojnë se lënda plasëse e hedhur në treg nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji, menjëherë marrin masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë lëndën plasëse në përputhje me kërkesat, për ta tërhequr apo për ta rikthyer, nëse një gjë e tillë është e përshtatshme. Në rast se lënda plasëse paraqet rrezik, importuesit informojnë për këtë çështje menjëherë strukturat e mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë hollësi, sidomos mbi çështjen e mospërputhjes dhe çdo masë korrektuese të ndërmarrë.

 

 1. Strukturat e mbikëqyrjes së tregut dhe importuesit ruajnë për 10 vjet, pas hedhjes në treg të lëndës plasëse, një kopje të deklaratës së përputhshmërisë EU, me qëllim vënien në dispozicion kur kërkohet nga autoritetet përkatëse.
   
 2. Importuesit:
 1. në bazë të kërkesës së arsyetuar nga ana e strukturës përgjegjëse të mbikëqyrjes së tregut japin të gjithë informacionin dhe dokumentacionin në formë shkresore apo elektronike që nevojitet për të provuar përputhshmërinë e lëndës plasëse me dispozitat e këtij ligji, në gjuhën shqipe.
   
 2. bashkëpunojnë me strukturat e mbikëqyrjes së tregut, në vijim të kërkesës së tyre, për çdo veprim të ndërmarrë për eliminimin e rrezikut që paraqitet nga lëndët plasëse, të cilat i kanë hedhur në treg.

Neni 8

Detyrimet e shpërndarësve

 

 1. Kur hedhin në treg një lëndë plasëse, shpërndarësit duhet të përmbushin dispozitat e këtij ligji.
   
 2. Përpara hedhjes në treg të lëndës plasëse, shpërndarësit duhet të verifikojnë nëse:
 1. lënda plasëse ka markimin CE;
 2. lënda plasëse shoqërohet nga dokumentet e nevojshme, si udhëzimet dhe informacionet e sigurisë në gjuhën shqipe;
 3. prodhuesi dhe importuesi kanë përmbushur kërkesat e parashikuara në pikat 7 dhe 8, të nenit 5 dhe pikën 4, të nenit 7 të këtij ligji.
   
 1. Kur shpërndarësi vlerëson se lënda plasëse nuk është në përputhje me kërkesat thelbësore të sigurisë të parashikuara në Shtojcën II, ai nuk e vendos në treg lëndën plasëse deri sa ajo lëndë të jetë në përputhje me parashikimet e këtij ligji. Në rast se lënda plasëse paraqet rrezik, shpërndarësi informon prodhuesin ose importuesin, si edhe strukturat e mbikëqyrjes së tregut.
   
 2. Shpërndarësit sigurojnë që, për aq kohë sa lënda plasëse është nën përgjegjësinë e tyre, kushtet e magazinimit apo transportit nuk cenojnë përputhshmërinë dhe përmbushjen e kritereve të sigurisë të parashikuara në Shtojcën II.
   
 3. Kur shpërndarësit vlerësojnë se lënda plasëse e hedhur në treg nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji, ata sigurohen për marrjen e masave korrigjuese për eliminimin e mospërputhshmërisë, për ta tërhequr apo për ta rikthyer atë, sipas rastit. Në rast se lënda plasëse paraqet rrezik, shpërndarësit informojnë menjëherë strukturat e mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë hollësi, për çështjen dhe çdo masë korrektuese të ndërmarrë.
   
 4. Shpërndarësit:
 1. bazuar në kërkesën e arsyetuar të strukturave të mbikëqyrjes së tregut, paraqesin të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në formë shkresore apo elektronike për të provuar përputhshmërinë e lëndës plasëse.
 2. bashkëpunojnë me strukturat e mbikëqyrjes së tregut, në vijim të kërkesës së tyre, për çdo veprim të ndërmarrë për eliminimin e rrezikut që paraqitet nga lëndët plasëse, të cilat i kanë hedhur në treg.
   
  Neni 9
  Zbatimi i detyrimeve të prodhuesve nga importuesit dhe shpërndarësit
   
  Një importues apo shpërndarës konsiderohet prodhues për qëllim të këtij ligji dhe i nënshtrohet detyrimeve që ka prodhuesi, nëse vendos në treg një lëndë plasëse me emrin e tij, markën e tij tregtare apo nëse modifikon lëndën plasëse të dalë në treg, në atë mënyrë që mund të ndikojë te përputhshmëria me dispozitat e këtij ligji.
   
  Neni 10
  Identifikimi i operatorëve ekonomikë
   
 1.  Në lidhje me lëndët plasëse që nuk janë pjesë e sistemit të identifikimit dhe gjurmimit, operatorët ekonomikë, në vijim të kërkesës, identifikojnë tek autoritetet e mbikëqyrjes së tregut, si më poshtë:
   
 1. çdo operator ekonomik që i ka furnizuar ata me lëndë plasëse;
 2. çdo operator ekonomik që ata kanë furnizuar me lëndë plasëse.
 1.  Operatorët ekonomikë të jenë në gjendje të paraqesin informacionin e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, për një periudhë kohore 10-vjeçare, pas furnizimit me lëndën plasëse dhe për një periudhë 10-vjeçare, pasi ata të kenë furnizuar dikë me lëndë plasëse.

 

KREU III

DISPOZITAT E SIGURISË

Neni 11

Transferimi i lëndëve plasëse

1. Lëndët plasëse transferohen vetëm në përputhje me përcaktimet sipas pikave të mëposhtme.

2. Miratimi për transferimin e lëndëve plasëse sigurohet prej aplikuesit nga struktura përkatëse në ministrinë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë, e cila verifikon që marrësi të jetë ligjërisht i autorizuar për të marrë lëndë plasëse dhe që zotëron licencat ose autorizimet e nevojshme.

    3. Operatori ekonomik përgjegjës për transferimin njofton strukturën përkatëse në ministrinë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë për transferimin e lëndës plasëse ose për kalimin transit nëpërmjet territorit të Republikës së Shqipërisë dhe pajiset me autorizimin përkatës.

4. Për transferimin e brendshëm të lëndëve plasëse mund të nxirret autorizim për transferim të herëpashershëm të lëndëve plasëse, brenda periudhës së vlefshmërisë deri në 1 vit të përcaktuar në marrëveshjen midis operatorëve ekonomikë, me kusht që çdo transferim t’i njoftohet strukturave vendore në ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë, sipas pikës së nisjes së transportit, brenda jo më pak se 12 orëve përpara fillimit të transportit.

5. Në rast se ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë miraton një transferim ose kalim transit, ai i lëshon marrësit një dokument që përfshin të gjithë informacionin e përmendur në pikën 7 të këtij neni.

6. Ky dokument shoqëron lëndët plasëse deri në mbërritjen e tyre në destinacionin e përcaktuar. Dokumenti paraqitet sa herë që kërkohet nga autoritetet kompetente.

7. Në rast se transferimet e lëndëve plasëse duhet t’i nënshtrohen një mbikëqyrjeje të veçantë për të përmbushur kërkesat e posaçme të sigurisë në territorin ose në një pjesë të territorit të Republikës së Shqipërisë, atëherë marrësi i jep strukturës përgjegjëse, përpara transferimit, informacionin e mëposhtëm:

a)  emrat dhe adresat e operatorëve ekonomikë dërgues dhe marrës;

b)  numrin dhe sasinë e lëndës plasëse që transferohen;

c) një përshkrim të plotë të lëndëve plasëse që transferohen dhe të mënyrave të identifikimit, duke përfshirë edhe numrin e identifikimit të Kombeve të Bashkuara;

ç) vendin ku do të vendosen në treg lëndët plasëse, informacionin për përmbushjen e kushteve për vendosjen në treg;

d)  mjetet që do të kryejnë transportin dhe itinerarin;

dh) datat e parashikuara të nisjes dhe mbërritjes;

e) në rast se është e nevojshme, pikat e sakta të hyrjes dhe të daljes nga territori i Republikës së Shqipërisë.

Informacioni i përmendur në shkronjën “a” të kësaj pike, duhet të jetë mjaftueshëm i detajuar në mënyrë që t’u mundësojë strukturave përgjegjëse të kontaktojnë operatorët ekonomikë dhe të sigurojnë konfirmimin se operatorët ekonomikë në fjalë kanë të drejtë të marrin dërgesën.

8.   Operatori ekonomik i transferon lëndët plasëse vetëm nëse marrësi/dërguesi ka marrë autorizimet e nevojshme për transferim, në përputhje me dispozitat e pikave 2, 3 dhe 4.

 

Neni 12

Transferimi i municioneve

1.  Municionet mund të transferohen ose transitohen vetëm në përputhje me përcaktimet sipas pikave të mëposhtme.

2.  Në rast se municionet do të transferohen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose në një shtet tjetër, përpara nisjes së ngarkesës, operatori ekonomik i komunikon ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë:

a) emrat dhe adresat e personit që shet ose transferon municionet, të blerësit ose marrësit të municioneve dhe, kur është e mundur, të pronarit të tyre;

b) adresën ku do të dorëzohet ose transportohet municioni;

c) sasinë e municionit që do të dorëzohet ose transportohet;

ç) të dhënat që mundësojnë identifikimin e municionit;

d) mjetet që do të kryejnë transportin;

dh) datën e nisjes dhe datën e parashikuar të mbërritjes.

 

3.  Struktura përgjegjëse shqyrton kushtet sipas të cilave do të kryhet transferimi, sidomos në lidhje me sigurinë. Pas verifikimit të plotësimit të kushteve, struktura përgjegjëse lëshon një autorizim që përfshin të gjitha detajet e përmendura në pikën 2 të këtij neni. Ky autorizim shoqëron municionin deri në mbërritjen në destinacionin e përcaktuar.

Neni 13

Shkelje të sigurisë

 

 1. rast të një kërcënimi serioz ose të një rreziku ndaj sigurisë publike, si rezultat i mbajtjes ose përdorimit jo të ligjshëm të lëndëve plasëse ose municioneve, ministria që mbulon rendin dhe sigurinë merr të gjitha masat e domosdoshme për të parandaluar transferimin, zotërimin ose përdorimin e paligjshëm të lëndëve plasëse ose municioneve.
   
 2. Ministri përgjegjës për rendin dhe sigurinë mundet në çdo kohë të ndalojë, prodhimin, dhe çdo aktivitet tregtar, si dhe mund të kërkojë magazinimin e lëndëve plasëse në ambientet e posaçme të autoriteteve të sigurisë publike ose ushtarake, në rast të një kërcënimi serioz ose të një rreziku ndaj sigurisë publike.
   
 3. Masat e parashikuara në pikën 1 dhe 2 të këtij neni, duhet të jenë në përputhje me parimin e proporcionalitetit. Ato nuk duhet të jenë masa diskriminuese dhe as shtrënguese ndaj biznesit.

Neni 14

Masat e sigurisë

 1. Gjatë kryerjes së veprimtarive të përmendura në nenin 1 të këtij ligji, operatorët ekonomikë kujdesen që të mbrojnë jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe pronën e tyre, si dhe marrin të gjitha masat e sigurisë të përcaktuara në këtë ligj dhe në rregulloret e miratuara mbi bazën e këtij ligji.
   
 2. Operatorët ekonomikë rregullojnë mënyrën e zbatimit të masave të përmendura në pikën 1 të këtij neni me anë të një rregulloreje të brendshme.
 3. Rregullorja e brendshme, që përmendet në pikën 2 të këtij neni, duhet të përmbajnë gjithashtu një plan veprimi në rast aksidenti apo emergjence tjetër (shpërthim, zjarr, vjedhje etj.).
 4. Operatorët ekonomikë i njoftojnë masat e përcaktuara në rregulloren e brendshme në pikën 2 të këtij neni, të gjithë personave që kryejnë për llogari të tyre veprimtari të lidhura me lëndët plasëse dhe u ofrojnë atyre trajnimin e duhur për të vepruar në rast aksidenti.
 5. Objektet për prodhimin ose magazinimin e lëndëve plasëse duhet të jenë në mbrojtje të përhershme fizike ose teknike, në përputhje me rregulloren e veçantë që rregullon fushën e mbrojtjes fizike dhe teknike.
 6. Operatorët ekonomikë që përdorin apo trajtojnë në çfarëdo mënyre lëndë plasëse, duhet të organizojnë dhe mbikëqyrin zbatimin e masave mbrojtëse të parashikuara.
 7. Operatorët ekonomikë e përmendur në pikën 1 të këtij neni, që përdorin lëndë plasëse, kujdesen për paketimin e tyre në përputhje me udhëzimet e prodhuesit ose të personit përgjegjës të personit juridik ose sipërmarrësit apo të personit të autorizuar për të përfaqësuar prodhuesin.
 8. Paketimi i lëndëve plasëse nuk mund të përdoret për qëllime të tjera, përveç paketimit të lëndëve plasëse për të cilat është miratuar.
 9. Operatorët ekonomikë të angazhuar në prodhimin, magazinimin, tregtimin, shpërndarjen ose përdorimin e lëndëve plasëse njoftojnë menjëherë ministrinë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë në rast humbjeje ose vjedhjeje të lëndëve plasëse.
 10. Gjatë transportit të lëndëve plasëse përmes territorit të Republikës së Shqipërisë, operatorët ekonomikë që kanë autorizimin, kanë detyrimin që në rast aksidenti të kujdesen sipas mënyrës së përcaktuar për lëndët plasëse dhe paketimin përkatës të tyre dhe në rast humbjeje ose vjedhjeje të lëndëve plasëse, të njoftojnë ministrinë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë menjëherë sapo të marrin dijeni për humbjen apo vjedhjen e tyre.
 11. Operatorët ekonomikë të angazhuar në prodhimin, tregtimin ose përdorimin e lëndëve plasëse, përpara se të ndërpresin kryerjen e veprimtarisë së tyre, duhet t’i asgjësojnë lëndët plasëse apo t’ia shesin ose transferojnë ato personit juridik ose fizik që ka leje për prodhimin, tregtimin ose përdorimin e lëndëve plasëse, si dhe të përmbushin të gjitha detyrimet e përcaktuara në dispozitat e këtij ligji.
 12. Ministri përgjegjës për rendin dhe sigurinë miraton një udhëzim që përcakton detyrimet dhe procedurat e operatorëve ekonomikë në lidhje me zbatimin e masave të përmendura në pikat 1 dhe 2 të këtij neni.

 

Neni 15

Trajnimet/Kualifikimet

    1. Personat të cilët, për nevojat e operatorit ekonomik, angazhohen në prodhimin, importin, eksportin, tregtimin, transportin, transferimin, magazinimin, përdorimin, asgjësimin, duke përdorur ose duke trajtuar drejtpërdrejt lëndët plasëse, duhet të jenë të aftë nga ana shëndetësore, të kualifikuar teknikisht dhe të trajnuar për kryerjen në mënyrë të sigurt të këtyre veprimtarive. 

 

    1. Aftësia shëndetësore, përmendur në pikën 1 të këtij neni, duhet të mbështetet edhe nga një vërtetim i gjendjes shëndetësore lëshuar nga organi kompetent pranë ministrisë përgjegjëse për shëndetin publik.

 

    1. Trajnimi i kualifikimit teknik për punën me lëndët plasëse, të përmendur në pikën 1 të këtij neni, do të ofrohet sipas programit dhe mënyrës së parashikuar nga ministria përgjegjëse për industrinë minerare.

 

    1. Trajnimi i kualifikimit teknik të drejtuesve të mjeteve për transportimin e lëndëve plasëse, të përmendur në pikën 1 të këtij neni dhe pajisja me certifikatën përkatëse për transportin e mallrave të rrezikshme do të ofrohet sipas programit dhe mënyrës së parashikuar nga ministri përgjegjës për industrinë minerare dhe ministri përgjegjës për transportin në një akt të përbashkët, i cili do të zbatohet nga institucionet e autorizuara.

 

    1. Pavarësisht përcaktimeve në pikën 1 të këtij neni, individët e angazhuar në veprimtari ndihmëse në lidhje me prodhimin, tregtinë, magazinimin, transportin ose përdorimin e lëndëve plasëse (transferimi, ngarkimi, shkarkimi etj.) nuk kanë nevojë të kenë kualifikim teknik dhe vërtetim të aftësisë dhe ata mund të përfshihen në veprimtaritë e përmendura në nenin 1 të këtij ligji, vetëm nën mbikëqyrjen e personit përgjegjës të kualifikuar teknikisht dhe me kusht që të deklarojnë me shkrim se janë informuar rreth rreziqeve dhe rregullave të sigurisë në vendin e punës.

 

    1. Personat e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, duhet të jenë të pajisur me vërtetimin e besueshmërisë të lëshuar nga në struktura përgjegjëse në ministinë që mbulon rendin dhe sigurinë.

Neni 16

Identifikimi dhe gjurmimi i lëndëve plasëse

1. Operatorët ekonomikë i përmbahen një sistemi uniform, për identifikimin unik dhe gjurmimin e lëndëve plasëse që merr parasysh madhësinë, formën ose projektin e tyre duke vendosur një identifikim unik mbi lëndën plasëse, bazuar në karakteristikat dhe faktorët e saj, siç janë efektet e saj të ulëta detonuese, përdorimet e saj dhe rreziku i ulët ndaj sigurisë që paraqet për shkak të efekteve të vogla potenciale të keqpërdorimit.

2. Ky sistem siguron grumbullimin dhe ruajtjen e të dhënave, duke përfshirë mjete elektronike, identifikimin unik dhe gjurmimin e lëndës plasëse, si edhe vendosjen e një identifikimi unik mbi lëndën plasëse dhe/ose në paketimin e saj që mundëson qasje në ato të dhëna. Këto të dhëna lidhen me identifikimin unik të lëndës plasëse, duke përfshirë vendndodhjen e saj, ndërkohë që është në zotërim të operatorëve ekonomikë dhe identitetin e atyre operatorëve ekonomikë.

3.  Të dhënat e përmendura në pikën 2 testohen në intervale të rregullta dhe mbrohen nga dëmtimet ose shkatërrimet aksidentale ose dashakeqëse. Këto të dhëna ruhen për 10 vjet pas kryerjes së transaksionit ose, kur lëndët plasëse janë përdorur ose asgjësuar, 10 vjet pas përdorimit ose asgjësimit të tyre, edhe nëse operatori ekonomik ka ndërprerë tregtimin.

4.  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve merr të gjitha masat që prodhuesit dhe importuesit e lëndëve plasëse për përdorim civil të pajisen me një sistem për mbledhjen e të dhënave, i cili përfshin identifikimin unik dhe poseduesin e tyre, gjatë gjithë fazave të procesit, nga prodhimi apo importimi deri në përdorimin e fundit, gjatë gjithë jetëgjatësisë së lëndëve plasëse për përdorim civil, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

5.  Struktura përgjegjëse në ministrinë që mbulon çështjet e energjisë dhe mineraret merr të gjitha masat që operatorët ekonomikë, pjesë të zinxhirit të furnizimit për vendosjen në treg të lëndëve plasëse për përdorim civil të pajisen me një sistem për mbledhjen e të dhënave, i cili të përfshijë identifikimin unik dhe poseduesin e tyre, gjatë gjithë fazave të procesit, nga prodhimi apo importimi deri në përdorimin e fundit, gjatë gjithë jetëgjatësisë së lëndëve plasëse për përdorim civil, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

6. Rregullat dhe procedurat e krijimit të sistemit të gjurmimit dhe identifikimit miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave me propozim të Ministrisë së Mbrojtjes.

 

KREU  IV

VLERËSIMI I  PËRPUTHSHMËRISË DHE ORGANET E VLERËSIMIT TË PËRPUTHSHMËRISË

 

Neni 17

Prezumimi i përputhshmërisë së lëndëve plasëse

 

Lëndët plasëse që janë në përputhje me standardet shqiptare, standardet e harmonizuara ose pjesë përbërëse të tyre, të cilat janë të botuara në Fletoren Zyrtare, prezumohen se janë në përputhje me kërkesat thelbësore të sigurisë të paraqitura në Shtojcën II të këtij ligji.

 

Neni 18

Procedura e vlerësimit të përputhshmërisë

 

Për vlerësimin e përputhshmërisë së lëndëve plasëse, prodhuesi ndjek një nga procedurat e mëposhtme, të parashikuara në Shtojcën III të këtij ligji:

 1. Kontrolli i tipit EU (Moduli B) dhe sipas zgjedhjes së prodhuesit, një nga procedurat e mëposhtme:
  1. përputhshmëria sipas tipit e bazuar te kontrolli i brendshëm i produktit, si edhe kontrollet shtesë të mbikëqyrjes në intervale rastësore (Moduli C2);
  2. përputhshmëria sipas tipit e bazuar te siguria e cilësisë së procesit të prodhimit (Moduli D);
  3. përputhshmëria sipas tipit e bazuar te siguria e cilësisë së produktit (Moduli E);
  4. përputhshmëria me tipin bazuar te verifikimi i njësisë (Moduli F).
 2. Përputhshmëria e bazuar në verifikimi i njësisë së produktit (Moduli G).

Neni 19

Deklarata e përputhshmërisë

 

 1. Deklarata e përputhshmërisë dëshmon përmbushjen e kërkesave thelbësore të sigurisë të parashikuara në Shtojcën II.
   
 2. Deklarata e përputhshmërisë së BE-së hartohet sipas modelit të parashikuar në Shtojcën IV, përmban elementet e përcaktuara te modulet përkatëse të parashikuara në Shtojcën III dhe përditësohet vazhdimisht sipas rastit. Deklarata e përputhshmërisë së BE-së hartohet/përkthehet në gjuhën shqipe.
   
 3. Duke hartuar deklaratën e përputhshmërisë, prodhuesi merr përsipër përgjegjësinë për përputhshmërinë e produktit, sipas përcaktimeve të këtij ligji.
  Neni 20
  Rregullimet për markimin CE
   

Markimi CE është subjekt i parimeve të përgjithshme të përcaktuara në ligjin nr. 10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Këto rregullime do të aplikohen në lidhje me vendosjen e markimit CE mbi produktet e përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji.

 

Neni 21

Rregullat dhe kushtet për vendosjen e markimit CE

 

 1. Markimi CE vendoset në mënyrë të dukshme te lëndët plasëse, i lexueshëm dhe i pamundur për t’u fshirë.
   
 2. Kur kjo nuk është e mundur ose nuk është e garantuar për shkak të natyrës së lëndës plasëse, markimi vendoset në ambalazh dhe në dokumentet shoqëruese.
   
 3. Markimi CE fiksohet përpara se lënda plasëse të hidhet në treg.
   
 4. Markimi CE shoqërohet nga një numër identifikimi i strukturës së akredituar, e cila është përfshirë në fazën e kontrollit të prodhimit.

 

 1. Numri i identifikimit të strukturës së akredituar vendoset nga vetë organi ose sipas udhëzimeve të tij, nga ana e prodhuesit ose përfaqësuesi i autorizuar i këtij të fundit.
   
 2. Markimi CE dhe numri i strukturës së akredituar kur është e mundur, shoqërohet edhe nga një shenjë tjetër që tregon rrezik apo përdorim të veçantë.

 

 

Neni 22

Organet e Vlerësimit të Përputhshmërisë

Vlerësimi i përputhshmërisë të lëndëve plasëse bëhet vetëm nga një strukturë evropiane e akredituar nga një organ miratues i Bashkimit Evropian.

Kur një strukturë evropiane e akredituar tregon përputhshmërinë me kriteret e përcaktuara në standardet e harmonizuara, vërteton që lënda plasëse përmbush të gjitha standardet e sigurisë për t’u hedhur në treg.

Neni 23

Autoriteti miratues

Ministri përgjegjës për tregtinë është autoriteti miratues për organet e vlerësimit të përputhshmërisë për lëndët plasëse për përdorim civil.

 

Neni 24

Notifikimi

 

1. Struktura evropiane e notifikuar që dëshiron të ushtrojë veprimtarinë e saj në Shqipëri, duhet që:

 

a) të jetë e notifikuar për këtë qëllim nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, ku është regjistruar zyra qendrore e këtij organizmi, si dhe të sigurojë evidencë të notifikimit të tij;

b) certifikata e tij e akreditimit të mbulojë funksionimin/veprimtarinë e tij në territorin shqiptar.

 

2. Ministri përgjegjës për tregtinë mbështetet nga struktura kombëtare e akreditimit dhe punonjësi i strukturës administrative për vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur nga aplikanti si strukturë e notifikuar evropiane.

 

 1. Struktura kombëtare e akreditimit dhe punonjësi i strukturës administrative, sipas përcaktimit, i zgjedhur nga ministri përgjegjës, paraqesin një opinion për përmbushjen e kërkesave të sipërpërmendura.
   
  4. Ministri përgjegjës vendos për kualifikimet dhe kompetencat e aplikantit në bazë të opinionit, referuar në pikën 3 të këtij neni.
   
  5. Ministri përgjegjës konsideron se struktura e notifikuar evropiane është kompetente, kur ka evidenca se aplikanti përmbush të gjitha kërkesat e zbatueshme ndaj tij. Në këtë rast, ministri përgjegjës lëshon për aplikantin vendimin e miratimit për kryerjen e detyrave të veçanta në procedurat e vlerësimit të përputhshmërisë, sipas këtij ligji. Struktura e notifikuar evropiane dhe struktura e miratuar nga ministri përgjegjës kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime si organet e vlerësimit të përputhshmërisë të miratuara në Shqipëri, të ngritura sipas këtij ligji.
   
  6. Shpenzimet e sigurimit të evidencave për kualifikimet dhe kompetencat mbulohen nga organizmi i notifikuar evropian.
   

7. Procedurat e miratimit për organizmat evropianë të notifikuar janë të zbatueshme edhe në rastin e organizmave të huaj të vlerësimit të përputhshmërisë, që ushtrojnë veprimtari të inspektimeve periodike për produktet/instalimet e vëna në shërbim kur ato janë të akredituara nga një organizëm akreditues, nënshkrues i marrëveshjes shumëpalëshe me Organizatën Evropiane për Akreditimin në fushën përkatëse.

 

Neni 25

Kërkesa që kanë të bëjnë me organet e notifikuara

 

 1. Për qëllime të notifikimit, organi i vlerësimit të përputhshmërisë përmbush kriteret e përcaktuara në pikat 2 deri në 11 të këtij neni.
   
 2. Organ i vlerësimit të përputhshmërisë është palë e tretë i pavarur nga operatori ekonomik që kërkon vlerësimin e lëndës plasëse.

 

 1. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë, drejtuesit e lartë të tij dhe personeli përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë nuk duhet të jenë projektuesi, prodhuesi, furnizuesi, instaluesi, blerësi, pronari, përdoruesi ose mirëmbajtësi lëndëve plasëse dhe/ose lëndëve të para për prodhimin e tyre dhe as përfaqësuesi i ndonjërës prej këtyre palëve. Kjo nuk pengon përdorimin e lëndëve plasëse dhe/ose lëndëve të para për prodhimin e tyre që janë të nevojshme për operimin e organeve të vlerësimit të përputhshmërisë.

 

 1. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë, drejtuesit e lartë të tij dhe personeli përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë nuk përfshihen drejtpërdrejt në projektimin, prodhimin ose ndërtimin, tregtimin, instalimin, përdorimin ose mirëmbajtjen e lëndëve plasëse dhe/ose të para për prodhimin e tyre dhe as nuk përfaqësojnë palët e angazhuara në këto veprimtari. Ata nuk angazhohen në asnjë veprimtari që mund të jetë në kundërshtim me pavarësinë e gjykimit apo integritetit të tyre në lidhje me veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë për të cilat janë notifikuar. Kjo zbatohet edhe për shërbimet këshillimore në këtë fushë.

 

 1. Organet e vlerësimit të përputhshmërisë sigurojnë që veprimtaritë e vartësve ose nënkontraktorëve të tyre nuk ndikojnë në konfidencialitetin, objektivitetin dhe paanshmërinë e veprimtarive të tyre të vlerësimit të përputhshmërisë.

 

 1. Organet e vlerësimit të përputhshmërisë dhe personeli i tyre kryejnë detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë me shkallën më të lartë të integritetit profesional dhe kompetencës teknike të kërkuar në fushën e caktuar dhe nuk ndikohen nga presionet dhe stimujt, veçanërisht financiare që mund të ndikojnë në gjykimin e tyre ose rezultatet e vlerësimit të përputhshmërisë, veçanërisht nga personat ose grupet e personave që kanë interes për rezultatin e këtyre veprimtarive.  

 

 1. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë duhet të jetë i aftë të kryjë të gjithë detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë sipas Shtojcës III për të cilat është notifikuar. Ky organ është përgjegjës për detyrimet e mësipërme, edhe në rastet kur nuk vepron drejtpërdrejt, por nëpërmjet të tretëve.

 

 1. Në çdo kohë dhe për çdo procedurë të vlerësimit të përputhshmërisë dhe për çdo lloj ose kategori të lëndëve plasëse, për të cilin është notifikuar, organi i vlerësimit të përputhshmërisë duhet të ketë në dispozicion, sa më poshtë:

a)  personel me njohuri teknike dhe eksperiencë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të kryer detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë;

 1. përshkrimin e nevojshëm të procedurave sipas të cilave kryhet vlerësimi i përputhshmërisë, duke garantuar transparencën dhe mundësinë e riprodhimit të këtyre procedurave. Duhet të ketë politika dhe procedura të përshtatshme që bëjnë dallimin mes detyrave që ai kryen si organ i notifikuar dhe veprimtarive të tjera;
 2. procedurat e nevojshme për kryerjen e veprimtarive të tij, të cilat marrin parasysh në mënyrën e duhur përmasat e një ndërmarrjeje, sektorin në të cilin ajo operon, strukturën e saj, shkallën e kompleksitetit të teknologjisë së produktit në fjalë dhe natyrën e procesit të prodhimit në seri ose në masë.

 

 1. Një organ i vlerësimit të përputhshmërisë duhet të ketë të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen në mënyrën e duhur të detyrave teknike dhe administrative që kanë lidhje me veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë dhe duhet të ketë akses në të gjitha aparaturat dhe pajisjet e nevojshme. 
 2. Personeli që është përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë, duhet të zotërojë, sa më poshtë:
 1. trajnim të mirë teknik dhe profesional, që i mbulon të gjitha detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë, për të cilat organi i vlerësimit të përputhshmërisë është notifikuar; 
 2. njohuri të mjaftueshme të kërkesave të vlerësimeve që ata kryejnë dhe autoritetin e nevojshëm për kryerjen e këtyre vlerësimeve;
 3. njohuritë e duhura dhe kapacitet për të kuptuar kërkesat thelbësore të sigurisë të parashikuara në Shtojcën II, të standardeve të harmonizuara në fuqi dhe të dispozitave përkatëse të legjislacionit të harmonizuar të Bashkimit Evropian dhe të legjislacionit të vendit;

ç) aftësinë që kërkohet për të hartuar certifikatat, regjistrat dhe raportet që vërtetojnë se vlerësimi është kryer.

 1. Duhet të garantohet paanshmëria e organit të vlerësimit të përputhshmërisë, drejtuesve të lartë të tij dhe personelit që kryen detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë.
 2. Pagesa e drejtuesve të lartë dhe personelit që është përgjegjës për kryerjen e vlerësimit të përputhshmërisë në organin e miratuar nuk varet nga numri i vlerësimeve të kryera ose nga rezultatet e këtyre vlerësimeve.
 3. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë pajiset me sigurimin e përgjegjësisë ndaj palëve të treta, përveçse kur përgjegjësia merret nga shteti në përputhje me kuadrin ligjor ose nëse vetë shteti është drejtpërdrejt përgjegjës për vlerësimin e përputhshmërisë.
 4. Personeli i organit të vlerësimit të përputhshmërisë ruan sekretin profesional, për sa i përket të gjithë informacionit që merr gjatë kryerjes së detyrave të përcaktuara në Shtojcën III apo sipas të gjithë kuadrit ligjor që ka lidhje me të.
 5. Nga paragrafi i mësipërm përjashtohen rastet që kanë të bëjnë me kërkesa nga autoritetet kompetente të Republikës së Shqipërisë ku kryhen veprimtaritë e tyre. Në çdo rast garantohen të drejtat e pronësisë.
 6. Organi i vlerësimit të përputhshmërisë merr pjesë ose sigurohet që personeli i tij përgjegjës për kryerjen e detyrave të vlerësimit të përputhshmërisë të jetë i informuar për aktivitetet përkatëse të standardizimit dhe aktivitetet e grupit të koordinimit të organeve të notifikuara të Bashkimit Evropian, të krijuar sipas legjislacionit përkatës të Bashkimit Evropian dhe të përdorë si udhëzime të përgjithshme vendimet administrative dhe dokumentet që janë rezultat i punës së këtij grupi.

Neni 26

Prezumimi i përputhshmërisë

 1. Në rast se organi i vlerësimit të përputhshmërisë provon përputhshmërinë e tij me kriteret e përcaktuara në standardet e harmonizuara përkatëse ose pjesë të tyre, referencat e të cilëve janë publikuar në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Evropian, do të prezumohet se përmbush kërkesat e përcaktuara në nenin 25, për aq kohë sa standardet e harmonizuara të zbatueshme i mbulojnë këto kërkesa.
 2. Republika e Shqipërisë duhet të prezumojë që organet e notifikuara të krijuara në Bashkimin Evropian ose vende të tjera ku marrëveshjet ndërkombëtare parashikojnë masa për ekzistencën e organeve të notifikuara, plotësojnë kërkesat e përcaktuara në nenin 25, për aq kohë sa standardet e harmonizuara të zbatueshme i mbulojnë këto kërkesa.

Neni 27

Vartësit dhe nënkontraktorët e organeve të notifikuara

  1. Kur një organ i notifikuar nënkontrakton detyra të caktuara që kanë lidhje me detyrat e vlerësimit të përputhshmërisë ose kërkon mbështetjen e një vartësi, ai sigurohet se nënkontraktori ose vartësi plotëson kërkesat e përcaktuara në nenin 25 të këtij ligji.
  2. Organet e notifikuara mbajnë përgjegjësi të plotë për detyrat që kryhen nga nënkontraktorët ose degët, kudo qofshin ata.
  3. Veprimtaritë mund të nënkontraktohen ose të kryhen nga vartësit vetëm në marrëveshje me klientin.
  4. Organet e notifikuara të mbajnë në dispozicion të autoritetit notifikues dokumentet përkatëse që kanë të bëjnë me vlerësimin e kualifikimeve të çdo nënkontraktori ose degë dhe detyrat e kryera nga ata, sipas Shtojcës III.
    

Neni 28

Detyrimet operacionale të organeve të notifikuara

 

1.   Organet e notifikuara kryejnë vlerësimin e përputhshmërisë sipas procedurave të vlerësimit të përputhshmërisë të përcaktuara në Shtojcën III. 

2.   Vlerësimi i përputhshmërisë kryhet në mënyrë proporcionale, duke shmangur barra të panevojshme për operatorët ekonomikë. Organet e vlerësimit të përputhshmërisë kryejnë detyrat e tyre duke marrë parasysh madhësinë e ndërmarrjes, sektorin në të cilin ajo operon, strukturën e saj, shkallën e kompleksitetit të teknologjisë së produktit në fjalë dhe natyrën, në seri ose në masë, të procesit të prodhimit. 

3.  Në çdo rast të tillë, ata respektojnë shkallën e rigorozitetit dhe nivelin e mbrojtjes që kërkohet për përmbushjen e kritereve të këtij ligji nga ana e lëndëve plasëse.

4. Në rastet kur organi i notifikuar konstaton se një prodhues nuk përmbush kërkesat thelbësore të sigurisë të përcaktuara në Shtojcën II apo standardet e harmonizuara përkatëse apo specifikime të tjera teknike, ai i kërkon prodhuesit që të marrë masa korrektuese të përshtatshme dhe nuk lëshon certifikatën e përputhshmërisë.

5. Nëse gjatë monitorimit të përputhshmërisë, pas lëshimit të certifikatës, një organ i notifikuar konstaton se lënda plasëse nuk përmbush më kërkesat, ai i kërkon prodhuesit që të marrë masat e duhura korrektuese dhe nëse është e nevojshme, pezullon ose tërheq certifikatën. 

6.   Në rastet kur nuk merren masa korrektuese apo në rastet kur ato nuk kanë dhënë efektin e kërkuar, organi i notifikuar kufizon, pezullon ose tërheq çdo certifikatë.

 

Neni 29

Detyrimet e informimit për organet e notifikuara

 

1.  Organet e notifikuara duhet të informojnë autoritetet shtetërore përgjegjëse për:

 1. çdo refuzim, kufizim, pezullim ose tërheqje të një certifikate;
 2. çdo rrethanë që ndikon në qëllimin dhe kushtet e notifikimit;
 3. çdo kërkesë për informacion që ata kanë marrë nga autoritetet e mbikëqyrjes së tregut, në lidhje me veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë;

ç)   nëse kërkohet, veprimtaritë e vlerësimit të përputhshmërisë që janë kryer në kuadër të notifikimit dhe çdo veprimtari tjetër të kryer duke përfshirë nënkontraktimin.

2. Organet e notifikuara duhet t’u sigurojnë organeve të tjera të notifikuara që kryejnë veprimtari të ngjashme të vlerësimit të përputhshmërisë dhe që mbulojnë të njëjtat lëndë plasëse, informacion sipas kërkesës në lidhje me rezultatet negative ose pozitive të vlerësimit të përputhshmërisë.

 

KREU V

ADMINISTRIMI I LËNDËVE PLASËSE DHE STRUKTURAT PËRGJEGJËSE

 

Neni 30

Strukturat përgjegjëse për administrimin

 

  1. Lëndët plasëse për përdorim civil prodhohen, importohen dhe eksportohen në Republikën e Shqipërisë vetëm me licencë/autorizim të lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve.
  2. Lëndët plasëse për përdorim civil transferohen, transitohen, tregtohen, magazinohen dhe asgjësohen vetëm me licencë/autorizim të lëshuar nga ministria përgjegjëse për rendin publik.
  3. Lëndët plasëse për përdorim civil përdoren vetëm me leje nga ministria përgjegjëse për energjinë dhe çështjet minerare.
  4. Lëndët plasëse për përdorim civil importohen dhe prodhohen në Republikën e Shqipërisë pasi të jenë jenë verifikuar procedurat e përputhshmërisë të tyre nga struktura përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes.
  5. Autoritetet e mbikëqyrjes së tregut për lëndët plasëse për përdorim civil do të jenë institucionet shtetërore të përcaktuara në pikat 1, 2, 3 të këtij neni sipas fushës së kompetencës dhe përcaktimeve të pikës 1, të nenit 33.

 

Neni 31

Kushtet e përgjithshme të administrimit

 1. Këshilli i Ministrave përcakton procedurat, kushtet, kriteret, afatet, vlefshmërinë dhe formatet e për dhënien, shfuqizimin dhe pezullimin e licencave dhe autorizimeve, për prodhimin, importimin, tregtimin, eksportimin, magazinimin, transferimin, transitimin përdorimin dhe asgjësimin e lëndëve plasëse me propozimin e ministrisë përgjegjëse sipas përcaktimeve të nenit 30 të këtij ligji.
   
 2. Ministritë e ngarkuara, sipas nenit 30 të këtij ligji, në bazë të aplikimit me shkrim të kërkuesit, i japin licencën ose autorizimin përkatës, në mbështetje të kritereve të kualifikimit profesional dhe të gjendjes shëndetësore dhe gjyqësore të personit fizik ose juridik, që ka vendbanimin ose selinë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
   
 3. Licencat dhe autorizimet e dhëna nuk i transferohet personave të tjerë.

 

Neni 32

Regjistrimi i lëndëve plasëse

1. Prodhuesi dhe importuesi janë të detyruar të regjistrojnë lëndët plasëse që prodhojnë dhe e vendosin në treg, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

2. Në strukturën përgjegjëse të Ministrisë së Mbrojtjes mbahet regjistri shtetëror për lëndët plasëse. Dokumentet për aplikimin për regjistrim dhe mënyra e plotësimit të tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave me propozim të ministrit të Mbrojtjes.

3. Prodhuesi dhe importuesi janë të detyruar të njoftojnë, brenda 10 ditësh pune, Ministrinë e Mbrojtjes për çdo ndryshim në të dhënat e aplikimit për regjistrim.

4. Të dhënat, publikimi i të cilave dëmton prodhuesin dhe importuesin, gjatë procesit të regjistrimit, me kërkesën e tyre, trajtohen sipas rregullimeve të kuadrit ligjor për “sekretin tregtar”.

 

KREU VI

MBIKËQYRJA E TREGUT, KONTROLLI I LËNDËVE PLASËSE NË TREG,

SI DHE PROCEDURA E MBIKËQYRJES

 

Neni 33

Autoritetet përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut

 

 1. Mbikëqyrja e tregut për zbatimin e këtij ligji bëhet nga:

 

a) nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve gjatë prodhimit të lëndëve plasëse;

b) nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve dhe doganat gjatë importit të lëndëve plasëse;

c) struktura përgjegjëse në ministrinë për çështjet minerare, gjatë magazinimit tregtimit dhe përdorimit të lëndëve plasëse;

ç) nga organet tjera mbikëqyrëse dhe inspektuese, secila në përputhje me kompetencat e veta.

Këto struktura në mënyrë individuale ose në bashkëpunim kryejnë inspektimet për të verifikuar përputhshmërinë e lëndëve plasëse dhe përmbushjen e kritereve dhe kërkesave të këtij ligji.

 

 1. Autoritet e mbikëqyrjes së tregut marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që lënda plasëse mund të vendoset në treg vetëm nëse do ruhen në mënyrë të përshtatshme dhe përdoren për qëllimin e prodhuar dhe kur nuk rrezikojnë shëndetin dhe sigurinë e personave.

 

Neni 34

Procedura për trajtimin e lëndëve plasëse që paraqesin rrezik kombëtar

 

 1. Kur autoritetet e mbikëqyrjes së tregut kanë arsye të mjaftueshme për të besuar se lënda plasëse paraqet rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave, mallrave ose mjedisit, autoritetet duhet të bëjnë një vlerësim të lëndës plasëse, duke analizuar të gjitha kërkesat e parashikuara në këtë ligj.
   
 2. Operatorët përkatës ekonomikë duhet të bashkëpunojnë me autoritetet e mbikëqyrjes së tregut për këtë qëllim, nëse është e nevojshme.

 

 1. Në rast se autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, gjatë vlerësimit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, konstaton se lënda plasëse nuk përmbush kërkesat e përcaktuara sipas këtij ligji, ai i kërkon menjëherë operatorit përgjegjës të marrë të gjitha masat korrigjuese të domosdoshme për ta sjellë lëndën plasëse në përputhje me këto kërkesa, të tërheqë lëndën plasëse nga tregu brenda 20 ditësh, në përputhje me natyrën e rrezikut, të përcaktuar nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut.

 

 1. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut informon autoritetet licencuese, në lidhje me masat e marra.
   
 2. Në rast se autoritetet e mbikëqyrjes së tregut konstatojnë se mospërputhja nuk kufizohet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, ata njoftojnë edhe shtetet e tjera për rezultatet e vlerësimit dhe për veprimet që i kanë kërkuar operatorit ekonomik të ndërmarrë.
   
 3. Operatori ekonomik siguron marrjen e të gjitha masave korrigjuese në lidhje me lëndët plasëse, të cilat ka vendosur në treg.
   
 4. Në rast se operatori përkatës ekonomik nuk merr masat e duhura korrigjuese brenda periudhës së përmendur në pikën 3 të këtij neni, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, merr masat e nevojshme provizore për të ndaluar ose kufizuar lëndët plasëse që vendosen në treg, tërheq lëndën plasëse nga tregu ose e rikthen atë.
   
 5. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut informon institucionet përgjegjëse licencuese në kuptim të këtij ligji për masat e marra.
   
 6. Informacioni i referuar në pikën 8 të këtij neni përfshin:
   
 1. të dhënat e nevojshme për identifikimin e lëndës plasëse, e cila nuk plotëson kriteret;
 2. origjinën e lëndës plasëse;
 3. natyrën e mosplotësimit të pretenduar dhe rrezikun e përfshirë;
 4. natyrën dhe kohëzgjatjen e masave të marra dhe
 5. argumentet e parashtruara nga operatori përkatës ekonomik.
   
  Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut shprehet nëse mospërputhja është për shkak të:
 1. mospërmbushjes së kërkesave të lëndës plasëse lidhur me kërkesat lidhur me shëndetin dhe sigurinë e personave apo aspektet e tjera të interesit të mbrojtjes së mallrave apo mjedisit;
 2. mospërmbushjes të standardeve të harmonizuara, të cilat i japin prezumimin e përputhshmërisë.
   
 1.  Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, i cili fillon procedurën sipas këtij neni, informon menjëherë institucionet licencuese sipas këtij ligji, si dhe operatorin ekonomik për çdo masë të marrë dhe për çdo informacion shtesë në lidhje me lëndën plasëse, e cila nuk përmbush kriteret e përputhshmërisë.
   
 2. Në rast se operatori ekonomik nuk është dakord me masën e marrë, paraqet kundërshtimet me shkrim pranë autoritetit mbikëqyrës që ka marrë masën, brenda 15 ditësh nga njoftimi i masës.

 

 1. Në rast se brenda tre muajve, nga marrja e informacionit të mësipërm, nuk ngrihet asnjë kundërshtim nga operatorët ekonomikë, në lidhje me masën e përkohshme të marrë nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, kjo masë konsiderohet e ligjshme.

 

 1. Autoritetet e mbikëqyrjes së tregut sigurohen që masa kufizuese e tërheqjes së lëndës plasëse nga tregu, të zbatohet pa vonesë.

 

 1. Në rast se në përfundim të procedurës ngrihen kundërshtime lidhur me masat e marra nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut ose në rastin kur masat e marra bien në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut bashkëpunon me operatorët ekonomikë për vlerësimin e masave të marra.

 

 1. Në rast se vlerësimet e konstatuara qëndrojnë, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, merr masat për të siguruar tërheqjen e lëndës plasëse nga tregu.
 2. Në rast se vlerësimet e konstatuara nuk qëndrojnë, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, tërheq masën e marrë.

 

Neni 35

Lëndët plasëse të përputhshme, por që paraqesin rrezik

 1. Në rastin e kryerjes së vlerësimit, sipas parashikimeve në pikën 1 të nenit 33 të këtij ligji, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut konstaton se lënda plasëse është në përputhje me parashikimet e këtij ligji, por paraqet rrezik për shëndetin, sigurinë e njerëzve mallrave ose mjedisit, atëherë i kërkon operatorit ekonomik përgjegjës:
   
 1. të marrë të gjitha masat për të siguruar që lënda plasëse në fjalë në momentin e hedhjes në treg, nuk paraqet rrezik ose;
 2. të tërheqë lëndën plasëse nga tregu ose;
 3. të rikthejë ose të ndalojë tregtimin e lëndës plasëse në një afat kohor të arsyeshëm, në raport me natyrën e rrezikut të përcaktuar nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut.
   
 1. Operatorët ekonomikë duhet të garantojnë që janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të gjitha lëndët plasëse që janë hedhur në treg.
   
 2. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut jep informacionet të cilat duhet të përfshijnë të gjitha të dhënat e disponueshme, veçanërisht detaje të domosdoshme mbi identifikimin e lëndës plasëse, origjinën, zinxhirin e furnizimit të lëndës plasëse, natyrën e rrezikut të përfshirë, natyrën dhe zgjatjen e masave të marra.

 

 1. Operatorët ekonomikë marrin pjesë në konsultimet mbi konstatimet, me qëllim vlerësimin nga ata të masave të marra nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut.

 

Neni 36

Rregullimi i mospërputhshmërisë

 

 1. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut i kërkon operatorit ekonomik të rregullojë mospërputhshmërinë, kur konstaton se:
 1. markimi CE është vendosur në kundërshtim me parashikimet e këtij ligji;
 2. markimi CE nuk është vendosur;
 3. numri i identifikimit të autoritetit akreditues, në rastet kur ai organ është i përfshirë në fazën e kontrollit të prodhimit është dhënë në kundërshtim me këtë ligj ose nuk është dhënë fare;
  ç)  nuk është hartuar deklarata e përputhshmërisë së BE-së;
 4. deklarata e përputhshmërisë së BE-së nuk është hartuar në mënyrën e saktë;
  dh) dokumentacioni teknik ose nuk është i disponueshëm ose i është i paplotë;
  e)  dokumentacioni i parashikuar në lidhje me gjurmimin apo kriteret e sigurisë mungon, është i rremë apo i paplotë;
  ë)  nuk janë plotësuar parashikimet ligjore të përcaktuara në nenin 5 ose nenin 7 të këtij ligji.
 1. Në rast se mospërputhshmëria, parashikuar në pikën 1 të këtij neni, vazhdon, autoriteti i mbikëqyrjes së tregut merr të gjitha masat e nevojshme për të kufizuar apo ndaluar hedhjen në treg të lëndës plasëse ose për t’u siguruar që kjo lëndë të tërhiqet nga tregu.

Neni 37

Ndalimi i tregtimit të produkteve dhe bllokimi

 

1. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut mund të vendosë të ndalojë përkohësisht hedhjen e produktit në treg në rastet kur:

 1. ka dyshime se produkti nuk përmbush kërkesat thelbësore apo kërkesat e tjera të sigurisë së lëndës plasëse;
 2. produkti nuk ka markën CE ose është markuar në mënyrë të paligjshme dhe/ose nuk është shoqëruar me dokumentacionin e përcaktuar në legjislacionin e zbatueshëm ndaj këtij produkti;
 3. operatorët ekonomikë nuk kanë përmbushur masat e urdhëruara, brenda afatit kohor të vendosur nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut, dhe produkti mund të paraqesë rrezik për përdoruesin e fundit;
  ç)   prodhimi, magazinimi, përdorimi apo tregtimi mund të paraqesë rrezikshmëri;
  d)   autoritetet e mbikëqyrjes së tregut në vende të tjera të BE-së kanë njoftuar se produkti është i rrezikshëm dhe/ose jo në përputhje me kërkesat ligjore të përcaktuara për produktin.
   
 1. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut shfuqizon vendimin për ndalimin e përkohshëm të tregtimit kur operatori ekonomik vërteton se ai plotëson kushtet e parashikuara nga ky ligj.
   
 2. Vendimi i ndalimit të përkohshëm mund të shoqërohet, nëse është e nevojshme, me detyrimin e operatorit ekonomik për lajmërimin e përdoruesit të fundit për rrezikun.
   
 3. Struktura përgjegjëse urdhëron ndalimin e përhershëm të tregtimit, në qoftë se kontrollet apo testimet provojnë se lënda plasëse paraqet rrezik dhe nuk është në përputhje me kërkesat përkatëse të sigurisë ose pavarësisht përputhshmërisë, ai mund të rrezikojë jetën, shëndetin, mjedisin ose interesat e tjerë publikë.
   
 4. Vendimi, për ndalimin e tregtimit mund të merret nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut në qoftë se:
   
 1. të njëjtat masa janë marrë nga të gjitha shtetet anëtare të BE-së, ku është tregtuar produkti;
 2. prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar ose importuesi kanë njoftuar se produkti është i rrezikshëm ose nuk është në përputhje me legjislacionin përkatës.
   
 1. Vendimi shoqërohet me një apo disa nga masat e mëposhtme:
 1. lajmërimin e tregtarëve/përdoruesve të fundit, duke përdorur mjetet e përshtatshme të komunikimit publik për rrezikun që paraqet lënda plasëse;
 2. urdhërimin për ndalimin e menjëhershëm të tregtimit, në qoftë se produkti është tashmë në treg ose kthimin mbrapsht të tij;
 3. urdhërimin e bërjes jo funksionale të lëndës plasëse ose asgjësimin e saj.
   
  8. Lajmërimi i klientëve dhe i përdoruesve të fundit dhe kthimi i lëndës plasëse duhet të kryhen nga operatorët ekonomikë nën mbikëqyrjen e autoritetit të mbikëqyrjes së tregut.
   
  9. Në rast se masat e marra nga operatorët ekonomikë konsiderohen si të pamjaftueshme, veprimet e sipërpërmendura kryhen nga autoriteti i mbikëqyrjes së tregut dhe shpenzimet mbulohen nga operatori ekonomik përgjegjës.
  10. Asgjësimi i produktit ose bërja jofunksionale kryhet nga operatori ekonomik ose nga struktura përgjegjëse dhe shpenzimet mbulohen nga operatori ekonomik përgjegjës.
   
  11. Rregullat dhe procedurat e asgjësimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë.
   
  Neni 38
  Inspektimi
   
 1. Gjatë inspektimit, nëpunësit e strukturave të mbikëqyrjes së tregut të përcaktuara në nenin 33 të këtij ligji, sipas fushave të kompetencës janë të autorizuar të kryejnë pa njoftuar paraprakisht operatorin ekonomik subjekt i inspektimit, veprimet e mëposhtme:

 

 1. inspektimin e strukturave, hapësirave dhe shesheve të ndërtimit ku prodhohen, ruhen, përdoren, asgjësohen ose shiten lëndë plasëse, si dhe i hapësirave të tjera që dyshohen se ruajnë lëndë plasëse;
 2. kontrollin e dokumentacionit për lëndët plasëse dhe kualifikimet teknike të personave;
 3. verifikimin dhe përcaktimin e identitetit të personave që gjenden në vendet ku përdoren, prodhohen dhe ruhen lëndë plasëse;

ç) kryerja e aktiviteteve të tjera në përputhje me qëllimin e mbikëqyrjes inspektuese.

 

2. Nëpunësit e përmendur në pikën 1 të këtij neni, mbajnë procesverbalin e inspektimit të kryer.

 

 1. Në rast se nëpunësit e përmendur në pikën 1 të këtij neni, gjatë kryerjes inspektimit, konstatojnë se lëndët plasëse janë përdorur në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe rregulloret e miratuara mbi bazën e tij, ata kanë të drejtë:

 

 1. të urdhërojnë eliminimin e parregullsive brenda periudhës së specifikuar;
 2. të ndalojnë prodhimin, përdorimin, trajtimin, ruajtjen e lëndëve plasëse në rast se janë kryer parregullsi të rënda në lidhje me zbatimin e masave të sigurisë, të cilat vendosin në rrezik jetët dhe shëndetin e njerëzve, pronën e tyre dhe mjedisin dhe/ose;
 3. të urdhërojnë masa të tjera në lidhje me prodhimin, tregtimin, ruajtjen dhe përdorimin, të cilat janë të nevojshme për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së njerëzve, pasurisë së tyre dhe mjedisit.
   
 1. Masat e mësipërme përmenden edhe në procesverbalin e inspektimit.

 

 1. Struktura përgjegjëse që ka autorizuar inspektimin, i përcjell palës vendimin e arsyetuar, sipas pikës 3 të këtij neni, në formë të shkruar, jo më vonë se tetë ditë nga data e kryerjes së inspektimit.
   
 2. Afatet për ankimin ndaj procedurave të inspektimit nisin nga dita e njohjes me vendimin e arsyetuar, të parashikuar nga pika 5 e këtij neni.
 3. Operatorët ekonomikë ndaj të cilëve zbatohen dispozitat e këtij ligji i lejojnë nëpunësve, të përmendur në pikën 1 të këtij neni, të kryejnë inspektimin, u sigurojnë akses në dokumentacionin e kërkuar, si dhe u japin informacionin e nevojshëm.
   
 4. Autoriteti i mbikëqyrjes së tregut që ka kryer kontrollin, merr vendim në përputhje me ligjin nr. 10 433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.

 

Neni 39

Ankimi

 

Kundër vendimit lejohet ankim në gjykatën kompetente brenda një afati prej 20 ditësh, duke nisur nga dita e njohjes me vendimin e arsyetuar.

 

Neni 40

Kundërvajtjet administrative

 

Shkeljet e dispozitave të këtij ligji nga operatorët ekonomikë, sipas rolit dhe përgjegjësisë së tyre, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen, si më poshtë:

 

 1. Gjobitet me 200.000 – 500.000 lekë operatori ekonomik, i cili:
   
 1. përfshihet në testimin e lëndëve plasëse ose aktivitetet e specializuara në procesin e vlerësimit të përputhshmërisë pa leje nga struktura përgjegjëse;
 2. prodhon ose tregton lëndë plasëse të cilat nuk janë testuar dhe markuar në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
 3. prodhon lëndë plasëse, pa licencë për prodhimin e tyre;

 ç) përdor lëndë plasëse në sheshin e vendin e punës pa zotëruar autorizim për përdorim;

 1. angazhohet në tregtimin e lëndëve plasëse pa marrë autorizimin përkatës;

dh) angazhohet në aktivitete minimi pa lejet përkatëse.

Për kundërvajtjet e përmendura në pikën 1 të këtij neni dhe që përsëriten gjatë një periudhe dyvjeçare, krahas gjobës mund të vendoset edhe masa mbrojtëse e ndalimit për një vit të aktivitetit që ka çuar në kundërvajtje.

 

 1. Gjobitet me 100.000-200.000 lekë operatori ekonomik i cili:
   
 1. nuk miraton një rregullore të përgjithshme që të përmbajë planin e veprimit për masat e sigurisë ose nuk vepron në përputhje me këtë rregullore;
 2. nuk ia njofton masat e parashikuara në rregullore të gjithë personave që kryejnë aktivitetet me lëndë plasëse, për llogari të tij, ose nuk u ofron atyre trajnimin për të vepruar në rast aksidenti;
 3. nuk garanton mbrojtje të përhershme fizike ose teknike të ambienteve për prodhimin ose magazinimin e lëndëve plasëse;

 ç)  lejon përdorimin e lëndëve plasëse nga persona pa kualifikim teknik;

 1. lejon një person i cili nuk është i kualifikuar teknikisht, nuk zotëron vërtetim të aftësisë, nuk punon nën mbikëqyrjen e personit përgjegjës teknikisht të kualifikuar dhe nuk ka deklaruar me shkrim se i njeh rreziqet dhe rregullat e sigurisë në vendin e punës, të përfshihet në aktivitete ndihmëse në lidhje me prodhimin, tregtimin, transportin, magazinimin ose përdorimin e lëndëve plasëse;

dh) gjatë ekzaminimit të lëndëve plasëse, laboratori i autorizuar zbulon se ato nuk përmbushin kërkesat teknike, por nuk ia raporton këtë fakt autoritetit përkatës që lëshon licencën e prodhimit;

 1. magazinon lëndë plasëse në struktura dhe ambiente që nuk janë krijuar për magazinimin e lëndëve plasëse ose i magazinon ato në sasi që tejkalojnë kapacitetin maksimal të magazinës;

ë)  magazinon në magazinën e përkohshme lëndë plasëse që tejkalojnë kapacitetin maksimal ose lëndët plasëse të ruajtura në magazinën e përkohshme i përdor për aktivitete që nuk lidhen me objektin në të cilin është ndërtuar magazina;

 1. zotëron leje për prodhimin dhe/ose tregtimin e lëndëve plasëse dhe u shet lëndë plasëse personave juridikë dhe sipërmarrësve të cilët nuk kanë leje për përdorimin dhe/ose tregtimin dhe/ose prodhimin e lëndëve plasëse;
 2. transferon lëndë plasëse pa autorizim;

gj) është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave për gjurmimin e lëndëve plasëse dhe nuk i ka plotësuar kriteret e përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore;

 1. angazhohet në transportin e lëndëve plasëse, duke mos respektuar rregulloret për transportin e lëndëve plasëse;
 2. nuk merr të gjitha masat e sigurisë gjatë operacioneve të minimit dhe nuk i kryen ato operacione në përputhje me planin e minimit;
 3. pengon inspektorin që të kryejë mbikëqyrjen inspektuese ose nuk i siguron atij akses në dokumentacionin e kërkuar dhe/ose nuk i jep informacionin dhe të dhënat e nevojshme.
   
  Për kundërvajtjet e përmendura pikën 2 të këtij neni, që përsëriten gjatë një periudhe dyvjeçare, krahas gjobës mund të vendoset edhe masa plotësuese e ndalimit të aktivitetit që ka çuar në kundërvajtje për 6 muaj.
 1. Gjobitet me 10 000 – 100 000 lekë operatori ekonomik, i cili:
   
 1. pas përdorimit të lëndës plasëse, nuk kujdeset për ambalazhin e lëndëve plasëse, në përputhje me udhëzimet e prodhuesit;
 2. ambalazhin e synuar për paketimin e lëndëve plasëse e përdor për qëllime të tjera;
 3. nuk e njofton menjëherë ministrinë për rendin dhe sigurinë për humbjen ose vjedhjen e lëndëve plasëse;

 ç) nuk njofton strukturat përgjegjëse që kanë lëshuar licencat/autorizimet mbi  ndërprerjen e aktiviteteve të lejuara nga ky ligj apo ndryshime të tjera në status dhe në kushtet dhe kriteret me të cilat është përfituar licenca/autorizimi, brenda tetë ditëve nga data e ndodhjes së tyre;

 1. nuk i dorëzon strukturave përkatëse të dhënat e shtetasit që synon të angazhojë në kryerjen e aktiviteteve në lidhje me lëndët plasëse;

dh) transferon, tregton dhe përdor lëndë plasëse në ambalazh që nuk është testuar dhe markuar në përputhje me rregulloret që rregullojnë transportin e mallrave të rrezikshme dhe rregulloret për markimin e lëndëve plasëse;

 1. nuk mban të dhënat mbi dokumentacionin teknik, deklaratat e përputhshmërisë, sistemit të gjurmimit, sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj;

ë) nuk raporton pranë strukturave përgjegjëse të cilat kanë miratuar licencat/autorizimet sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj ose akteve nënligjore në zbatim të tij;

 1. nuk ia kthen lëndët plasëse prodhuesit ose nuk i shkatërron ato me shpenzimet e tij brenda 30 ditëve nga data e njoftimit për ndalimin e tregtimit dhe përdorimit të lëndëve plasëse;
 2. zotëron lëndë plasëse për të cilat ka dijeni se nuk janë në përputhje me kërkesat teknike dhe nuk strukturën përkatëse;

 gj) strukturat për prodhimin dhe magazinimin e lëndëve plasëse nuk janë ndërtuar dhe nuk kanë pajisjet e duhura për të siguruar mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës së tyre dhe mjedisit;

 1. magazinon lëndë plasëse në magazina të përkohshme për ndërtimin dhe shfrytëzimin e të cilave nuk është marrë autorizimi përkatës;
 2. nuk i dorëzon strukturës përgjegjëse të dhënat e mbajtura në përputhje me këtë ligj brenda tetë ditësh nga data e marrjes së vendimit që revokon lejen për prodhimin e lëndëve plasëse;
 3. magazinon lëndët plasëse të nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të përmendura në nenin 1 të këtij ligji në sasi që tejkalojnë kapacitetin e disponueshëm të magazinës;
 4. nuk njofton strukturën përgjegjëse në rast ndryshimesh në lidhje me transportin e njoftuar të lëndëve plasëse menjëherë pas marrjes dijeni për këtë fakt;
 5. nuk i njofton strukturën përgjegjëse për çdo transferim të lëndëve plasëse sipas vendit të pikës së nisjes së transportit ose sipas vendit të pikës së kalimit të hyrjes dhe/ose daljes, jo më vonë se 24 orë përpara nisjes së transportit;
  ll) i lejon një shtetasi që nuk zotëron licencë për aktivitetet e minimit që të angazhohet në aktivitete të tilla;
 6. përdor lëndë plasëse dhe nuk i kthen lëndët plasëse të papërdorura në magazinë me paketimin e tyre fillestar ose nuk i asgjëson ato në përputhje me specifikimet e prodhuesit, në mënyrë që ato të mos vënë në rrezik jetën, shëndetin e njerëzve dhe sigurinë e pronave dhe të mjedisit.
   
 1. Për kundërvajtjet e përmendura pikën 3 të këtij neni që përsëriten gjatë një periudhe dyvjeçare, krahas gjobës mund të vendoset edhe masa plotësuese e ndalimit të aktivitetit që ka çuar në kundërvajtje për 6 muaj
   
 2. Shkeljet me karakter administrativ konstatohen sanksionohen nga struktura përgjegjëse të përcaktuara në pikën 1, të nenit 33, sipas fushës së kompetencës.
   
 3. Të ardhurat që burojnë nga vjelja e gjobave kalojnë në Buxhetin e Shtetit.

 

KREU VII

 

Neni 41

DISPOZITA KALIMTARE

 

 1. Për procedurat e licencimit, kontrollit, raportimeve të nisura para hyrjes në fuqi të këtij ligji, zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9126, datë 29.07.2003 “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

 

 1. Licencat, lejet, autorizimet, të cilat janë lëshuar në bazë të ligjit nr. 9126, datë 29.07.2003 “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, do të mbeten në fuqi deri në 1 vit pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Brenda këtij afati operatorët duhet të marrin masat për licencim sipas këtij ligji.

 

Brenda kësaj kohe operatorët ekonomikë duhet të përmbushin dispozitat që parashikon ky ligj për sigurinë e lëndëve plasëse.

 

Neni 42

Aktet nënligjore

 

 1. Këshilli i Ministrave, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, miraton aktet e përcaktuara në pikën 6, të nenit 16, pikën 1, të nenit 31, në pikën 2, të nenit 32, pikën 11, të nenit 37.
   
 2. Ministri përgjegjës për energjinë dhe industrinë minerare miraton, brenda 6 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, aktet e përcaktuara në pikën 3, neni 2, pikën 3 dhe 4, të nenit 15.
   
 3. Ministri përgjegjës për transportet miraton, brenda 6 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, aktet e përcaktuara në pikën 4 të nenit 15.
   
 4. Ministri përgjegjës për rendin dhe sigurinë miraton, brenda 6 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, aktet e përcaktuara në pikën 12, të nenit 14 dhe pikën 11, të nenit 37.

 

Neni 43

Shfuqizime

 

 1. Ligji nr. 9126, datë 29.07.2003 “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, shfuqizohet.
   
 2. Aktet nënligjore, të miratuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që nuk bien në kundërshtim me të, do të zbatohen deri në nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji.

 

Neni 44

Hyrja në fuqi

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA I

ARTIKUJT QË KONSIDEROHEN SI PIROTEKNIKË OSE MUNICIONE NË BAZË TË REKOMANDIMEVE PËRKATËSE TË KOMBEVE TË BASHKUARA

Nr. i OKB

Emri dhe Përshkrimi

Klasa/Kategoria

Fjalor (për t’u përdorur si udhëzues vetëm për informacion).

Grupi G

0009

Municione zjarrvënëse me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.2 G

Municione.

Term i përgjithshëm që lidhet kryesisht me artikujt e përdorimit ushtarak, të përbërë nga të gjitha llojet e bombave, granatave, raketave, minave, predhave dhe pajisjeve të tjera të ngjashme.

Municione zjarrvënëse.

Municione që përmbajnë substanca zjarrvënëse. Me përjashtim të rasteve kur përbërja është në vetvete një lëndë plasëse, kur gjithashtu përmban një ose më tepër nga sa vijon: një ngarkesë shtytëse me kapsollë dhe lëndën ndezëse; një kapsollë me shpërthyes ose mbushje nxjerrëse.

0010

Municione zjarrvënëse me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0009.

0015

Municione tymuese me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.2 G

Municione tymuese.

Municionet që përmbajnë substanca që prodhojnë tym. Me përjashtim të rasteve kur substanca është në vetvete një lëndë plasëse, kur municioni gjithashtu përmban një ose më tepër nga sa vijon: një ngarkesë shtytëse me kapsollë dhe lëndën ndezëse; një kapsollë me shpërthim ose mbushje nxjerrëse.

0016

Municione tymuese me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0015.

0018

Municione lotsjellëse me shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.2 G

Municione lotsjellëse me shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

Municione që përmbajnë substanca lotsjellëse. Gjithashtu përmban një ose më tepër nga sa vijon: një substancë piroteknike, një ngarkesë shtytëse me kapsollë dhe lëndën ndezëse; një kapsollë me shpërthim ose mbushje nxjerrëse.

0019

Municione lotsjellëse me shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0018.

0039

Bomba verbuese.

1,2 G

Bomba.

Artikuj plasës që hidhen nga mjete fluturuese. Ato mund të përmbajnë një lëng të ndezshëm me ngarkesë shpërthyese, një përbërje verbuese ose një ngarkesë shpërthyese. Termi përfshin: bomba verbuese.

0049

Fishekë ndriçues.

1.1 G

Fishekë ndriçues.

Artikuj që përbëhen nga një veshje e jashtme, një kapsollë dhe baruti ndriçues, të gjitha të bashkuara në një pjesë të vetme dhe të gatshme për qitje.

0050

Fishekë ndriçues.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0049.

0054

Fishekë sinjalizues.

1.3 G

Fishekë sinjalizues.

Artikuj të projektuar për të qëlluar sinjalizues të shndritshëm me ngjyra ose sinjale të tjera nga pistoletat sinjalizuese etj.

0066

Fitil ndezës.

1.4 G

Fitil ndezës.

Artikuj të përbërë nga fije tekstili të mbuluara me barut të zi ose me një tjetër përbërje piroteknike me djegie të shpejtë dhe nga një mbulesë mbrojtëse e butë ose të përbërë nga një bërthamë baruti të zi e mbështjellë nga një pëlhurë e butë: Ai digjet pandalshëm përgjatë gjatësisë së tij me një flakë të jashtme dhe përdoret për të transmetuar ndezjen nga një pajisje te një ngarkesë.

0092

Sinjalizues sipërfaqësor.

1.3 G

Artikuj sinjalizues që përmbajnë substanca piroteknike, të cilat janë të projektuara për t’u përdorur për të ndriçuar, identifikuar, sinjalizuar ose paralajmëruar.

0093

Sinjalizues ajror.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0092.

0101

Kapsolla jo detonuese.

1.3 G

Fuse/Fuze (Kapsolla/Siguresa).

Edhe pse këto dy fjalë kanë një origjinë të përbashkët (frëngjisht fusée, fusil) dhe ndonjëherë konsiderohen thjesht si germëzime të ndryshme, duhet të ruhet konvencioni që “fusë”, i referohet një pajisjeje ndezëse të ngjashme me fitilin, ndërsa “fuze” i referohet një pajisjeje që përdoret në municione që përfshijnë përbërës mekanikë, elektrikë, kimikë ose hidrostatikë për të ndezur me shpërthim ose djegie.

Kapsolla të çastit jo detonuese (me ndezje të shpejtë).

Artikull i përbërë nga fije pambuku të ngopura me barut të imët të zi (me ndezje të shpejtë). Digjet me flakë të jashtme dhe përdoret në zinxhirët e ndezjes për fishekzjarrë etj.

0103

Kapsolla ndezëse të veshura me metal.

1.4 G

Kapsolla ndezëse të veshura me metal.

Artikull i përbërë nga një tub prej metali me një bërthamë me lëndë plasëse shpërthyese.

0171

Municione ndriçuese me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.2 G

Municione ndriçuese me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

Municione të ndërtuara për të prodhuar një burim drite intensive për ndriçimin e një zone. Termi përfshin fishekët ndriçues, granatat dhe predhat; dhe bombat ndriçuese dhe me identifikim objektivi.

0191

Pajisje sinjalistike të dorës.

1.4 G

Artikuj të ndërtuar për prodhimin e sinjaleve.

0192

Sinjale shpërthyese për trasenë hekurudhore.

1.1 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0191.

0194

Sinjale rreziku për anije.

1.1 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0191.

0195

Sinjale rreziku për anije.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0191.

0196

Sinjale tymi.

1.1 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0191.

0197

Sinjale tymi.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0191.

0212

Gjurmues për municione.

1.3 G

Gjurmues për municione.

Artikuj të izoluar që përmbajnë substanca piroteknike, të projektuara për të zbuluar trajektoren e një predhe.

0254

Municione ndriçuese me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0171.

0297

Municione ndriçuese me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0254.

0299

Bomba verbuese.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0039.

0300

Municione zjarrvënëse me ose pa shpërthyes, mbushje nxjerrëse ose shtytëse.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. E OKB 0009.

0301

Municione lotsjellëse me shpërthyes, mbushje nxjerrëse.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0018.

0303

Municione tymuese me ose pa shpërthyes me mbushje nxjerrëse.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0015.

0306

Gjurmues për municione.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0212.

0312

Fishekë sinjalizues.

1.4 G

Fishekë sinjalizues.

Artikuj të projektuar për të qëlluar sinjalizues të shndritshëm me ngjyra ose sinjale të tjera nga pistoletat sinjalizuese.

0313

Sinjale tymi.

1.2 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0195.

0318

Granata dore ose pushkë për praktikë.

1.3 G

Granata dore ose pushkë.

Artikuj të projektuar për t’u hedhur me dorë ose me pushkë. Termi përfshin: granata dore ose pushkë për praktikë.

0319

Ndezësit tubularë.

1.3 G

Ndezësit tubularë.

Artikuj që përbëhen nga një ndezës dhe një mbushje ndihmëse lënde shpërthyese djegëse si pluhur i zi, që përdoret për të ndezur mbushjen hedhëse në një fole fisheku, p.sh.: top.

0320

Ndezësit tubularë.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0319.

0333

Fishekzjarrë.

1.1 G

Fishekzjarrë.

Artikuj piroteknikë të projektuar për argëtim.

0334

Fishekzjarrë.

1.2 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0333.

0335

Fishekzjarrë.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0333.

0336

Fishekzjarrë.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0333.

0362

Municione për praktikë.

1.4 G

Municione për praktikë

Municione pa mbushje kryesore shpërthyese, që përmban një mbushje shpërthyese ose nxjerrëse. Normalisht përmban një siguresë dhe një mbushje shtytëse.

0363

Municione prove.

1.4 G

Municione prove.

Municione që përmbajnë substanca piroteknike të përdorura për të testuar performancën ose fuqinë e municioneve të reja, përbërësve të armëve apo kompleteve.

0372

Granata dore ose pushkë për praktikë.

1.2 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0318.

0373

Pajisje sinjalistike të dorës.

1.4 S

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0191.

0403

Sinjalizues ajrorë.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0092.

0418

Sinjalizues sipërfaqësorë.

1.2 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0092.

0419

Sinjalizues sipërfaqësorë.

1.1 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0092.

0420

Sinjalizues ajror.

1.1 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0092.

0421

Sinjalizues ajror.

1.2 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0092.

0424

Predha inerte me gjurmues.

1.3 G

Predha.

Artikuj si një gëzhoja ose plumba të cilët janë hidhen nga një top apo armë artilerie, pushkë apo armë të tjera të vogla. Ato mund të jenë inerte, me ose pa gjurmues, ose mund të përmbajnë një mbushje nxjerrëse ose shpërthyese. Termi përfshin: Predhat inerte me gjurmues; predhat me mbushje shpërthyese ose nxjerrëse; predha me mbushje shpërthyese.

0425

Predha inerte me gjurmues.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0424.

0428

Artikuj piroteknikë për qëllime teknike.

1.1 G

Artikuj piroteknikë për qëllime teknike.

Artikuj që përmbajnë substanca piroteknike dhe që përdoren për qëllime teknike si gjenerues nxehtësie, gjenerues gazi, efekte teatrore etj. Termi përjashton artikujt vijues të cilët listohen veçmas: të gjithë municionet, fishekët sinjalizues, prerës shpërthyes kabllosh, fishekzjarrët, sinjalizuesit ajror, sinjalizuesit sipërfaqësorë, pajisje shkëputëse shpërthyese, perçina shpërthyese, pajisje sinjalizuese dore, sinjalizues rreziku, sinjalizues hekurudhorë shpërthyes, sinjale tymuese.

0429

Artikuj piroteknikë për qëllime teknike.

1.2 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0428.

0430

Artikuj piroteknikë për qëllime teknike.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0428.

0431

Artikuj piroteknikë për qëllime teknike.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0428.

0434

Predha me mbushje shpërthyese ose nxjerrëse.

1.2 G

Predha.

Artikuj si një gëzhoja ose plumba të cilët hidhen nga një top apo armë artilerie, pushkë apo armë të tjera të vogël. Ato mund të jenë inerte, me ose pa gjurmues, ose mund të përmbajnë një mbushje nxjerrëse ose shpërthyese. Ky term përfshin: predhat inerte me gjurmues; predhat me mbushje shpërthyese ose nxjerrëse; predha me mbushje shpërthyese.

0435

Predha me mbushje shpërthyese ose nxjerrëse.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0434.

0452

Granata dore ose pushkë për praktikë.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0372.

0487

Sinjale tymuese

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0194.

0488

Municione për praktikë.

1.3 G

Municione për praktikë

Municione pa mbushje kryesore shpërthyese, që përmban një mbushje shpërthyese ose nxjerrëse. Normalisht përmban një siguresë dhe një mbushje shtytëse. Termi nuk përfshin artikujt e mëposhtëm të cilët listohen më vete: Granata për praktikë.

0492

Sinjale shpërthyese për trasenë hekurudhore.

1.3 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0194.

0493

Sinjale shpërthyese për trasenë hekurudhore.

1.4 G

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0194.

0503

Fryrës për jastëkë ajri ose module për jastëkë ajri ose paratendosës të rripave të sigurimit.

1.4 G

 

Grupi S

0110

Granata dore ose pushke për praktikë.

1.4 S

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0318.

0193

Sinjale shpërthyese për trasenë hekurudhore.

1.4 S

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0194.

0337

Fishekzjarrë.

1.4 S

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0334.

0345

Predha inerte me gjurmues.

1.4 S

Predha.

Artikuj, si gëzhoja ose plumba, të cilët  hidhen nga një top apo armë artilerie, pushkë apo armë të tjera të vogël. Ato mund të jenë inerte, me ose pa gjurmues, ose mund të përmbajnë një mbushje nxjerrëse ose shpërthyese.

0376

Ndezësit tubularë.

1.4 S

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0319.

0404

Sinjalizues ajror.

1.4 S

Shih të dhënat për Nr. e OKB 0092.

0405

Fishekë sinjalizues.

1.4 S

Fishekë sinjalizues.

Artikuj të projektuar për të qëlluar sinjalizues të shndritshëm me ngjyra ose sinjale të tjera nga pistoletat sinjalizuese etj.

0432

Artikuj piroteknikë ose për qëllime teknike.

1.4 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA II

KRITERET KRYESORE TË SIGURISË

 

 1. Kriteret e përgjithshme.
   
 1. Çdo lëndë plasëse duhet të projektohet, prodhohet dhe furnizohet në atë mënyrë që të paraqesë rrezik minimal ndaj sigurisë së jetës së njeriut dhe shëndetit dhe të parandalojë dëmet ndaj pronës dhe mjedisit në kushtet normale dhe të parashikueshme, sidomos në lidhje me rregullat dhe praktikat standarde të sigurisë deri në përdorimin e saj.
   
 2. Çdo lëndë plasëse duhet të plotësojë karakteristikat e performancës që prodhuesi i ka specifikuar organit të notifikuar, me qëllimin për të garantuar siguri dhe besueshmëri maksimale.
   
 3. Çdo lëndë plasëse duhet të projektohet dhe prodhohet në mënyrë të tillë që të mund të asgjësohet në mënyrë të sigurt nëpërmjet një procesi të qëndrueshëm me ndikim minimal në mjedis.
   
 1. Kriteret e veçanta.
   
 1. Minimalisht, në rast se është mundur, duhet të merren në konsideratë apo testohen informacionet dhe veçoritë e mëposhtme:
 1. dizajni, ndërtimi dhe veçoritë karakteristike, duke përfshirë përbërjen e hollësishme kimike, shkallën e homogjenitetit dhe në rast se është e mundur, edhe përmasat dhe shpërndarja e pjesëve të vogla;
 2. qëndrueshmëria fizike dhe kimike e lëndës plasëse në të gjitha kushtet normale dhe të parashikueshme mjedisore ndaj të cilave mund të ekspozohet;
 3. ndjeshmëria ndaj impaktit dhe fërkimit;
  ç) pajtueshmëria e të gjithë komponentëve, për sa i përket qëndrueshmërisë kimike të tyre;
  d)  pastërtia kimike e lëndëve shpërthyese;
  dh) rezistenca e lëndëve plasëse ndaj ndikimit të ujit në rastet kur ajo synohet të përdoret në kushte me lagështi apo të njoma dhe në rast kur siguria apo besueshmëria e saj mund të ndikohet negativisht nga uji;
  e)  rezistenca ndaj temperaturave të ulëta dhe të larta, në rastet kur lënda plasëse është parashikuar për t’u mbajtur ose përdorur në temperatura të tilla dhe kur siguria ose besueshmëria e tij mund të dëmtohet nga ftohja ose nxehja e përbërësve ose e të gjithë lëndët plasëse;
  ë) përshtatshmëria e lëndëve plasëse që përdoren në mjedise të rrezikshme (p.sh.: atmosferë të nxehtë, masa të nxehta), nëse synohet të përdoret në kushte të tilla;
  f)  veçoritë e sigurisë të synuar për parandalimin e fillimit apo ndezjes së parakohshme dhe të paqëllimtë;

g)  mbushjen dhe funksionimin e lëndëve shpërthyese në lidhje me trajtimin, ruajtjen, përdorimin dhe eliminimin e sigurt;

gj) udhëzimet e përshtatshme, dhe në rast nevoje, markimet në lidhje me trajtimin, ruajtjen, përdorimin dhe eliminimin e sigurt;

h) mundësinë e lëndës plasëse, paketimin apo komponentët e tjerë për të përballuar përkeqësimin gjatë ruajtjes deri në “përdorimin” në datën e specifikuar nga prodhuesi;

i)  specifikimet për të gjitha pajisjet dhe aksesorët e nevojshëm për funksionim të besueshëm dhe të sigurt të lëndëve plasëse.

 

 1. Çdo lëndë plasëse të testohet në kushte reale. Nëse kjo nuk është e mundur në një laborator, testet të kryhen në kushtet ku do të përdoret lënda plasëse.
   
 2. Kriteret për grupet e lëndëve plasëse.
   
  3.1. Lëndët plasëse detonuese duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:
 1. metodat e propozuar e fillimit duhet të sigurojë detonim të sigurt, të besueshëm dhe të plotë apo deflagracionin e duhur të lëndës shpërthyese që detonon. Sidomos në rastet e pluhurit të zi, është kapaciteti në lidhje me deflagrimin;
 2. lëndët plasëse detonuese në formë predhe duhet të kalojnë detonimin në mënyrë të sigurt dhe të besueshëm nga një anë e vargut të predhave të tjetra;
 3. tymrat e prodhuara nga shpërthimi i lëndëve shpërthyese për përdorim nëntokësor mund të përmbajnë karbon monoksid, gaze nitrike, gazra të tjera, avuj apo mbetje të ngurta që fluturojnë vetëm në sasi që nuk dëmtojnë shëndetin në kushte normale të funksionimit.

3.2. Telat e detonimit, siguresat, siguresat e tjera dhe tubat e goditjes duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 1. mbulesa e telave detonuese, siguresat, siguresat e tjera dhe tubat e goditjes duhet të kenë fuqinë e duhur mekanike dhe të mbrojë siç duhet mbushjen me lëndë shpërthyese kur ekspozohet në presion normal mekanik;
 2. të paraqiten parametrat për kohën e djegies të siguresave dhe të plotësohen në mënyrë të besueshme;
 3. telat detonues duhet të jenë në gjendje që të ndezin në mënyrë të besueshme, të kenë aftësi të mjaftueshme ndezëse dhe të përmbushin kriteret në lidhje me ruajtjen edhe në kushte të veçanta klimaterike.

3.3. Detonatorët (duke përfshirë detonatorët e vonesës) dhe reletë të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 1. detonatorët duhet të fillojnë në mënyrë të besueshme detonimin e lëndëve plasëse që synohen të përdoren me to në kushtet e parapara për përdorim;
 2. konektorët e vonesës për telat e detonimi duhet të ndizen në mënyrë të besueshme;
 3. kapaciteti i ndezjes nuk duhet të ndikohet negativisht nga lagështira;

ç)  kohëzgjatja e vonesës së detonatorëve votues duhet të jetë mjaftueshëm uniforme për të siguruar që mundësia për mbivendosje e kohës së vonesës të hapave kohorë është e parëndësishme;

d) karakteristikat elektrike të detonatorëve elektrik duhet të paraqitet te paketimi (p.sh. jo-rrymë, rezistente);

dh) telat e detonatorëve elektrik duhet të kenë izolim të mjaftueshëm dhe forcë mekanike duke përfshirë soliditetin e lidhjes te detonatori, duke marrë parasysh përdorimin e synuar.

 

3.4. Shtytësit dhe shtytësit e raketave të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 1. këto materiale nuk duhet të shpërthejnë kur përdoren për qëllimin e tyre;
 2. shtytësit, në rast nevoje (p.sh. ato me bazë nitroceluloze) duhet të stabilizohen kundër dekompozimit;
 3. shtytësit e ngurtë të raketave, në formë të ngjeshur apo me derdhje, nuk duhet të përmbajnë asnjë çarje të paqëllimshme ose flluska gazi të cilat ndikojnë në mënyrë të rrezikshme në funksionimin e tyre.

SHTOJCA III

 

PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË PËRPUTHSHMËRISË

 

MODULI B

 

Kontrolli i tipit-EU

 

 1. Kontrolli tip EU është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku një organ i akredituar kontrollon projektimin teknik të një lëndë plasëse dhe verifikon dhe vërteton nëse projektimi teknik i asaj lënde plasëse plotëson kriteret e këtij ligji, për rastet kur ajo përdoret.
   
 2. Kontrolli tip EU kryhet si një vlerësim për përshtatshmërinë e projektimit teknik të lëndës plasëse përmes kontrollit të dokumentacionit teknik dhe evidencës mbështetëse të parashikuar në pikën 3, si edhe kontrollin e mostrës, përfaqësuesit të produktit të parashikuar, kontrollin e të gjithë produktit (kombinimin e llojit të produktit me llojin e projektimit).
   
 3. Aplikimi për kontrollin tip EU duhet të paraqitet nga prodhuesi te një organ i notifikuar, i zgjedhur prej tij.

 

Aplikimi përmban:

 1. emrin dhe adresën e prodhuesit, nëse aplikimi është paraqitur nga përfaqësuesi i autorizuar, emri i tij dhe adresa;
 2. një deklaratë me shkrim ku thuhet se i njëjti aplikim nuk është paraqitur te ndonjë organ tjetër i notifikuar;
 3. dokumentacioni teknik.

Dokumentacioni teknik duhet të mundësojnë vlerësimin e përputhshmërisë së lëndës me kërkesat e aplikueshme të këtij ligji dhe duhet të përfshijë analizën dhe vlerësimin e duhur të riskut.

 

Dokumentacioni teknik specifikon kërkesat e aplikueshme dhe përfshin, për sa kohë që është relevante për vlerësimin, projektimin, prodhimin dhe funksionimin e lëndës plasëse.

 

Dokumentacioni teknik përmban, kur është e mundur, të paktën elementet e mëposhtme:

 

i)  një përshkrim të përgjithshëm të lëndës plasëse;

ii) projektin konceptual, skicime të prodhimit dhe diagrame të komponentëve, nënkomplete, qarqe etj.;

iii) përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për të kuptuar skicimet dhe diagramet, si dhe funksionimin e lëndës plasëse;

iv) listën e standardeve të harmonizuara që zbatohen plotësisht ose pjesërisht, dhe në rast të mos aplikimit të standardeve, përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për përmbushjen e kërkesave kryesore të sigurisë të këtij ligji, duke përfshirë specifikimet relevante teknike që janë aplikuar. Në raste të zbatimit të pjesshëm të standardeve të harmonizuara, dokumentacioni teknik specifikon pjesët që janë aplikuar;

v) rezultatet e llogaritjeve të bëra në lidhje me projektin, kontrollet e kryera etj.;

vi) raportet e testit;

 1. mostrat përfaqësuese të produktit të paraparë. Organi i akredituar mund të kërkojë mostra të tjera, nëse nevojiten për të kryer programin e testimit;

dh) evidenca mbështetëse për përshtatshmërinë e zgjidhjes së projektimit teknik. Kjo evidencë mbështetëse përmend çdo dokument që është përdorur, sidomos në rastin kur standardet relevante të harmonizuara nuk janë aplikuar në mënyrë të plotë. Evidenca mbështetëse përfshin, në rastet e nevojshme, rezultatet e testeve, të kryera në përputhje me specifikimet e tjera relevante nga ana e laboratorit të prodhuesit apo nga ana e një laboratori tjetër testues në emër ose nën përgjegjësinë e tij.

 

4.   Organi i notifikuar për lëndën plasëse.

 

4.1.  Kontrollon dokumentacionin dhe evidencën mbështetëse për të verifikuar përputhshmërinë e projektimit teknik të lëndës plasëse.

 

4.2. Për mostrën/mostrat verifikon nëse tipi/et janë prodhuar në përputhje me dokumentacionin teknik dhe të identifikojë elementet që janë projektuar në përputhje me dispozitat e aplikueshme të standardeve përkatëse të harmonizuara, si dhe elementet që janë projektuar në përputhje me dispozitat specifikimet e tjera përkatëse teknike.

 

4.3.Kryen ose urdhëron kryerjen e kontrolleve dhe testeve për të kontrolluar nëse janë zbatuar siç duhet standardet e harmonizuara përkatëse, në rastet kur prodhuesi ka zgjedhur t’i zbatojë ato.

 

4.4.Kryen kontrolle dhe testime të përshtatshme ose i kryen ato për të kontrolluar nëse zgjidhjet e bëra nga prodhuesi, në rastet kur nuk janë aplikuar standardet relevante të harmonizuara, duke përfshirë edhe ato raste e specifikimeve të tjera relevante teknike të aplikuara, i plotësojnë ose jo kërkesat e sigurisë të këtij ligji.

 

4.5 Bie dakord me prodhuesin për vendin ku do të kryhen kontrollet dhe testet.

 

 1. Organi i akredituar përpilon një raport vlerësues i cili regjistron veprimtarinë e bërë në përputhje me pikën 4 dhe rezultatet e tyre. Pa paragjykuar detyrimet e tij ndaj autoritetit njoftues, organi i notifikuar lëshon përmbajtjen e atij raporti, të plotë ose të pjesshëm, vetëm me anë të marrëveshjes me prodhuesin.
   
 2. Në rastet kur tipi plotëson dispozitat përkatëse të këtij ligji, që zbatohet për lëndët plasëse në fjalë, organi i akredituar duhet t’i japë aplikantit një certifikatë kontrolli tip EU.
   
 3. Certifikata duhet të përmbajë emrin dhe adresën e prodhuesit, rezultatet e kontrollit, kushtet (nëse ka) për vlefshmërinë dhe të dhënat e domosdoshme për identifikimin e tipit të miratuar. Certifikata e kontrollit të tipit EU mund të ketë një apo më shumë shtojca të bashkëngjitura.
   
  Certifikata e kontrollit të tipit EU dhe shtojcat e saj përmbajnë të gjithë informacionin relevant për të mundësuar kontrollin e përputhshmërisë së lëndëve të prodhuara plasëse dhe atyre të ekzaminuar dhe të mundësojë kontrollin gjatë shërbimit.
  Në rastet kur tipi nuk përmbush mjaftueshëm kërkesat e aplikueshme të këtij ligji, organi i akredituar refuzon lëshimin e certifikatës kontrolluese të tipit EU dhe informon aplikuesin për këtë gjë, duke dhënë hollësi dhe arsye për këtë refuzim.
   
 4. Organi i akredituar duhet të jetë i informuar për çdo ndryshim të asaj që konsiderohet gjerësisht si moderne dhe që mund të tregojë se tipi i miratuar nuk mund të jetë më në përputhje me kërkesat e zbatueshme të këtij ligji dhe organi i akredituar përcakton nëse ndryshimet e tilla kërkojnë hetime të mëtejshme. Nëse është kështu, organi i akredituar duhet të informojë prodhuesin në mënyrën e duhur.
   
  Prodhuesi informon organin e akredituar që mban dokumentacionin teknik në lidhje me certifikatën kontrolluese tip EU, për të gjitha modifikimet e artikullit të miratuar, që mund të cenojnë përputhshmërinë e lëndës plasëse me kërkesat kryesore të sigurisë të këtij ligji ose me kushtet për vlefshmërinë e kësaj certifikate. Modifikimet e tilla kërkojnë  miratim të mëtejshëm në formën e një certifikate kontrolluese shtesë të tipit EU, përveç origjinales.
   
 5. Çdo organ i akredituar duhet të informojë autoritetin e tij akreditues në lidhje me certifikatat e kontrollit tip EU dhe/ose çdo shtojcë që ka lëshuar apo, dhe që në mënyrë periodike sipas kërkesës, në mënyrë që të vërë në dispozicion të autoriteteve të saj akredituese listën e certifikatave të tilla dhe/ose çdo shtojcë të refuzuar, pezulluar apo të kufizuar.
   
  Çdo organ i akredituar duhet të informojë organet e tjera të akredituara në lidhje me certifikatat e kontrollit tip EU dhe/ose çdo shtojcë që ka refuzuar, tërhequr, pezulluar ose kufizuar dhe, sipas kërkesës, në lidhje me certifikatat dhe/ose plotësimet e tyre të cilat i ka lëshuar.
   
  Organi i akredituar mban një kopje të certifikatës së kontrollit tip EU, shtojcat dhe shtesat e tij, si dhe dosjen teknike, duke përfshirë dokumentacionin e paraqitur nga prodhuesi, deri në skadimin e vlefshmërisë së asaj certifikate.
   
 1. Prodhuesi duhet të mbajë një kopje të certifikatës kontrolluese tip EU, shtojcat e saj dhe shtesa, së bashku me dokumentacionin teknik në dispozicion të autoriteteve të vendit për një periudhë prej të paktën 10 vjet pas vendosjes në treg të lëndës plasëse në fjalë.
   
 2. Përfaqësuesi i autorizuar i prodhuesit mund të paraqesë aplikimin të referuar në pikën 3 dhe përmbush detyrimet e parapara në pikat 7 dhe 8, me kusht që ato janë të specifikuara në mandat.
   
  MODULI C2
   
  Përputhshmëria me tipin e bazuar në kontrollin e prodhimit të brendshëm, si edhe kontrollet e mbikëqyrura të produktit në intervale të rastësishme kohore
   
 1. Përputhshmëria me llojin, bazuar te kontrolli i brendshëm i prodhimit, si edhe kontrollet mbikëqyrëse të produktit në mënyrë rastësore, është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë me anë të së cilës prodhuesi përmbush detyrimet e parapara në pikat 2, 3 dhe 4 dhe garanton e deklaron vetëm me përgjegjësinë e tij që lëndët plasëse në fjalë janë në përputhje me llojin e përshkruar në certifikatën e ekzaminimit të llojit EU dhe përmbush kriteret e këtij ligji që zbatohet për to.
   
 2. Prodhimi.
   
  Prodhuesi merr masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojë që lëndët shpërthyese të prodhuara të përputhen me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe me kërkesat e këtij ligji që aplikohen për ato.
   
 3. Kontrollet ndaj produktit.
   
  Organi i notifikuar i zgjedhur nga prodhuesi kryen ekzaminime të lëndës në intervale jo të rregullta të përcaktuara nga organi për të kontrolluar cilësinë e kontrolleve të brendshme të lëndëve plasëse, duke marrë parasysh ndër të tjera, kompleksitetin teknologjik të lëndëve plasëse dhe sasinë e prodhimit. Për të kontrolluar përputhshmërinë e lëndës plasëse me certifikatën ekzaminuese tip EU dhe me kërkesat e këtij ligji, një mostër e përshtatshme e lëndës përfundimtare, e marrë në vendin e prodhimit nga organi i notifikuar përpara se të dalë në treg, duhet të ekzaminohet dhe duhet të kryhen testet e përshtatshme të përcaktuara te specifikimet e tjera relevante. Në rast se një mostër nuk përputhet me nivelin e pranueshëm të cilësisë, organi merr masat e duhura.
   
  Procedura që aplikohet për pranimin e mostrës ka për qëllim të përcaktojë nëse procesi i prodhimit të lëndës plasëse bëhet brenda kufijve të pranueshëm, duke pasur parasysh sigurimin e përputhshmërisë me lëndën plasëse.
   
  Gjatë procesit të prodhimit, prodhuesi, nën përgjegjësinë e organit të notifikuar, duhet të vendosë numrin e identifikimit të organit të notifikuar.
   
 4. Markimi CE dhe deklarata e përshtatshmërisë së BE-së.
   
  4.1. Prodhuesi bën markimin CE për secilën lëndë plasëse që është në përputhje me tipin e paraparë në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e aplikueshme të këtij ligji.
   
  1. Prodhuesi përpilon një deklaratë CE me shkrim për përputhshmërinë e secilës lëndë plasëse dhe e vë atë në dispozicion të autoritete të vendit për 10 vjet që nga vendosja në treg e lëndës plasëse. Deklarata e përputhshmërisë CE identifikon lëndën plasëse për të cilin ajo është përpiluar.
    

Një kopje e deklaratës së përputhshmërisë CE vihet në dispozicion të autoriteteve relevante, në vijim të kërkesës.

 

 1. Përfaqësuesi i autorizuar.
   
  Detyrimet e prodhuesit të përcaktuara në pikën 4 mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër të tij dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që një gjë e tillë të përcaktohet në mandat.
   
  MODULI D
   
  Përputhshmëria me tipin e bazuar në garantimin e cilësisë së procesit të prodhimit
   
 1. Përputhshmëria me tipin e bazuar në cilësinë e procesit të prodhimit është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku prodhuesi përmbush detyrimin e përcaktuar në pikat 2 dhe 5, dhe siguron dhe deklaron me përgjegjësi vetëm të tij se lëndët plasëse në fjalë janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE dhe që përmbush kërkesat e këtij ligji që aplikohen për ato.
   
 1. Prodhimi.
   
  Prodhuesi përdor një sistem të miratuar cilësie për inspektimin dhe testimin e lëndëve përkatëse plasëse, siç specifikohet në pikën 3 dhe ai i nënshtrohet monitorimit të përmendur në pikën 4.
   
 2. Sistemi i cilësisë.
   
  3.1. Prodhuesi i paraqet organit të notifikuar, të zgjedhur prej tij, një aplikim për vlerësimin e sistemit të cilësisë për lëndët e tij plasëse.
   
  Aplikimi përmban:
 1. emrin dhe adresën e prodhuesit dhe nëse aplikimi paraqitet nga përfaqësuesi i autorizuar, edhe emrin dhe adresën e tij;
 2. një deklaratë me shkrim që aplikimi i njëjtë nuk është dorëzuar në asnjë organ tjetër të notifikuar;
 3. të gjithë informacionin përkatës për kategorinë e paraparë të lëndës plasëse;
  ç) dokumentacionin në lidhje me sistemin e cilësisë;
 4. dokumentacionin teknik për tipin e miratuar dhe një kopje të certifikatës ekzaminuese tip CE.

3.2. Sistemi i cilësisë siguron që lëndët plasëse janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE dhe që përmbush kërkesat e këtij ligji.

 

Sistemi i cilësisë siguron që lëndët plasëse janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE dhe që përmbush kërkesat e legjislacionit që aplikohen për ato.

 

Të gjitha elementet, kërkesat dhe dispozitat e miratuara nga prodhuesi duhet të dokumentohen në mënyrë sistematike dhe të rregullt, në formën e politikave, procedurave dhe udhëzimeve me shkrim. Dokumentimi në lidhje me sistemin e cilësisë mundëson një interpretim konsistent të programeve, planeve, manualeve dhe të dhënave për cilësinë.

 

Ato duhet të përmbajë sidomos një përshkrim të saktë të:

 1. objektivave të cilësisë, si dhe të strukturës organizative, përgjegjësive dhe kompetencave të drejtuesve në lidhje me cilësinë e produktit
 2. teknikat dhe proceset korresponduese të prodhimit, kontrollit të cilësisë dhe garancisë dhe veprimet sistematike që do të përdoren;
 3. ekzaminimet dhe testet qe do të kryhen përpara, gjatë dhe pas prodhimit dhe sa shpesh do të kryhen ato;
  ç)   dokumenteve të cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit dhe raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë etj.; dhe
 4. mjetet e monitorimit të realizimit të cilësisë së kërkuar të produktit dhe funksionimin efikas të sistemit të cilësisë.

3.3. Organi i notifikuar vlerëson sistemin e cilësisë për të përcaktuar nëse i plotëson kërkesat e përmendura në pikën 3.2.

 

Ai duhet të prezumojë përputhshmërinë me këto kërkesa në lidhje me elementet e sistemit të cilësisë që përputhen me specifikimet e standardit relevant të harmonizuar.

 

Përveç përvojës me sistemet e menaxhimit të cilësisë, grupi i auditimit duhet të ketë të paktën një anëtar me përvojë në vlerësim për fushën relevante të prodhimit dhe teknologjisë së saj dhe të ketë njohuri të kërkesave të zbatueshme të këtij ligji. Auditi përfshin edhe një vizitë vlerësuese në mjediset e prodhuesit. Ekipi i auditimit shqyrton dokumentacionin teknik të paraparë në pikën 3.1. (e), për të verifikuar aftësinë e prodhuesit për të përmbushur kërkesat përkatëse të këtij ligji dhe për të kryer ekzaminimet e nevojshme, me qëllim që të sigurohet përputhshmëria e artikullit piroteknik me këto kërkesa.

 

Prodhuesi njoftohet për vendimin. Njoftimi përmban përfundimet e auditimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

 

3.4.Prodhuesi duhet të marrë përsipër përmbushjen e detyrimeve që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë dhe ta mbajë atë në një nivel të përshtatshëm dhe efikas.

 

3.5. Prodhuesi duhet ta mbajë vazhdimisht të informuar organin e notifikuar që ka miratuar sistemin e cilësisë, për çdo ndryshim të propozuar të sistemit të cilësisë.

 

Organi i notifikuar duhet të vlerësojë ndryshimet e propozuara dhe të vendosë nëse sistemi i cilësisë i ndryshuar do të vazhdojë t’i përmbushë kërkesat e përmendura në pikën 3.2 apo nëse nevojitet rivlerësim.

 

Vendimi i arsyetuar i vlerësimit duhet t’i bëhet i ditur prodhuesit. Njoftimi përmban rezultatet e ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

 

 1. Mbikëqyrja nën përgjegjësinë e organit të notifikuar.
   
  4.1. Qëllimi i monitorimit është garantimi që prodhuesi i përmbush siç duhet detyrimet që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë.
   
  4.2. Prodhuesi lejon organin e notifikuar që të hyjë në mjediset e prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit për qëllime inspektimi dhe t’i japë atij të gjithë informacionin e nevojshëm, veçanërisht:
 1. dokumentet në lidhje me sistemin e cilësisë;
 2. raportet e cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit, raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë etj.

4.3. Organi i notifikuar kryen auditime periodike për të garantuar që prodhuesi mirëmban dhe zbaton sistemin e cilësisë dhe duhet t’i japë atij raportin e auditimit.

 

4.4. Përveç kësaj, organi i notifikuar mund të bëjë vizita të panjoftuara te prodhuesi. Gjatë këtyre vizitave, organi i notifikuar, nëse është e nevojshme, mund të kryejë teste ose të caktojë të tjerë për kryerjen e tyre, me qëllimin për të verifikuar nëse sistemi i cilësisë funksionon siç duhet. Organi i notifikuar duhet t’i japë prodhuesit raportin për vizitën e kryer dhe, nëse janë kryer teste, raportin e testimeve.

 

 1. Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë CE.
   
  5.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar të cilit i referohet pika 3.1., vendos numri i identifikimit të këtij të fundit te çdo lëndë plasëse që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  5.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë më shkrim të përputhshmërisë CE për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga koha kur lënda plasëse është vendosur në treg. Deklarata e përputhshmërisë CE identifikon artikullin piroteknik për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e deklaratës së përputhshmërisë CE vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
 1. Prodhuesi vë në dispozicion të autoriteteve të vendit për një periudhë 10-vjeçare, pas vendosjes në treg të lëndës plasëse, si më poshtë:
 1. dokumentacionin e referuar në pikën 3.1;
 2. informacionin që ka të bëjë me ndryshimin të referuar në pikën 3.5, të miratuar;
 3. vendimet dhe raportet e organit të notifikuar të referuar në pikat 3.5, 4.3 dhe 4.4.
 1. Çdo organ i notifikuar informon autoritetet notifikuese për miratimet e sistemit të cilësisë të lëshuara apo të tërhequra dhe në mënyrë periodike apo në vijim të kërkesës, vë në dispozicion të autoriteteve notifikuese listën e sistemit të cilësisë, të miratuar, refuzuar, pezulluar apo të kufizuar.
   
  Çdo organ i notifikuar informon organet e tjera të notifikuara për miratim e sistemit të cilësisë të cilat ai ka refuzuar, pezulluar, tërhequr apo kufizuar dhe në vijim të kërkesës vë në dispozicion miratimet e sistemit të cilësisë që ai ka lëshuar.
   
 1. Përfaqësuesi i autorizuar.
   
  Detyrimet e prodhuesit të përcaktuara në pikat 3.1, 3.5, 5 dhe 6 mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër të tij dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që një gjë e tillë të përcaktohet në mandat.
   
   
  MODULI E
   
  Përputhshmëria me tipin bazuar në garantimin e cilësisë së produktit
   
 1. Përputhshmëria me tipin e bazuar në cilësinë e procesit të prodhimit është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku prodhuesi përmbush detyrimin e përcaktuar në pikat 2 dhe 5, siguron dhe deklaron me përgjegjësi vetëm të tij se lëndët plasëse në fjalë janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që përmbush kërkesat e këtij ligji.
   
 2. Prodhimi.
   
  Prodhuesi përdor një sistem të miratuar cilësie për inspektimin dhe testimin e lëndëve përkatëse plasëse, siç specifikohet në pikën 3 dhe ai i nënshtrohet monitorimit të përmendur në pikën 4.
   
 3. Sistemi i cilësisë.
   
  3.1. Prodhuesi i paraqet organit të notifikuar, të zgjedhur prej tij, një aplikim për vlerësimin e sistemit të cilësisë për lëndët plasëse në fjalë.
   
  Aplikimi përmban:
 1. emrin dhe adresën e prodhuesit dhe nëse aplikimi paraqitet nga përfaqësuesi i autorizuar, edhe emrin dhe adresën e tij;
 2. një deklaratë me shkrim që aplikimi i njëjtë nuk është dorëzuar në asnjë organ tjetër të notifikuar;
 3. të gjithë informacionin përkatës për kategorinë e paraparë të lëndës plasëse;
  ç)   dokumentacionin në lidhje me sistemin e cilësisë;
 4. dokumentacionin teknik për tipin e miratuar dhe një kopje të certifikatës ekzaminuese tip CE.

3.2. Sistemi i cilësisë siguron që lëndët plasëse janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE dhe që përmbush kërkesat e këtij ligji.

 

Të gjitha elementet, kërkesat dhe dispozitat e miratuara nga prodhuesi duhet të dokumentohen në mënyrë sistematike dhe të rregullt, në formën e politikave, procedurave dhe udhëzimeve me shkrim. Dokumentimi në lidhje me sistemin e cilësisë mundëson një interpretim konsistent të programeve, planeve, manualeve dhe të dhënave për cilësinë.

 

Ato duhet të përmbajnë sidomos një përshkrim të saktë të:

 1. objektivave të cilësisë, si dhe të strukturës organizative, përgjegjësive dhe kompetencave të drejtuesve në lidhje me cilësinë e produktit;
 2. ekzaminimet dhe testet që do të kryhen pas prodhimit;
   
 3. dokumentimi i cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit dhe raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë etj.; dhe
  ç)  mjetet e monitorimit të funksionimit efikas të sistemit të cilësisë.

3.3. Organi i notifikuar vlerëson sistemin e cilësisë për të përcaktuar nëse i plotëson kërkesat e përmendura në pikën 3.2.

 

Ai duhet të prezumojë përputhshmërinë me këto kërkesa në lidhje me elementet e sistemit të cilësisë që përputhen me specifikimet e standardit relevant të harmonizuar.

Përveç përvojës me sistemet e menaxhimit të cilësisë, grupi i auditimit duhet të ketë të paktën një anëtar me përvojë në vlerësim për fushën relevante të prodhimit dhe teknologjisë së saj dhe të ketë njohuri të kërkesave të zbatueshme të këtij ligji. Auditi përfshin edhe një vizitë vlerësuese në mjediset e prodhuesit. Ekipi i auditimit shqyrton dokumentacionin teknik të paraparë në pikën 3.1. (e) për të verifikuar aftësinë e prodhuesit për të identifikuar kërkesave përkatëse të këtij ligji dhe për të kryer ekzaminimet e nevojshme, me qëllim që të sigurohet përputhshmëria e lëndës plasëse me këto kërkesa.

 

Prodhuesi njoftohet për vendimin. Njoftimi përmban përfundimet e auditimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

 

3.4. Prodhuesi duhet të marrë përsipër përmbushjen e detyrimeve që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë dhe ta mbajë atë në një nivel të përshtatshëm dhe efikas.

 

3.5. Prodhuesi duhet ta mbajë vazhdimisht të informuar organin e notifikuar që ka miratuar sistemin e cilësisë, për çdo ndryshim të propozuar të sistemit të cilësisë.

 

Organi i notifikuar duhet të vlerësojë ndryshimet e propozuara dhe të vendosë nëse sistemi i cilësisë i ndryshuar do të vazhdojë t’i përmbushë kërkesat e përmendura në pikën 3.2 apo nëse nevojitet rivlerësim.

 

Vendimi i arsyetuar i vlerësimit duhet t’i bëhet i ditur prodhuesit. Njoftimi përmban rezultatet e ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

 

 1. Mbikëqyrja nën përgjegjësinë e organit të notifikuar.
   
  4.1. Qëllimi i monitorimit është garantimi që prodhuesi i përmbush siç duhet detyrimet që lindin nga sistemi i miratuar i cilësisë.
   
  4.2. Prodhuesi e lejon, për qëllime vlerësimi, organin e notifikuar që të hyjë në mjediset e prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit për qëllime inspektimi dhe t’i japë atij të gjithë informacionin e nevojshëm, veçanërisht:
 1. dokumentacionin në lidhje me sistemin e cilësisë;
 2. raportet e cilësisë, si raportet e inspektimit dhe të dhënat e testit, të dhënat e kalibrimit, raportet e kualifikimit të personelit të përfshirë etj.

4.3. Organi i notifikuar kryen auditime periodike për të garantuar që prodhuesi mirëmban dhe zbaton sistemin e cilësisë dhe duhet t’i japë atij raportin e auditimit.

 

  1.   Përveç kësaj, organi i notifikuar mund të bëjë vizita të panjoftuara te prodhuesi. Gjatë këtyre vizitave, organi i notifikuar, nëse është e nevojshme, mund të kryejë teste ose të caktojë të tjerë për kryerjen e tyre, me qëllimin për të verifikuar nëse sistemi i cilësisë funksionon siç duhet. Organi i notifikuar duhet t'i japë prodhuesit raportin për vizitën e kryer dhe, nëse janë kryer teste, raportin e testimeve.
 1. Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë CE.
   
  5.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar të cilit  referohet pika 3.1, vendos numri i identifikimit të këtij të fundit te çdo lëndës plasëse që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip EU dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  5.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë më shkrim të përputhshmërisë CE për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga koha kur lënda plasëse është vendosur në treg. Deklarata e përputhshmërisë CE identifikon lëndën plasëse për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e deklaratës së përputhshmërisë CE vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
 1. Prodhuesi vë në dispozicion të autoriteteve të vendit për një periudhë 10-vjeçare, pas vendosjes në treg të lëndës plasëse, si më poshtë:
 1. dokumentin e referuar në pikën 3.1;
 2. informacionin që ka të bëjë me ndryshimin të referuar në pikën 3.5, të miratuar;
   
 3. vendimet dhe raportet e organit të notifikuar të referuar në pikat 3.5, 4.3 dhe 4.4.
 1. Çdo organ i notifikuar informon autoritetet notifikuese për miratimet e sistemit të cilësisë të lëshuara apo të tërhequra dhe në mënyrë periodike apo në vijim të kërkesës, vë në dispozicion të autoriteteve notifikuese listën e sistemit të cilësisë, të miratuar, refuzuar, pezulluar apo të kufizuar.
   
  Çdo organ i notifikuar informon organet e tjera të notifikuara për miratime e sistemit të cilësisë të cilat ai ka refuzuar, pezulluar, tërhequr apo kufizuar dhe në vijim të kërkesës vë në dispozicion miratimet e sistemit të cilësisë që ai ka lëshuar.
   
 2. Përfaqësuesi i autorizuar.
   
  Detyrimet e prodhuesit të përcaktuara në pikat 3.1, 3.5, 5 dhe 6, mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër të tij dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që një gjë e tillë të përcaktohet në mandat.
   
  MODULI F
   
  Përputhshmëria me tipin e bazuar në verifikimin e produktit
   
 1. Përputhshmëria me tipin e bazuar në cilësinë e procesit të prodhimit është pjesë e procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë ku prodhuesi përmbush detyrimin e përcaktuar në pikat 2, 5.1 dhe 6, siguron dhe deklaron me përgjegjësi vetëm të tij se lëndët plasëse në fjalë, që i janë nënshtruar dispozitave të pikës 3, janë në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE.
   
 2. Prodhimi.
   
  Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojnë përputhshmërinë e lëndës së prodhuar plasëse me kërkesat e aplikueshme të përshkruara në certifikatën ekzaminuese tip CE.
   
 3. Verifikimi.
   
  Një organ i notifikuar, i zgjedhur nga prodhuesi, kryen ekzaminimet dhe testet përkatëse, për të kontrolluar përputhshmërinë e lëndës plasëse me tipin e miratuar e të përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE dhe me kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  Ekzaminimet dhe testet për të kontrolluar përputhshmërinë e lëndëve plasëse me kriteret e duhura, kryhen sipas zgjedhjes së prodhuesit ose duke ekzaminuar dhe testuar çdo produkt, siç përcaktohet në pikën 4 ose duke ekzaminuar dhe testuar lëndët plasëse në baza statistikore, siç përcaktohet në pikën 5.
   
 4. Verifikimi i përputhshmërisë me anë të ekzaminimit dhe testimit të çdo produkti.
   
  4.1. Të gjitha lëndët plasëse duhet të ekzaminohen apo testohen siç duhet në mënyrë individuale, siç parashikohet te standardet relevante të harmonizuara dhe/ose testet ekuivalente të përcaktuara në specifikimet e tjera relevante teknike të kryhen në mënyrë që të verifikohet përputhshmëria me tipin e miratuar të certifikatës ekzaminuese tip EU. Në mungesë të një standardi të tillë të harmonizuar, organi i notifikuar vendos për testin përkatës që duhet të kryhet.
   
  4.2. Organi i notifikuar lëshon një certifikatë të përputhshmërisë në lidhje me ekzaminimet dhe testet e kryera dhe të vendosë numrin e identifikimit te secila lëndë plasëse e miratuar apo ta vendosë atë nën përgjegjësinë e saj.
   
  Prodhuesi ruan certifikatat e përputhshmërisë dhe i vë ato në dispozicion të autoriteteve të vendit për inspektim për 10 vjet, pasi lënda plasëse të jetë vendosur në treg.
   
 1. Verifikimi statistikor i përputhshmërisë.
   
  5.1. Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojë homogjenitet për secilin grup produktesh të prodhuara dhe t’i paraqesë lëndët e tij plasëse për verifikim në grupe produktesh.
   
  5.2. Mostrat e rastësishme duhet të merren nga secili grup produkti. Të gjitha lëndët plasëse të një mostre të ekzaminohen dhe testohen në mënyrën e duhur, siç përcaktohet te standardet relevante të harmonizuara dhe testet ekuivalente, siç përcaktohen në specifikimet e tjera teknike, të kryhen në mënyrë që të verifikohet përputhshmëria e tyre me tipin e miratuar të përshkruar te certifikata ekzaminuese e tipit CE dhe për të përcaktuar nëse grupi i produkteve është pranuar apo refuzuar. Në mungesë të një standardi të tillë të harmonizuar, organi i notifikuar në fjalë të vendosë për testet e përshtatshme që do të kryhen.
   
  5.3. Nëse një grup produktesh pranohet, të gjitha lëndët plasëse të grupit të produkteve konsiderohen të pranuara, përveç atyre lëndëve plasëse që në bazë të mostrës, nuk përmbushin kriteret e testimit.
   
  Organi i notifikuar lëshon një certifikatë të përputhshmërisë në lidhje me ekzaminimet dhe testet e kryera dhe  vendos numrin e tij të identifikimit te secila lëndë plasëse e miratuar ose e vendos atë nën përgjegjësinë e saj.
   
  Prodhuesi ruan certifikatat e përputhshmërisë dhe i vë ato në dispozicion të autoriteteve të vendit për inspektim për 10 vjet, pasi lënda plasëse të jetë vendosur në treg.
   
  5.4. Nëse një grup produktesh refuzohet, organi i notifikuar apo autoriteti kompetent merr masat e duhura për parandalimin e vendosjes në treg të këtij grupi produktesh. Në rast të refuzimit të shpeshtë të grupeve të produkteve, organi i notifikuar mund të pezullojë verifikimin statistik dhe të marrë masat e duhura.
   
 1. Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë CE.
   
  6.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar të cilit i referohet pika 3, vendos numrin e identifikimit të këtij të fundit te çdo lëndë plasëse që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  6.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë me shkrim të përputhshmërisë CE për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga koha kur lënda plasëse është vendosur në treg. Deklarata e përputhshmërisë CE identifikon lëndën plasëse për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e deklaratës së përputhshmërisë CE vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
  Nëse organi i notifikuar i referuar në pikën 3 është dakord dhe nën përgjegjësinë e tij, prodhuesi mund të vendosë te lëndët plasëse numrin e identifikimit të organit të notifikuar.
   
  Nëse organi i notifikuar është dakord dhe nën përgjegjësinë e tij, prodhuesi mund të vendosë te lëndët plasëse numrin e identifikimit të organit të notifikuar gjatë procesit të prodhimit.
   
 1. Përfaqësuesi i autorizuar.
   
  Detyrimet e prodhuesit mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër të tij dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që një gjë e tillë të përcaktohet në mandat. Një përfaqësues i autorizuar mund të mos përmbushë detyrimet e përcaktuara në pikat 2 dhe 5.1.
   
  MODULI G
   
  Përputhshmëria e bazuar te verifikimi i njësisë
   
 1. Përputhshmëria e bazuar te verifikimi i njësisë është procedura e vlerësimit të përputhshmërisë më anë të së cilës prodhuesi përmbush detyrimet e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 5 dhe garanton e deklaron me përgjegjësinë e tij të vetme se lënda plasëse në fjalë, objekt i dispozitave të pikës 4, është në përputhje me kërkesat e këtij ligji që aplikohen për atë.
   
 2. Dokumentacioni teknik.
   
  2.1. Prodhuesi përpilon dokumentacionin teknik dhe e vë atë në dispozicion të organit të notifikuar të referuar në pikën 4. Dokumentacioni mundëson vlerësimin e përputhshmërisë së lëndës plasëse me kërkesat përkatëse dhe duhet të përfshijë një analizë adekuate dhe vlerësimin e riskut. Dokumentacioni teknik specifikon kërkesat e zbatueshme dhe, sa i përket vlerësimit, ai përfshin projektimin, prodhimin dhe funksionimin e lëndës plasëse. Dokumentacioni teknik, kudo që është i zbatueshëm, duhet të përmbajë të paktën elementet e mëposhtme:
 1. një përshkrim të përgjithshëm të lëndës plasëse;
 2. projektin konceptual, skicime të prodhimit dhe diagrame të komponentëve, nënkomplete, qarqe etj.;
 3. përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për të kuptuar ato projektime dhe skicime, si dhe funksionimin e lëndës plasëse;
  ç)   listën e standardeve të harmonizuara që janë zbatuar plotësisht ose pjesërisht, dhe në rast të mos zbatimit të standardeve të harmonizuara, të japë përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për përmbushjen e kërkesave kryesore të sigurisë të këtij ligji, duke përfshirë edhe një listë tjetër përkatëse të specifikimeve teknike të aplikuara. Në rast të zbatimit të pjesshëm të standardeve të harmonizuara, dokumentacioni teknik specifikon pjesët të cilat janë zbatuar;
                     d)    rezultatet e llogaritjeve të projektit dhe ekzaminimet e kryera etj;
  dh)    raportet e testit.
   
  2.2 Prodhuesi ruan dokumentacionin teknik dhe e vë në dispozicion të autoriteteve përkatëse të vendit për 10 vjet, pasi lënda plasëse të jetë vendosur në treg.
   
 1. Prodhimi.
   
  Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojnë përputhshmërinë e lëndës plasëse të prodhuar me kërkesat e aplikueshme të këtij ligji.
 2. Verifikimi.
   
  Një organ i notifikuar, i zgjedhur nga prodhuesi, kryen ekzaminimet dhe testet përkatëse, të përcaktuara te standardet përkatëse të harmonizuara dhe/ose testet ekuivalente të përcaktuara në specifikime të tjera teknike, për të kontrolluar përputhshmërinë e lëndës plasëse me kërkesat e zbatueshme të këtij ligji ose t’i kryejë përmes të tjerëve. Në mungesë të një standardi të tillë të harmonizuar, organi në fjalë i notifikuar vendos për kryerjen e testeve të duhura.
   
  Organi i notifikuar lëshon një certifikatë përputhshmërie në lidhje me ekzaminimet dhe testet e kryera dhe vendos numrin e identifikimit te lënda plasëse e miratuar ose e vendos atë numër me anë të të tjerëve, nën përgjegjësinë e tij.
   
  Prodhuesi ruan certifikatat e përputhshmërisë dhe i vë ato në dispozicion të autoriteteve të vendit për inspektim për 10 vjet, pasi lënda plasëse të jetë vendosur në treg.
   
 3. Markimi CE dhe Deklarata e përputhshmërisë CE.
   
  5.1. Prodhuesi bën markimin CE dhe nën përgjegjësinë e organit të notifikuar, të cilit i referohet pika 4, vendos numrin e identifikimit të këtij të fundit te lëndët plasëse që është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën ekzaminuese tip CE dhe që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.
   
  5.2. Prodhuesi përpilon një deklaratë më shkrim të përputhshmërisë CE për çdo model të produkteve dhe e vë atë në dispozicion të autoriteteve të vendit për 10 vjet, që nga koha kur lënda plasëse është vendosur në treg. Deklarata e përputhshmërisë CE identifikon lëndën plasëse për të cilin ai është përpiluar.
   
  Një kopje e deklaratës së përputhshmërisë CE vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse në vijim të kërkesës.
   
 1. Përfaqësuesi i autorizuar.
   
  Detyrimet e prodhuesit të përcaktuara në pikat 2.2 dhe 5 mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër të tij dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që një gjë e tillë të përcaktohet në mandat.
   
  SHTOJCA IV
   
  DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË
   
 1. Nr. … (produkt, tip, numër ngarkese apo numër serie):
   
 2. Emri dhe adresa e prodhuesit dhe kur nevojitet edhe ato të përfaqësuesit të autorizuar.
   
 3. Kjo deklaratë e përputhshmërisë lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit.
   
 4. Objekti i deklaratës (identifikimi i produktit që mundëson gjurmimin e lëndës plasëse).
   
 5. Objekti i deklaratës i përshkruar më lart është në përputhje me legjislacionin relevant të harmonizuar të Bashkimit Evropian.
   
 6. Referencat në lidhje me standardet e përdorura relevante të harmonizuara apo referencat e specifikimeve të tjera teknike në lidhje me përshtatshmërinë e deklaruar:
   
 7. Organi i notifikuar... (emri, numri) ka kryer...(përshkrimin e ndërhyrjes) dhe lëshon certifikatën:
   
 8. Informacion shtesë:

 

E nënshkruar për dhe në emër të:

 

(vendi dhe data e lëshimit):

 

(emri, funksioni)

 

(nënshkrimi):

 

 

 

 

Ky ligj është afruar pjesërisht me Direktivën 2014/28/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 26 shkurt 2014 “Për harmonizimin e ligjeve të shteteve anëtare në lidhje me bërjen të disponueshme në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil (rimodeluar)”; Numri CELEX 32014L0028 Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 96, datë 29.03.2014, faqe 1–44.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.