Plani Kombetar OGP 2020-2022

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 09.12.2020

|

Data e Mbylljes: 29.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1339

PDF

|

XML

Partneriteti i Qeverisë së Hapur (OGP) synon të përmirësojë qeverisjen përmes bashkëpunimit qeveri-shoqëri civile për të zhvilluar reforma që promovojnë transparencën, llogaridhënien publike dhe pjesëmarrjen qytetare. Nga korriku i vitit 2020 e deri më tani qeveria shqiptare ka punuar me institucionet publike dhe anëtarët e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) gjatë 14 konsultimeve me palët e interesit për të hartuar një kuadër prej dhjetë angazhimesh në  reforma për përfshirjen në Planin e Veprimit të Shqipërisë OGP 2020-2022.

Të gjithë qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile janë të ftuar të japin komente mbi draftin

Të gjitha komentet, idetë dhe rekomandimet janë të mirëpritura dhe do të publikohen.

Kontributet tuaja janë thelbësore për të siguruar që plani përfundimtar i veprimit të pasqyrojë nevojat Planit të Veprimit për Qeverisje të Hapur 2020-2022.

STRUKTURA E PLANIT - Plani i veprimit është i ndarë në 4 komponentë tematikë që secila përfshin si më poshtë vijon:

Përmbledhje e komponentëve:

Pse është tema e rëndësishme për reformën qeveritare, cilat përpjekje janë bërë deri më tani, si qeveria ka bashkëpunuar me shoqërinë civile dhe cilat sfida mbeten për adresimin e këtij problemi?
 

Angazhimet / Objektivat Specifikë:

Vlerat e OGP - si përmirësohet angazhimi:

 • Cili është problemi që do të adresojë angazhimi?
 • Cili është angazhimi?
 • Cili është objektivi i përgjithshëm dhe rezultatet e pritura?
 • Si do të ndihmojë angazhimi në zgjidhjen e problemit?
 1. Transparenca;
 2. Përgjegjësia publike;
 3. Pjesëmarrja Publike & Qytetare;
 4. Teknologji & Inovacion.

Institucionet përgjegjëse:

Pikat kryesore:

Institucionet qeveritare dhe OSHC-të që do të zbatojnë angazhimin dhe pikat kryesore.

Aktivitete specifike që do të ndihmojnë në arritjen e angazhimit


REAGIM - Kur jepni komente për një angazhim, merrni parasysh si më poshtë vijon:

Angazhimi:

 • A shpjegon angazhimi se si do ta arrijë qëllimin e tij?
 • Cilat detaje mund të përfshihen për ta bërë angazhimin më efektiv?
 • A ka çështje të tjera që duhet të merren parasysh?

Institucionet përgjegjëse:

 • Cilat OSHC duhet të përfshihen në angazhim?
 • Cilat OSHC do të ishin partnerë të mirë për piketat individuale?
 • Si mund të përmirësohet angazhimi qytetar mbi angazhimin?

Pikat kryesore:

 • Cilat aktivitete / piketa mund të shtohen për të ndihmuar në arritjen e objektivit?
 • Cilat aktivitete mund të shtohen për të mbështetur transparencën, llogaridhënien publike, pjesëmarrjen qytetare dhe / ose teknologjinë dhe inovacionin?
 • Si mund të marrin pjesë OShC-të në zbatimin e pikave të arritura? Cilat OSHC duhet të jenë partnere?

* Ju gjithashtu mund të ofroni reagime dhe sugjerime të përgjithshme - të tilla si përbërës tematikë - që mendoni se duhet të përfshihen *


Draft angazhimet për secilën nga katër përbërësit

Antikorrupsion

Aksesi në Drejtësi

 
 1. Planet e Integritetit
 2. Regjistri i Pronësisë së Përfitueshme
 1. Përafrimi me ligjet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare
 2. Përgjegjësia dhe transparenca e përmirësuar
 

Qeverisja Dixhitale

Transparenca Fiskale

 
 1. Zgjerimi i shërbimeve të qeverisjes elektronike
 2. Zgjerimi i Portalit të Hapur të të Dhënave
 3. Themelimi i  Qëndr ave të  Integruara të Shërbimit(ISC)
 4. Monitorimi i Ofrimit të Shërbimit Publik në ISC
 1. Rritja e transparencës së buxhetit
 2. Transparenca e rritur e të ardhurave publike
 

 

 

 

 

 


Ju lutemi klikoni për më shumë informacion përmes faqes të internetit të OPG-së  në Shqipëri më specifikisht:     

Ju falënderojmë për bashkëpunimin Tuaj!

 

Public Consultation :Open Government Partnership Action Plan for Albania 2020-2022

The Open Government Partnership (OGP) aims to improve governance through government–civil society collaboration to develop reforms that promote transparency, public accountability and civic participation. From July 2020 until now the Albanian government has worked with public institutions and members of civil society organizations (CSOs) during 14 stakeholder consultations to draft a set of ten reform commitments for inclusion in Albania’s 2020-2022 OGP Action Plan.

All citizens & civil society organizations are invitedto provide feedback on the draft


All comments and feedback are welcomed and will be published.

Your contributions are essential to ensuring that the final action plan reflects the needs of all Albanians.


PLAN STRUCTURE- The action plan is divided into 4 thematic components that each includes the following:

 

Component Overview:

Why is the topic important for government reform, what efforts have been made so far, how government has collaborated with civil society and what challenges remain to addressing this problem?
 

Commitments/Specific Objectives:

OGP Values - how does the commitment improve:

 • What is the problem that the commitment will address?
 • What is the commitment?
 • What is the overall objective& the expected results?
 • How will the commitment help solve the problem?
 1. Transparency;
 2. Public Accountability;
 3. Public & Civic Participation;
 4. Technology & Innovation.

Institutions Responsible:

Milestones:

Government institutions &CSOsthat will implement the commitment & the milestones

Specific activities that will help achieve the commitment


FEEDBACK-When providing feedback on a commitment please consider the following:

Commitments:

 • Does the commitment explain how it will achieve its goal?
 • What details can be included to make the commitment more effective?
 • Are there other issues that need to be considered?

Institutions Responsible:

 • What CSOs should be included in the commitment?
 • What CSOs would be good partners for the individual milestones?
 • How can civic engagement on the commitment be improved?

Milestones:

 • What activities/milestones can be added to help achieve the objective?
 • What activities can be added to support transparency, public accountability, civic participation & /or tech & innovation?
 • How can CSOs participate in implementing the milestones? What CSOs should partner?

***You can also provide general feedback & suggestions – such as thematic components -- that you think should be included***


Draft Commitmentsfor each of the four components

Anti-Corruption

 1. 1) Integrity Plans
 2. 2) Beneficial Ownership Register

Access to Justice

7) Alignment with Laws &International Best Practices

8) Accountability & Transparency Improved

Please click for more information via Albania’s OPG websites on:

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.